Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Tư tưởng Hồ Chí Minh_ Chương số 2

Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc.

8/29/2018 5:19:47 PM +00:00

Giáo trình Fulbright_ Phân tích tài chính_ Bài 12

Bài này sẽ xem xét cách thức sử dụng hợp đồng kỳ hạn để quản lý rủi ro biến động giá cả hàng hóa nói chung và quản lý rủi ro ngoại hối nói riêng. Trước khi đi sâu vào chi tiết của hợp đồng kỳ hạn, bạn cần biết khái quát về các công cụ tài chính phái sinh nói chung. 1. Giới thiệu khái quát về thị trường tài chính phái sinh Thị trường tài chính phái sinh là thị trường giao dịch các công cụ hay các loại chứng khoán phái sinh. Chứng khoán phái sinh (derivative...

8/29/2018 5:19:47 PM +00:00

Giáo trình kinh tế Fulbright_ Phân tích tài chính_ Bài 13

Liên hệ giữa hợp đồng kỳ hạn với hợp đồng tương lai và hoán đổi Trong bài 12 chúng ta đã bàn luận về việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn để quản lý rủi ro biến động giá cả trên thị trường hàng hóa và thị trường chứng khoán cũng như quản lý rủi ro ngoại hối trong các giao dịch ngoại tệ, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và tín dụng. Có thể nói hợp đồng kỳ hạn được thiết kế như là một công cụ hữu hiệu để quản lý rủi ro. Thế...

8/29/2018 5:19:47 PM +00:00

Đề ôn thi Kinh tế chính trị

Tham khảo đề thi - kiểm tra: Đề ôn thi Kinh tế chính trị để nắm bắt được nội dung của 38 câu hỏi liên quan đến môn Kinh tế chính trị. Nội dung tài liệu bên cạnh trình bày những câu hỏi cụ thể còn kết hợp với câu trả lời ngắn gọn, đầy đủ, chính xác bám sát chương trình lý thuyết môn học. Tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

8/29/2018 5:19:47 PM +00:00

Sách Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng

8/29/2018 5:19:47 PM +00:00

7 Câu hỏi ôn thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh

8/29/2018 5:19:45 PM +00:00

Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?

8/29/2018 5:19:45 PM +00:00

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa

Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 1/ Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa. Để sống Sử dụng sản được, phẩm tự nhiên trước hết con người SX tự cấp phải có cái tự túc ăn,mặc, Tạo ra sản ở… phẩm: sản xuất Sản xuất hàng hóa

8/29/2018 5:19:36 PM +00:00

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta

8/29/2018 5:16:18 PM +00:00

Đề thi môn Kinh tế phát triển

Thất nghiệp vô hình bao gồm những công nhân không có việc làm và có việc làm nhưng với mức lương rất thấp. (S) Tất nghiệp vô hình bao gồm những người có việc làm nhưng việc làm có thu nhập thấp, thời gian làm việc ít.

8/29/2018 5:16:16 PM +00:00

Bài tiểu luận về chủ nghĩa Mac-Lenin

Để thực hiện lý tưởng đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra: từ nay đến năm 2020 chúng ta phải phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.

8/29/2018 5:16:08 PM +00:00

Lịch sử hình thành Đại học Penn State

Penn State, đ c thành l p ban đ u vào năm 1855 v i vai trò là m t tr ượ ậ ầ ớ ộ ường nông nghiệp, đã trở thành một đại học hàng đầu từ năm 1859. Hiến chương của bang Pennsylvania đã công nhận Penn State là trường được bang giao đất cho hoạt động duy nhất vào năm 1863, và sau đó đã giúp mở rộng vai trò của trường trong việc giảng dạy, nghiên cứu, và dịch vụ công cộng trong nhiều mảng chuyên môn khác nhau....

8/29/2018 5:16:07 PM +00:00

Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2009)

Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2009) I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA DI CHÚC. 1. Hoàn cảnh lịch sử: Tháng 5/1965, Chủ tịch

8/29/2018 5:16:02 PM +00:00

TTHCM khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành

BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1. Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng

8/29/2018 5:16:02 PM +00:00

Bài giảng về môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo nghĩa phổ thông nhất Tư tưởng là suy nghĩ, ý nghĩ Khái niệm tư tưởng liên quan trực tiếp đến khái niệm “ nhà tư tưởng”.V.I Lênin đã lưu ý rất rõ: Một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi nào biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị- sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.

8/29/2018 5:16:02 PM +00:00

Về cuộc đời hoạt động của CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội...

8/29/2018 5:15:59 PM +00:00

ĐỀ ÔN TẬP MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HCM

1. Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.

8/29/2018 5:15:59 PM +00:00

Bài thảo luận môn: Tài chính quốc tế

Đây là nguồn lực quan trọng giúp chúng ta giải quyết được phần lớn các nhu cầu về vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng v.v... Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Chính lượng USD ồ ạt đổ vào Việt Nam nếu không được kiểm soát tốt cũng sẽ gây ra hậu quả to lớn, đó là tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Vậy đô la hóa kinh tế là gi`? Nguồn gốc của nó xuất phát từ đâu? Hiện nay tình hình đô la hóa ở Việt Nam như thế nào, nó có những ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực...

