Tài liệu miễn phí Quỹ đầu tư

Download Tài liệu học tập miễn phí Quỹ đầu tư

Lecture Investments (6/e) - Chapter 13: Empirical evidence on security returns

Lecture Investments (6/e) - Chapter 13: Empirical evidence on security returns. This chapter includes contents: Investments & financial assets, role of financial assets and markets, crisis in corporate governance, financial system clients and their needs, meeting the needs of participants,....

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 14: Bond prices and yields

In the previous chapters on risk and return relationships, we have treated securities at a high level of abstraction. We assumed implicitly that a prior, detailed analysis of each security already had been performed, and that its risk and return features had been assessed. in this chapter, we turn now to specific analyses of particular security markets. We examine valuation principles, determinants of risk and return, and portfolio strategies commonly used within and across the various markets.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 15: The term structure of interest rates

In this chapter we explore the pattern of interest rates for different-term assets. We attempt to identify the factors that account for that pattern and determine what information may be derived from an analysis of the so-called term structure of interest rates, the structure of interest rates for discounting cash flows of different maturities.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 16: Managing bond portfolios

In this chapter we turn to various strategies that bond portfolio managers can pursue, making a distinction between passive and active strategies. A passive investment strategy takes market prices of securities as fairly set. Rather than attempting to beat the market by exploiting superior information or insight, passive managers act to maintain an appropriate risk–return balance given market opportunities.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 18: Equity valuation models

This chapter describes the valuation models that stock market analysts use to uncover mispriced securities. The models presented are those used by fundamental analysts, those analysts who use information concerning the current and prospective profitability of a company to assess its fair market value.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 19: Financial statement analysis

In this chapter, we show how investors can use financial data as inputs into stock valuation analysis. We start by reviewing the basic sources of such data-the income statement, the balance sheet, and the statement of cash flows. We next discuss the difference between economic and accounting earnings.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 20: Options markets: Introduction

This chapter is an introduction to options markets. It explains how puts and calls work and examines their investment characteristics. Popular option strategies are considered next. Finally, we examine a range of securities with embedded options such as callable or convertible bonds, and we take a quick look at some so-called exotic options.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 21: Option valuation

In this chapter, we turn our attention to option valuation issues. To understand most option valuation models requires considerable mathematical and statistical background. Still, many of the ideas and insights of these models can be demonstrated in simple examples, and we will concentrate on these.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Lecture Investments (6/e) - Chapter 22: Futures markets

This chapter describes the workings of futures markets and the mechanics of trading in these markets. We show how futures contracts are useful investment vehicles for both hedgers and speculators and how the futures price relates to the spot price of an asset. We also show how futures can be used in several risk-management applications. This chapter deals with general principles of future markets. Chapter 23 describes specific futures markets in greater detail.

8/30/2018 5:37:16 AM +00:00

Ebook Investments (10E): Part 1

(BQ) part 1 book Investments has contents: The investment environment; asset classes and financial instruments, how securities are traded; mutual funds and other investment companies; capital allocation to risky assets, optimal risky portfolios, index models; the capital asset pricing model

8/30/2018 5:31:30 AM +00:00

Ebook Investments (10E): Part 2

(BQ) Part 2 book Investments has contents: Empirical evidence on security returns, behavioral finance and technical analysis, the efficient market hypothesis, managing bond portfolios, the term structure of interest rates, option valuation, futures markets, equity valuation models,...and other contents.

