Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: Thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung thành phố Đà Nẵng

Bài viết Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: Thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung thành phố Đà Nẵng trình bày sự phù hợp của công nghệ VFIs; Khả năng giảm thiểu ô nhiễm.

4/11/2023 1:15:19 PM +00:00

Tình hình giảng dạy môn học “Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm” bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng

Bài viết Tình hình giảng dạy môn học “Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm” bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng phân tích tình hình sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy học phần Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm với những thuận lợi và khó khăn cũng như những kiến nghị mở rộng áp dụng cho các môn học khác.

4/11/2023 1:14:37 PM +00:00

Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng

Bài viết Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cu Đê khu vực hạ lưu thông qua kết quả điều tra, thu thập số liệu từ năm 2008 đến năm 2012 cũng như phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng nước để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát và bảo vệ chất lượng môi trường nước.

4/11/2023 1:13:45 PM +00:00

Nhân tố quyết định đến lựa chọn biện pháp thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu của người dân ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết Nhân tố quyết định đến lựa chọn biện pháp thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu của người dân ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng mô hình Logit đa thức nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn biện pháp thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

4/11/2023 1:11:04 PM +00:00

Quản lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bài viết Quản lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là cần thiết, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần đạt được mục tiêu Thành phố môi trường vào năm 2020.

4/11/2023 1:09:54 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR đánh giá ảnh hưởng của thời gian sục khí đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR.

4/11/2023 12:50:52 PM +00:00

Xây dựng mô hình truyền thông nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai cho ngư dân thành phố Đà Nẵng

Bài viết Xây dựng mô hình truyền thông nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai cho ngư dân thành phố Đà Nẵng trình bày mô hình truyền thông đa chiều nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng với với BĐKH và thiên tai cho cộng đồng ngư dân tại Đà Nẵng.

4/11/2023 12:49:31 PM +00:00

Calibrating HEC-HMS model with limited spatial information: A case study in Nong Son watershed, Thubon river, Vietnam

In solving the problem, this study developed a calibration procedure of HEC-HMS model with four steps for reducing parameter’s uncertainty and improving model performance, which include (1) identifying the number of sub-basin, (2) determining the optimal combination of loss model and transform model, (3) finding out the sensitive model parameters, and (4) further calibrating model.

4/11/2023 12:46:06 PM +00:00

Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1) fragments model

Many stochastic processes in practice having the sequences of random variables are generally skewed and dependent and to solve these problems, the application of first-order gamma autoregressive (GAR(1)) model[4] is very effective; especially in the study of streamflow simulation in Stochastic Hydrology. This paper mainly presents the study of Gar(1) model in the simulation of monthly streamflows. To reach this aim, we study Thomas-Fiering model and proposed the Gar(1)-Fragments model.

4/11/2023 12:45:16 PM +00:00

Mô phỏng lưu lượng dòng chảy hàng tháng với mô hình FGar(1) và mô hình MGar(1)

Bài viết Mô phỏng lưu lượng dòng chảy hàng tháng với mô hình FGar(1) và mô hình MGar(1) nghiên cứu mô hình Gar(1) và đề xuất mô hình Gar(1)-Fragments gọi là FGar(1) và mô hình Gar(1) áp dụng để phát sinh chuỗi số liệu hàng tháng gọi là mô hình MGar(1).

4/11/2023 12:40:56 PM +00:00

Sử dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng các trận lũ thiết kế đến các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn

Bài viết Sử dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng các trận lũ thiết kế đến các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn này tính dòng chảy lũ thiết kế của các lưu vực tự nhiên đến các hồ chứa thủy điện với mô hình mưa gây lũ 5 ngày max bằng mô hình HEC-HMS có xét đến tính hệ thống của các hồ chứa và có so sánh với số liệu của các công ty tư vấn.

4/11/2023 12:37:45 PM +00:00

Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Bài viết Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trình bày hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tại quận Thanh Khê; Cải tiến công tác thu gom, xử lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê.

4/11/2023 12:37:10 PM +00:00

Nghiên cứu khả năng sản xuất biogas trong môi trường nước biển

Bài viết Nghiên cứu khả năng sản xuất biogas trong môi trường nước biển tập trung xem xét khả năng sinh khí biogas từ chất thải gia súc trong môi trường nước biển được pha loãng với các độ mặn khác nhau để có thể áp dụng sản xuất biogas trong đinh hướng phát triển những ứng dụng của nguồn năng lượng này tại những vùng biển đảo của Việt Nam.

