Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Phân công đảng ủy, chi ủy, đảng viên trong xí nghiệp trước tình hình mới

Hiện nay sản xuất và chiến đấu là hai nhiệm vụ chính của cả miền Bắc. Mỗi đảng ủy xí nghiệp đều phải tập trung lãnh đạo hai nhiệm vụ đó để giành thắng lợi cao nhất. Muốn thế cấp ủy phải được kiện toàn về mặt số lượng, chất lượng và năng lực lãnh đạo. Việc phân công cấp ủy, quy định chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cũng phải được bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

6/18/2020 9:19:23 AM +00:00

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, ra sức làm tốt công tác xây dựng Đảng

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng góp phần quyết định trong việc giành thắng lợi hoàn toàn cho tổ quốc.

6/18/2020 9:19:17 AM +00:00

Nhận rõ phương hướng công tác tư tưởng trong thời gian tới, gắn chặt công tác tư tưởng và công tác tổ chức

Xây dựng Đảng là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa các mặt: xây dựng về chính trị, tư tưởng và xây dựng về tổ chức. Không thể nghĩ rằng chỉ những công tác phát triển, giáo dục đảng viên, cán bộ và củng cố tổ chức của Đảng mới là công tác xây dựng đảng, hoặc mới là quan trọng. Thực tiễn xây dựng Đảng ta trong ba mươi bảy năm qua đã cho chúng ta một bài học kinh nghiệm lớn: sở dĩ Đảng ta phát triển và trưởng thành, liên tiếp giành nhiều thắng lợi vĩ đại, là do chúng ta đã kết hợp chặt chẽ các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng về tổ chức.

6/18/2020 9:19:10 AM +00:00

Nâng cao chất lượng, tăng cường công tác phát triển Đảng viên trong tình hình mới

Bài viết trình bày các yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác nâng cao chất lượng, tăng cường công tác phát triển Đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 9:19:04 AM +00:00

Một vài ý kiến về vấn đề điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất và chiến đấu hiện nay

Để đối phó với những thắng lợi liên tiếp và ngày càng to lớn của nhân dân ta ở cả hai miền, đế quốc Mỹ đang điên cuồng mở rộng chiến tranh xâm lược miền Nam và đẩy mạnh cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, đặt cả nước ta trong tình trạng chiến tranh. Trước tình hình nghiêm trọng đó, nhiệm vụ chung to lớn nhất của nhân dân ta là chống Mỹ, cứu nước. Ở miền Bắc, vừa phải đẩy mạnh sản xuất, tăng cường tiềm lực kinh tế và sức phòng thủ, vừa kiên quyết chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đập tan cuộc chiến tranh phá hoại, hoặc bất cứ thứ chiến tranh nào do đế quốc Mỹ gây ra, tích cực ủng hộ và cùng đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

6/18/2020 9:18:58 AM +00:00

Một số ý kiến về lãnh đạo công tác giáo dục của tỉnh uỷ Ninh Bình

Bài viết thông tin về các chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị trong trường học, chăm lo phát triển và nâng cao đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường nhằm đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh Ninh Bình tiến lên mạnh mẽ, toàn diện hơn.

6/18/2020 9:18:52 AM +00:00

Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về tập trung và dân chủ trong Đảng

Để góp phần tìm hiểu nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, bài viết giới thiệu một số quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chế độ tập trung trong Đảng, về quyền làm chủ tập thể của cán bộ và đảng viên.

6/18/2020 9:18:46 AM +00:00

Một chi bộ phân xưởng làm công tác vận động quần chúng

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết chi bộ phân xưởng cơ khí thuộc nhà máy cơ khí Duyên Hải với công tác vận động quần chúng và những vấn đề xoay quanh công tác dân vận quần chúng.

6/18/2020 9:18:40 AM +00:00

Một bài học về cách xem xét, đánh giá đảng viên, chi bộ và đoàn kết nội bộ Đảng

Bài viết thông tin đến quý độc giả một bài học về cách xem xét, đánh giá đảng viên, chi bộ và đoàn kết nội bộ Đảng; từ đó rút ra một số bài học, những điều cần lưu ý khi tiến hành xem xét, đánh giá đảng viên, chi bộ, đoàn kết nội bộ Đảng.

6/18/2020 9:18:34 AM +00:00

Mấy ý kiến về nâng cao chất lượng đảng viên ở các xí nghiệp thuộc Bộ cơ khí và luyện kim

Bài viết trình bày một số suy nghĩ của Đảng đoàn và thủ trưởng Bộ chúng tôi, Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với cấp uỷ địa phương trong việc giúp các cấp uỷ cơ sở làm tốt cuộc vận động. Các đồng chí giám đốc nhà máy, giám đốc mỏ có trách nhiệm cùng đảng uỷ đơn vị mình làm tốt cuộc vận động ở cơ sở. Tránh tình trạng sợ ảnh hưởng đến sản xuất, rồi khoán trong việc tiến hành cuộc vận động cho đồng chí bí thư hoặc đảng uỷ. Làm tốt cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất và các hoạt động khác ở cơ sở xí nghiệp sẽ làm ra nhiều hàng hóa có chất lượng tốt, giá thành hạ.

