Tài liệu miễn phí Quỹ đầu tư

Download Tài liệu học tập miễn phí Quỹ đầu tư

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 3 trình bày về kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện; tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm; khái niệm, phân loại và nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư; hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp; hiệu quả đầu tư của ngành, địa phương, vùng và toàn nền kinh tế.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý dự án đầu tư. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, quản lý quá trình lập dự án đầu tư, quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư, quản lý quá trình thực hiện dự án. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư chương 5 trình bày về quan hệ quốc tế trong đầu tư với một số nội dung như: Đầu tư quốc tế và các hình thức đầu tư quốc tế, vai trò của đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 6 của bài giảng Nguyên lý đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức về đầu tư công. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Đầu tư công và mục tiêu của đầu tư công, nguyên tắc và nội dung đầu tư công, các chủ thể tham gia đầu tư công, giám sát và quản lý hoạt động đầu tư công, đầu tư công và nợ công.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 7 trình bày về đầu tư quốc tế với các nội dung như: Đầu tư quốc tế và các hình thức đầu tư quốc tế, vai trò của đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 8 trình bày về đầu tư phát triển trong doanh nghiệp với các nội dung như: Khái niệm và phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Tỷ suất sinh lợi cần thiết cho vốn đầu tư

Bài giảng Tỷ suất sinh lợi cần thiết cho vốn đầu tư sau đây bao gồm những nội dung về công thức tính chi phí các khoản vay nợ; xác định chi phí vay nợ; chi phí của cổ tức ưu đãi; các cách tiếp cận về chi phí vốn tự có; mô hình chiết khấu cổ tức và một số nội dung khác.

8/30/2018 4:58:40 AM +00:00

Bài giảng Giới thiệu tổng quan đầu tư quốc tế

Đầu tư quốc tế là hình thức di chuyển tư bản từ nước này sang nước khác => lợi nhuận. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo Bài giảng Giới thiệu tổng quan đầu tư quốc tế.

8/30/2018 4:58:38 AM +00:00

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư: Phần 1

Phần 1 Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư trình bày những vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư; nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức lập dự án đầu tư; phân tích thị trường dự án đầu tư; phân tích kỹ thuật dự án đầu tư.

8/30/2018 4:58:32 AM +00:00

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư: Phần 2

Đứng trước vai trò quan trọng của dự án đối với các công cuộc đầu tư, giáo trình Lập dự án đầu tư được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp của Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị dự án đầu tư, Marketing, Luật đầu tư,... nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lập dự án đầu tư phục vụ cho chương trình đào tạo sinh viên từ xa của khối ngành kinh tế. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 5 - Phân tích tài chính dự án đầu tư; chương 6 - Phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư.

8/30/2018 4:58:32 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - Chương 2: Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung sau: Một số lý luận cơ bản về dự án đầu tư; nội dung dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; phân tích tài chính dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; phân tích kinh tế, xã hội dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - Chương 3: Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương 3 trình bày 3 nội dung cơ bản, đó là: Một số vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước, mô hình quản lý Nhà nước đối với FDI, quy trình quản lý Nhà nước đối với FDI. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - Chương 1: Tổng quan về đầu tư quốc tế

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về đầu tư quốc tế như: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế, phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 1 - ThS. Phạm Thành Hiền Thục

Chương 1 của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày tổng quan về đầu tư quốc tế như: Các khái niệm về đầu tư, đầu tư quốc tế; khái quát về các hình thức đầu tư và cách phân loại đầu tư quốc tế; các lý thuyết cơ bản về đầu tư quốc tế.

8/30/2018 4:52:57 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 2 - ThS. Phạm Thành Hiền Thục

Chương 2 của bài giảng trình bày về các hình thức đầu tư quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu rõ khái niệm, đặc điểm của các hình thức FDI, FPI, tín dụng tư nhân quốc tế, ODA, OA; phân tích tác động của mỗi hình thức đối với chủ đầu tư và bên tiếp nhận đầu tư;... Mời bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:52:57 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Thành Hiền Thục

Bài giảng này đề cập đến môi trường đầu tư quốc tế. Mục tiêu của chương giúp người học hiểu rõ thế nào là môi trường đầu tư và sự cần thiết phải nghiên cứu môi trường đầu tư quốc tế. Mời các ban cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài học này.

