Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Enhancing the efficiency of the inspection, supervision and disciplinary enforcement under Ho Chi Minh ideas

The Party’s inspection and supervision must always go hand in hand with the disciplinary enforcement. The leadership practice of the Communist Party of Vietnam from its inception up to now has confirmed that inspection and supervision are the leading functions of the Party; leaders must have inspections; leaders without inspection are considered not to be leaders.

7/8/2020 11:26:24 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải luôn song hành với thi hành kỷ luật. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo.

7/8/2020 11:26:18 AM +00:00

Một số nội dung nhận diện quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm gần đây, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp nhất là vấn đề liên quan đến chính trị; cùng với đó là những khó khăn về kinh tế - xã hội, đây chính là cơ hội các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tác những luận điệu sai trái nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

7/8/2020 11:25:54 AM +00:00

Câu hỏi ôn tập cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu thông tin đến các bạn gồm 7 câu hỏi ôn tập cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp hệ thống kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho các kỳ thi sắp diễn ra.

6/18/2020 3:04:02 PM +00:00

Quy chế số: 01/2020-QC/TC-HVNH

Quy chế số: 01/2020-QC/TC-HVNH về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm bảo đảm chất lượng xuất bản Tạp chí, Tổng Biên tập ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

6/18/2020 2:43:25 PM +00:00

Mấy suy nghĩ về rèn luyện Đảng viên trong lao động sản xuất

Bài viết thông tin những ý kiến bước đầu về việc rèn luyện Đảng viên trong phong trào lao động sản xuất của quần chúng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung.

6/18/2020 2:43:09 PM +00:00

Mấy ý kiến thu hoạch được từ công tác kiểm tra giải quyết vấn đề đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo ở một số xí nghiệp

Bài viết trình bày một số ý kiến thu hoạch được từ công tác kiểm tra giải quyết vấn đề đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo ở một số xí nghiệp nhằm nâng cao trình độ công tác, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng.

6/18/2020 2:43:03 PM +00:00

Làm tốt việc nhận xét phân loại chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tổ Đảng và Đảng viên “bốn tốt”

Bài viết trình bày làm tốt việc nhận xét phân loại chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tổ Đảng và Đảng viên “bốn tốt” căn cứ vào điều kiện cụ thể và quán triệt toàn diện bốn yêu cầu trong việc nhận xét, phân loại; làm tốt việc phê bình và tự phê bình mà nhận xét phân loại chi bộ, đảng viên.

6/18/2020 2:42:57 PM +00:00

Nâng cao chất lượng Đảng viên và tăng cường quản lý kinh tế

Nâng cao chất lượng Đảng viên và tăng cường quản lý kinh tế thông qua nâng cao chất lượng đảng viên; chú trọng việc kết hợp chặt chẽ những biện pháp của Đảng với những biện pháp tổ chức của cơ sở quản lý; công tác lãnh đạo của những đảng viên là cán bộ lãnh đạo nhà máy, làm cho công tác tổ chức sản xuất được chấn chỉnh, cải tiến, thúc đẩy sản xuất tiến nhanh, chất lượng sản phẩm tốt, bảo đảm kế hoạch của Nhà nước giao cho.

6/18/2020 2:42:51 PM +00:00

Chi bộ ban nội tiêu hóa lãnh đạo công tác tư tưởng và chuyên môn

Bài viết thông tin đến các bạn một số kinh nghiệm trong việc lãnh đạo công tác tư tưởng và chuyên môn để tiến đến chi bộ bốn tốt của Chi bộ ban nội tiêu hóa.

6/18/2020 2:42:45 PM +00:00

Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong việc giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng viên

Bài viết trình bày việc kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong việc giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng viên.

6/18/2020 2:42:39 PM +00:00

Tích cực phát triển Đảng viên phụ nữ

Bài viết trình bày việc tích cực phát triển Đảng viên phụ nữ góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển cơ sở Đảng nhất là khu vực ở nông thôn.

6/18/2020 2:42:32 PM +00:00

Chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội đảng của các tỉnh

Bài viết thông tin đến quý độc giả công tác chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội Đảng của các tỉnh; mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 2:42:26 PM +00:00

Nắm vững học thuyết về Đảng của Lênin đưa ra công tác xây dựng Đảng tiến lên mạnh mẽ

Nắm vững học thuyết về Đảng của Lênin và vận dụng đúng đắn vào thực tiễn là đảm bảo quan trọng nhất cho Đảng ta luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp, của dân tộc, dẫn dắt nhân dân ta vững vàng tiến lên theo con đường cách mạng tháng Mười.

6/18/2020 2:42:20 PM +00:00

Quyền con người và giá trị giải phóng con người của Cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

6/18/2020 2:03:53 PM +00:00

Sự chuyển biến bước đầu về công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên ở trường Đại học Xây dựng miền Trung

Trong những năm qua, vấn đề phát triển đảng trong học sinh, sinh viên luôn được Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hết sức quan tâm. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan cho nên vấn đề này còn có những hạn chế nhất định, số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp đảng hàng năm còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với quy mô và nhu cầu của học sinh, sinh viên.

