Tài liệu miễn phí Đầu tư Bất động sản

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Bất động sản

Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành bất động sản Việt Nam

Thông qua việc sử dụng các phương pháp cơ bản trong hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) nhằm đánh giá tác động của các nhân tố bên trong tới tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn của 54 công ty cổ phần bất động sản niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017.

7/8/2020 7:16:27 PM +00:00

Study of housing finance in India with reference to HDFC and LIC housing finance LTD

House is centre and domestic device for mankind's moral and substance development ever since the dawn of civilization. Housing is one of the most important that we human beings need.

7/8/2020 4:48:06 PM +00:00

An assessment of workers’ satisfaction in estate surveying and valuation firms in Lagos state, Nigeria

This study examined the levels of satisfaction of employees with the major focus on the staff of estate surveying firms (ESFs) practicing in Lagos State, Nigeria.

7/8/2020 11:46:53 AM +00:00

Đề xuất quá trình quản trị marketing bất động sản

Quản trị marketing bất động sản có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, giúp định hướng cho các hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động marketing. Đây là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp

7/8/2020 11:36:59 AM +00:00

Supply chain finance, financial development and profitability of real estate firms in Vietnam

This paper investigates the impact of supply chain finance (SCF) and financial development on profitability of real estate firms in Vietnam over the 2013 - 2017 period. This is the first empirical research examining the impact of financial development on firm profitability.

6/17/2020 10:46:36 PM +00:00

Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chính là một loại hình các dự án bất động sản được hình thành ở những nơi có tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng. Tại đó các dự án được triển khai các loại hình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ tiện ích…

5/20/2020 3:30:19 AM +00:00

Ứng dụng ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản

Nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý BĐS là cấp thiết và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Trong khuôn khổ bài viết, dựa trên kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu bất động sản đã nghiên cứu trước đó, chúng tôi khai thác một số ứng dụng của ArcGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản.

5/20/2020 3:29:10 AM +00:00

The association between current account deficit and house prices in Turkey

Current account deficit has been a popular research topic among Turkish economists. The study investigates the relation between current account deficit of Turkey and house prices in the country. This paper uses the classical linear regression model and this is run for three times. The results of the model indicate that current account deficit is positively associated with house price changes in Turkey. Another result is that, GDP per capita growth is not significantly associated with house price changes. Not surprisingly, inflation is also positively associated to house prices.

5/4/2020 6:47:41 PM +00:00

Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết bàn về thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam. Thứ nhất, bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận về thị trường bất động sản ở Việt Nam: Khái niệm, công năng, phân loại thị trường, cơ chế vận hành của thị trường bất động sản và vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của Chính phủ đối với thị trường bất động sản.

5/4/2020 3:45:53 PM +00:00

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và một số vấn đề pháp lý

Bài viết tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản trong những năm gần đây tại TPHCM, đồng thời phân tích nguyên nhân của những mặt tích cực và hạn chế dưới góc độ thực tiễn và pháp lý.

5/4/2020 2:28:50 PM +00:00

The impact of economic policy uncertainty on real estate development in China

This paper analyzes the impact of economic policy uncertainty on real estate development at the macro level in China. Using the Economic Policy Uncertainty (EPU) Index released by Baker et al. (2016), we find that EPU has a leading and negative effect on real estate development investment. And there is a positive relationship between EPU innovations and the growth rate of real estate development investment.

3/30/2020 4:01:19 PM +00:00

Điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Bài viết trình bày các quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng.

3/30/2020 12:17:47 PM +00:00

Tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu kiểm định tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị tác động bởi chính sách tiền tệ như: Cung tiền (M2) và lãi suất cho vay, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian.

