Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

Nội dung của bài viết trình bày vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia đa dân tộc; vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc người tại các vùng đa dân tộc ở miền núi nước ta trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay...

10/17/2019 9:12:51 PM +00:00

Về sự lựa chọn chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc

Bài viết làm rõ quá trình hình thành, sự thử thách quyết liệt để đi đến khẳng định dứt khoát chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

10/17/2019 9:12:13 PM +00:00

Về chính trị và chính trị học

Bài viết trình bày với một khách thể nghiên cứu phức tạp và đa diện là lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội có nhiều khoa học khác nhau. Chính trị học là khoa học nghiên cứu quyền lực chính trị như một chỉnh thể nhằm nhận thức và vận dụng quy luật chi phối sự vận động và phát triển lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội.

10/17/2019 9:11:21 PM +00:00

Về “Cách mạng hoa nhài” ở Bắc Phi và Trung Đông

Bài viết với các nội dung có những nét mới về mục tiêu, nhân tố lãnh đạo về phương diện hỗ trợ phong trào phản kháng; nguyên nhân dẫn đến các sự kiện; bản chất của những biến động ở Bắc Phi và Trung Đông; dự báo tình hình trước mắt...

10/17/2019 9:10:53 PM +00:00

Vài nét về chính sách ngoại giao châu Á của Nhật Bản năm 2009-2010

Nội dung bài viết trình bày vị thế của châu Á và vấn đề hợp tác Đông Á; các quan hệ của Nhật bản trong khu vực; quan hệ Nhật – Trung – Hàn; quan hệ của Nhật Bản với các nước Asean...

10/17/2019 9:09:56 PM +00:00

Trách nhiệm bảo vệ khái niệm và công cụ mới trong quan hệ quốc tế

Nội dung của bài viết trình bày quá trình hình thành và nội dung cơ bản của khái niệm nguyên tắc R2P; R2P và những vấn đề liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/17/2019 9:09:37 PM +00:00

Tiến tới xây dựng bộ môn “Địa chính trị” ở Việt Nam

Bài viết trình bày những mơ hồ xung quanh một khái niệm; khái niệm địa chính trị; khái niệm địa lý học chính trị; địa chiến lược; sự ra đời của một phân ngành khoa học. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/17/2019 9:09:14 PM +00:00

Phát huy trí tuệ nhân tài tinh hoa hải ngoại: Kinh nghiệm Trung Quốc

Nội dung của bài viết trình bày kinh nghiệm phát huy trí tuệ thông của chiến lược đào tạo nhân tài tinh hoa tại hải ngoại; kinh nghiệm chuyển dịch từ thu hút nguồn chính sang thu hút nguồn chất xám hải ngoại; kinh nghiệm sử dụng trí tuệ tinh hoa tại hải ngoại.

10/17/2019 9:07:55 PM +00:00

Một số lý thuyết địa chính trị trên thế giới

Bài viết trình bày lý thuyết sức mạnh biển của Alfred Thayer Mahan; lý thuyết địa chính trị về không gian sinh tồn; lý thuyết địa chính trị miền đất trái tim của Mackinder; tư tưởng địa chính trị Đức với sự nổi lên của nước Đức Quốc xã.

10/17/2019 9:05:36 PM +00:00

Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI

Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI với nội dung cụ thể hóa những định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.

10/17/2019 9:05:27 PM +00:00

Mối quan hệ phụ thuộc giữa Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây

Nội dung của bài viết trình bày quan hệ căng thẳng giữa những người khổng lồ; ngôi sao dẫn đường ở châu Á; những quy tắc của phương Tây; quốc gia không thể thiếu.

10/17/2019 9:05:17 PM +00:00

Hồ Chí Minh: Văn hóa và cách mạng

Bài viết trình bày khía cạnh văn hóa ở danh nhân Hồ Chí Minh là văn hóa cách mạng, đạt hiệu quả cách mạng nó phải là văn hóa hành động, văn hóa nhằm vào sự thức tỉnh quần chúng, văn hóa gắn với nhu cầu thực tiễn theo hướng giúp cho con người năng lực tự giải phóng và sự giải phóng con người.

10/17/2019 9:03:39 PM +00:00

Cuộc săn tìm của Trung Quốc ở châu Phi và những quan ngại của phương Tây

Bài viết trình bày sức hấp dẫn trong các tiếp cận của Trung Quốc với châu Phi; sự đồng thuận Bắc Kinh những lý lẽ ủng hộ và phản đối; sự trở lại của phương Tây; truyền thuyết và huyền thoại, phương Tây viện trợ còn Trung Quốc tạo cơ hội làm ăn...

10/17/2019 9:02:08 PM +00:00

10 năm quan hệ đối tác chiến lược Nga và Việt Nam - Kết quả và triển vọng

Bài viết trình bày quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam, nhận định vai trò của tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã ký từ 10 năm trước, ngày 1/3/2011. Xem xét những phương hướng cơ bản và triển vọng phát triển của phương hướng này có tính đến những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2010 của Tổng thống Liên Bang Nga D.A. Medvedev.

10/17/2019 9:00:38 PM +00:00

Lý luận sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Bài viết với các nội dung tổng kết khoa học và khái quát lý luận về kinh nghiệm thực tiễn 80 năm cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; phát triển hơn nữa lý luận cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phong phú hơn nữa nội dung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

10/17/2019 8:49:20 PM +00:00

Hệ thống chính trị với việc phát huy tính tích cực xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày những vấn đề nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ảnh hưởng của nó tới tính tích cực xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò của hệ thống chính trị đối với việc phát huy tính tích cực xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.

