Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Quan điểm của Đảng về hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay

Bài viết đề cập đến thời cơ và thách thức hội nhập quốc tế, những quan điểm của Đảng về hội nhập quốc tế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

1/13/2020 6:57:06 AM +00:00

Một số vấn đề lý luận về quyền dân sự và chính trị trong hệ thống quyền con người

Trong phạm vi bài viết, tác giả khái quát lý luận về quyền con người, xác định vị trí của quyền dân sự và quyền chính trị trong hệ thống quyền con người và vấn đề quyền dân sự, quyền chính trị trong pháp luật Việt Nam.

1/13/2020 6:56:53 AM +00:00

Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao trong kháng chiến chống mỹ của Việt Nam

Bài viết này điểm lại một số biện pháp chúng ta đã sử dụng để chống lại các loại vũ khí công nghệ cao của địch trong kháng chiến chống Mỹ.

1/13/2020 6:54:25 AM +00:00

Nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ và kéo theo sự thay đổi nhanh chóng đời sống xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực. Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất.

1/13/2020 6:54:14 AM +00:00

Vấn đề hạt nhân nguyên tử của Triều Tiên - lịch sử, hiện trạng và triển vọng

Vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện tại đang là tâm điểm của tình hình chính trị Châu Á – Thái Bình Dương. Những nước có liên quan trực tiếp đến vấn đề này là Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc.

1/12/2020 10:47:20 PM +00:00

Cuộc vận động vì tự do dân chủ trên “La clochefêlée” và “Đông Pháp thời báo’’ giai đoạn 1923-1926

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cuộc vận động của các trí thức Tây học vì tự do dân chủ trên địa hạt báo chí công khai ở Việt Nam có bước phát triển mới. Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc vẫn là một yếu tố cơ bản trong cuộc vận động dân chủ, tự do mà các trí thức cấp tiến có vai trò dẫn đường.

1/12/2020 10:45:19 PM +00:00

Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp

Bài viết phân tích những quan điểm của Người về các chuẩn mực đạo đức và yêu cầu về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức viên chức, đồng thời nêu ra ý nghĩa của nó đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của giảng viên trong giai đoạn hiện nay.

1/12/2020 10:44:49 PM +00:00

Vietnamese intellectuals with the preservation, promotion, development of national culture in the period of 1884-1945

Vietnamese intellectuals were trained in new schools: colonial schools, so they were deeply influenced by French culture. They used the tools provided by the French: Working methods, natural and social scientific knowledge, critical thinking, especially the national script and French in order to preserve, promote and develop national culture.

1/12/2020 10:43:38 PM +00:00

Cadre assessment attacts importance to virtue and talent in Ho Chi Minh’s thought and the application of the Communist party of Vietnam

In the revolutionary career, President Ho Chi Minh paid special attention to cadre work, he said, cadre work is a very important issue, very necessary. Therefore, it is necessary to Understand cadres. Thus, if cadre is the root of all work, assessing cadres rightly is the root of cadre work.

1/12/2020 10:43:29 PM +00:00

Đánh giá cán bộ chú trọng đức và tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, Người cho rằng, “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”. Nếu cán bộ là gốc của mọi công việc thì đánh giá đúng cán bộ là gốc của công tác cán bộ.

1/12/2020 10:43:19 PM +00:00

Basic functions of trade unions through studying viewpoints of K.Marx, F.Engels, V.I.Lenin, Ho Chi Minh and the Communist party of Vietnam

Workers' rights should always be ensured to motivate and improve their lives, thereby ensuring social justice. Unions are one of the organizations built to represent workers, through different periods, unions have changed and developed in accordance with new conditions. The article studies but the basic tasks of unions at different times.

1/12/2020 10:43:08 PM +00:00

Chức năng cơ bản của công đoàn qua nghiên cứu quan điểm của C.Mac, Ph.Angghen, V.I.Lenin, Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam

Quyền lợi của người lao động luôn cần được đảm bảo nhằm tạo động lực và nâng cao đời sống qua đó sẽ đảm bảo công bằng xã hội. Một trong những tổ chức được xây dựng để đại diện cho người lao động, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, công đoàn đã có những thay đổi và phát triển phù hợp với những điều kiện mới. Bài viết nghiên cứu những nhiệm vụ cơ bản của công đoàn qua những thời điểm khác nhau.