6/18/2020 9:18:28 AM +00:00

Mấy vấn đề về phương hướng cải tiến công tác quản lý cán bộ

Tài liệu trình bày phương hướng cải tiến công tác quản lý cán bộ thông qua gắn chặt hơn nữa công tác quản lý cán bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý cán bộ; thực hiện dân chủ quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

6/18/2020 9:18:22 AM +00:00

Lấy ý kiến quần chúng trong việc phát triển đảng viên

Bài viết trình bày công tác phát triển đảng của đảng bộ Hà Nội đã đạt được một số kết quả tốt, năm sau tiến bộ hơn năm trước và ngày càng đi vào nền nếp. Hằng năm, có từ 3000 đến 4000 người, năm cao nhất có gần 7000 người được kết nạp vào Đảng. Trong những năm qua, đảng bộ thành phố chúng tôi đã bảo đảm thực hiện tốt phương hướng, phương châm phát triển đảng do trung ương Đảng quy định. Đại bộ phận đảng viên mới đều phát huy được tác dụng tiên phong gương mẫu trong công tác, sản xuất và chiến đấu, thực sự góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ thành phố, nhất là của các đảng bộ cơ sở, trên mọi lĩnh vực hoạt động.

6/18/2020 9:18:15 AM +00:00

Làm tốt việc giáo dục, rèn luyện đảng viên ở chi bộ

Tài liệu trình bày tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn luyện đảng viên cũng như một số lưu ý khi giáo dục, rèn luyện đảng viên ở các chi bộ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

6/18/2020 9:18:09 AM +00:00

Kinh nghiệm giáo dục Đảng viên kém của Đảng bộ tỉnh Sơn La

Bài viết thông tin đến các bạn một số kinh nghiệm bước đầu trong quá trình giáo dục, bồi dưỡng Đảng viên kém của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung.

6/18/2020 9:18:03 AM +00:00

Kiện toàn sinh hoạt dân chủ trong các Đảng bộ

Mở rộng dân chủ nội bộ là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh nhằm chấp hành quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt căn bản của Đảng ta. Ý nghĩa quan trọng của việc mở rộng dân chủ nội bộ bắt nguồn từ vị trí, ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ, từ mối quan hệ khăng khít giữa tập trung và dân chủ trong công cuộc xây dựng Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn công tác kiện toàn sinh hoạt dân chủ trong các Đảng bộ.

6/18/2020 9:17:57 AM +00:00

Kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng trong ngành Giao thông Vận tải

Kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đang là một yêu cầu cấp thiết trước mắt của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành giao thông vận tải, của việc hoàn thành công tác trung tâm đột xuất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chúng ta cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt công tác này. Trong khi tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn về giao thông và vận tải, các cấp ủy phải chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, gắn chặt hai mặt này với nhau theo một kế hoạch có tính toán lâu dài, toàn diện, nhưng thực hiện có trọng điểm, trong từng thời gian tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức thiết và then chốt nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, tránh chung chung, nhất loạt.

6/18/2020 9:17:51 AM +00:00

Huyện ủy Đông Anh chỉ đạo việc mở rộng dân chủ đối với quần chúng

Bài viết thông tin đến các bạn về kinh nghiệm và những tiến bộ của huyện ủy Đông Anh chỉ đạo việc mở rộng dân chủ đối với quần chúng.

6/18/2020 9:17:45 AM +00:00

Huyện ủy viên phụ trách một ngành có phụ trách toàn diện phong trào một xã được không

Bài viết thông tin đến quý độc giả về huyện ủy viên phụ trách ngành vẫn có đủ điều kiện phụ trách được một xã đã được chứng minh qua tình hình thực tế.

6/18/2020 9:17:39 AM +00:00

Huyện Đông Anh xây dựng Huyện ủy bốn tốt gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiện công tác hàng ngày

Trong quá trình tiến hành cuộc vận động xây dựng huyện ủy bốn tốt huyện ủy Đông Anh (Hà Nội) đã nắm vững và thực hiện tốt một phương châm của cuộc vận động là: gắn chặt với việc chỉ đạo công tác hằng ngày mà từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy.

6/18/2020 9:17:33 AM +00:00

Học thuyết Mác-Lênin về xây dựng đảng, V. I. Lênin bàn về việc tăng cường cán bộ công nhân trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của quần chúng do Đảng lãnh đạo. Sự nghiệp này có được hoàn thành tốt đẹp hay không, quần chúng có mau chóng xây dựng lại xã hội mới, cuộc sống mới, trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội hay không, vấn đề quyết định là tuỳ thuộc vào sức chiến đấu của Đảng, vào chất lượng lãnh đạo và chỉ đạo của các tổ chức đảng trong đó cán bộ giữ vị trí then chốt. Bởi vì từ việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng đến việc quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách đó trong quần chúng, Đảng đều phải dựa vào đội ngũ cán bộ, cho nên để tăng cường vai trò lãnh đạo của mình, Đảng cần thường xuyên chăm lo làm tốt công tác cán bộ, sao cho đội ngũ cán bộ của Đảng không những đông về số mà còn mạnh về chất, bao gồm những người thật sự có đức, có tài, một lòng, một dạ vì sự nghiệp giải phóng của quần chúng nhân dân.