8/30/2018 5:31:30 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 9: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng ngoại thương. Nội dung chính trong bài này gồm: Giá tài chính và kinh tế của hàng ngoại thương, hàng nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu, hàng xuất khẩu chịu thuế xuất khẩu, tỷ giá hối đoái tài chính (financial exchange rate – FER) và tỷ giá hối đoái kinh tế (shadow exchange rate – SER),... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 1 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 1: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án. Trong bài này học viên hiểu được: Lý do cần phải thẩm định dự án nói chung, các dự án đầu tư công nói riêng; những nguyên lý/yếu tố/vấn đề quan trọng đối với việc thẩm định các dự án nhìn từ các góc độ khác nhau, nhất là nhìn từ góc độ của nhà nước; hiểu được ngân lưu tài chính của các dự án.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 2 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án. Chương này giúp người học hiểu được các phương pháp chiết khấu ngân lưu như giá trị hiện tại ròng, suất sinh lợi nội tại, tỷ số lợi ích/chi phí và các phương pháp truyền thống như thời gian hoàn vốn, điểm hòa vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 3, 4 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 3 và 4: Nguyên lý xây dựng mô hình tài chính. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính như: Bảng thông số, vòng đời dự án, đơn vị tiền tệ, chỉ số giá và một số lưu ý đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 5, 6 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 5 và 6: Phân tích độ nhạy và rủi ro. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mô hình cơ sở và rủi ro, phân tích độ nhạy và rủi ro, giá trị hoán chuyển (switching values), lựa chọn thông số trong phân tích độ nhạy, bất định và rủi ro,...và một số nội dung liên quan khác.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 7 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 7: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế tại thị trường không biến dạng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm thẩm định dự án về mặt kinh tế, giá kinh tế và giá tài chính, xác định lợi ích kinh tế của dự án, thị trường khi không có dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 8 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 8: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng. Trong bài này người học có thể tìm hiểu: Các loại biến dạng của thị trường, tác động ở phía đầu ra của dự án, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 10 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 10 cung cấp kiến thức liên quan đến chi phí vốn kinh tế. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm: Chi phí vốn kinh tế - Economic Cost of Capital (ECOC), chi phí vốn kinh tế sử dụng trong thẩm định kinh tế (theo giá thực), công thức chi phí vốn kinh tế, tiết kiệm của doanh nghiệp, tiết kiệm nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công (2016): Bài 11 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 11: Chi phí kinh tế của lao động và đất. Chương này đề cập đến những nội dung sau: Tiền lương kinh tế đối với lao động có kỹ năng trong thị trường lao động cạnh tranh, tiền lương kinh tế của lao động không kỹ năng, giá trị kinh tế của đất đai, tính toán giá trị kinh tế của đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:17:07 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 1 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 1 - The investment environment. This chapter can help you become an informed practitioner of investments. We will focus on investments in securities such as stocks, bonds, or options and futures contracts, but much of what we discuss will be useful in the analysis of any type of investment. The chapter will provide you with background in the organization of various securities markets; will survey.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 2 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 2 - Asset classes and financial investments. In this chapter, we first describe money market instruments. We then move on to debt and equity securities. We explain the structure of various stock market indexes in this chapter because market benchmark portfolios play an important role in portfolio construction and evaluation. Finally, we survey the derivative security markets for options and futures contracts.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 3 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 3 - How securities are traded. This chapter has been largely rewritten to reflect the ongoing transformation of trading practices, the growing dominance of electronic trading, the accelerating consolidation of securities markets, and continuing regulatory reform, in particular the response to the Sarbanes-Oxley Act.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 4 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 4 - Mutual funds and other investment companies. We begin the chapter by describing and comparing the various types of investment companies available to investors. We then examine the functions of mutual funds, their investment styles and policies, and the costs of investing in these funds. Next we take a first look at the investment performance of these funds.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 5 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 5 - Learning about return and risk from the historical record. Casual observation and formal research both suggest that investment risk is as important to investors as expected return. while we have theories about the relationship between risk and expected return that would prevail in rational capital markets, there is no theory about the levels of risk we should find in the marketplace. we can at best estimate the level of risk likely to confront investors by analyzing historical experience.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 6 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 6 - Risk aversion and capital allocation to risky assets. In this chapter, we begin by introducing two themes in portfolio theory that are centered on risk. The first is the tenet that investors will avoid risk unless they can anticipate a reward for engaging in risky investments. The second theme allows us to quantify investors’ personal trade-offs between portfolio risk and expected return.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 7 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

In this chapter, we first motivate the discussion by illustrating the potential gains from simple diversification into many assets. We then proceed to examine the process of efficient diversification from the ground up, starting with an investment menu of only two risky assets, then adding the risk-free asset, and finally, incorporating the entire universe of available risky securities. We learn how diversification can reduce risk without affecting expected returns.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 9 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 9 - The capital asset pricing model. This chapter contains additional material on the “art” of selecting reasonable parameter values for portfolio construction, and a discussion of what can go wrong when inputs are derived solely from recent historical experience.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 10 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 10 - Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return. We begin by showing how the decomposition of risk into market versus firm-specific influences that we introduced in earlier cha pters can be extended to deal with the multifaceted nature of systematic risk. Multifactor models of security returns can be used to measure and manage exposure to each of many economy-wide factors such as business-cycle risk, interest or inflation rate risk, energy price risk, and so on.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00

Lecture Investments (8th edition): Chapter 11 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 11 - The efficient market hypothesis. We critically evaluate recent suggestions for “fundamental indexing” as a response to market errors in security valuation. We show that these strategies are nothing more than variations on the value-tilted portfolio strategies discussed earlier in the chapter.

8/30/2018 5:15:21 AM +00:00