Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Ngữ điệu tiếng Anh ở người Việt

Bài viết nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống Ngữ điệu tiếng Anh ở người Việt với hi vọng giúp ích cho người Việt nói tiếng Anh được tốt hơn và góp phần bé nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu ngữ điệu tiếng Anh đối với người Việt nói tiếng Anh.

11/29/2019 10:27:13 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ngôn bản vào việc dạy học ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu ngôn bản và văn bản; phát ngôn đơn vị nhỏ nhất của ngôn bản; ngôn bản nói và ngôn bản viết; phát ngôn trên bình diện kết học; phát ngôn trên bình diện dụng học; phát ngôn trên bình diện nghĩa học...

11/29/2019 10:26:51 AM +00:00

Nghiên cứu dịch thuật và những khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ

Bài viết trình bày giai đoạn đầu của ngôn ngữ học hiện đại; lý thuyết ngôn ngữ học cấu trúc và nghiên cứu dịch thuật; quan điểm của Sapir và Whort về ngôn ngữ và nghiên cứu dịch thuật; lý thuyết ngôn ngữ học của Chomsky và nghiên cứu dịch thuật...

11/29/2019 10:26:41 AM +00:00

Nghĩa hàm ẩn và nghĩa biểu vật của từ trong tiếng Nga

Bài viết này đề cập đến các vấn đề về ý nghĩa biểu thị, ý nghĩa và cảm xúc trong từ vựng tiếng Nga. Nó tập trung vào sự liên quan của ý nghĩa biểu thị và ý nghĩa với phân tích phê phán về hình thái và sự gắn kết của từ vựng Nga.

11/29/2019 10:26:28 AM +00:00

Lập luận theo quan hệ nhân quả qua ngữ liệu tiếng Pháp

Bài viết đề cập đến những khái niệm và những khâu hết sức cơ bản trong việc lập luận theo quan hệ nhân quả nhằm ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Pháp cho người Việt học tiếng Pháp đặc biệt là cho sinh viên chuyên ngữ.

11/29/2019 10:25:36 AM +00:00

La correction phonÉtique dans l' enseignement du systime vocalique Français au public Vietnamien

A partir de l’analyse contrastive des systèmes vocaliques du français et du vietnamien, on peut dégager les difficultés les plus importantes contre lesquelles les apprenants vietnamiens du français peuvent éventuellement se heurter. Dans le cadre restreint de cet article, nous nous contentons de traiter à priori quatre grands problèmes concernant les voyelles nasales, les voyelles antérieures, les semi - voyelles et l’attaque vocalique.

11/29/2019 10:25:15 AM +00:00

Khái niệm “Locution” trong tiếng Pháp dưới góc độ của một vài nhà ngôn ngữ

Bài viết tìm hiểu ngữ cú thông qua quan điểm của một số nhà ngôn ngữ lớn; nhân mạch sự đóng góp của từng nhà tác giả đối với việc nghiên cứu ngữ cú nói chung và việc áp dụng vào dạy học tiếng nước ngoài; làm nổi bật tiến trình nghiên cứu các hiện tượng từ vựng này trong tiếng Pháp.

11/29/2019 10:24:50 AM +00:00

Giao tiếp

Bài viết nghiên cứu giao tiếp thông qua các nội dung: các thành phần giao tiếp, bộ phận của giao tiếp, giao tiếp phi ngôn từ, các loại giao tiếp, chức năng của giao tiếp, năng lực giao tiếp, các thành tố giao tiếp... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 10:24:38 AM +00:00

En linguistique Contribution à unpoint de vue théorique

L'article souhaite apporter une contribution plus conceptuelle à une approche différente dans le monde de la langue; les classifications d'ergonomie servent à l'étude empirique de facteurs linguistiques spécifiques. Cette recherche est menée dans quatre états: conviction, capacité, évaluation et inter-sujet.

11/29/2019 10:24:19 AM +00:00

Different views on theme-rheme in english

The definition of Theme used in this paper places Theme at the point where the grammar of the clause meets the surrounding text and also relates to the thought in the speaker's mind. However, before the position is further expounded, a discussion of the different definitions and views of Theme-Rheme is provided to shed more light over the issue. Basically, the different views can be divided into four categories, based on different definitions of the Theme itself: Theme as topic, Theme as given or known, Theme as having the least degree of communicative dynamism, and Theme as message onset. Each of these will now be discussed in turn.

