Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Nâng cao vai trò công đoàn trong bảo đảm quyền làm việc của người lao động ở Việt Nam

Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, tham gia quản trị nhà nước và xã hội, giám sát và giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công đoàn được thành lập do nhu cầu của đông đảo nhân viên với nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích hợp pháp của người lao động, bao gồm cả quyền làm việc. Quyền làm việc là một quyền cơ bản của con người được quy định trong luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Ở Việt Nam, quyền làm việc được hiến định và quy định trong luật pháp. Liên quan đến việc đảm bảo quyền làm việc, công đoàn đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hội nhập quốc tế chuyên sâu và toàn diện. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò của công đoàn để đảm bảo quyền có việc làm.

1/12/2020 6:55:36 AM +00:00

Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sử dụng nguồn nhân lực

Bài viết này đề cập đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc sử dụng nguồn nhân lực, làm rõ khái niệm trách nhiệm xã hội trong sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, ý nghĩa của việc nâng cao trách nhiệm xã hội trong sử dụng nguồn nhân lực; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong sử dụng nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sử dụng nguồn nhân lực nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

1/12/2020 6:54:58 AM +00:00

Một số giải pháp thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động có chữ ký của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với các tập đoàn và tập đoàn là một hoạt động rất có ý nghĩa, để chăm sóc và cải thiện cuộc sống của các thành viên công đoàn và nhân viên, cũng vậy như góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình Phúc lợi xã hội cho thành viên công đoàn, cần phải có giải pháp của Công đoàn trong giai đoạn hiện tại.

1/12/2020 6:54:04 AM +00:00

Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay

Việt Nam đã thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, các loại hình doanh nghiệp đã được đa dạng hóa và người lao động đã ở trong tất cả các thành phần kinh tế. Quan hệ lao động trở nên phức tạp hơn, xung đột ngày càng nảy sinh trong quan hệ lao động; hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ngày càng gia tăng; đây là những điều kiện cho các tổ chức công đoàn trong việc đưa ra chức năng đại diện và bảo vệ quyền của người lao động. Đào tạo là cách thức và biện pháp góp phần nâng cao trình độ, năng lực và lòng can đảm cho các cán bộ công đoàn khi bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

1/12/2020 6:53:50 AM +00:00

Giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được thực hiện ở Việt Nam còn non trẻ so với các quốc gia khác, nhưng chúng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Việc thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm và bảo hiểm thất nghiệp góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay.

1/12/2020 6:51:12 AM +00:00

Giải pháp tăng cường tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân trong giai đoạn hiện nay

Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm tăng cường tính tích cực của công nhân trong tham gia hoạt động xã hội cần tiến hành bằng nhiều lực lượng tham gia, tổng hợp các biện pháp chính trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật, tổ chức, hành chính.

1/12/2020 6:50:58 AM +00:00

Giải pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị sự nghiệp công đoàn

Phúc lợi cho các thành viên công đoàn và người lao động dựa trên cách tiếp cận thực tế, được hiểu là lợi ích mà mọi người có thể được hưởng mà không phải trả hoặc chỉ trả một phần. Hoặc có thể hiểu rằng phúc lợi là lợi ích vật chất và tinh thần mà Nhà nước hoặc các cơ quan và doanh nghiệp đảm bảo cho các thành viên công đoàn và người lao động. Bài viết này đề cập đến tình hình và cung cấp một số giải pháp cơ bản để nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc cải thiện phúc lợi của đoàn viên công nhân và công nhân.

1/12/2020 6:50:46 AM +00:00

Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn

Trong các hoạt động công đoàn, đánh giá và xếp hạng ở tất cả các cấp tổ chức là rất cần thiết. Đây không chỉ là cơ sở để thực hiện các phong trào thi đua của Tổng liên đoàn, phần thưởng cho các công đoàn các cấp, mà còn là cơ sở để tuyên truyền và huy động ở tất cả các cấp của công đoàn để cải thiện chất lượng hoạt động thông qua việc tuân thủ và đạt được các tiêu chí đánh giá định trước. Đánh giá và xếp hạng công đoàn cũng phù hợp với quy định của Ban tổ chức trung ương về rà soát, đánh giá và xếp hạng chất lượng hoạt động của tổ chức, cá nhân; nó phù hợp với xu hướng chung của các tổ chức chính trị và xã hội Việt Nam. Việc đánh giá và xếp hạng các tổ chức công đoàn trong những năm qua vẫn chưa đầy đủ vì nhiều lý do. Do đó, việc đổi mới việc đánh giá và phân loại công đoàn là rất cần thiết.

