Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 5: Môi trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 5: Môi trường. Nội dung của bài giảng trình bày về đô thị hóa, công nghiệp hóa và môi trường, hiện trạng môi trường ở nước ta hiện nay, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm đất và chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-chuong-5-moi-truong-8fnbuq.html

Nội dung


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI
KHOA XÂY DỰNG

Môn học
AN TOÀN LAO ĐỘNG
VÀ MÔI TRƯỜNG
Th.S Phạm Thị Hương

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 5:
MÔI TRƯỜNG
1. Đô thị hoá, công nghiệp hoá và
môi trường
2. Hiện trạng môi trường ở nước ta
hiện nay

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 5:
MÔI TRƯỜNG
3. Ô nhiễm môi trường nước
4. Ô nhiễm môi trường không khí
5. Ô nhiễm đất
6. Chiến lược bảo vệ môi trường
đến năm 2020

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 5:
MÔI TRƯỜNG
1. Đô thị hoá, công nghiệp hoá và môi
trường:
Trên địa bàn cả nước đã và đang hình
thành 82 KCN tập trung, 18 khu kinh tế
cửa khẩu. Chính sự phát triển mạnh này
đã tác động không nhỏ lên môi trường và
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 5:
MÔI TRƯỜNG
2. Hiện trạng môi trường
ở nước ta hiện nay

1114854

Tài liệu liên quan


Xem thêm