11/29/2019 10:23:43 AM +00:00

Dạy nghe hiểu trong điều kiện thiếu môi trường tiếng tự nhiên

Bài viết nghiên cứu xoay quanh các vấn đề: bối cảnh của việc dạy nghe, quan điểm nghe từ dưới lên và nghe từ trên xuống; một số dạng văn bản nghe điển hình; một số khó khăn trong khi nghe một văn bản và đổi mới việc dạy kĩ năng nghe hiểu hiệu quả.

11/29/2019 10:23:31 AM +00:00

Cuộc chiến khủng bố của Mỹ trên báo tiếng Việt dưới góc độ phân tích diễn ngôn phê phán

Bài viết nghiên cứu cuộc chiến khủng bố của Mỹ trên báo tiếng Việt dưới góc độ phân tích diễn ngôn phê phán nhằm bóc tách lớp vỏ bọc ngôn ngữ, yếu tố chứa bên trong nó những hệ tư tưởng của những người viết và xuất bản các tờ báo.

11/29/2019 10:23:06 AM +00:00

Cách biểu đạt sự không tán thành và cấu trúc được ưu dùng: Bình diện phân tích hội thoại

Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa cấu trúc được ưa dùng và những cấu trúc mà người đối thoại vẫn sử dụng hàng ngày biểu đạt sự không tán thành với nhận xét của người nói trước và những nét tương đồng, khác biệt về cấu trúc đặc trưng cho từng ngôn ngữ.

11/29/2019 10:22:27 AM +00:00

Bàn về một hướng nghiên cứu giảng dạy kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Ðại học Ngoại ngữ ÐHQGHN

Trong bài báo này, tác giả muốn trao đổi ý kiến về việc dạy học kỹ năng Nghe nhằm góp phần nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe hiểu nói riêng và các môn thực hành tiếng nói chung ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11/29/2019 10:22:10 AM +00:00

Bàn thêm vê phạm trù thức trong tiếng Anh và tiếng Việt (Theo quan điểm chức năng - hệ thống)

Bài viết tổng lược quan điểm về thức trong ngữ pháp truyền thống và trong một số đường hướng nghiên cứu ngữ pháp mới; nêu rõ cách hiểu thức trong hai ngôn ngữ qua ngữ nghĩa, ý nghĩa tình thái phân định theo chân ngụy và chức phận; nêu lên một vài gợi ý về cách xử lý văn bản Anh – Việt trên khái niệm thức.

11/29/2019 10:21:50 AM +00:00

Chữ “đạt” trong dịch thuật

Dịch thuật là một lĩnh vực rất phức tạp. Người dịch là gì và làm gì, người dịch nên dịch như thế nào, điều gì tạo nên một bản dịch tốt, chúng ta nên làm gì để phát triển các sơ đồ đào tạo tốt hơn cho các chuyên gia dịch thuật và để đánh giá chất lượng bản dịch? - câu hỏi này không dễ trả lời. Bài viết này phân tích tiêu chuẩn đạt được thành công trong bản dịch. Theo ý kiến của tôi, sự đạt được trong bản dịch là sự hoàn chỉnh về chất (tính đầy đủ thông tin), tính chính xác về chất, tính đầy đủ về hình thức, tính chính xác về thuật ngữ và tính thỏa đáng liên quan đến kiến thức của người đọc/người nhận dịch thuật. Tôi hy vọng rằng bài viết này là một đóng góp nhỏ cho việc giảng dạy dịch thuật tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - VNU Hà Nội.

11/29/2019 10:21:28 AM +00:00

Tính biểu trưng trong thành ngữ

Bài viết nghiên cứu tính biểu trưng trong thành ngữ thông qua tính hình tượng và biểu trưng hình ảnh, sự vật cụ thể, thể hiện giao tiếp trong văn bản... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 10:20:48 AM +00:00

So sánh đối chiếu diễn ngôn và việc dạy học ngoại ngữ

So sánh đối chiếu diễn ngôn và việc dạy học ngoại ngữ thông qua đối chiếu theo một số tham biến văn hóa cơ bản: hình thức, nội dung, ngôn ngữ nói, nhịp điệu của diễn ngôn, hướng phát triển diễn ngôn, các cách biểu đạt...