3/30/2020 6:42:55 AM +00:00

Working capital management and profitability of real estate industry in Jordan: An empirical study

Working capital is described as the capital available to meet the day-to-day operations, and depending on the industry, it could be a relatively high percentage of the total assets of the organization. It is the difference between two current assets and current liabilities. Working capital management is important because of its effects on the firm's profitability and risk, and consequently its value. In this research paper, an attempt has been made to examine the impact of working capital management on the profitability of selected real estate companies in Jordan. ROCE is used as dependent proxy variable for profitability and CR, DTR, ITR are used as independent proxy variable for substantiating the impact of working capital management on the profitability of companies. The results of data analysis show that there is a significant impact of working capital management on the profitability of selected real estate companies.

3/29/2020 3:16:19 PM +00:00

The heterogenous impact of fluctuation of housing prices upon consumption of urban households in China

This paper found that the increase in housing prices can significantly promote the consumption of urban households with housing in China. And the promotion effect increases with family’s net finance asset, i.e., the richer the families are, the more their spending rises. For the urban families without housing, the increase in housing prices inhibit their consumption. When housing prices rise by 1%, the consumption drop by 0.748%. The mechanism is that the increase in housing prices reduce the households’ marginal propensity to consume by higher precautionary saving motivation. As a whole, the increase in housing price can stimulate consumption, but the impact is very small. The consumption elasticity to housing prices is only 0.165; On the contrary, the wealth effect of housing assets will enlarge the gap of residents’ consumption and worsen social welfare. So it’s not feasible to promote consumption by increasing housing prices. In addition, the wealth effect has significantly heterogeneity by the family structure characteristics.

3/29/2020 2:17:51 PM +00:00

On the risk measures of real estate assets

This paper discusses the need of risk measure of real estate assets and the existing measures. Using the FTSE NAREIT monthly all REITs data from December 1971 to June 2017, this study concludes that the risk of real estate assets is indeed unmeasurable. Therefore, real estate assets performance measure should be based on absolute return or inflation-adjusted absolute return; the returns of real estate assets can be compared with meaningful benchmarks, yet the combination of risk and return does not have a valid benchmark. Prevalent indicators such as Sharpe ratio is a misleading concept that leads to biased weights of real estate assets in a modern portfolio. Furthermore, there are no standard measures of the higher moments for real estate asset returns, as the second moment measure does not deliver a solid foundation.

3/29/2020 2:13:45 PM +00:00

Real estate prices, fiscal revenue and economic growth

This paper attempts to analyze the relationship between government land prices and fiscal revenues, economic growth, to test the short-term and long-term effects of rising real estate prices on fiscal revenue and GDP growth. This paper attempts to explain two problems with empirical data: (1) Whether it is for the government, pushing up house prices cannot escort economic growth, and the long-term utility of the government is conserved; (2) and pushing up house prices at the quantitative level, for the economy and How much quantitative impact fiscal revenue has on the short-term and long-term, respectively. In the end, it is concluded that pushing up house prices does not promote government effectiveness. For the government, it is ultimately tax-equivalent.

3/29/2020 2:08:28 PM +00:00

Một số vấn đề về chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Bài viết trình bày đề xuất làm rõ nội dung chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại nhằm đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1/11/2020 10:33:05 PM +00:00

Một số trường hợp phân tích dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên quan điểm lợi ích của nhà đầu tư

Bài viết tập trung làm rõ cách xác định doanh thu, chi phí, dòng tiền để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án cho các trường hợp đầu tư kinh doanh bất động sản phổ biến: đầu tư tạo lập bất động sản để bán, đầu tư tạo lập bất động sản để cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để bán và cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để sử dụng và cho thuê, đầu tư tạo lập bất động sản để để bán, sử dụng và cho thuê.

1/11/2020 10:32:51 PM +00:00

Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy logit thứ bậc

Mục đích của bài viết này là phân tích những yếu tố tác động đến quyết định mua căn hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cơ sở lý thuyết được phân tích và tổng hợp từ những nghiên cứu trước.

11/29/2019 7:14:08 AM +00:00

Bàn về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư

Việt Nam đã ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 05 về bất động sản đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư không hạch toán trường hợp giảm giá trị bất độ sản đầu tư vì chưa có quy định. Bài viết trình bày một số nội dung về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư theo quan điểm của chuẩn mực kế toán quốc tế số 36, góp phần hoàn thiện hơn nội dung của VAS 05, giúp hoạt động kinh doanh bất động sản ngày càng phát triển.

