Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống của người dân đô thị ở Hà Nội hiện nay

bài viết trình bày đặc điểm cộng đồng người theo Phật giáo tại Hà Nội; ảnh hưởng của Phật giáo tới đời sống cá nhân; ảnh hưởng xã hội của các hoạt động nghi lễ Phật giáo.

10/17/2019 3:10:55 PM +00:00

Carol Gilligan và Nel Noddings: Những người khai sinh đạo đức học nữ quyền phương Tây hiện đại

Bài viết phân tích những đóng góp về lý luận của hai nhà tư tưởng Carol Gilligan và Nel Noddings chính là những người khai sinh đạo đức học nữ quyền, một tong những lĩnh vực tri thức năng động ở phương Tây.

10/17/2019 3:10:46 PM +00:00

Giám sát thực hiện trách nhiệm hành chính nhìn từ quan điểm của David H. Rosenbloom

Bài viết góp phần làm sáng tỏ sâu sắc về tính tất yêu của việc giám sát hành chính, những khó khăn trong việc giám sát hành chính, đồng thời nêu lên cơ chế để bảo đảm thực hiện trách nhiệm hành chính.

10/17/2019 3:10:13 PM +00:00

Vấn đề xây dựng xã hội nhường nhịn

Bài viết nêu cảm nhận ban đầu về thực trạng thiếu hụt sự nhường nhịn; đức tính nhường nhịn, văn hóa nhường nhịn, thói quen giao tiếp nhường nhịn, lối ứng xử nhường nhịn ở nước ta hiện nay.

10/17/2019 3:09:42 PM +00:00

Hội thảo Khoa học: “Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay”

Hội thảo là một nỗ lực nhằm tiếp tục khẳng định giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng thời kiến giải những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam củng như trên thế giới hiện nay; tìm ra những giải pháp, bước đi tích cực cho thời gian tới.

10/17/2019 3:09:32 PM +00:00

Văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình phát triển cộng đồng nông thôn và việc vận dụng một số lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu

bài viết với các nội dung lý thuyết tương tác biểu trưng; lý thuyết trao đổi xã hội và lựa chọn hợp lý; tiếp cận lý thuyết khinh – trọng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/17/2019 3:09:22 PM +00:00

Về xã hội dân sự, xã hội công dân trong mô hình nhà nước hiện đại

Bài viết góp phần luận giải và làm sáng tỏ về mặt lý luận khái niệm xã hội công dân và xã hội dân sự; củng như mối quan hệ giữa chúng và vai trò của chúng trong mô hình nhà nước hiện đại.

10/17/2019 3:08:51 PM +00:00

Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Triết học pháp quyền Christian Wolf (1679-1754)

Bài viết với nội dung bản tính tự nhiên của con người và luật tự nhiên; quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước; phân tích mối quan hệ giữa bản tính tự nhiên của con người và luật tự nhiên giữa quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước.

10/17/2019 3:08:22 PM +00:00

Về giáo dục Nho giáo ở Việt Nam từ thế kỷ I đến thế kỷ XIX

Nội dung bài viết trình bày khái quát về bối cảnh ra đời của nền giáo dục Nho giáo ở Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ 19; qua đó làm rõ những ảnh hưởng và mục tiêu của giáo dục qua các thời kỳ lịch sử.

10/17/2019 3:06:52 PM +00:00

Những nhân tố tác động đến dân chủ và quá trình dân chủ hóa

Bài viết nghiên cứu những nhân tố tác động đến dân chủ và quá trình dân chủ hóa bao gồm: nhân tố kinh tế, nhân tố văn hóa, lịch sử và vốn xã hội, quá trình toàn cầu hóa. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/17/2019 3:06:01 PM +00:00

Đời sống tôn giáo thế giới những năm gần đây: Một số vấn đề thực tiễn

Bài viết trình bày khái quát tình hình đời sống tôn giáo thế giới những năm gần đây; một số vấn đề nổi bật của đời sông tôn giáo thế giới hiện nay, sự phát triển không ngừng của tôn giáo. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/17/2019 3:05:40 PM +00:00

Bốn luận giải về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc

Bài viết với các nội dung: phạm vi lịch sử của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; phạm vi xây dựng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; phạm vi thực tiễn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; phạm vi phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc...

