Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Tình hình đời sống kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sau hơn 10 năm được hỗ trợ đất sản xuất

Qua nghiên cứu, xác định hơn 50% hộ dân tộc thiểu số vẫn nằm trong diện nghèo. Quan trọng hơn, thu nhập từ làm thuê chứ không phải thu nhập từ đất sản xuất đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giúp bà con tăng thu nhập. Từ đó, nghiên cứu đề xuất Chính phủ, chính quyền địa phương và các nhà nghiên cứu cần đánh giá toàn diện hiệu quả của các chương trình hỗ trợ đất sản xuất đang thực hiện.

1/13/2020 9:48:03 AM +00:00

Góp phần đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tình hình hiện nay

Phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề mang tính quyết định đến sự thành bại của cách mạng Việt Nam ở từng thời điểm lịch sử. Đồng thời cũng là một trong những nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận.

1/13/2020 9:46:49 AM +00:00

Bảo đảm quyền làm việc của lao động nữ từ thực tiễn tại Gia Lai

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Quy định của pháp luật về bảo vệ quyền về việc làm đối với lao động nữ, thực trạng vấn đề bảo đảm quyền về việc làm của lao động nữ tại Gia Lai, vài đề xuất góp ý trong dự thảo Bộ Luật Lao động 2012.

1/13/2020 9:46:39 AM +00:00

Status and role of human in Buddhism

The paper present the teaching about status and roles of human in society can be called life charter of people in society according to Buddhism because these principles cover living a life of people having status in society. This means relationship between parents-children and husband-wife is in family status. In addition, relationship between employer-employee and within friends is in social status. Further, relationship between teachers-pupil is in educational status, and relationship between priests–residents is in religious status. So, this Buddhist doctrine is good core of living a life or life charter to have people living in unity in different status. If the above mentioned institutions conduct their duties seriously, it will make the institutions be happy. When an individual acts to be treated in accordance with the tenets of this doctrine, it will make a peaceful society.

1/13/2020 9:36:38 AM +00:00

Finding a sustainable solution for the fate of lottery peddlers in a changing market

The lottery market in Vietnam has witnessed a whirlwind of changes in recent years, starting with the introduction of computerized lotteries and resulting in the uncertain fate of traditional lottery peddlers. To understand the role of peddlers in the lottery distribution, this paper focuses on examining key determinants of lottery purchase intention, including gambling tendencies, sympathetic altruism, and perceived behavioral control. The findings serve as an instrument to validate the contribution of lottery peddlers and to predict their future in the industry, from which appropriate recommendations are put forward regarding the sustainable development of the lottery industry as well as the long-term solution for the fate of lottery peddlers.

1/13/2020 9:35:26 AM +00:00

Factor influence to happiness of the northeastern rural households that have overseas migrating laborers, Thailand

This article was aimed at studying the factor influence to close-knit family happiness of the northeastern rural households that have overseas migrating laborers using the quantitative research method and the household level as the analytical unit. Data collection was conducted in July, 2017 by means of interview with 334 households having overseas migrating members in Chaiyaphum, the province that has the second highest number of overseas migrating laborers. The analysis of data was based on descriptive statistics and Multiple Regression technique. It was found that the use of household‟s livelihood strategies, relationship between the migrating laborer and his or her family, the amount of investment from remittance sent by the laborers significantly influenced closeknit household happiness at the level of 0.01. Incomes from remittance, use of benefits from investment and average annual household income significantly influenced close-knit family happiness at the level of 0.05. All factors explained happiness of having a close-knit family at 36.1% and led to a conclusion that the close-knit family happiness influenced for migrating laborers‟ households include factors of households, economy, livelihood, and use of resources.

1/13/2020 9:35:06 AM +00:00

Skipped - Generation families: Rural life in the northeast of Thailand

This paper investigates ways of life of skipped-generation families in rural northeastern Thailand. Qualitative methodological approach was implemented in the study. In-depth interview was used as research instrument to collect data from two groups of key informant including 1) community leaders, community seniors, and community committees, totally seven persons, and 2) skipped-generation families living in rural north-eastern region of Thailand, totally 7 families. Data analysis was done by content analysis method.

1/13/2020 9:34:54 AM +00:00

Levels and factors affect on the response to depression of buddhist in Hue city

This study aims to investigate the extent and factors that influence on the response to depression of Buddhists. The study was conducted on 150 Buddhists, 78 of them male and 72 female. Buddhists between the ages of 18 and 25, who are pupils, students or have been working. The results of the study show that, overall, the depression level of Buddhist monks in this study was lower than the level of youth depression in some of the available studies. Of these, the women have higher levels of depression than men. In addition, working-class Buddhists have slightly higher levels of depression than those who are unemployed and educated.