1/12/2020 6:50:00 AM +00:00

Đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn hiện nay

Đánh giá và phân loại công đoàn hàng năm được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng trong việc xây dựng công đoàn Việt Nam. Từ các hoạt động thực tiễn, việc đánh giá thường xuyên nhằm bổ sung và hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình và hướng dẫn làm cơ sở và xếp hạng chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Qua đó, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức công đoàn với tiêu chí phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đây cũng là trọng tâm của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được giao Viện nghiên cứu công nhân và công đoàn từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 với chủ đề Đổi mới để cải thiện loại đánh giá chất lượng của công đoàn số XH.TLĐ / 2017.03

1/12/2020 6:49:46 AM +00:00

Công đoàn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa của nhân viên trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước cùng với nội dung của phong trào. Mọi người đoàn kết trong việc xây dựng đời sống văn hóa. nhân sự, thúc đẩy sản xuất cạnh tranh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, nâng cao đời sống văn hóa của nhân viên. Tiêu chuẩn trí tuệ, mức độ hưởng thụ của nhân viên đã được làm tốt hơn; các hoạt động văn hóa và thể thao, truyền thông và các hoạt động xã hội khác ở cấp công đoàn cũng được đẩy mạnh.

1/12/2020 6:49:00 AM +00:00

Chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có ý nghĩa to lớn và trách nhiệm của chủ tịch công đoàn cơ sở. Chủ tịch công đoàn cơ sở cần thực hiện 14 nhiệm vụ và 6 phương pháp hoạt động chủ yếu trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

1/12/2020 6:48:49 AM +00:00

Bình đẳng giới ở Việt Nam - Nhìn từ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

Bài viết chỉ rõ các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế, từ đó làm tăng vị thế của phụ nữ và giảm bất bình đẳng giới.

1/12/2020 6:48:34 AM +00:00

Bác Tôn - Người đặt cơ sở nền tảng cho lý luận và công tác Công đoàn Việt Nam

Bài viết trình bày cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những đóng góp của Bác Tôn đối với cách mạng Việt Nam nói chung và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

1/12/2020 6:48:21 AM +00:00

A study on factors influencing job perception and job performance of PDOs: An empirical evidence in case of Karnataka, India

The present study was undertaken to analyze the Job perception and job performance of Panchaya Development officers in Karnataka State during the year 2013-2014. The study area includes Dharwad, Haveri, Bagalkot and Bijapur districts of northern Karnataka. The Ex-post facto‟ research design was employed for the study. Further, the PDOs working in Dharwad, Haveri. Bagalkot and Bijapur districts were selected as the population for the study. From each districts 38 PDOs were selected by simple random sampling to form total sample of 152 respondents‟. The results revealed that coefficients of determination (R2 ) were 0.671 and 0.583 for job perception and job performance, respectively. The results further imply that all the selected eight independent variables put together contributed 67.10 per cent and 58.30 per cent of variation in job perception and job performance of PDOs respectively. In addition, study also reveals that, the constraints in job performance of PDOs shows that, all most 96 per cent of PDOs perceived that they come across with interference of local representatives in performing job activities this coupled with Over workload was the second major constraint as perceived by 83.55 per cent of PDOs. Further, Majority of PDOs perceived co-workers are not co-operating (69.74%), lack of recognition or appreciation for good work (61.84%), lack of time to implement the programmes (56.58%) and lack of promotion opportunities (56.58%) as other constraints in effective job performance.