6/18/2020 9:17:27 AM +00:00

Hồ chủ tịch nói về nâng cao chất lượng đảng viên

Tài liệu thông tin đến quý độc giả trích bài nói tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội, tháng 2-1961 về quan điểm của Hồ chủ tịch nói về nâng cao chất lượng Đảng viên.

6/18/2020 9:17:21 AM +00:00

Gắn chặt công tác chính trị tư tưởng với công tác chuyên môn, liên hệ giữa thủ trưởng với chi bộ

Bài viết trình bày sự quan trọng của việc tăng cường và củng cố mối quan hệ phối hợp, kết hợp công tác giữa chi ủy và chi bộ với các đồng chí phụ trách cơ quan, tăng cường vai trò lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ, phát huy hơn nữa vai trò của chi bộ trong công tác chuyên môn.

6/18/2020 9:17:15 AM +00:00

Động viên quần chúng tham gia xây dựng Đảng

Lịch sử đã chứng tỏ Đảng ta là một Đảng anh hùng, giàu tính chiến đấu cách mạng và sáng tạo, một đảng mác xít – Lênin chân chính. Được như vậy là do Đảng ta đã nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin và những nguyên lý về xây dựng đảng vô sản kiểu mới, vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó vào thực tiễn xây dựng Đảng, không ngừng rèn luyện, Đảng ngày càng trưởng thành vững mạnh.

6/18/2020 9:17:09 AM +00:00

Đồng chí Nguyễn Thị Mong thực hiện chức trách huyện ủy viên

Bài viết trình bày một số nét về việc thực hiện chức trách huyện ủy viên của đồng chí Nguyễn Thị Mong, xin giới thiệu với các đồng chí nhằm đóng góp một phần vào kinh nghiệm xây dựng huyện ủy, nhất là xây dựng huyện ủy ở miền núi.

6/18/2020 9:17:03 AM +00:00

Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Thái Bình không ngừng được mở rộng và nâng cao

Trong các giai đoạn cách mạng trước đây cũng như trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, đảng bộ Thái Bình luôn luôn khởi động được tinh thần cách mạng của đông đảo phụ nữ, phát động được phong trào phụ nữ rộng rãi trong tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ nữ ngày càng lớn mạnh. Song sự phát triển đó có lúc chậm, lúc nhanh.

6/18/2020 9:16:57 AM +00:00

Đi đường lối quần chúng trong công tác quản lý cán bộ

Những năm gần đây, Thành uỷ Hải Phòng có nhiều nghị quyết về công tác cán bộ. Đi đôi với những chủ trương lớn, nghị quyết của Thành uỷ đã đề ra biện pháp lấy ý kiến của quần chúng tham gia vào công tác cán bộ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 9:16:50 AM +00:00

Để làm tốt hơn nữa việc kết nạp Đảng viên Lớp Hồ Chí Minh

Thi hành Nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương Đảng về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, vừa qua, đi đôi với những cố gắng về mặt nâng cao chất lượng đảng viên, các tổ chức đảng ở các địa phương và đơn vị đã kết nạp đảng viên đợt 19 tháng 5, đợt đầu tiên của cuộc vận động. Từ những việc làm và kết quả của đợt này, chúng ta có thể bước đầu nêu lên một số ý kiến nhằm góp phần vào việc chỉ đạo tốt các đợt sau, với ý thức trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Trung ương về việc kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh.

6/18/2020 9:16:44 AM +00:00

Đảng viên với công tác vận động quần chúng công nhân

Công tác quần chúng của mỗi đảng viên phải nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chung về công tác vận động quần chúng của Đảng ở xí nghiệp bằng những việc làm thiết thực của mình. Một mặt, phải tích cực tham gia công tác quần chúng của chi bộ, của các đoàn thể, mặt khác phải làm công tác vận động riêng biệt từng quần chúng do chi bộ phân công.

6/18/2020 9:16:38 AM +00:00

Đảng uỷ công trường Thác-Bà tăng cường công tác vận động quần chúng

Bài viết trình bày công trường Thác Bà là một công trình loại lớn, kỹ thuật phức tạp, biện pháp thi công chủ yếu là dùng máy móc. Trong nhiều năm liền, công trường không hoàn thành kế hoạch. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do công tác lãnh đạo và giáo dục quần chúng của đảng bộ công trường còn yếu, chưa phát huy được đầy đủ mặt tích cực, khắc phục tiêu cực, động viên và tổ chức anh chị em hăng hái lao động, thi đua hoàn thành kế hoạch của công trường.

6/18/2020 9:16:32 AM +00:00

Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân

Bài viết giới thiệu một số luận điểm chủ yếu của học thuyết Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng cộng sản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 9:16:26 AM +00:00