10/17/2019 3:05:19 PM +00:00

Về một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn để phát huy nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày tầm quan trọng của nguồn nhân lực nữ và nguồn nhân lực nữ chất lượng cao đối với đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Với tính cách một bộ phận nguồn nhân lực của lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam phải nỗ lực vươn lên. Đảng và nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục và đào tạo nâng cao trình độ học vấn nhằm phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ ở nước ta hiện nay.

10/17/2019 3:04:50 PM +00:00

Vấn đề xung đột xã hội – Tham chiếu một số lý thuyết và mô hình nghiên cứu từ hướng tiếp cận xã hội học

Bài viết trình bày lý thuyết xung đột xã hội và một số lý thuyết khác trong xã hội; một số mô hình phân tích xã hội về xung đột xã hội; nhận định về vấn đề đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/17/2019 3:03:48 PM +00:00

Tư tưởng về quyền con người trong quốc triều hình luật

Bài viết trình bày tư tưởng về quyền con người trong quốc triều hình luật với các nội dung: về quyền sở hữu tài sản; việc bảo vệ quyền sở hữu và quyền bình đẳng về tài sản cho phụ nữ; tư tưởng về mở rộng và tôn trọng các quyền giao dịch dân sự; tư tưởng về quyền học tập thi cử...

10/17/2019 3:02:55 PM +00:00

Cách tiếp cận lý thuyết phân hóa của Niklas Luhmann về hệ thống

Bài viết trình bày các nội dung: sự biến đổi paradigm lý thuyết hệ thống; nghịch lý của sự phân hóa hệ thống và xã hội; hệ thống như là sự khác biệt giữa hệ thống và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/17/2019 3:01:20 PM +00:00

Chính sách xã hội ở các nước Mỹ Latin đầu thế kỷ XXI: Kế thừa và đổi mới

Bài viết xem xét những thay đổi trong vai trò của nhà nước đối với các lĩnh vực xã hội đầu thế kỷ XXI ở khu vực Mỹ Latin, hướng tiếp cận mới cho việc giải quyết các vấn đề xã hội. Đồng thời phân tích nỗ lực của các quốc gia trong khu vực nhằm giải quyết đồng bộ vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng xã hội, nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố dân số trong thực hiện chính sách xã hội.

10/17/2019 3:01:11 PM +00:00

Quan điểm của P.Bourdieu về giai cấp và việc vận dụng trong nghiên cứu về di động xã hội ở Việt Nam hiện nay

Bài viết với 2 nội dung chính đó là quan điểm của P.Bourdieu về giai cấp; vận dụng trong nghiên cứu về di động xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/17/2019 3:00:42 PM +00:00

Tư liệu về Việt Nam – Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học

Bài viết trình bày tình hình nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài; tư liệu về vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa; các vấn đề văn hóa xã hội khảo sát các tư liệu Hán Nôm, Châu bản; các nguồn tài liệu Việt Nam học và vai trò của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu Việt Nam học.

10/17/2019 3:00:11 PM +00:00

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội số 7

Niên giám Thông tin Khoa học và xã hội số 7 của Viện Thông tin Khoa học xã hội bào gồm nhiều bài nghiên cứu tổng hợp thông tin đánh chú ý về đời sống khoa học, nghiên cứu học thuật, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội ở Việt Nam củng như trên thế giới chủ yếu trong năm 2011.

