Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 3

Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa ở các nước liên hệ tình hình Việt Nam, phát triển và đổi mới kinh tế tập thể ở Việt Nam, đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam, vấn đề nổi bật của đảng cộng sản cầm quyền, kinh nghiệm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:23:18 PM +00:00

Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị và cơ quan nhà nước ở các nước tư bản, đảng phái chính trị ở các nước tư bản và khuynh hướng dân chủ xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một số vấn đề về kinh tế tri thức và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:23:03 PM +00:00

Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 1

Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về tính chất, xu hướng thời đại hiện nay, tình hình và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn, công ty xuyên quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, những đặc điểm xu thế của thế giới, tình hình và đường lối của Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới hiện nay, quan niệm mới trên thế giới về chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:22:46 PM +00:00

Ebook Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI, một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:21:25 PM +00:00

Ebook Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới: Phần 1

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới của TS. Nguyễn Danh Tiên. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ năm 1986 đến tháng 6-1996), Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 6-1996 đến năm 2001). Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:20:54 PM +00:00

Ebook Ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Dương - Lịch sử và truyền thống 1945-1975: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Dương - Lịch sử và truyền thống 1945-1975 phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về công tác kiểm tra Đảng tại Đảng bộ Bình Dương sau Hiệp định Giơnevơ (8-1954 đến 4-1975), công tác kiểm tra Đảng tại Đảng bộ Thủ Dầu Một giai đoạn từ tháng 8-1954 đến năm 1959, công tác kiểm tra Đảng tại Đảng bộ Thủ Biên từ năm 1960-1961,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:20:42 PM +00:00

Ebook Ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Dương - Lịch sử và truyền thống 1945-1975: Phần 1

Ebook Ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Dương - Lịch sử và truyền thống 1945-1975: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về công tác kiểm tra Đảng tại Bình Dương trước năm 1945, sự ra đời của Chi bộ dự bị đặc biệt, sự thành lập Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một và việc đẩy mạnh công tác kiểm tra Đảng tại địa phương, công tác kiểm tra Đảng tại Đảng bộ Thủ Dầu Một từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1954. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:20:29 PM +00:00

Ebook Hỏi - đáp về Đảng nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Hỏi - đáp về Đảng nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng phần 2 tiếp tục trình bày các câu hỏi về cơ quan nhà nước, hội đồng nhân dân, một số tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:19:43 PM +00:00

Ebook Hỏi - đáp về Đảng nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng : Phần 1

Ebook Hỏi - đáp về Đảng nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng: Phần 1 trình bày các câu hỏi có lời giải đáp về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:19:09 PM +00:00

Ebook Tăng cường công tác giám sát của Đảng: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Tăng cường công tác giám sát của Đảng phần 2 tiếp tục trình bày một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng trong thời gian tới, định hướng hoàn thiện công tác giám sát của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:18:45 PM +00:00

Ebook Tăng cường công tác giám sát của Đảng: Phần 1

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tăng cường công tác giám sát của Đảng do đồng chí Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên. Phần 1 của cuốn sách trình bày khái quát cơ sở lý luận về công tác giám sát, tập trung đi sâu vào thực trạng của công tác giám sát của Đảng trong thời gian qua.

5/9/2019 1:18:16 PM +00:00

Ebook Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên phần 2 tiếp tục trình bày một số giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, khả khi và điều kiện cần thiết trong cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, lâu dài này.

5/9/2019 1:17:41 PM +00:00

Ebook Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên: Phần 1

Ebook Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên: Phần 1 sẽ làm sáng rõ cơ sở lý luận của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đồng thời nêu kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết vấn đề này của một số nước khác, làm rõ nguyên nhân, thực trạng của công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

5/9/2019 1:17:09 PM +00:00

Ebook Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở phần 2 tiếp tục trình bày một số giải pháp phát huy tác động tích cực của dư luận xã hội trong việc nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:16:25 PM +00:00