1/13/2020 9:34:42 AM +00:00

Different occupations, different colors: Linguistic perspective

To name the term of color in each society is different depending on the experience and environment in the culture of people. The same color, people different cultures is named different terms. People with different occupations also see different colors according to their experience and environment. This article illustrate that the term of colors is related to its culture and society. The 11 colors from Berlin and Kay (1969), the „evaluation of basic color terms‟ are will be tested with 12 Thai native in 6 different occupations; farmer, house keeper, security, nurse, painter, and monk. The finding found that the farmers will have more color references to their environment than other occupations. The women have terms of color than men and mostly term of colors are compared with fruits or objects of which are in their occupation.

1/13/2020 9:34:22 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn được thành lập năm 2015, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, của tỉnh Bắc Kạn. Việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị là rất cần thiết đối với một thành phố mới được thành lập. Trên cơ sở điều tra thực tế chúng tôi đề ra một số giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

1/13/2020 9:32:33 AM +00:00

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới (NTM) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: chọn điểm nghiên cứu; thu thập và xử lý số liệu; đánh giá sự hài lòng của người dân

1/13/2020 9:31:09 AM +00:00

Nâng cao chất lượng dịch vụ di động tại VNPT Thái Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu này phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ di động tại VNPT Thái Nguyên dựa trên nguồn số liệu sơ cấp (qua điều tra khách hàng) và số liệu thứ cấp, sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng với thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của VNPT Thái Nguyên; đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng dịch vụ di động tại VNPT Thái Nguyên.

1/13/2020 9:30:58 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động của công ty tổ chức sự kiện

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động của công ty tổ chức sự kiện.

1/13/2020 9:30:38 AM +00:00

Giáo dục của người cha đối với con trong gia đình hạt nhân ở Việt Nam hiện nay

Nội dung vai trò giáo dục của người cha và các đề xuất giải pháp nâng cao giá trị giáo dục của người cha đối với người con có ý nghĩa như một nghiên cứu khái lược, làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của người cha trong gia đình hạt nhân, góp phần nâng cao giá trị giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách con trẻ.

1/13/2020 9:30:26 AM +00:00

Vấn đề ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ trên địa bàn huyện Phú Bình

Trong bài viết này tác giả đề cập tới thực trạng ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ trên địa bàn huyện những năm gần đây. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp để khắc phục tình trạng trên, để góp phần đưa huyện Phú Bình hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - văn hóa – xã hội đã đặt ra, hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ có cuộc sống văn minh, văn hóa cao.

1/13/2020 9:30:15 AM +00:00

Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số - thực tiễn ở tỉnh Thái Nguyên

Bài viết trình bày thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại tỉnh Thái Nguyên.

1/13/2020 9:29:56 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân canh tác trên đất sau dồn diền đổi thửa tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bài viết này xác định các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân canh tác trên đất sau dồn điền đổi thửa tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nghiên cứu thực địa được sử dụng kết hợp với hàm hồi quy tuyến tính bội để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 10.

1/13/2020 9:29:44 AM +00:00

Lifestyle and activities of suburban people

This paper investigates lifestyle and activities of suburban people in Khon Kaen city. Qualitative methodological approach was implemented in the study with in-depth interview and non-participatory observation, which were used as research instrument. Key informants included seven labour-aged people who lived in Khon Kaen suburban village. Data analysis was done by the content analysis method. Research results found lifestyle and activites of suburban people including 1) suburban people who have a good living; they had high income, and they had many activities to do such as shopping and travelling. 2) Suburban people who have a moderate living; they had middle income. Activities they did adhered to religious practices, and they preferred to stay at home for relaxing, and went to shopping sometimes. 3) Suburban people who have a difficult living; they had low education and low income. Their activities related to survival practices such as collecting natural resource for livings.

1/13/2020 9:27:20 AM +00:00

Assessment living standard towards sustainable for the provincial level in Vietnam

Based on an overview of scientific works related to living standards of scholars in Vietnam and around the world, the author has studied the problem Assessment living standard towards sustainable for the provincial level in Vietnam. This article analyzes purposes and requirements; content; method; criteria for assessing the living standard towards sustainable for the provincial level. In particular, the author has proposed 6 indicators assessment living standard towards sustainable for the provincial level in Vietnam. This is a work that is both scientific and of great practical value.