1/12/2020 6:20:34 AM +00:00

Family environment as perceived by adolescent boys and girls

The present study was conducted in Hisar city and two villages of Hisar district. Two Government Senior Secondary Schools (one for boys and one for girls) from rural area and two Government Senior Secondary Schools (one for boys and one for girls) from Hisar city were selected at random. The study was conducted with 16-18 years old adolescents. These adolescents were selected from randomly selected four Government Senior Secondary Schools. Total sample constituted of 240 adolescents, 120 from rural area and 120 from urban area. These 240 adolescents included 120 boys and 120 girls. Family environment was assessed with the help of Family Environment Scale (FES) by Bhatia and Chadha (2004). Fathers of majority of adolescents had education up to senior secondary level, while majority of mothers had education up to middle school level. Maximum number of adolescents belonged to lower income group followed by middle and high income groups. Adolescents were personally interviewed about their perception of family environment. Z-test was used to determine if there were statistically significant differences between family environment perceived by rural and urban adolescent boys and girls. Results revealed that urban adolescents perceived family environment as more cohesive, more expressive, more accepting and caring, and more independent as compared to rural adolescents. While, rural adolescents perceived family environment more organized than urban adolescents. Urban adolescents perceived family environment significantly much better than those from rural area. Adolescent boys perceived family environment as more expressive, more accepting and caring, more independent, while, adolescents girls perceived family environment as more organized and controlling. Adolescent boys perceived family environment significantly much better than adolescent girls. Findings of the present study are useful for parents and caregivers of adolescents.

1/12/2020 6:14:40 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng chơi điện tử của học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng chơi điện tử của học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu: Đánh giá thực trạng chơi điện tử của học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên.

1/12/2020 5:12:53 AM +00:00

Concept mapping in social research

Social scientists conduct research on two distinct but interrelated levels: conceptual-theoretical and observational-empirical. More precisely, social researches involve a constant interplay of two process: theory construction and theory testing. For example, it is a fact that in the last 100 years social mobility has increased. This fact in not merely based on random observation, but is an empirically verified statement about phenomena. This involves both a scientific observation and a predetermined conceptual-theoretical framework by which the observation is guided. In this article, the conceptual theoretical level of social research has been explained with the help of the basic elements such as concept and concept mapping.

1/11/2020 10:54:48 PM +00:00

Logit analysis of violence against women in marginalized communities, eastern tarai region of Nepal

iolence against women is the foremost concern of local- international communities at present. Despite formulating several legal provisions, laws, acts and rules, various forms of violence as physical, sexual and psychological were yet not reduced substantially from parochial value based society. Such violence reduction strategy must be based on proper understanding about responsible factors and their nature, intensity and strength. Thus, it is desirable to identify each individual factor/cause and measure their strengths and make prediction so that they would signify some guidelines for formulation of eradication strategy and welfare development program. With this in mind, present paper examines nineteen individual variables associated with demographic, economic and sociocultural, based on hundred households sampled from study area. Maximum likelihood logit analysis tool was used. Difference at age of marriage, size of cultivated land, occupation of husband and wife, food sufficiency, economic dependency of female, educational status of woman, and marriage frequency of a husband were identified as determining factors contributing to the incidence of violence. Amongst, illiteracy, economic dependency, food deficiency and primary occupation of husband are identified as prime determinants based on measured strength in descending order respectively. The study shows the husbands of illiterate women involve in remarriage and such illiterate women suffer the incidence of violence. The following.

1/11/2020 10:54:37 PM +00:00

Development of spatial cognition in mountainous and plane nepalese children

The study of spatial cognition has greatly attracted the attention of researchers since last few decades. Spatial categorization was viewed simply as a reflection of a deep- seated properties of human perceptual and cognitive organization (Piaget, 1954). Piagetian tradition suggests that child's knowledge progresses through three different development stages consisting of an egocentric stage, allocentric stage and a geocentric stage. These stages represent the sensorimotor, pre-operation, concrete operation and formal operation. At each stage certain cognitive structures emerge that incorporate the previous structures, which are invariant manner, taking into account only it's point of view. Perspective taking, projective and Euclidean spatial concepts develop later on.

1/11/2020 10:50:45 PM +00:00

Gender discriminatory practices in Tamang and Brahmin communities

The study documents the discriminatory practices in different ethnic groups. The study was designed as a descriptive study based on sample survey. The total of 200 women including Brahimns and Tamangs were selected randomly for this study. The study findings show that there is discriminatory practice against women in both communities. Women perceive more discrimination at the societal level comparing to household level. With compare to Tamang, Brahmin women experience more discrimination in marriage time and choice of partner. They consider gender and customary practices as major factors responsible for discrimination.

1/11/2020 10:50:33 PM +00:00

A coherent method to fit cultural anthropology into the fertility study

The present paper begins with good reason to think why we use a case study approach to studying fertility and its theoretical base. We then reconnoitre ‘a theory of culture for demography’ in order to flesh out ‘a coherent method to fit cultural anthropology into the demographic enterprise: a third generation fertility study’. Such interrogation helps clarify problems and advantages in terms of theory, methodology, practicality, useful outcomes and differences.

