Tài liệu miễn phí Quỹ đầu tư

Download Tài liệu học tập miễn phí Quỹ đầu tư

Lecture Quantitative investment analysis: Chapter 1 – CFA Institute

Chapter 1 – The time value of money. This chapter explain an interest rate as the sum of a real risk-free rate and premiums that compensate investors for distinct types of risk, distinguish between the stated annual interest rate and the effective annual rate, calculate the future value (FV) or present value (PV) of a single sum of money,...

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 1 - CFA Institute

Chapter 1 - Market organization and structure. This chapter introduces how the financial system operates and explains how well-functioning financial systems lead to wealthy economies. Financial analysts need to understand how the financial system works because their analyses often lead to trading decisions.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 2 - CFA Institute

Chapter 2 - Security market indices. This lecture is organized as follows. Section 2 defines a security market index and explains how to calculate the price return and total return of an index for a single period and over multiple periods. Section 3 describes how indices are constructed and managed. Section 4 discusses the use of market indices. Sections 5, 6, and 7 discuss various types of indices, and Section 8 concludes and summarizes the reading. Practice problems follow the conclusions and summary.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 3 - CFA Institute

Chapter 3 - Market efficiency . The topics discussed in this chapter are: Definition of efficient markets; different forms of market efficiency; evidence regarding market efficiency; implications for fundamental analysis, technical analysis, and portfolio management; market pricing anomalies; behavioral finance.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 4 - CFA Institute

Chapter 4 - Portfolio management: An overview . This chapter provides an explanation of why a portfolio approach is important to all types of investors in achieving their financial goals. A comparison is made of the financial needs of different types of individual and institutional investors. An outline is provided for the steps in the portfolio management process. The chapter concludes with a discussion of the types of investment management products that are available to investors and how they apply to the portfolio approach.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 5 - CFA Institute

Chapter 5 - Portfolio risk and return (Part I). In this chapter, we will explore the process of examining the risk and return characteristics of individual assets, creating all possible portfolios, selecting the most efficient portfolios, and ultimately choosing the optimal portfolio tailored to the individual in question.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 6 - CFA Institute

Chapter 6 - Portfolio risk and return (Part II). The topics discussed in this chapter are: Portfolio risk and return, optimal risky portfolio and the capital market line (CML), return-generating models and the market model, systematic and non-systematic risk, capital asset pricing model (CAPM) and the security market line (SML), performance measures, arbitrage pricing theory (APT) and factor models.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 7 - CFA Institute

Chapter 7 - Basics of portfolio planning and construction. This chapter is organized as follows: Section 2 discusses the investment policy statement, a written document that captures the client’s investment objectives and the constraints. Section 3 discusses the portfolio construction process, including the first step of specifying a strategic asset allocation for the client. Section 4 concludes and summarizes the reading.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 8 - CFA Institute

Chapter 8 - Overview of equity securities. This reading provides an overview of equity securities and their different features and establishes the background required to analyze and value equity securities in a global context.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 9 - CFA Institute

Chapter 9 - Introduction to industry and company analysis. The topics discussed in this chapter are: Uses of industry analysis; industry classification systems; establishing a peer group; strategic analysis: Porter’s five forces; industry and product life cycles; demographic, governmental, social, and technological influences; company analysis; cost and differentiation strategies; spreadsheet modeling.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 10 - CFA Institute

Chapter 10 - Equity valuation: Concepts and basic tools. This lecture introduces equity valuation models used to estimate the intrinsic value (synonym: fundamental value) of a security; intrinsic value is based on an analysis of investment fundamentals and characteristics.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 11 - CFA Institute

Chapter 11 - Equity market valuation. This chapter illustrates the application of economic forecasts to the valuation of equity markets. Although many factors interact to determine whether equity prices are currently rising or falling, economic fundamentals will ultimately dictate secular equity market price trends.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 12 - CFA Institute

Technical analysis has been used by traders and analysts for centuries, but it has only recently achieved broad acceptance among regulators and the academic community. This chapter gives a brief overview of the field, compares technical analysis with other schools of analysis, and describes some of the main tools in technical analysis.

8/30/2018 5:06:42 AM +00:00

Phân bổ vốn cho danh mục đầu tư: Ứng dụng mô hình Markowitz

Hiện nay, khi lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư, các nhà đầu tư thường áp dụng cách tiếp cận top – down. Tuy nhiên, cách tiếp cận trên lại không mấy hữu hiệu đối với việc phân bổ vốn như thế nào để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất. Sử dụng mô hình Markowitz sẽ giúp nhà đầu tư phân bổ vốn đầu tư của mình cho các mã chứng khoán để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất với mức rủi ro cho trước hoặc đạt mức rủi ro thấp nhất với mức sinh lời kỳ vọng cho trước.