1/13/2020 9:25:52 AM +00:00

Rural poverty in Indonesia and Islamic economic as a sustainable solution

Based on the preliminary research about household poverty in rural area of West Kalimantan in 2016, we found that working days, age and loan gave significant effect to the rural poverty. Therefore, the aim of this paper is to examine the solution of reducing poverty rate in the rural area through Islamic economic concept. In Islamic economic approach, poverty is not merely caused by material aspect but also moral/ spiritual aspect. Thus, this explanatory research used elaboration of Islamic Economic theory on both aspects to improve well-being in rural society. The Ibnu Khaldun‟s dimension of poverty and the axiomatic approach are used to modify the sustainable livelihood framework into Islamic economic sustainable livelihood framework. The paper found that to reduce the poverty rate in rural area, development of man and his moral aspect should be emphasized and the establishment of Islamic Microfinance as a free interest institution in rural area must be developed.

1/13/2020 9:24:58 AM +00:00

Hôn nhân của các cặp vợ chồng Việt - Pháp

Năm 2004, Phòng Quản lý Hộ tịch, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tiến hành đăng ký cho hơn 300 giấy đăng ký kết hôn của các cặp vợ chồng Pháp-Việt, tăng 10% so với năm 2003. Để được kết hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam, công dân Pháp phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại và phải có giấy chứng nhận đủ khả năng kết hôn do Đại sứ quán cấp. Theo quy định tại Nghị định số 46 - 1917 ngày 19 tháng 8 năm 1946, hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm một số giấy tờ bắt buộc như giấy khai sinh, giấy chứng nhận chỗ ở.

1/13/2020 9:21:30 AM +00:00

Thực tiễn hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc

Trong thực tiễn tư pháp quốc tế về hôn nhân gia đình ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hôn nhân có yếu tố nước ngoài có thể có những trường hợp như sau: kết hôn giữa người Trung Quốc và người nước ngoài được đăng ký tại Trung Quốc, kết hôn giữa người Trung Quốc và người nước ngoài được đăng ký tại nước ngoài, kết hôn giữa người nước ngoài với nhau đăng ký tại Trung Quốc, và kết hôn giữa người nước ngoài với nhau đăng ký tại nước ngoài.

1/13/2020 9:15:23 AM +00:00

Thực trạng và vướng mắc về hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu thực trạng và vướng mắc về hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề kết hôn, ly hôn, ghi chú ly hôn, hoạt động môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, giải quyết xung đột pháp lý, xác định việc kết hôn không vi phạm các điều cấm...

1/13/2020 9:15:13 AM +00:00

Kết hôn với người nước ngoài vì mục đích kinh tế - Thực trạng và những vấn đề tư pháp quốc tế cần giải quyết

Trong sự phát triển của tiến bộ xã hội, tự do kết hôn đã trở thành một giá trị cơ bản của quyền con người. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, trải qua 3 lần lập pháp, đều nhất quán khẳng định mục tiêu xây dựng chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững làm nền tảng cho sự phát triển của tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, đời sống hôn nhân và gia đình Việt Nam đang đứng trước sự phát sinh những hiện tượng hôn nhân không bình thường của việc lợi dụng quyền tự do kết hôn nhằm hướng đến các quan hệ lợi ích. Trong đó, hiện tượng kết hôn với người nước ngoài vì mục đích kinh tế với những động thái rõ nét biểu hiện trong khoảng một thập kỷ qua có thể coi là ví dụ điển hình về sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đối với quan hệ hôn nhân. Đây thực sự là một vấn đề xã hội phức tạp trong sự quan tâm của dư luận xã hội cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần xem xét, giải quyết từ giác độ tư pháp quốc tế.

1/13/2020 9:15:03 AM +00:00

Cấu trúc giới trong gia đình và cộng đồng ở nông thôn tỉnh Tiền Giang

Quan hệ giới trong gia đình là chủ đề được quan tâm nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực xã hội học và nhân học. Một dòng phân tích quan trọng trong chủ đề này là nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng tồn tại khá dai dẳng giữa vợ và chồng trong các hộ gia đình ở Việt Nam. Với việc khảo sát mối quan hệ giới trong gia đình nông hộ ở ba xã thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (gồm 240 bản hỏi đại trà, 10 cuộc phỏng vấn sâu và một cuộc thảo luận nhóm được thực hiện năm 2014 và 2015), bài viết lập luận rằng (1) mối quan hệ giới trong các trường hợp khảo sát là sự đối ngẫu các đặc tính xã hội của nam giới và nữ giới. (2) Sự đối ngẫu ở cấp độ nông hộ là cơ sở tạo nên diện mạo về giới của cộng đồng nông thôn tỉnh Tiền Giang. (3) Sự đối ngẫu này không phải là một cấu trúc cố định mà có những chuyển biến qua thời gian. Về phương pháp, bài viết cũng hàm ý rằng mối quan hệ giới có thể được hiểu tốt hơn bằng cách mở rộng phân tích ra các lãnh địa khác bên ngoài phạm vi gia đình.

