Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

11/27/2018 11:07:50 AM +00:00

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học, giúp người học có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng ta về chiến tranh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 9:12:13 PM +00:00

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4 giúp người học hiểu về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 9:12:00 PM +00:00

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 3

Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Trên cơ sở đó xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 9:11:50 PM +00:00

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 2

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 2 trình bày quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 9:11:27 PM +00:00

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1 giới thiệu đến người học đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học. Bài giảng nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất cách mạng trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 9:11:18 PM +00:00

Bài thuyết trình: Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa

Nội dung của Bài thuyết trình: Quá trình đổi mới tư duy của đảng về công nghiệp hóa trình bày quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH,HĐH từ 1986 đến nay và quan điểm về CNH,HĐH của Đảng. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 2:54:46 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật

Nội dung của Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật trình bày kiến thức về phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật và các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 2:47:09 PM +00:00

Bài 3 - Quyền lực chính trị

Tài liệu Bài 3 - Quyền lực chính trị trình bày định nghĩa, đặc điểm của quyền lực, phân loại quyền lực. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

10/5/2018 12:59:36 PM +00:00

Tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, từ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác giả đề xuất 4 biện pháp chính theo hướng tăng cường tính nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

9/18/2018 10:13:12 PM +00:00

Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở nhà trường quân đội hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã tập trung làm rõ thực trạng năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở nhà trường Quân đội hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở Nhà trường Quân đội nhằm thực hiện hiệu quả việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học ở nhà trường Quân đội hiện nay.

9/18/2018 9:22:54 PM +00:00

Phương pháp giảng dạy tình huống trong các môn lý luận chính trị, ưu và nhược điểm

Xu thế hội nhập kinh tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, do vậy việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước là một nhu cầu cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, việc chọn lựa triết lý giáo dục cung cấp cho người học kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, công việc hơn là cung cấp kiến thức cho người học là một chọn lựa thông minh trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong tình hình mới.

9/18/2018 7:43:53 PM +00:00

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

Phụ nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: Từ sản xuất vật chất đến những sáng tạo mang giá trị tinh thần. Trong thời bình cũng như trong thời chiến, phụ nữ luôn là một lực lượng to lớn góp phần không nhỏ trong sự nghiệp cách mạng, đó là sự hi sinh thầm lặng nhưng rất đỗi tự hào. Tuy vậy, trong cuộc sống thân phận của người phụ nữ lại chịu nhiều bất công, tủi hờn. Bất công từ xã hội đến bất công ngay chính trong gia đình của mình.

9/18/2018 7:41:34 PM +00:00

Phát huy sức mạnh của thanh niên trong xây dựng đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Vận dụng tư tưởng của Người trong việc huy động sức mạnh của thanh niên trong thời đại ngày nay là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

9/18/2018 7:41:03 PM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệp

Tư tưởng về đồng chí, đồng nghiệp không được hệ thống hoá thành một nội dung riêng biệt với những luận điểm cụ thể mà nằm trong sự giao thoa, song trùng với các tư tưởng khác. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của Hồ Chí Minh đều bao chứa một bài học lớn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên về cách đối nhân, xử thế giữa người với người nói chung và giữa đồng chí, đồng nghiệp với nhau nói riêng.

9/18/2018 7:18:12 PM +00:00

Những nhân tố hạn chế sự phát triển của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) giai đoạn 1985-2015

Bài viết đề cập đến một số yếu tố nổi bật đã cản trở sự phát triển của Hiệp hội, là nguyên nhân góp phần làm cho SAARC chưa trở thành một tổ chức khu vực có ảnh hưởng đáng kể như một số tổ chức khác.

9/6/2018 4:59:47 PM +00:00

Tổng hợp 8 Bài thu hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa XII

TaiLieu xin giới thiệu đến các bạn “Tổng hợp 8 Bài thu hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa XII” trình bày về nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết; những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/6/2018 2:50:41 PM +00:00

Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè

Mời các bạn tham khảo bộ “Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè” dưới đây do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn nhằm giúp các bạn nắm bắt được thông tin yêu cầu của bài thu hoạch cũng như cách trình bày nội dung câu trả lời đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

9/6/2018 2:50:16 PM +00:00

Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại của Việt Nam (1986-2000)

Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại của Việt Nam (1986 - 2000) đề ra những chiến lược, đường lối đổi mới để phát triển trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị - đối ngoại, đánh dấu bước ngoặt cơ bản trong cự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện bước chuyển biến trong nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ. Để biết rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/6/2018 11:44:09 AM +00:00

Power culturally and polically defined

The paper is part of a further Critical Discourse Analysis in which culture, politics, power and values as well as their relationships are carefully considered.