11/28/2019 10:41:12 PM +00:00

Bài giảng Future contract on the stock index in Vietnam

Lecture presented add your title here; add your title here, add your title here, add your title here, for details, please refer to the lecture.

11/28/2019 8:33:15 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp điều tiết giá bất động sản

Giá bất động sản (BĐS) cũng giống như các loại hàng hóa thông thường khác được hình thành trên cơ sở quan hệ cung – cầu về BĐS trên thị trường. Giá cả BĐS là biểu hiện bằng tiền giá trị của tài sản mà bên bán và bên mua có thể chấp nhận. Về cơ bản giá cả BĐS bao gồm giá của đất và giá công trình.

10/17/2019 11:30:37 AM +00:00

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

Vừa qua, ở nước ta, nền kinh tế vĩ mô, dưới định hướng của những chính sách kinh tế đúng đắn đã quay lại đà hồi phục thành công từ khi chạm đáy vào năm 2012. GDP liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, khoảng 6% một năm trong 4 năm liên tiếp. Điều này giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất khu vực và toàn thế giới. Không những vậy, trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% đề ra trước đó được coi là tín hiệu tích cực để đón các dòng vốn trở lại nền kinh tế.

10/17/2019 11:24:10 AM +00:00

Báo cáo phân tích ngành bất động sản - Một báo cáo nghiên cứu và tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 và triển vọng tăng trưởng 2018

Tài liệu với các nội dung tiêu điểm thị trường nền kinh tế Việt Nam 1 năm qua; GDP tăng trưởng, chỉ số lạm phát được giữ ở mức an toàn, thị trường bất động sản 1 năm qua; vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng vượt trội, vượt mốc 10 năm; doanh nghiệp đăng ký cấp mới tăng; doanh thu bán lẻ và lượng khách quốc tế tăng mạnh...

10/17/2019 10:40:36 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất đô thị

Nội dung của bài viết trình bày ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất đô thị thông qua đặc điểm của giá đất đô thị; các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất ở. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/16/2019 9:01:39 PM +00:00

Định giá bất động sản tại các ngân hàng thương mại, tồn tại và giải pháp

Đối với ngân hàng thương mại thì định giá bất động sản để đảm bảo cho các khoản vốn vay có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở cho việc ra quyết định cho vay, ngoài ra với ý nghĩa là nguồn thu thứ hai khi nguồn thu thứ nhất thiếu chắc chắn nên định giá chính xác còn góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh cho các ngân hàng.

9/16/2019 12:54:25 PM +00:00

Impact of relations between employees and customers to the customers’ positive Word-of-Mouth in real estate industry

The study aims to explore and measure the relationship between employees and customers impacting positively to the word-of-mouth of customers who bought house from the real estate developers in Ho Chi Minh City. The study was based on survey data from 300 customers who bought house from the real estate developers in Ho Chi Minh City and using techniques of Cronbach Alpha analysis and Exploratory Factor Analysis (EFA).

9/16/2019 11:43:23 AM +00:00

Các phương pháp thành lập bản đồ giá đất và thực nghiệm tại xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết giới thiệu phương pháp luận về thành lập bản đồ giá đất, trên cơ sở đó tiến hành thành lập bản đồ giá đất phổ quát của xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp phân vùng giá dựa vào các đặc tính của khu vực. Từ đó, cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định liên quan đến kinh tế và quản lý bất động sản của xã.

9/15/2019 8:43:33 AM +00:00

Một số ý kiến về chi phí lãi vay trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên thị trường bất động sản ở Việt Nam

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả nghiên cứu về chi phí lãi vay trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, những rào cản trong chi phí lãi vay và đề xuất một số giải pháp về quản lý thuế trên thị trường bất động sản ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các FTA đã ký kết nói riêng.

9/15/2019 7:30:53 AM +00:00