Ebook Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở: Phần 1

Ebook Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở: Phần 1 phân tích, luận giải sự tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay, chỉ ra thực trạng, nguyên nhân của sự tác động này. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:15:50 PM +00:00

Ebook Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011) phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc đánh giá và một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện chính sách xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:14:53 PM +00:00

Ebook Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011): Phần 1

Ebook Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011): Phần 1 trình bày cơ sở hình thành chủ trương, chính sách xã hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới, chủ trương chính sách xã hội của Đảng và kết quả thực hiện từ năm 1986 đến năm 2011,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:14:15 PM +00:00

Ebook Đảng Cộng sản Liên-Xô trong cuộc đấu tranh thực hiện tập thể hóa nông nghiệp - NXB Sự thật

Ebook Đảng Cộng sản Liên-Xô trong cuộc đấu tranh thực hiện tập thể hóa nông nghiệp - NXB Sự thật, trình bày một số nội dung về kế hoạch hợp tác hóa của Lênin, đường lối tập thể hóa nông nghiệp, Đảng Cộng sản phấn đấu để thực hiện kế hoạch hợp tác hóa của Lênin và thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 15, tiêu diệt phú nông về mặt giai cấp trên cơ sở tập thể hóa toàn bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:13:56 PM +00:00

Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975) phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Liên tục tiến công các căn cứ cơ quan đầu não kho tàng của Mỹ ngụy góp phần đánh bại hai cuộc phản công mùa khô của địch (1965-1967), chiến công xuất sắc của bộ đội đặc công biệt động miền Đông Nam Bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, khôi phục và củng cố lực lượng bám trụ địa bàn, khắc phục mọi khó khăn tiếp tục tiến công địch (1969-1972). Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:13:45 PM +00:00

Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975): Phần 1

Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam bộ (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung về sự ra đời của Đặc công trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, bộ đội đặc công miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), bước phát triển mới của cách mạng đặc công và bộ đội đặc công (1948-1950), xây dựng lực lượng đặc công tại chỗ và đặc công cơ động góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của địch (1961-1965). Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:13:28 PM +00:00

Ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, vị trí, nhiệm vụ của các trường công an trong việc đào tạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều của Bác Hồ kính yêu, ra sức xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:12:57 PM +00:00

Ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh: Phần 1

Ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xây dựng lực lượng công an nhân dân xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng, công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản, một số quan điểm cơ bản về công tác tổ chức lực lượng công an nhân dân, vai trò của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:12:40 PM +00:00

Ebook Chính phủ khóa XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Chính phủ khóa XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về một số văn bản về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14-11-2008 của Quốc hội CHXHCN Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:11:30 PM +00:00

Ebook Chính phủ khóa XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011: Phần 1

Ebook Chính phủ khóa XII và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 được xuất bản góp phần tăng cường tính công khai về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trước nhân dân. Phần 1 của ebook gồm các nội dung sau: Một số văn bản về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19-12-2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:10:24 PM +00:00

Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Pháp luật về xây dựng tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật liên quan đến việc thi công lắp đặt nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, an toàn lao động trong xây dựng, những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng kí kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 12:05:20 PM +00:00

Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Bàn về cách mạng Việt Nam phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính và vô sản chuyên chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 12:03:43 PM +00:00

Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1

Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam, thế giới sau chiến tranh thứ hai và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, phong trào dân chủ nhân dân trên thế giới, phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 12:02:58 PM +00:00

Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2

Cuốn sách Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người phần 2 trình bày các văn kiện quốc tế về nhân quyền và cấu trúc đúng theo danh mục của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Để tiện cho việc theo dõi và tìm hiểu của bạn đọc, bên cạnh việc tập hợp các văn kiện quốc tế, cuốn sách có các phần giới thiệu khái quát ở đầu những mục nội dung (các nhóm văn kiện).

5/9/2019 12:01:57 PM +00:00

Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 trình bày các bộ luật quốc tế về quyền của con người, tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người - 1948, công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa, các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 12:00:58 PM +00:00

Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2

Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2 trình bày các nội dung về các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị và điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:57:23 AM +00:00