Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Châu Á trong chính sách đối ngoại của Astralia – Lịch sử và hiện tại

Bài viết của Trần Nam Tiến trình bày về lịch sử của chính sách đối ngoại nước Astralia với châu Á và phân tích tình hình hoạt động đối ngoại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết tình hình đối ngoại và các vấn đề liên quan giữa Astralia và châu Á.

9/14/2019 1:14:49 PM +00:00

Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

Bài viết trình bày tư duy chiến lược và dã tâm bá chủ Biển Đông của Trung Quốc đang đe dọa trực tiếp công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tình hình đó đặt ra những thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng ở Biển Đông, trên tinh thần bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia.

9/14/2019 1:13:25 PM +00:00

Quan hệ Ấn Độ và Asean trong hơn mười năm gần đây

Bài viết trình bày tình hình quan hệ Ấn Độ với Asean sau bốn năm triển khai chính sách Hướng Đông của Ấn Độ; quan hệ Ấn Độ và Asean trong mười năm gần đây; quan hệ Ấn Độ với Việt Nam trong tương tác với Asean. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung.

9/14/2019 1:11:25 PM +00:00

Vấn đề dân tộc trong chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc và Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa

Bài viết đưa ra hai trường hợp đối lập thú vị giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong vấn đề dân tộc: một bên là “một nửa” của dân tộc Hàn và một bên là tập hợp 54 cộng đồng dân tộc khác nhau. Trong cả hai trường hợp, vấn đề dân tộc trở thành một bìa toán khó cho các nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.

9/14/2019 1:05:15 PM +00:00

Vài nhận thức lý luận về chủ nghĩa khu vực quốc tế

Bài viết trình bày các nội dung: định nghĩa về chủ nghĩa khu vực; đặc tính của chủ nghĩa khu vực; chủ nghĩa khu vực và khu vực hóa; vai trò, thời cơ và thách thức của Việt Nam trong diễn trình khu vực hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm thêm thông tin.

9/14/2019 1:04:02 PM +00:00

Sự phát triển có tính bùng nổ của quan hệ Việt - Hàn (1992-2012)

Bài viết nêu và phân tích những nguyên nhân từ các yếu tố lịch sử và văn hóa, từ cảnh quốc tế và khu vực, từ chính sách của hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm lý giải đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn quan hệ của hai nước trong những năm gần đây. Đưa ra những vấn đề do sự phát triển nóng của quan hệ Việt – Hàn và đưa ra những biện pháp để phát triển nhanh, bền vững trong thời đại hội nhập và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

9/14/2019 1:02:40 PM +00:00

Chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Nguồn gốc chính sách hướng Đông của Ấn Độ; Đông Nam Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ; những kết quả bước đầu của việc thực thi chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/14/2019 12:57:03 PM +00:00

Cải cách kinh tế ở Ấn Độ trong những năm gần đây và những vấn đề của nó

Bài viết trình bày sự phát triển của kinh tế Ấn Ðộ do những yếu tố nào chi phối, những cuộc cải cách kinh tế ở Ấn Ðộ trong những năm gần đây được tiến hành như thế nào và những vấn đề của nó. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/14/2019 12:54:32 PM +00:00

Vị thế Nam Bộ trong quan hệ kinh tế thương mại Việt - Nhật

Nội dung bài viết: Đàng Trong là khu vực buôn bán lớn nhất của Nhật Bản “Thời Châu ấn thuyền” (thế kỷ XVI-XVII); thời kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Nam Bộ chiếm vị trí áp đảo về kinh tế - thương mại với Nhật Bản; Nam Bộ trong quan hệ thương mại Nhật - Việt sau đổi mới. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cufg tham khảo bài viết.

9/14/2019 12:54:21 PM +00:00

Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline

This article examines the decline of Indonesia’s democratic institutions under President Joko Widodo (Jokowi) ahead of his 2019 re-election bid. It argues that the latter part of Jokowi’s first term has seen a downturn in the quality of Indonesian democracy, associated with the continued mainstreaming and legitimation of a conservative and anti-pluralistic brand of political Islam; the partisan manipulation of key institutions of state; and the increasingly open repression and disempowerment of political opposition. These trends have served to unbalance the democratic playing field, limit democratic choice, and reduce government accountability. This article first discusses the medium-term ramifications of the polarised 2017 Jakarta gubernatorial election and their implications for 2018’s marquee political events: a major round of sub-national elections and the presidential nomination process.

9/14/2019 11:17:02 AM +00:00

Some issues on the studies relating to researches, analysis and evaluations of Decision No. 79/2005/QD-TTg of the prime minister on the development of the Northwest

The Northwest is a strategic region which plays an important role in economy, society, and national security of the country. Over the years, the Party and government have had a deep concern for the North West with many preferential policies for economic-social development, poverty eradication, and assurance of social security.

7/16/2019 1:00:27 PM +00:00

Nâng cao năng lực tự học của sinh viên đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại là yêu cầu vừa có tính thường xuyên, vừa mang tính cấp thiết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Bài viết này tập trung làm rõ việc dạy môn tư tưởng Hồ Chí minh theo hứng tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm, nâng cao năng lực tự học của sinh viên.