10/17/2019 8:48:22 PM +00:00

Đánh giá lại tính chính danh của trách nhiệm bảo vệ (R2P) (Trường hợp can thiệp của NATO ở Libya)

Nội dung của bài viết trình bày văn kiện kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Thế giới 2005 và khiếm khuyết của nó; mục tiêu dân sự trở thành mục tiêu quân sự; chút sự thật từ phản ứng của NATO; điều tra của NATO...

10/17/2019 8:48:12 PM +00:00

Chiến tranh và hòa bình ở thời hiện đại - Phương diện triết học xã hội

Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ cũng là yếu tố khiến vấn đề chiến tranh và hòa bình mang màu sắc mới, đòi hỏi phải được làm sáng tỏ về phương diện triết học xã hội.

10/17/2019 8:47:53 PM +00:00

Cánh tả Mỹ La tinh so với cánh tả châu Âu – Khác biệt tạo nên đột phá

Nội dung bài viết trình bày châu Âu thiên hữu, Mỹ La tinh thiên tả; sự kết hợp đảng phái khác nhau tạo kết quả khác nhau; nhân dân ủng hộ; xu hướng cải cách thiên tã đã làm nên vị thế thống trị của nhiều đảng cánh tả Mỹ La Tinh...

10/17/2019 8:47:24 PM +00:00

Trật tự thế giới từ năm 2001 đến năm 2020 (Tổng thuật)

Bài viết trình bày một số lý thuyết về trật tự thế giới và cục diện quốc tế, quyền lực và cạnh tranh quyền lực trong quan hệ quốc tế; đặc điểm của cục diện mới trong quan hệ giữa các nước lớn và những tác động đối với Việt Nam; các xu thế và hình thức liên minh, liên kết tập hợp lực lượng hiện nay...

10/17/2019 8:43:45 PM +00:00

Tìm hiểu về vốn niềm tin trong Chính trị học (Qua trường hợp tái thắng cử của Barack Obama)

Bài viết tìm hiểu vốn niềm tin trong Chính trị học thông qua hợp tái thắng cử của B. Obama. Để nắm chi tiết nội dung bài viết mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/17/2019 8:43:05 PM +00:00

Tiếp cận nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Nội dung của bài viết trình bày lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam; thời đại Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử Việt Nam hiện đại, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc...

10/17/2019 8:42:55 PM +00:00

Suy ngẫm lại về sự suy thoái ở châu Âu

Bài viết trình bày suy ngẫm lại về sự suy thoái ở châu Âu: châu Âu đã là lịch sử, khu vực đồng Euro là một thảm họa kinh tế, người dân châu Âu đến từ sao kim, châu Âu đang thâm hụt dân chủ, châu Âu sắp rơi ra khỏi bờ vực nhân khẩu học, châu Âu không tương thích với châu Á...

10/17/2019 8:42:45 PM +00:00

Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia

Bài viết với các nộ dung: nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế biển và an ninh quốc gia; nhận thức về luật pháp quốc tế liên quan đến kinh tế biển và chủ quyền biển, đảo quốc gia; nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước về biển đảo và phát trển kinh tế biển...

10/17/2019 8:41:56 PM +00:00

“Mùa xuân Arab” và chính sách của các cường quốc châu Âu

Bài viết nghiên cứu về các chính sách của các cường quốc ở châu Âu như: mô hình phát triển chính trị ở Trung Đông; tình hình ở Yemen, Quata, Dubai… qua đó phác họa một bức tranh tương đối về châu Âu gặp khó khăn trong việc giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng bởi “mùa xuân Arab”.

10/17/2019 8:41:26 PM +00:00

Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay: Vấn đề và phương pháp nghiên cứu

Nội dung bài viết trình bày nhóm các nghiên cứu về lý luận chủ nghĩa Mar - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị; nhóm nghiên cứu về quan hệ cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở các nước...

10/17/2019 8:40:58 PM +00:00

Minh triết trong bước chuyển tư tưởng Hồ Chí Minh từ mục tiêu độc lập dân tộc đến mục tiêu kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội

Bài viết trình bày sự kế thừa tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Việt Nam truyền thống và tiếp thu tư tưởng dân tộc đương đại của Hồ Chí Minh là biểu hiện tư của lối tư duy minh triết; cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; minh triết Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội...

10/17/2019 8:40:48 PM +00:00

Islam giáo trong tiến trình “Cách mạng ngày 25 tháng 1” ở Ai Cập

Bài viết với nội dung Islam giáo trong tiến trình “Cách mạng ngày 25 tháng 1” ở Ai Cập; cuộc đấu tranh trên chính trường Ai Cập vẫn sẽ tiếp diễn một cách gay gắt cho dù bản Dự thảo Hiến pháp mới được thông qua và có hiệu lực pháp lý trong đời sống xã hội.

10/17/2019 8:40:18 PM +00:00

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân

Kỷ niệm 122 năm sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trên toàn quốc thời gian qua, ngày 18/05/2012 tại hà Nội, Chi đoàn Viện Thông tin Khoa học Xã hội đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên Viện Thông tin Khoa học Xã hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân”. Bài viết tập hợp một số nội dung chính được trình bày và thảo luận trong hội thảo.

10/17/2019 8:39:59 PM +00:00

Hệ hình chuyển động địa chính trị và lựa chọn của Việt Nam sau kết thúc Chiến tranh Lạnh

Bài viết đưa ra hai khái niệm lý thuyết mới về sự chuyển động của các tương quan địa chính trị và phân tích sự xoay trục của Việt Nam từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/17/2019 8:39:38 PM +00:00