1/12/2020 10:42:58 PM +00:00

Vài quan điểm cơ bản về tư tưởng chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghiên cứu về khoa học chính trị, tư tưởng chính trị là lĩnh vực khó và thú vị. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng chính trị xuất phát từ hiện tượng quyền lực xã hội, mang tính chất quyền lực Nhà nước. Theo chúng tôi, có thể xem tư tưởng chính trị là những tư tưởng về các hiện tượng xã hội khác biệt từ nhiều hình thái kinh tế - xã hội, là năng lực nhận thức được bản chất khách quan của các hiện tượng chính trị thông qua hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật về giới tự nhiên, con người và xã hội của một người hoặc một trường phái nào đó.

1/12/2020 7:07:46 PM +00:00

Yếu tố Trung Quốc tại Campuchia và tác động đối với Việt Nam

Campuchia là quốc gia láng giềng có lịch sử gần gũi, đối tác truyền thống và thị trường thương mại đầy tiềm năng, có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá “yếu tố nước lớn” tại Campuchia, trong đó có Trung Quốc và tác động đối với Việt Nam là rất cần thiết trên cả phương diện khoa học và thực tiễn. Thông qua phương pháp tiếp cận lịch sử và trên cơ sở phân tích quan hệ quốc tế, bài viết đã phân tích làm rõ lý do vì sao yếu tố Trung Quốc lại gia tăng ở Campuchia trong những năm gần đây và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, truyền thông được thể hiện như thế nào. Bài viết cũng nhận định rằng yếu tố Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng tại Campuchia trong thời gian tới và đánh giá tác động của vấn đề này đối với Việt Nam.

1/12/2020 4:07:17 PM +00:00

Bài giảng Chương 8: Đường lối đối ngoại

Bài giảng với các nội dung: đường lối đối ngoại thời kỳ từ 1975-1986; đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

1/12/2020 2:02:00 PM +00:00

Bài giảng Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Nội dung của bài giảng trình bày đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945–1985); đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

1/12/2020 2:01:48 PM +00:00

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Nội dung của bài giảng bao gồm: chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939; trong những năm 1930- 1935; nguyên nhân dẫn đến phong trào 1930–1931; tinh thần đấu tranh anh dũng của các chiến sỹ cách mạng; các phong trào đấu tranh công khai thời kỳ 1936-1939...

1/12/2020 2:01:29 PM +00:00

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên

Bài giảng trình bày tình hình thế giới quốc tế cộng sản ra đời; chính sách cai trị của thực dân Pháp; chính sách của thực dân pháp đã sản sinh ra một giai cấp mới - giai cấp công nhân Việt Nam; phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản...

1/12/2020 2:00:47 PM +00:00

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tính gương mẫu, tinh thần đoàn kết, dân chủ của nhà giáo vào việc giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm hiện nay

Bài viết này trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tính gương mẫu, tinh thần đoàn kết, dân chủ của nhà giáo, từ đó nêu lên các giải pháp trong việc vận dụng tư tưởng của Người vào việc giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm hiện nay.

1/12/2020 10:29:38 AM +00:00

Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

Biển và đảo Việt Nam có một vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia. Bảo vệ chủ quyền biển và đảo là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn Đảng, nhân dân và toàn quân. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, việc áp dụng lý tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển và đảo có giá trị lớn và tiếp tục chiếu sáng công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nói chung và trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển và đảo nói riêng.

1/12/2020 6:59:25 AM +00:00

Từ quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và tập thể đến chống chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Việt Nam đã thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, các loại hình doanh nghiệp đã được đa dạng hóa và người lao động đã ở trong tất cả các thành phần kinh tế. Quan hệ lao động trở nên phức tạp hơn, xung đột ngày càng nảy sinh trong quan hệ lao động; hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ngày càng gia tăng; đây là những điều kiện cho các tổ chức công đoàn trong việc đưa ra chức năng đại diện và bảo vệ quyền của người lao động. Đào tạo là cách thức và biện pháp góp phần nâng cao trình độ, năng lực và lòng can đảm cho các cán bộ công đoàn khi bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

1/12/2020 6:58:10 AM +00:00

Hồ Chí Minh – Người sáng lập và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn thanh niên ở Việt Nam, công tác xây dựng cán bộ Đoàn, đặt ra một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của tổ chức Đoàn giai đoạn hiện nay.

1/12/2020 6:52:25 AM +00:00

Vận dụng những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hiện nay

Bài viết trình bày cách mạng tháng Tám của dân tộc trong thế kỷ 20 đã làm giàu thêm kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc và cho đến nay, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị thời đại của nó.

1/12/2020 3:38:21 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và việc thực hiện dân chủ trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và việc thực hiện dân chủ trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ hơn về nội dung.