10/17/2019 2:59:32 PM +00:00

Chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống xã hội

Từ tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội và phương pháp luận nghiên cứu xã hội nói chung, trên cơ sở có sự đánh giá khách quan những thành tựu nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong so sánh với các nước khác trên thế giới, bài viết luận bàn về những hạn chế đang cản trở việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

10/17/2019 2:52:24 PM +00:00

Chế độ gia đình mẫu hệ ở Tây Nguyên và vai trò của người phụ nữ trong xã hội

Bài viết gồm 4 phần, phân tích và làm rõ các đặc điểm, vai trò của người phụ nữ trong chế độ gia đình mẫu hệ ở Tây Nguyên trong đời sống buôn làng, trong hôn nhân, gia đình, trong hoạt động sản xuất và quản lý, thừa kế tài sản. Thông qua những chuyến điền dã và khảo cứu thực địa ở Tây Nguyên, tác giả mong muốn cung cấp thêm thông tin và làm rõ hơn những băn khoăn trong những điểm chưa sáng tỏ về chế độ gia đình đặc trưng này của các tộc người ở Tây Nguyên.

10/17/2019 2:51:53 PM +00:00

Sự lựa chọn lưỡng nan giữa lợi ích kinh tế - Tình nghĩa đạo đức trong môi trường doanh nghiệp

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam luôn được xác định là một trong những yếu tố cơ bản trong quá trình phát triển đất nước. Để nâng cao hiệu quả cũng như tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của mình, các doanh nghiệp luôn phải lựa chọn lưỡng nan giữa lợi ích kinh tế và tình nghĩa đạo đức. Bài viết tập trung phân tích sự lựa chọn giữa lợi ích kinh tế hoặc/và tình nghĩa đạo đức trong doanh nghiệp/cơ sở sản xuất - kinh doanh tại làng nghề gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

10/17/2019 2:51:42 PM +00:00

Một số khía cạnh của khuôn mẫu giới trong gia đình nông thôn Việt Nam: Nhìn từ kết quả nghiên cứu gần đây

Khuôn mẫu “vai trò giới” giữa vợ và chồng trong gia đình ở nước ta đang có nhiều biến đổi do tác động của đổi mới. Tuy nhiên, về mặt học thuật, chủ đề này thời gian qua mới chỉ được quan tâm phản ánh đơn lẻ trong các công trình nghiên cứu. Câu hỏi đặt ra là vai trò giới giữa vợ và chồng đang diễn biến như thế nào trên các khía cạnh của đời sống gia đình? Với phương pháp tổng quan các tài liệu từ năm 2000-2014, nội dung bài viết từng bước làm sáng tỏ câu hỏi này trên cơ sở một số khía cạnh liên quan đến khuôn mẫu vai trò giới giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay.

10/17/2019 2:51:32 PM +00:00

Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình

Bài viết giới thiệu khái quát một số kết quả của Đề tài cấp Bộ (2015-2016) “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay” do tác giả làm chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì, nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn lực đất nông nghiệp đến mức sống của người dân trong 20 năm (1992-2012) dựa trên việc phân tích và xử lý sâu số liệu 8 cuộc điều tra mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS) đại diện cho cả nước do Tổng cục Thống kê thực hiện từ năm 1992 đến 2012.

10/17/2019 2:51:22 PM +00:00

Những thay đổi trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam

Đói nghèo là một trong những rào cản lớn làm giảm khả năng phát triển con người, cộng đồng cũng như mỗi quốc gia. Người nghèo thường không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội như việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thông tin,v.v… và điều đó khiến cho họ ít có cơ hội thoát nghèo. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao như là điểm sáng về giảm nghèo. Từ năm 2016-2020, Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới hướng tới giảm nghèo bền vững, tiếp cận đa chiều theo xu hướng chung của các nước trên thế giới. Đây là phương pháp tiếp cận mới, tiến bộ hơn, có tính nhân văn, tác động toàn diện hơn đến người nghèo, nhưng cũng là thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Bài viết làm rõ quan niệm của Việt Nam về giảm nghèo đa chiều, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam hiện nay

