Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Bài giảng Logic học - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Logic học của trường ĐH Phạm Văn Đồng dùng cho bậc Cao đẳng gồm có 5 chương được trình bày như sau: Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của lôgíc học, khái niệm, phán đoán, các quy luật cơ bản của lô gíc hình thức, suy luận và suy luận suy diễn (suy diễn),...

8/30/2018 5:52:46 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Nội dung bài giảng Pháp luật kinh tế gồm có những vấn đề chung về pháp luật kinh tế, địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp, phát luật về đầu tư, giải thể và phá sản doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại,...

8/30/2018 5:52:46 AM +00:00

Kiểm định mô hình đường cong Phillips tại Việt Nam

Bài viết này sử dụng phương pháp định tính và định lượng để trình bày nội dung kiểm định lý thuyết mô hình đường cong Phillips tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng lý thuyết đường cong Phillips đúng với diễn biến thực tiễn tình hình kinh tế tại Việt Nam, điều này cho thấy lý thuyết này rất hữu ích và có giá trị cao trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng như chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.

8/30/2018 5:51:36 AM +00:00

An ninh biển Đông: cách hành xử của các nước có liên quan

Trong những năm gần đây, biển Đông không chỉ là tuyến hàng hải nhộn nhịp mà còn là nơi phô diễn năng lực quân sự của nhiều quốc gia. Trong đó, Trung Quốc bước ra khỏi giai đoạn trỗi dậy hòa bình; liên tục có những hành ñộng “Đi trên miệng hố chiến tranh”, vi phạm luật pháp quốc tế về biển và những cam kết với ASEAN,... gây bất ổn an ninh khu vực.

8/30/2018 5:51:36 AM +00:00

Quá trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc theo đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986 - 1991)

Tại đại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ VI (từ 05/12/1986 ñến 18/12/1986), Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước trong đó có hoạt động đối ngoại. Riêng đối với Trung Quốc, ĐCS Việt Nam đã nưa ra chủ trương thể hiện quyết tâm nẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Trung.

8/30/2018 5:51:36 AM +00:00

Nhìn nhận việc “đảo hóa” của Trung Quốc ở Trường Sa dưới góc độ luật pháp quốc tế

Hoạt động xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên rạn san hô ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam được bắt đầu năm 2014 và tăng cường đáng kể vào năm 2015 và 2016. Trung Quốc đã nạo vét, san lấp và cải tạo 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, biến chúng thành các đảo nhân tạo và xây dựng các công trình nổi khác tại các thực thể Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp trên Biển Đông.

8/30/2018 5:51:36 AM +00:00

Khả năng hình thành trật tự thế giới lưỡng cực trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI (tính đến hết nhiệm kỳ thứ 2 của tổng thống Mỹ Barack Obama)

Bài viết Khả năng hình thành trật tự thế giới lưỡng cực trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI (tính đến hết nhiệm kỳ thứ 2 của tổng thống Mỹ Barack Obama) trình bày những năm đầu trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự phục hồi của kinh tế và vị thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế, đồng thời quan ngại trước sự “trỗi dậy” đáng kinh ngạc của Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:32 AM +00:00

Vai trò địa chính trị của khu vực Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI

Bài viết Vai trò địa chính trị của khu vực Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI trình bày vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế nói chung và chính sách đối ngoại của các quốc gia nói riêng. Hoa Kỳ là một trong số các cường quốc hàng đầu thế giới đánh giá cao yếu tố địa chính trị trong việc hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:28 AM +00:00

Đặc trưng mới về mối quan hệ Đảng với giai cấp công nhân trong giai đoạn mới

Bài viết Đặc trưng mới về mối quan hệ Đảng với giai cấp công nhân trong giai đoạn mới trình bày mối quan hệ Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân (GCCN) vừa là nguyên lý xây dựng Đảng, vừa là truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản và GCCN được Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt một cách cô đọng, dễ hiểu là GCCN mà không có Đảng thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có GCCN cũng không làm được gì,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII

Bài viết Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII trình bày trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Hồ Chí Minh với công tác kiều bào và sự vận dụng của Đảng, nhà nước ta hiện nay

Bài viết Hồ Chí Minh với công tác kiều bào và sự vận dụng của Đảng, nhà nước ta hiện nay trình bày sinh thời Bác Hồ luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt, Người không chỉ thể hiện ở các định hướng lớn về việc tổ chức, xây dựng phong trào yêu nước của kiều bào trong những ngày đầu cách mạng mà còn ở cả những công việc cụ thể, thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cách mạng mẫu mực và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực của Đảng ta

Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cách mạng mẫu mực và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực của Đảng ta trình bày Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng. Qua nghiên cứu tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người, ta thấy toát lên được những đặc điểm của người cách mạng mẫu mực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp

Bài viết Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trình bày phân tích, luận giải về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống Viện kiểm sát và Tòa án. Từ đó đưa ra những đánh giá, tổng kết về việc thực hiện vai trò của Đảng trong lĩnh vực tư pháp từ lịch sử lập hiến cho đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Từ quan điểm Hồ Chí Minh đến quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời đại mới