1/12/2020 3:37:43 AM +00:00

Ảnh hưởng của “vấn đề Campuchia” đến tiến trình bình thường hóa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam (1989-1991)

Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam – Campuchia đã trải qua một giai đoạn đầy sóng gió trong suốt những năm 1979–1989. Với việc Việt Nam chủ động rút hết quân đội khỏi Campuchia vào cuối năm 1989 đánh dấu một bước ngoặt mới. Các nước có liên quan phải tiến hành đàm phán tích cực, thiện chí và đặc biệt là phải có những nhượng bộ lẫn nhau trong tiến trình đàm phán. Việc giải quyết “vấn đề Campuchia” giai đoạn 1989–1991 là nhân tố lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bình thường hóa quan hệ Trung Quốc – Việt Nam.

1/11/2020 7:57:49 PM +00:00

Nepal’s armed conflict and the peace process

This paper deals with the political development of Nepal and its history of armed conflict. The formation of Nepali nation-state is not very long, again throughout its political history Nepal remained an independent country, but this country experienced a decade long political conflict from 1996 to 2006. The failure of political change of 1951 and 1990 prepared a political ground for the official beginning the People’s War, and after 2006 the country is moving into the path of peace process. Similarly, the formation of political parties has not a long history compared it with the beginning of democratic movement in India, China and other countries of the world. The poor political vision of the political leaders failed to institutionalize the political change of Nepal, and now the ongoing peace process of Nepal should erase all the weaknesses and conclude it for building a prosperous nation.

1/11/2020 7:57:15 PM +00:00

Revision of Marxist thought in global socialist perspectives

Marxism gives a common background to both school of thoughts either capitalism or socialism. Marxism is also known as scientific socialism because of its practical validity. Marxism believes that the downfall of capitalism is inevitable according to its own process of dialectic feature. Communism is an extreme limit of Marxism whereas socialism is considered to be a transitional phase of capitalism and communism. The failure of both classical capitalism on the one hand and communism on the other together with the successful achievements of socialism in various countries are sufficient evidences to rationalize the practical validity of socialism in global perspectives. In this context, particularly evolutionary socialists have sufficiently contributed to replace the deficiencies of Marxism in global socialist perspectives.

1/11/2020 7:56:10 PM +00:00

Historical analysis of civil-military relations in Nepal

As like in other developing democracies, it is obvious that there are many CMR problems in Nepal. A lack of national security policies and common national interests, ignorance about security sensitiveness, political instability, parochialism, mistrust, are prominent factors contributing to Nepal’s adverse civil-military relations. However, the military though has already begun to tuning with democratic norms and values should further be engaged in serious organizational reform that includes among others; enhancing professionalism, further accountability, transparency and loyalty of army to the civilian authority follow by earliest promulgation of democratic constitution with the clear provision of democratic control over armed forces.

1/11/2020 7:54:52 PM +00:00

Quest for political stability: Party leadership role in CA

This constitution has institutionalized the federal democratic republican setup and it has opened the rooms for amendment, whereas the constitution of the Kingdom of Nepal, 1990 was not amended even a single article for the last many years. Writing the constitution through the CA was a great achievement of Nepal. During the constitution declaration period major political forces like Big-3 NC, CPNUML and UCPNM showed their highest degree of Unity. The new constitution was passed by more than two thirds majority in the CA. But the Conflict about the number of States (Pradesh) is hampering the stability of the present new constitution.

11/29/2019 8:53:53 PM +00:00

Postmodernity and late capitalism: Reading of Anderson and Harvey

This article deals with two pioneer scholars of postmodernism, David Harvey and Perry Anderson. The former disagrees with Jameson’s response to postmodern condition, and the latter concentrates on the economic and geopolitical conditions that have nurtured the idea and changes. However, both of them are aware of the totality of contemporary life. Postmodern condition, for Harvey, is dangerous as it avoids the issues of the realities of political economy and global power. He opines that capitalist response to 1973 economic crisis openly attacked the rigidity of Fordism, which consequently gave birth to the postmodern condition. Harvey perceives postmodernism as people’s aesthetic and cultural response to unprecedented. Though these critics adopt different approaches both agree with the claim that postmodern is encompassing the totality of our life experience. Finally, the article exemplifies how this generalization is working in popular Indian culture particularly focusing on Valentine Day celebration. The role played by Indian media has changed the society and culture which might be similar to Nepalese context. Thus, postmodern condition elaborated by Harvey and Anderson are not delimited to the first world but also seem relevant in the socalled third world.

11/29/2019 8:49:07 PM +00:00