4/11/2023 12:36:51 PM +00:00

Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng

Bài viế Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng trình bày một số kết quả bước đầu áp dụng chỉ số EHI để đánh giá sức khỏe HST tại các khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng, dựa trên nguồn dữ liệu từ chương trình quan trắc môi trường quốc gia tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

4/11/2023 12:36:05 PM +00:00

Ô nhiễm vi nhựa trong nước mặt hồ nội thành tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vi nhựa được xem là một trong những chất ô nhiễm cần được quan tâm giải quyết hiện nay trên toàn thế giới do sự phân bố rộng rãi và tồn tại lâu bền trong môi trường. Bài viết Ô nhiễm vi nhựa trong nước mặt hồ nội thành tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam khảo sát hiện trạng ô nhiễm vi nhựa ở một hồ nội thành tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

4/11/2023 12:33:22 PM +00:00

Mô hình số tích hợp mô phỏng sạt lở đất ngầm tạo sóng thần: Ứng dụng cho bài toán một chiều

Bài viết Mô hình số tích hợp mô phỏng sạt lở đất ngầm tạo sóng thần: Ứng dụng cho bài toán một chiều này dùng mô hình số tích hợp sạt lở đất ngầm tạo sóng thần một chiều để mô phỏng cho miền tính toán thực tế. Kết quả mô phỏng số cho thấy sóng thần hình thành và lan truyền về vùng nước sâu và vùng nước nông với hình dạng và chiều cao sóng khác nhau.

4/11/2023 12:15:25 PM +00:00

Nghiên cứu quy trình đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa tại Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu quy trình đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa tại Việt Nam đề xuất quy trình đánh giá rủi ro khi vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

4/11/2023 12:15:09 PM +00:00

Sử dụng ảnh viễm thám Landsat và GIS xây dựng bản đồ biến động diện tích rừng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bái Tử Long nhằm cung cấp dữ liệu cho các mục tiêu phát triển bền vững

Bài viết Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS (Geographic Information Systems) trong xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cũng như bản đồ biến động diện tích rừng đang trở nên khá phổ biến ở Việt Nam được thực hiện với ba điểm chính. Một là, xây dựng bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp tại hai xã vùng đệm Vườn quốc gia Bái Tử Long. Hai là, xây dựng bản đồ biến động diện tích đất lâm nghiệp giai đoạn 2001 – 2013, 2013 – 2018;...

4/11/2023 10:19:58 AM +00:00

Hiệu chỉnh dữ liệu khí tượng thu thập từ viễn thám tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Bài viết Hiệu chỉnh dữ liệu khí tượng thu thập từ viễn thám tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trình bày việc xây dựng, lựa chọn phương pháp hiệu chỉnh dữ liệu lượng mưa thu thập từ vệ tinh trên cơ sở dữ liệu mặt đất tại khu vực Tây Bắc; (2) Ứng dụng phương pháp đã xây dựng cho khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

4/11/2023 10:16:30 AM +00:00

Nghiên cứu tác động của thuế tài nguyên, thuế môi trường đến quá trình khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài viết Nghiên cứu tác động của thuế tài nguyên, thuế môi trường đến quá trình khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường đề cập đến hai sắc thuế nói trên được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới, đặc biệt ở các nước thuộc châu Âu, trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện để vận dụng các sắc thuế này vào điều kiện thực tế của Việt Nam.

4/11/2023 10:05:22 AM +00:00

Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế và xã hội đến phát thải CO2 tại các quốc gia phát triển và đang phát triển

Bài viết Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế và xã hội đến phát thải CO2 tại các quốc gia phát triển và đang phát triển y khám phá ảnh hưởng của một số nhấn tố kinh tế và xã hội đến phát thải CO2 tại 57 quốc gia (14 quốc gia phát triển và 43 quốc gia đang phát triển) trong giai đoạn 1995-2015 thông qua phương pháp FMOLS, hồi quy phân vị. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến GDP bình quân đầu người, mức độ phức tạp của nền kinh tế, kinh tế ngầm, dân số, năng lượng tái tạo có chiều tác động đồng nhất đến vấn đề phát thải CO2 ở các quốc gia phát triển và đang phát triển nhưng tác động biên không giống nhau.

4/11/2023 9:55:20 AM +00:00

Willingness to pay for air quality improvement in Ho Chi Minh City, Vietnam

The research Willingness to pay for air quality improvement in Ho Chi Minh City, Vietnam aimed to estimate people’s willingness to pay (WTP) to improve air quality in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam. Contingent value method (CVM), the single bounded dichotomous choice question format, was employed.