8/29/2018 5:15:59 PM +00:00

Đề cương ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội Khoa Học

Về CNXH không tưởng.CNXH không tưởng là những tư tưởng những học thuyết được biểu hiện dưới dạng chưa đầy đủ. Chưa chín muồi những mong muốn, những nguyện vọng của quần chúng nhân dân lao động muốn xoá bỏ mọi áp bức, bóc lộc, bất công của xã hội , muốn xây dựcng một xã hội tốt đẹp , công bằng, bình đẳng, bác ái, đảm bảo cho mọi người được đời sống trong tự do, hạnh phúc....

8/29/2018 5:15:59 PM +00:00

Đề cương học môn Lịch sử Đảng

Câu1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời?

8/29/2018 5:15:59 PM +00:00

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận

Vật chất và ý thức quan hệ qua lại và chuyển hóa lẫn nhau :Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, vật chất là nguồn gốc, là tiền đề cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của ý thức. Hay nói cách khác vật chất thế nào thì ý thức như thế ấy, vật chất thay đổi đến đâu thì ý thức thay đổi đến đó.

8/29/2018 5:15:59 PM +00:00

Một số giải pháp nhằm nâng cao Chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam.

Sự phát triển kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á đã cho thấy quan hệ mật thiết giữa phát triển và giáo dục ĐH - CĐ. Cho dù trong các nước và vùng lãnh thổ thịnh vượng nhất ở khu vực – Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và gần đây là Trung Quốc - mỗi nơi đều đi theo những con đường phát triển độc đáo, nhưng điểm chung trong thành công của họ là sự theo đuổi nhất quán một nền khoa học và giáo dục ĐH – CĐ chất lượng cao....

8/29/2018 5:15:58 PM +00:00

Thắng lợi của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh

Thắng lợi của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản do chính Người sáng lập trong hơn 75 năm đã qua cho phép chúng ta có thể khẳng định rằng: Trong một quốc gia dân tộc, bao giờ cũng có các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tộc người, các tôn giáo khác nhau, song bao giờ cũng có lợi ích chung và cao cả của cả dân tộc.

8/29/2018 5:15:58 PM +00:00

Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.

Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động kém phát triển.

8/29/2018 5:15:58 PM +00:00

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thế giới ngày nay đang nhanh chóng đổi mới. Chủ nghĩa xã hội phải phấn đấu để chứng minh tính ưu việt của mình về mọi mặt so với chủ nghĩa tư bản.Đối với các nước xã hội chủ nghĩa đổi mới là con đường để vươn lên đáp ứng yêu cầu thời đại, đáp ứng với nhu cầu chính đáng và ngày càng cao của nhân dân.

8/29/2018 5:15:58 PM +00:00

Ebook Bách khoa thư các khoa học triết học I - Phần 1: Khoa học logic - NXB Tri thức

(BQ) Phần 1: Khoa học logic trong Ebook Bách khoa thư các khoa học triết học I trình bày nội dung về học thuyết tồn tại, học thuyết về bản chất, học thuyết về khái niệm, tư tưởng đối với tính khách quan. Mời các bạn đón đọc.

8/29/2018 5:15:58 PM +00:00

Quan điểm của Mác-Anghen-Lenin

Quan điểm của Mác-Ăngghen-Lênin về vấn đề dân tộc Khái niệm: Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá

8/29/2018 5:15:57 PM +00:00

Quyết giành cho được độc lập

Quyết giành cho được độc lập 09:21:00, 13/06/2007 Khoảng tháng 5-1945, Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào (Tuyên Quang) - căn cứ địa của cách mạng cả nước để cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân

8/29/2018 5:15:57 PM +00:00

Giáo trình về Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung) đồng Chủ biên: GS,TS. Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông Tập Thể tác giả: PGS,TS. Đỗ Công Tuấn PGS,TS. Nguyễn Đức Bách GS,TS. Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông TS. Dương Văn Duyên TS. Phùng Khắc Bình TS. Phạm Văn Chín TS. Nguyễn Đình Đức TS. Phạm Ngọc Anh Th.S. Vũ Thanh Bình 1 Chương I Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học Kế thừa những nhân...

8/29/2018 5:15:53 PM +00:00

Giáo trình

Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hoá, kinh tế, quân sự...Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, nó có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của các hoạt động khác. Tiêu thức để phân biệt các hoạt động là căn cứ vào công dụng sản phẩm dịch vụ tạo ra và theo tính chất mục đích của hoạt động đó. Hoạt động kinh tế là những hoạt động có ý thức nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ đem lại lợi ích kinh tế nhất định. Hoạt động kinh doanh là...

8/29/2018 5:15:50 PM +00:00