1/13/2020 8:57:43 AM +00:00

Nhận thức của người dân Bến Tre về sức khỏe cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu (Điển cứu: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre)

Bài viết trích từ đề tài nghiên cứu “Nhận thức của người dân Bến Tre về sức khỏe cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu” tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Biến Tre. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn ảnh hưởng thông qua các yếu tố thuộc về hành vi lối sống của họ, cụ thể ở đây là những thói quen trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Về mặt nhận thức, đa phần người dân ở xã Tân Trung đã nhận thức được một cách tổng quát và đơn giản nhất khi đại đa số đều cho rằng BĐKH có thể đưa đến những nguy cơ đối với sức khỏe (mức độ 1). Tuy nhiên, nhận thức như vậy là chưa đầy đủ và mang tính cảm tính khi người dân thường nghĩ đến những vấn đề về ô nhiễm môi trường và những tác hại trước mắt về sinh kế như dừa bị mất mùa hay dịch bệnh trên gia súc. Trong khi đó, những rủi ro khó nhận diện bằng mắt thường như sức khỏe, bệnh tật lại ít được quan tâm. Điều này có thể xuất phát từ những niềm tin đã lạc hậu về những thói quen trong sinh hoạt như đi cầu cá hay xả thải trực tiếp ra môi trường là không gây hại cho sức khỏe.

1/13/2020 8:57:29 AM +00:00

Một vài ý kiến trong thực hiện chính sách dân tộc ở Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng là đầu mối giao thông thủy, bộ của khu vực. Thành phố Cần Thơ có 09 đơn vị hành chính cấp quận, huyện gồm: quận Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cái Răng và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh, với 85 xã, phường, thị trấn và 604 ấp, khu vực. Hiện nay ở Cần Thơ có đến 27 dân tộc sinh sống cộng cư cùng nhau phát triển. Trong các năm qua Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều chính sách chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số.

1/13/2020 8:56:54 AM +00:00

Di cư do biến đổi khí hậu, áp lực môi trường: Câu chuyện phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ cộng đồng gốc của những người di cư (Nghiên cứu trường hợp vùng thượng nguồn xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang)

Suốt thời gian qua, đời sống của người dân nhập cư tại các đô thị luôn là chủ đề thu hút. Trong khi những những hệ quả của di dân đối với cộng đồng ở tại quê gốc vẫn còn rất ít nghiên cứu đề cập, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH), áp lực môi trường. Chính vì thế nó là một chủ đề cần phải được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh đương đại. Bởi dĩ, bên cạnh những đóng góp của tích cực của dòng di dân đối với quê gốc, nó còn để lại nhiều áp lực tương tự mà buộc những người thân ở lại quê gốc phải gánh chịu trong bối cảnh BĐKH, áp lực môi trường ảnh hưởng ngày càng sâu sắc tại những cộng đồng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đáng lưu ý hơn nữa khi khu vực này đa phần lại là những người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ, người bệnh,… Vì vậy có thể nói rằng, chính vấn đề di dân trong bối cảnh BĐKH đã là gia tăng những áp lực trong lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển kinh tế và kể cả làm giảm khả năng ứng phó với BĐKH của địa phương (quê gốc).

1/13/2020 8:52:02 AM +00:00

Hệ thống kinh tế và hoạt động của ngân hàng Hồi giáo

Bài viết trình bày những đặc trưng cơ bản trong hoạt động của tài chính Hồi giáo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia Hồi giáo.

1/13/2020 8:32:40 AM +00:00

Bàn về các luận thuyết liên quan đến địa chiến lược

Phân tích nội dung các quan niệm, học thuyết về sự vận động của không gian quyền lực trong quan hệ quốc tế cho thấy rằng, mối quan hệ qua lại giữa điều kiện, môi trường địa lý với các chiến lược quốc gia đã góp phần luận giải cách tiếp cận của một nhà nước trong xây dựng và thực thi sự kiểm soát quyền lực trong không gian địa lý khu vực và toàn cầu bằng các công cụ khác nhau, như quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế v.v.,

1/13/2020 8:30:48 AM +00:00