8/30/2018 5:53:19 AM +00:00

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Việt Nam và vị trí của việt nam trong chính sách đó từ đầu thập niên 90 thế kỉ XX đến nay

Từ 1992 sau khi Nhật Bản và Việt Nam tái thiết lập quan hệ ngoại giao thì giữa hai nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt từ hơn thập niên trở lại đây quan hệ này thực sự đơm hoa kết trái. Để có được những kết quả đó là do chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã có những đổi mới trong chính sách đối ngoại của mình. Nhật Bản trước đây đối đầu với Việt Nam và lệ thuộc vào Mỹ, nhưng sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, với học thuyết Fukuda của Nhật Bản đã thay đổi chính sách đối ngoại.

8/30/2018 5:53:02 AM +00:00

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý nhân lực của doanh nghiệp

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin đưa ra một số nội dung vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý nhân lực của doanh nghiệp, đó là: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc phát triển và nguyên tắc lịch sử - cụ thể.

8/30/2018 5:53:02 AM +00:00

Tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Luận bàn về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay tuy không còn là vấn đề mới mẻ. Song, cuộc đấu tranh để giành quyền và xác lập vị trí cho người phụ nữ cũng như xây dựng một xã hội “nam nữ bình quyền” theo đúng nghĩa vẫn chưa bao giờ dừng lại. Qua nghiên cứu những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bài báo đã liên hệ chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay. Qua đó, bài báo rút ra một số luận điểm quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.

8/30/2018 5:53:02 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp

Là một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một chiến lược gia tài tình và nhạy cảm, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức sâu sắc vai trò của nhân tố kinh tế trong sự nghiệp cách mạng. Bởi vậy, ngay từ rất sớm Người đã quan tâm đến mối quan hệ tỷ lệ giữa các yếu tố hợp thành của nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cơ cấu kinh tế bao gồm bốn ngành kinh tế lớn là: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và giao thông vận tải.

8/30/2018 5:53:02 AM +00:00

Ebook Những bí mật về chiến tranh Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

Phần 1 ebook Những bí mật về chiến tranh Việt Nam do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm các nội dung: Con đường dẫn tới sự leo thang, kế hoạch khiêu khích, tham gia đội quân Lê Dương, các chuyến đi cùng Vann,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:52:50 AM +00:00

Ebook Những bí mật về chiến tranh Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook Những bí mật về chiến tranh Việt Nam do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm các nội dung: Những người chống lại chiến tranh, tháo gỡ bế tắc, giết chóc và cỗ máy nói dối, nhân bản tập tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:52:50 AM +00:00

Ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người: Phấn 1 - NXB Lao động

Phần 1 ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người của tác giả Trương Dự do NXB Lao động ấn hành gồm các nội dung chính: Vị tổng thống lớn lên trong đại tạp viện, cuộc đời tình báo hy vọng, đầu tư, nản lòng, bước tới trung tâm quyền lực, chiến tranh Che-sni-a,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:52:48 AM +00:00

Ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người: Phấn 2 - NXB Lao động

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook Putin - Sự trỗi dậy của một con người của tác giả Trương Dự do NXB Lao động ấn hành gồm các nội dung chính: Pu-tin đã tiếp nhận một đống đổ nát, chính sách mới của Pu-tin, ngoại giao hai cánh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:52:48 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

Nội dung bài giảng gồm có 8 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước, những vấn đề chung về pháp luật và pháp chế, quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật,...

8/30/2018 5:52:47 AM +00:00

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Nội dung bài giảng gồm 9 chương mỗi chương trình này những nội dung sau: Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và thời trung cổ, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và thời trung cổ, học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương,...

8/30/2018 5:52:47 AM +00:00