4/11/2023 7:58:48 AM +00:00

121 câu Hỏi - Đáp về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

121 câu Hỏi - Đáp về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cung cấp tới bạn đọc những câu hỏi kèm đáp án trả lời vể Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thông qua các câu hỏi và đáp án chi tiết, các bạn có thể hiểu rõ được các nội dung quy định trong Luật Bảo vệ môi trường và áp dụng vào thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 5:44:54 AM +00:00

Đánh giá tài nguyên nước mặt thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Bài viết Đánh giá tài nguyên nước mặt thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau trình bày đánh giá tài nguyên nước mặt thành phố. Thành phố Cà Mau có nhiều tuyến sông lớn như sông Tắc Thủ, sông Gành Hào, kênh Xáng Cà Mau - Bạc Liêu và kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, thuận tiện để giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

4/11/2023 1:52:07 AM +00:00

Đánh giá khả năng tách đồng khỏi rác thải điện thoại di động bằng phương pháp hỏa luyện kết hợp thủy luyện

Bái viết Đánh giá khả năng tách đồng khỏi rác thải điện thoại di động bằng phương pháp hỏa luyện kết hợp thủy luyện đưa ra quy trình tách đồng giảm thiểu sự thoát khí độc hại ra môi trường, mà hiệu quả thu hồi đồng hiệu quả, đó là kết hợp phương pháp hỏa luyện và phương pháp thủy luyện.

4/11/2023 1:51:20 AM +00:00

Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani có hàm lượng U≥0,1% bằng phương pháp hòa tách tĩnh

Bài viết Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani có hàm lượng U≥0,1% bằng phương pháp hòa tách tĩnh trình bày kết quả nghiên cứu hoàn thiện giải pháp công nghệ cho quá trình xử lý quặng urani có hàm lượng U≥0,1% bằng phương pháp hòa tách tĩnh để thu hồi tối đa urani từ quặng.

4/11/2023 1:50:02 AM +00:00

Hiện trạng ô nhiễm các hợp chất perflo hóa (PFCs) trong nước mặt và trầm tích thu thập tại sông Nhuệ và sông Đáy

Bài viết Hiện trạng ô nhiễm các hợp chất perflo hóa (PFCs) trong nước mặt và trầm tích thu thập tại sông Nhuệ và sông Đáy trình bày khảo sát nồng độ và sự phân bố của các hợp chất PFCs trong môi trường nước và trầm tích sông nhằm cung cấp thông tin ban đầu phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy.

4/11/2023 1:49:30 AM +00:00

Nghiên cứu, cải tiến và nâng cấp thiết bị đo độ thấm khí thành hệ thiết bị đa năng để đo độ thấm khí và độ thấm điểm trên mẫu lõi

Bài viết Nghiên cứu, cải tiến và nâng cấp thiết bị đo độ thấm khí thành hệ thiết bị đa năng để đo độ thấm khí và độ thấm điểm trên mẫu lõi trình bày thí nghiệm đo độ thấm khí và độ thấm điểm; Hệ thiết bị đo độ thấm khí đa năng.

4/11/2023 1:48:57 AM +00:00

Nguyên nhân nhiễm bẩn vùng cận đáy giếng và giải pháp xử lý cho các giếng khai thác tại bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam

Bài viết Nguyên nhân nhiễm bẩn vùng cận đáy giếng và giải pháp xử lý cho các giếng khai thác tại bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam đánh giá chi tiết các quy trình công nghệ xử lý trong giếng và vùng cận đáy giếng đã áp dụng tại mỏ, các hệ hóa phẩm đã sử dụng để tìm ra nguyên nhân thành công, thất bại và các tồn tại trong quá trình xử lý. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý và đề xuất quy trình xử lý tối ưu cho khai thác mỏ.

4/11/2023 1:48:44 AM +00:00

Lựa chọn dung dịch khoan cho các giếng khoan có hàm lượng khí CO2 cao tại bể sông Hồng

Bài viết Lựa chọn dung dịch khoan cho các giếng khoan có hàm lượng khí CO2 cao tại bể sông Hồng đề xuất phương án lựa chọn hệ dung dịch khoan phù hợp sử dụng trong quá trình thi công khoan qua các giếng khoan có hàm lượng khí CO2 cao tại bể Sông Hồng để góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả thi công khoan.

4/11/2023 1:47:53 AM +00:00