8/30/2018 4:52:57 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 6 - ThS. Phạm Thành Hiền Thục

Chương 6 của bài giảng Đầu tư quốc tế đề cập đến các TNC (Trans-national Corporation) trong hoạt động đầu tư quốc tế. Chương này gồm có các nội dung: Khái niệm về TNC và phân biệt các loại công ty con nước ngoài, các chiến lược đầu tư cơ bản của các TNC, vai trò của các TNC trong hoạt động thương mại,...

8/30/2018 4:52:57 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 7 - ThS. Phạm Thành Hiền Thục

Chương 7 trình bày các vấn đề liên quan đến hoạt động mua lại và sát nhập (M&A). Trong chương này, các bạn sẽ cùng tìm hiểu các khái niệm về mua lại và sát nhập, phân biệt với M&A qua biên giới và phân biệt được các hình thức M&A khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:52:57 AM +00:00

Bài thuyết trình: Thực trạng thị trường vàng và thị trường ngoại hối Việt Nam hiện nay

Bài thuyết trình: Thực trạng thị trường vàng và thị trường ngoại hối Việt Nam hiện nay được thực hiện nhằm tìm hiểu về thực trạng thị trường vàng, thị trường ngoại hối trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp để phát triển thị trường vàng và thị trường ngoại hối ở nước ta.

8/30/2018 4:47:15 AM +00:00

Bài giảng Tiêu chí quyết định đầu tư

Mục tiêu bài giảng nhằm giúp người học biết được: thế nào là một tiêu chí quyết định đầu tư tốt?, lãi suất rào cản là gì?, phân loại các tiêu chí quyết định đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được kiến thức đã được trình bày.

8/30/2018 4:45:48 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài: Chương 1 - Phan Thị Vân

Bài giảng Đầu tư nước ngoài: Chương 1 Tổng quan về đầu tư nước ngoài trình bày về khái niệm chung về đầu tư nước ngoài, phân loại đầu tư nước ngoài; cơ cấu nguồn vốn trong đầu tư xã hội của Việt Nam trong các thời kỳ 1991, 1997, 2000.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài: Chương 2 - Phan Thị Vân

Mục tiêu trình bày chương 2 Phân loại đầu tư nước ngoài thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về kênh chính phủ hay kênh chính thức, kênh tư nhân, phân loại đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân quốc tế, các thành phần của vốn FDI, đầu tư phi nhân quốc tế.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài: Chương 3 - Phan Thị Vân

Mục tiêu chính của chương 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về lý thuyết về FDI, phân loại FDI, các nhân tố ảnh hưởng đến FDI, tác động của FDI, xu thế vận động của FDI trên thế giới, FDI tại Việt Nam.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài: Chương 4 - Phan Thị Vân

Chương 4 Hỗ trợ phát triển chính thức thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về phân loại ODA, quá trình hình thành và phát triển, vai trò của ODA trong chiến lược phát triển kinh tế của các nước đang và chậm phát triển.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Học thuyết MacDougall –Kemp

Bài giảng Học thuyết MacDougall –Kemp trình bày về các học thuyết như học thuyết các tổ chức công nghiệp, học thuyết vòng đời sản phẩm (Product life Cycle Hypothesis), học thuyết nội vi hóa, học thuyết chiết trung, cách thức thâm nhập thị trường.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Tác động của TNCs đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển

Bài giảng Tác động của TNCs đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển trình bày về tăng nguồn lực tài chính và đầu tư, nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu và thương mại, tác động lên các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Giới thiệu môn học Đầu tư quốc tế

Bài giảng Giới thiệu môn học Đầu tư quốc tế trình bày về tổng quan về đầu tư quốc tế/đầu tư nước ngoài, quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, lập dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 1: Đầu tư gián tiếp nước ngoài

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 1: Đầu tư gián tiếp nước ngoài trình bày về khái niệm về đầu tư gián tiếp ngoài, đặc điểm của FPI, những ưu điểm của đầu tư gián tiếp ngoài, những hạn chế của đầu tư gián tiếp ngoài, hình thức FII cụ thể tại Việt Nam, phân biệt FDI và FPI.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mục tiêu trình bày trong chương 2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành phần đầu tư trực tiếp nước ngoài.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 3: Hình thành, thẩm định, cấp giấy phép đầu tư

Chương 3 Hình thành, thẩm định, cấp giấy phép đầu tư thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: các hình thức đầu tư, các ưu đãi đầu tư, thẩm quyền chấp thuận và cấp phép đầu tư, hồ sơ đăng ký, thẩm định cấp phép đầu tư, quy trình đăng ký, thẩm định cấp phép đầu tư.

8/30/2018 4:40:24 AM +00:00