6/18/2020 2:03:47 PM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên và ý nghĩa của vấn đề trong giai đoạn hiện nay

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Người luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

6/18/2020 2:01:14 PM +00:00

Một số định hướng cơ bản để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

Để hiện thực hóa việc đào tạo, phát triển con người toàn diện trong chiến lược con người ở nước ta hiện nay, cần phải tập trung các nguồn lực để phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa dạy ''chữ'', dạy ''nghề'' với dạy ''người''.

6/18/2020 2:01:08 PM +00:00

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng - chính quyền và công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Công tác An toàn lao động – vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ), phòng chống cháy nổ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng, Nhà nước, của các ngành các cấp, của người lao động kể cả người sử dụng lao động, mang tính Luật pháp, tính khoa học, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc, gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6/18/2020 2:01:02 PM +00:00

Một số kinh nghiệm về cải tiến phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Xây dựng miền Trung

Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình cải tiến phương pháp giảng dạy đối với môn Đường lối cách mạng ĐCSVN và kết quả bước đầu đã thu được làm tài liệu tham khảo trong Bộ môn Đường lối của ĐCSVN và khoa Lý luận chính trị để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

6/18/2020 2:00:30 PM +00:00

Một số vấn đề về giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng phần III những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin

Giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng của các môn Lý luận Chính trị là hết sức cần thiết, vì đó là niềm tin dựa trên cơ sở khoa học và quy luật vận động của xã hội, tin vào tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua đó tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng và con đường Xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn và đang quyết tâm phấn đấu xây dựng.

6/18/2020 1:58:56 PM +00:00

Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong đổi mới chính trị

Đổi mới chính trị phải đảm bảo thực hiện được độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Việc đổi mới chính trị trở thành động lực thúc đẩy mọi hành động tích cực của nhân dân, sao cho quần chúng nhân dân thực sự trở thành người chủ của cách mạng tiến tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6/18/2020 1:58:44 PM +00:00

Bản chất của khoa học theo quan điểm Mác Xít

Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại, bản chất khoa học theo quan điểm Mác-xít luôn là đối tượng nghiên cứu của khoa học trong quá trình xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách và chủ trương trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

6/18/2020 1:58:38 PM +00:00

Vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Giới thiệu sơ lược lịch sử ra đời của giá trị thặng dư, sự cần thiết phải vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

6/18/2020 1:58:32 PM +00:00

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và tác động của nó đến tương lai của chủ nghĩa xã hội

Mâu thuẫn đó chỉ có thể giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nhằm mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.

6/18/2020 1:54:30 PM +00:00

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam

Trong giới hạn bài viết này, tác giả nêu lên tính tất yếu khách quan và nhận thức khoa học của TKQĐ từ CNTB lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số nhiệm vụ kinh tế cơ bản cần thực hiện ngay để tiến tới xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam.

6/18/2020 1:54:11 PM +00:00

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng ta

Do hoàn cảnh địa lý và lịch sử, trong suốt quá trình tồn tại Việt Nam luôn bị các thế lực ngoại bang hùng mạnh nhòm ngó và xâm lược. Vì vậy, đã hình thành nên ý thức cũng như sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhân dân ta. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, từng diễn ra nhiều cuộc đấu tranh liên tục và quyết liệt để gìn giữ những tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

6/18/2020 1:54:05 PM +00:00

Tác động của kinh tế thị trường đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên hiện nay

Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên góp phần phát triển con người toàn diện, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên ở nước ta trong những năm qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có một sự tác động rất lớn của kinh tế thị trường.

6/18/2020 1:51:58 PM +00:00

Tìm hiểu văn hóa chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối liên hệ giữa con người với cộng đồng dân tộc Việt Nam

Nghiên cứu Văn hóa chính trị của Hồ Chí Minh là đề cập đến các mặt: Tri thức, niềm tin và sự thuyết phục về chính trị; tình cảm đạo đức trong hoạt động chính trị; những phương tiện, chuẩn mực, tổ chức vận hành bộ máy quyền lực mà Hồ Chí Minh kiến tạo; những truyền thống chính trị kết tinh trong nhân cách chính trị Hồ Chí Minh;… cũng như sự trung thành và bổ sung của Hồ Chí Minh vào Hệ tư tưởng Mác - Lênin.

6/18/2020 1:49:42 PM +00:00

Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức yêu nước cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1924 – 1930

Trong tiến trình phát triển của lịch sử, sự hưng thịnh của bất kỳ quốc gia nào cũng phải dựa vào trí tuệ của muôn dân, trong đó trí tuệ của người trí thức đóng một vai trò quan trọng và đã để lại những dấu ấn đậm nét. Hồ Chí Minh sinh thời đã sớm khẳng định vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp cách mạng.

6/18/2020 1:49:36 PM +00:00