1/11/2020 10:50:11 PM +00:00

Elimination of gender discriminatory legal provision by the supreme court of Nepal with reference to women's right to property

Women's rights are part of human rights and gender justice is integral to social justice. Definitely, women are inevitable complement of human society and it can not be imagined of a society without the existence of women. So, it is not exaggerated to say that the violation of women's right is deemed to be the violation of the rights of entire human society. The property right is the subject of economic justice that is needed to every human being in order to subsist as a human person in society.

1/11/2020 10:49:42 PM +00:00

Process of democratization and linguistic (human) rights in Nepal

Nepal is a multi-ethnic and multi-lingual nation. However, the policies of one language, one culture and one religion adopted right from Prithvi Narayan Shah merely through Rana rulers to Panchayati rulers merely focused in consolidations power and sustaining dynasty rule deprived ethnic communities of their linguistic, cultural and religious rights. This article presents how ethnic communities were deprived of their linguistic rights and how they are gaining it after the restoration of multi-party democracy in 1990 and after the second people's movement in 2062/63 B.S.

1/11/2020 10:49:10 PM +00:00

Nghiên cứu phương pháp phối hợp hoạt động mạng lưới vận tải hành khách công cộng trong đô thị

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm phát hiện trên mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại một số thành phố lớn trên thế giới, nghiên cứu một số phương pháp phối hợp hành trình, biểu đồ vận hành hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cũng như chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

1/11/2020 10:43:25 PM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nhà ở xã hội và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết trình bày các quan điểm về nhà ở xã hội, giới thiệu một số kinh nghiệm về phát triển nhà ở xã hội của các nước trên thế giới và rút ra các bài học để áp dụng vào điều kiện của Việt Nam.

1/11/2020 10:31:43 PM +00:00

Lý thuyết Nghiên cứu văn hóa

Tài liệu cung cấp đến các bạn bao gồm 4 bài tóm tắt nội dung lý thuyết môn Nghiên cứu văn hóa như: bài Tylor, đặc thù luận lịch sử, khuếch tán văn hóa, nhóm người theo chế độ phụ hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

1/11/2020 10:18:57 PM +00:00

Population aging and inhabitant consciousness of community development: a case study of the rural area in Thua Thien Hue Province, Vietnam

The research result demonstrated that there has been similar to the initial situation of Kaso in rural Japan. However, the deep analysis result indicated that the presence of rural people’s negative consciousness of community development is not strong. Those preliminary results enable to emphasize significant importance on providing implicit information on the negative consciousness of rural people regarding the future of rural Vietnam.

1/11/2020 9:46:29 PM +00:00

Technological Revolutions in Agriculture: Implications for the reshaping of rural economy and society

Thus, traditional blue-print planning will be increasingly redundant and effective paths to the future will require intensive and inclusive debate and discussions surrounding best options which, along with strong leadership, will help fashion creative, flexible and adaptive cultures. Given geographical diversity in resources it is quite possible that emergent optimal strategies will vary from place to place.

1/11/2020 9:46:10 PM +00:00

Current situation of rural tourism in Tan Trieu Islet, Dong Nai province, Vietnam

This report is aimed at understanding current status of rural tourism in Tan Trieu Islet, and then some main advantages and challenges in exploring and developing rural tourism activities in Tan Trieu Islet are analyzed. In-depth interviews were used to gain information from local people toward pomelo gardens becoming a rural tourism attraction.

1/11/2020 9:44:24 PM +00:00

Những cách ứng xử cần chú ý giữa người Việt và người Hàn

Bài nghiên cứu này không so sánh văn hóa ứng xử giữa hai nền văn hóa mà chỉ nêu ra trong cùng một số tình huống nhưng người Việt Nam và người Hàn Quốc có những cách ứng xử khác nhau. Khi ý thức được sự khác nhau về cách ứng xử giữa hai nền văn hóa mới có thể hóa giải được những hiểu lầm, xung đột và gia tăng hội nhập văn hóa tại các công ty, tại các gia đình đa văn hóa, cũng như cho mọi công dân tham gia các hoạt động liên quan đến quan hệ giữa hai nền văn hóa.

1/11/2020 9:41:46 PM +00:00