Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Hàm lượng cacbon vô cơ hòa tan (DIC) trong môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng (Hải Phòng)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về hàm lượng cacbon vô cơ hòa tan (DIC) và đánh giá về tải lượng DIC trong môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng (Hải Phòng).

9/25/2020 3:20:21 AM +00:00

Phân tích phổ NMR và MS một số hợp chất quinolino[3,2-f]-1,2,4- triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepin

Phản ứng giữa các dẫn xuất 2-cloro-3-formylquinolin và các dẫn xuất 4-amino-5- mercapto-1,2,4-triazol tạo ra 10 dẫn xuất quinolino[3,2-f]-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4- thiađiazepin (A1-A10)). Cấu trúc các sản phẩm tổng hợp được xác nhận khi phân tích phổ IR, 1D-NMR, 2D-NMR và phổ khối phân giải cao EI-MS.

9/25/2020 1:08:57 AM +00:00

Nghiên cứu biến tính điatomit Phú Yên làm vật liệu hấp phụ loại bỏ ion sắt trong môi trường nước

Điatomit được biến tính bằng mangan đioxit từ nguồn cung cấp mangan là mangan clorua kết hợp với natri hydroxit. Điatomit tự nhiên và biến tính được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM) và kỹ thuật phân tích bề mặt riêng (BET). Cả hai loại điatomit đều ở dạng hình trụ tròn đường kính 2-3 µm, dài 10-17 µm.

9/25/2020 1:07:55 AM +00:00

Toward optimal soil organic carbon sequestration and soil physical properties with effects of conservation tillage, organic and synthetic fertilizers under RWCS in an inceptisol: A review

The review study indicate the plots under zero tillage with bed planting (ZT-B) and zero tillage with flat planting (ZT-F) had nearly 28 and 26% higher total SOC stock compared with conventional tillage and bed planting (CT-B) (∼5.5 Mg ha−1) in the 0–5 cm soil layer. Plots under ZT-B and ZT–F contained higher total SOC stocks in the 0–5 and 5–15 cm soil layers than CT- B plots.

9/24/2020 11:28:27 PM +00:00

Effect of blending of fats and oils on physico-chemical properties of Ghee

The study revealed that an increase in B.R. reading and Iodine value are due to blending with groundnut oil and hydrogenated fat, also an increase in the polenske and saponification values are due to blending with coconut oil where as decrease in the B.R. reading and Iodine value are due to blending with coconut oil and decrease in the Reichert–Meissl, Polenske, saponification values are due to blending with hydrogenated fat and animal body fat at 10 & 15 per cent respectively.

9/24/2020 11:27:56 PM +00:00

Forms and distribution of carbon in soils of dambal sub-watershed of Mundargi Taluk, Gadag district, Karnataka, India

A study on forms and distribution of carbon in the soils of Dambal sub-watershed of Mundargi taluk of Gadag district, Karnataka was undertaken during 2018-19. One representative soil profile for each soil series was selected to represent twenty two soil series identified under Sujala-III project. Depth wise soil samples were collected and analysed for forms of carbon. Soils were generally sandy clay loam to clay in texture, bulk density and particle density increased with depth and on contrary porosity was decreased with depth.

9/24/2020 11:22:03 PM +00:00

Standardization and quality evaluation of spray dried flavored lassi powder

The present study was planned to prepare the flavored lassi with the blending of buttermilk and soymilk at different concentrations and the prepared product has been evaluated by trained judges on the basis of 9 point Hedonic scale.

9/24/2020 11:19:56 PM +00:00

Evaluation of soil health and soil quality analysis of different blocks of Bundi district, Rajasthan, India

The present study entitled “Evaluation of Soil Health and Soil Quality Analysis of Different Blocks of Bundi District, Rajasthan, India” was conducted during the 2019-20 in three stages i.e. soil survey and mapping, collection of samples and their analysis for different soil parameters.

9/24/2020 11:16:47 PM +00:00

A study on effect of organic manures on green gram [Phaseolus radiate L.]

The experiment was conducted at the Rajaula Agricultural Research farm of the Faculty of Agricultural Sciences, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot – Satna (Madhya Pradesh) during kharif, 2018. The objective was to find out the best treatment comprising of FYM and vermicompost on growth and yield of green gram. In this investigation nine treatments were tested in randomized block design with three replications.

9/24/2020 11:12:38 PM +00:00

Gắn bạc nano lên sứ xốp - ứng dụng cho công nghệ xử lý nước uống trực tiếp

Sứ xốp (PC) sau khi xử lý bằng 3-aminopropyltriethoxysilane (AS) được ngâm tẩm trong dung dịch keo bạc nano (AgNPs) để gắn AgNPs thông qua liên kết phối trí giữa nhóm –NH2 của AS với Ago của AgNPs. Hàm lượng bạc gắn trên sứ xốp đạt từ 200 mg/kg đến 250 mg/kg.

9/24/2020 9:52:44 PM +00:00

Xác định thành phần hóa học cơ bản của sinh khối Artemia franciscana

Phân tích thành phần hóa học của sinh khối Artemia để xác định giá trị của nguyên liệu ban đầu giúp cho nhà chế biến đưa ra phương pháp bảo quản, chế biến một cách hợp lý, đồng thời để hạn chế thấp nhất tổn thất sau quá trình thu hoạch và bảo tồn tốt nhất giá trị tự nhiên vốn có của nó.