11/29/2019 10:20:36 AM +00:00

Quan hệ tính ngữ trong ngôn ngữ Nga, Anh, Việt

Bài viết nghiên cứu sự biểu hiện của quan hệ tính ngữ trong ngôn ngữ Nga, Anh, Việt. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 10:20:24 AM +00:00

Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng trạng ngữ chỉ sự so sánh trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Những giải pháp chuyển dịch

Bài viết phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng trạng ngữ chỉ sự so sánh trong tiếng Pháp và tiếng Việt và những giải pháp chuyển dịch. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 10:20:10 AM +00:00

Nhã ngữ - Những ứng xử văn hóa

Bài viết tìm hiểu về nhã ngữ giúp hiểu thêm một đặc trưng của ngôn ngữ, hiểu thêm khía cạnh văn hóa và cách cư xử, ứng xử giữa con người trong cùng một cộng đồng ngôn ngữ.

11/29/2019 10:19:57 AM +00:00

Request strategies by Vietnamese learners and Austalian speakers: Same of different?

The paper explores the deviations of Vietnamese learners of English from native Australians in selecting language strategies for the requirements of pre-defined situations.

11/29/2019 10:18:35 AM +00:00

Cấu trúc diễn ngôn bình luận chính trị trong mối quan hệ với quan yếu (Relevance)

Bài viết đề cập đến cách thức tổ chức phát triển nội dung của một diễn ngôn trong quan hệ với quan yếu trên tư liệu diễn ngôn bình luận. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 10:18:22 AM +00:00

Cách thức định nghĩa các thuật ngữ trong ngôn bản tiếng Anh kinh tế và một số ứng dụng trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành

Bài viết trình bày hành vi định nghĩa mà ngôn ngữ tiếng Anh kinh tế thường xuyên sử dụng như một công cụ tu từ hữu hiệu để gọi tên và nêu đặc điểm các vấn đề mới được nêu ra.

11/29/2019 10:18:09 AM +00:00

Bàn về các nguyên tắc biểu hiện sự nhấn mạnh bằng phép tỉnh lược trên cứ liệu tiếng Anh có so sánh với tiếng Việt

Bài viết trình bày những nguyên tắc làm cho cấu trúc tỉnh lược trở thành phương tiện nhấn mạnh trên cứ liệu tiếng Anh có so sánh với tiếng Việt.

11/29/2019 10:17:56 AM +00:00

Sự kỳ thị giới tính qua lối biểu đạt hoạt động tình dục và giới tính trong ngôn ngữ

Bài viết nghiên cứu sự kỳ thị giới tính qua lối biểu đạt hoạt động tình dục và giới tính trong ngôn ngữ nhằm góp phần khẳng định sự tồn tại của hiện tượng kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ và sớm tiến tới một hình thức cải cách ngôn ngữ theo hướng bình đẳng giới tính trong ngôn ngữ giúp thúc đẩy quá trình thực hiện quyền bình đẳng nam nữ trong xã hội.

11/29/2019 10:17:34 AM +00:00

Tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữ, cũng như lợi ích và các vấn đề lưu ý khi sử dụng tiếng mẹ đẻ vào giảng dạy ngoại ngữ.

11/29/2019 10:17:11 AM +00:00

Kiến thức về ngôn ngữ đất nước học, ngôn ngữ văn hóa trong giáo dục ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu về kiến thức về ngôn ngữ đất nước học, ngôn ngữ văn hóa trong giáo dục ngoại ngữ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 10:16:49 AM +00:00

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ

Bài viết thảo luận một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của người học trong học ngoại ngữ, năng khiếu ngoại ngữ; giải quyết các vấn đề như khái niệm năng khiếu ngoại ngữ; phương pháp phát triển năng khiếu ngoại ngữ, bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ.

11/29/2019 10:16:27 AM +00:00

Ngôn ngữ và kỹ thuật ghi chép trong phiên dịch

Dịch thuật thường được chia làm hai khu vực: biên dịch và phiên dịch; hai khu vực này do bản chất của kênh ngữ ra sử dụng có những đặc thù riêng và do đó đòi hỏi các công đoạn và các kỹ thuật khác nhau cho từng công đoạn. Bài viết đề cập đôi điều đến một thao tác quan trọng những cũng còn ít nhiều bỡ ngỡ của khu vực phiên dịch đó là vấn đề ngôn ngữ và kỹ thuật ghi chép.

11/29/2019 10:15:40 AM +00:00