10/17/2019 2:51:12 PM +00:00

Nghèo đa chiều: Cách tiếp cận và vận dụng trong thực tiễn Việt Nam

Trong các nghiên cứu về nghèo trước đây, phương pháp đánh giá và đo lường nghèo phổ biến vẫn dựa trên tiêu chí thu nhập và chi tiêu; chuẩn nghèo được xác định trên cơ sở chi phí cho những nhu cầu cơ bản của con người. Trên thực tế, cách tiếp cận đơn chiều theo thu nhập này không còn phù hợp với tính đa chiều của nghèo đói, bởi có những chiều nghèo không thể đo lường bằng thu nhập hay chi tiêu. Do đó, áp dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những nhược điểm của cách tiếp cận cũ, đồng thời giải quyết nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận nghèo cần được trợ giúp thực sự. Việc chuyển đổi sang phương pháp tiếp cận đo lường nghèo theo hướng đa chiều sẽ tạo điều kiện để nhận dạng đối tượng nghèo chính xác hơn, đáp ứng đa dạng hơn các nhu cầu xã hội cơ bản cần được thụ hưởng. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng các chính sách giảm nghèo bền vững, từng bước giảm dần mức độ thiếu hụt giữa các vùng, nhóm dân cư và tăng tính hiệu quả của các chính sách hỗ trợ. Bài viết đề cập đến một số khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đo lường nghèo theo hướng đa chiều.

10/17/2019 2:51:01 PM +00:00

Tác động của Chương trình 135 đến sinh kế của người Mường tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Dưới tác động của Chương trình 135, thời gian qua, sinh kế của người Mường tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (đặc biệt ở 4 xã trọng điểm trong nghiên cứu của chúng tôi là Cẩm Giang, Cẩm Lương, Cẩm Liên, Cẩm Thành) còn ở mức độ thấp nhưng đã có sự thay đổi đáng kể và nhanh chóng. Sự thay đổi này thể hiện từ các nguồn vốn nhân lực đến tự nhiên, tài chính, vật chất và xã hội. Từ đó có thể thấy vai trò quan trọng của Chương trình 135 đối với sự phát triển sinh kế của người Mường nơi đây, đặc biệt là quá trình đầu tư về hệ thống điện, đường, trường, trạm tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư vào sản xuất.

10/17/2019 2:48:01 PM +00:00

Xu hướng đi làm ăn xa và những tác động đến văn hóa - xã hội của người Chăm Hồi giáo ở tỉnh An Giang

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, xu hướng đi làm ăn xa ngày càng trở nên phổ biến ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Tùy thuộc vào mỗi khu vực, mỗi thành phần dân tộc, tôn giáo…, xu hướng này cũng có sự khác biệt. Bài viết bước đầu phân tích về hiện tượng đi làm ăn xa như một hình thức di cư trong thời hiện đại ở người Chăm Hồi giáo miền Tây Nam bộ thuộc tỉnh An Giang; đồng thời, làm rõ những tác động tới văn hóa - xã hội của người Chăm Hồi giáo từ hiện tượng di cư này.

10/17/2019 2:46:26 PM +00:00

Vài nét về tình hình nghiên cứu về trẻ em lang thang ở Việt Nam hiện nay

Trẻ em lang thang là một hiện tượng xã hội không chỉ diễn ra ở một khu vực nhất định mà nó có quy mô toàn cầu và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề trẻ em lang thang được các nhà nghiên cứu bàn đến nhiều. Tuy nhiên xét về mặt quy mô, vẫn chưa có công trình độc lập nào bao quát được toàn bộ vấn đề trẻ em lang thang trên bình diện cả nước. Ngoài trẻ em của Việt Nam lang thang thì những năm gần đây cũng xuất hiện khá nhiều trẻ em nước ngoài lang thang xin ăn tại Việt Nam như trẻ em Lào, Campuchia... Đây là vấn đề không nhỏ đối với xã hội khi mà chúng ta đang đi tìm biện pháp và xây dựng các mô hình khắc phục tình trạng trẻ em lang thang trong thời gian tới. Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu, bài viết tạp chí, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ liên quan đến trẻ em lang thang tại ba thư viện lớn: Thư viện Khoa học xã hội, Thư viện Quốc gia, Thư viện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trong mốc thời gian từ năm 2000 trở lại đây theo ba nội dung chính: khái niệm, cách tiếp cận; thực trạng, nguyên nhân, hậu quả; kinh nghiệm và các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trẻ em lang thang ở nước ta hiện nay.

10/17/2019 2:44:41 PM +00:00