Bài viết Từ quan điểm Hồ Chí Minh đến quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời đại mới trình bày nhận thức được vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc xây dựng, phát triển giai cấp công nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn

Bài viết Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn trình bày yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong tình hình mới, đội ngũ ngũ giảng viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, trong đó cần chú ý nâng cao trình độ lý luận chính trị thì mới có thể nâng cao khả năng nhận thức, khả năng tư duy lý luận đối với những quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài viết Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nói riêng là di sản vô giá đối với dân tộc Việt Nam nói riêng đối với nhân dân lao động yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài viết Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tập trung phân tích, luận giải nền tảng cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền tư pháp nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về cải cách hệ thống tư pháp và xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa Trên cơ sở đó, đưa ra những đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:27 AM +00:00

Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung phân tích làm rõ những nội dung cơ bản về chiến lược phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam, từ đó xác định vai trò của Công đoàn Việt Nam Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:26 AM +00:00

Quán triệt Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng môn học GDTC tại trường Đại học Công đoàn

Bài viết Quán triệt Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng môn học GDTC tại trường Đại học Công đoàn trình bày một số nét cơ bản của công tác thể dục thể thao của trường Đại học Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị; qua đó tác giả bài viết đưa ra một số đề xuất với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng học tập và thúc đẩy phong trào tập luyện ngoại khóa và thi đấu thể thao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:26 AM +00:00

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Bài viết Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trình bày sự cần thiết trong việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:26 AM +00:00

Phương thức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào việc dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, cao đẳng

Bài viết Phương thức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào việc dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, cao đẳng trình bày và phân tích cơ sở lý luận, căn cứ pháp lý và phương thức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào việc dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, cao đẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:26 AM +00:00

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay

Bài viết Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay trình bày giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, vì Người cho rằng phải nâng cao trình độ lý luận chính trị thì mới vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:26 AM +00:00

Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Bài viết Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh trình bày những quan điểm của Người về công tác xây dựng Đảng chính là ngọn đuốc sáng soi đường để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đạt tầm cao về đạo đức, trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách của lịch sử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:26 AM +00:00

Sự biến đổi địa chính trị biển đông từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Bài nghiên cứu này sẽ làm rõ sự biến đổi địa-chính trị biển đông từ sau chiến tranh lạnh đến nay. Địa chính trị biển Đông đang thu hút sự quan tâm của thế giới. Đồng thời, nó ảnh hướng lớn đến chính sách đối ngoại, sức mạnh, vị thế của các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Nga và cộng đồng ASEAN.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Tăng cường hợp tác, tận dụng khả năng tư vấn và hỗ trợ tri thức, công nghệ của cộng đồng quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển và bảo vệ biển Đông

Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu biển Đông của Việt Nam trong thời gian qua và mạnh dạn đề xuất, trao đổi một số vấn đề liên quan đến giải pháp hợp tác, lồng ghép các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, điều tra trên biển Đông của Việt Nam vào các Chương trình nghiên cứu Hải dương học của khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua tập hồ sơ tư liệu tiếng Anh

Tập Hồ sơ tư liệu Chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa bằng Tiếng Anh gần 500 trang vừa được giới thiệu tại Đại Học Harvard ngày 16/6/2012 và từng gửi trong năm 2011 tới Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ và văn phòng hai thượng nghị sĩ John MacCain và Jim Webb cùng Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế ở Washington DC (The Center For Strategic & Internatinonal Studies).

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Hợp tác giải quyết xung đột biển Đông hiện nay - một số gợi ý từ góc nhìn của Việt Nam

Bài viết tiếp cận những mô hình hợp tác đang có ở khu vực biển Đông, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các mô hình này, từ đó đề xuất ra một số mô hình hợp tác mới nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác và tránh những xung đột, hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra ở khu vực biển Đông.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Lợi ích của các nước trong hợp tác phát triển ở biển Đông

Bài viết trình bày về những đối sách thích hợp điều chỉnh chiến lược của các nước lớn để phát huy nội lực kết hợp với đấu tranh ngoại giao, hướng tới xây dựng biển Đông thành khu vực hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển là một yêu cầu thực tiễn đặt ra cho Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Đảo và quần đảo Việt Nam trên Biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng

Bài viết trình bày một số nội dung sau: khái quát hệ thống đảo và quần đảo Việt Nam trên vùng Biển Đông; phân tích vị trí địa - chiến lược và địa - kinh tế của ba tuyến đảo quốc gia trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng; và quan điểm cá nhân về vấn đề phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải các đảo, quần đảo trên Biển Đông.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam (1954-1975) với việc xuất hiện những tranh chấp trên Biển Đông

Trong giai đoạn 1954-1975, Mỹ vừa đóng vai trò là nước lớn trong quan hệ quốc tế, vừa là nước trực tiếp xâm lược Việt Nam. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam đã tạo ra nhiều thời cơ để Trung Quốc giành quyền kiểm soát các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00