8/30/2018 5:06:40 AM +00:00

Bảng so sánh lãi suất các ngân hàng trên toàn quốc năm 2016

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo Bảng so sánh lãi suất các ngân hàng trên toàn quốc năm 2016 dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn lãi suất tiền gửi của các ngân hàng như: Ngân hàng HSBC, ngân hàng VIB, ngân hàng BIDV, ngân hàng Techcombank,....

8/30/2018 5:06:30 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 1 của bài giảng Nguyên lý đầu tư trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư và đầu tư phát triển. Chương này giúp người học hiểu được đầu tư và đầu tư phát triển là gì, nắm bắt được một số lý thuyết kinh tế về đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 2 trình bày về quản lý và kế hoạch hóa đầu tư. Thông qua chương học này người học có thể biết nắm bắt được các khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư; biết về bộ máy quản lý đầu tư; hiểu được chức năng, phương pháp, công cụ và nội dung quản lý đầu tư; nắm được bản chất và tác dụng của kế hoạch hóa đầu tư; biết phân loại kế hoạch đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 3 trình bày về kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện; tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm; khái niệm, phân loại và nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư; hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp; hiệu quả đầu tư của ngành, địa phương, vùng và toàn nền kinh tế.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý dự án đầu tư. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, quản lý quá trình lập dự án đầu tư, quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư, quản lý quá trình thực hiện dự án. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư chương 5 trình bày về quan hệ quốc tế trong đầu tư với một số nội dung như: Đầu tư quốc tế và các hình thức đầu tư quốc tế, vai trò của đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 6 của bài giảng Nguyên lý đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức về đầu tư công. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Đầu tư công và mục tiêu của đầu tư công, nguyên tắc và nội dung đầu tư công, các chủ thể tham gia đầu tư công, giám sát và quản lý hoạt động đầu tư công, đầu tư công và nợ công.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 7 trình bày về đầu tư quốc tế với các nội dung như: Đầu tư quốc tế và các hình thức đầu tư quốc tế, vai trò của đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 8 trình bày về đầu tư phát triển trong doanh nghiệp với các nội dung như: Khái niệm và phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Bài giảng Tỷ suất sinh lợi cần thiết cho vốn đầu tư

Bài giảng Tỷ suất sinh lợi cần thiết cho vốn đầu tư sau đây bao gồm những nội dung về công thức tính chi phí các khoản vay nợ; xác định chi phí vay nợ; chi phí của cổ tức ưu đãi; các cách tiếp cận về chi phí vốn tự có; mô hình chiết khấu cổ tức và một số nội dung khác.

8/30/2018 4:58:40 AM +00:00

Bài giảng Giới thiệu tổng quan đầu tư quốc tế

Đầu tư quốc tế là hình thức di chuyển tư bản từ nước này sang nước khác => lợi nhuận. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo Bài giảng Giới thiệu tổng quan đầu tư quốc tế.

8/30/2018 4:58:38 AM +00:00

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư: Phần 1

Phần 1 Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư trình bày những vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư; nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức lập dự án đầu tư; phân tích thị trường dự án đầu tư; phân tích kỹ thuật dự án đầu tư.

8/30/2018 4:58:32 AM +00:00

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư: Phần 2

Đứng trước vai trò quan trọng của dự án đối với các công cuộc đầu tư, giáo trình Lập dự án đầu tư được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp của Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị dự án đầu tư, Marketing, Luật đầu tư,... nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lập dự án đầu tư phục vụ cho chương trình đào tạo sinh viên từ xa của khối ngành kinh tế. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 5 - Phân tích tài chính dự án đầu tư; chương 6 - Phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư.

8/30/2018 4:58:32 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - Chương 2: Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung sau: Một số lý luận cơ bản về dự án đầu tư; nội dung dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; phân tích tài chính dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; phân tích kinh tế, xã hội dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - Chương 3: Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương 3 trình bày 3 nội dung cơ bản, đó là: Một số vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước, mô hình quản lý Nhà nước đối với FDI, quy trình quản lý Nhà nước đối với FDI. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ - Chương 1: Tổng quan về đầu tư quốc tế

Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về đầu tư quốc tế như: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế, phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00