7/16/2019 12:22:41 PM +00:00

Ebook Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay (Sách chuyên khảo): Phần 2

Ebook Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay (Sách chuyên khảo) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới, biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng, quan điểm và giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/16/2019 6:57:33 AM +00:00

Ebook Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay (Sách chuyên khảo): Phần 1

Cuốn sách chuyên khảo Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Sách gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 sẽ trình bày 2 chương đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/16/2019 6:57:02 AM +00:00

Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời phấn đấu, hi sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Người để lại cho toàn đảng, toàn dân ta tài sản tinh thần vô giá về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách, soi sáng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, định hướng cho nhận thức và hoạt động thực tiễn của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - Những sinh viên là người chủ tương lai của đất nước.

7/16/2019 6:07:22 AM +00:00

Vấn đề về an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bài viết này, trên cơ sở nêu bật những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện an sinh xã hội trong những năm vừa qua, bài viết tập trung làm rõ những quan điểm mới của Đại hội XI về vấn đề an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất những giải pháp mang tính định hướng và những nguyên tắc trong việc xây dựng và thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

7/16/2019 6:07:12 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước

Trong quá trình xây dựng và phát triển chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng hết sức sáng tạo, có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng quan hệ quốc tế, về tăng cường đoàn kết quốc tế với tất cả các nước trên tinh thần hòa bình, hữu nghị. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh có một ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động ngoại giao của Đảng ta trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

7/16/2019 6:05:23 AM +00:00

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn Triết học Mác Lênin ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao tư duy nhân loại, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp vô sản. Việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin trang bị thế giới quan, phương pháp luận giúp cho người học hình thành và phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy logic, khái quát và hệ thống; hình thành những giá trị văn hóa, lý tưởng, niềm tin, đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên giúp họ bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

7/16/2019 6:01:59 AM +00:00

Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

Trước yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa, cần thiết phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đất nước. Với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta hiện nay, một lần nữa đòi hỏi cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng “học để làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7/16/2019 5:59:30 AM +00:00

Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

7/15/2019 10:34:35 PM +00:00

Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới.

7/15/2019 10:31:02 PM +00:00

Lực lượng lãnh đạo cải cách ở Xiêm (Thái Lan) và Việt Nam (nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Giai đoạn lịch sử nửa cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, các quốc gia Đông Nam Á phải đối phó với áp lực xâm lược của thực dân phương Tây bằng nhiều cách và hình thức khác nhau. Ở Xiêm và Việt Nam giai đoạn này đều xuất hiện các lực lượng lãnh đạo cải cách đất nước theo hướng dân chủ tư sản để tự cường và bảo vệ độc lập dân tộc. Ở Xiêm, lực lượng cải cách là các vị vua triều đại Chakri, đặc biệt là vua Mongkut và vua Chulalongkorn.

7/15/2019 10:30:18 PM +00:00

Chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng trong những năm 1945-1946

Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng không ngừng chăm lo xây dựng ngang tầm với vị trí của Đảng cầm quyền, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

7/15/2019 10:29:59 PM +00:00

Giá trị tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những vấn đề quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được C. Mác và Ph. Ăngghen luận giải trong tác phẩm này được xem là kim chỉ nam cho hành động của toàn bộ phong trào công nhân, là cương lĩnh chính trị soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người thoát khỏi mọi ách áp bức bóc lột, xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, tự do và hạnh phúc.

7/3/2019 7:38:19 PM +00:00

Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay (1930-2018) là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

7/3/2019 7:38:09 PM +00:00

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng giá trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Sinh viên là tầng lớp hiện thân cho tương lai của đất nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên có vai trò rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, ở nhiều trường đại học, chất lượng của công tác này đang bị giảm sút vì nhiều nguyên nhân. Do đó, cần kịp thời có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để nâng cao chất lượng của công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới.

7/3/2019 5:53:27 PM +00:00

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nắm và giải quyết tư tưởng trong quản lí bộ đội ở đơn vị cơ sở quân đội hiện nay

Công tác giáo dục chính trị, nắm và giải quyết tư tưởng trong quản lí bộ đội là một trong những nội dung trọng tâm, hoạt động rất quan trọng trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở.

7/3/2019 5:51:16 PM +00:00

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học viên trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng

Bài viết tập trung phân tích về công tác xã hội hóa pháp luật đối với học viên nguồn đào tạo chính trị viên tại Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật cho học viên nhà trường.

7/3/2019 5:50:00 PM +00:00

Tác động của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng công việc nhân viên Quận ủy Quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của các kiểu phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng công việc nhân viên Quận ủy Quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh, bằng cách phỏng vấn 270 nhân viên.

7/3/2019 5:23:52 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - NXB Kinh tế

Nội dung cụ thể của Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - NXB Kinh tế gồm có: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, sổ kế toán - hình thức sổ kế toán và báo cáo tài chính, tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán, chu trình kế toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

6/9/2019 8:54:37 PM +00:00