9/24/2020 9:51:27 PM +00:00

Identification of a suitable solid carrier as a matrix for the permeable reactive barrier of laboratory scale model aquifer for atrazine degradation

Three different of physical substrata such as sand, granular activated carbon and plastic macaroni beads were selected to identify a suitable soil carrier as a coarse matrix for the permeable reactive barrier in a sand filled two-dimensional laboratory-scale model aquifer.

9/24/2020 8:32:18 PM +00:00

Nghiên cứu mạ hợp kim kẽm niken (Niken 12 - 15 %)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mạ hợp kim Zn-Ni trên nền thép từ dung dịch axit. Ảnh hưởng của các yếu tố (thành phần dung dịch, mật độ dòng và nhiệt độ) đến thành phần, cấu trúc bề mặt, độ cứng và độ bền ăn mòn của hợp kim được khảo sát.

9/24/2020 8:21:40 PM +00:00

Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Bài viết trình bày một số tính chất và kết quả nghiên cứu ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTNR) làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, cao su thiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch được đóng rắn bằng toluen diisocyanat (TDI) với tỷ lệ mol NCO/OH bằng 1,0 cho độ bền kéo đứt 11,6 kG/cm2.

9/24/2020 8:20:08 PM +00:00

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả tẩy xạ của dung dịch BX-40.VN

Bài viết này trình bày kết quả điều chế dung dịch tẩy xạ BX-40.VN cho bề mặt vũ khí, trang bị trên cơ sở kết hợp sodium dodecylbenzensolfonate, 2- Butoxylethanol, Sodium metasilicate và muối kim loại natri.

9/24/2020 8:19:20 PM +00:00

Chiết tách và xác định cấu trúc Allicin từ tỏi (Allium Sativum L.)

Bài viết trình bày kết quả chiết xuất và phân lập allicin từ tỏi tươi để có thể sử dụng làm chất chuẩn cho các bước nghiên cứu tiếp theo. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/24/2020 8:01:34 PM +00:00

Chiết xuất Stepharin từ củ bình vôi (Stephania Kuinanensis) mọc ở Lạng Sơn

Bài viết trình bày kết qua rphana lập và xác định cấu trúc của alkaloid L5 chiết xuất được từ bột củ của loài Stephania kuinanensis H.S. Lo et M. Yang thu được ở Lạng Sơn, dự kiến là Stepharin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 8:01:28 PM +00:00

Nghiên cứu cấu trúc hóa học các Saponin của cỏ xước (Achyranthes Aspera L. – Amaranthaceae) thông báo số 2

Bài viết trình bày việc tách và xác định cấu trúc các Saponin khác của rễ cỏ xước trong phân đoạn methanol 80% qua cột Diation-HP20.

9/24/2020 8:01:21 PM +00:00

Thành phần hóa học của cây Tam thất trồng ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu và trình bày kết quả dựa trên mặt thực vật học nhằm khẳng định tên khoa học, thành phần hóa học của cây tam thất đang được trồng ở Việt Nam.

9/24/2020 8:01:12 PM +00:00

Effect of ultraviolet-c treatment on enzymes and nutritional properties of tender coconut water

By considering all above factors, the present study was aimed to study the effect of UV-C treatment on enzymes and nutritional properties of tender coconut water.

9/24/2020 7:42:34 PM +00:00

Effect of ultraviolet-C treatment on some physico-chemical properties of tender coconut water

The penetration depth of UV light in coconut water is more because of the UV absorption coefficient of coconut water is less, thus it facilitates UV rays to pass through it. By considering all above factors, the present study was aimed to study the effect of UV-C treatment on some physicochemical properties of tender coconut water.

9/24/2020 7:42:27 PM +00:00

Impact of clay mineralogy on stabilization of soil organic carbon for long-term carbon sequestration

One of the largest sinks of organic carbon on the global scale is the organic matter stored in soils, it contains about 1500 Gt C in the top one meter. Changes in the size and the turnover rate of the soil carbon pools could possibly have an effect on the atmospheric CO2 concentration and the global climate. Stabilization of soil organic C (SOC) is pre-requisite for long-term C sequestration to mitigate climate change. Stabilization of SOC means the decrease in the potential loss of organic C by microbial respiration, erosion or leaching. Sorption to mineral surfaces is considered to be the most effective mechanism that protects SOC against microbial degradation. The stabilization of SOC is not only influenced by the amount (i.e., soil texture) of but also the type of clays present.

9/24/2020 7:40:05 PM +00:00

Defense induced by Jasmonic Acid: A Review

A number of novel JA derivatives have been synthesized, isolated, and characterized. A clearer picture of jasmonate biosynthesis and functions has emerged that in many respects resembles the synthesis and functions of prostaglandins and leukotrienes in mammalians. Jasmonates are produced from a-linolenic acid from lipids of damaged plant membranes. The biosynthesis of these signalling compounds can be triggered through the activation of cell membrane receptors by pathogens, peptide signals, or wounding. These jasmonates are widely distributed in plants and affect a various processes, including fruit ripening, production of viable pollen, root growth, and plant responses to wounding, abiotic stress, infections, and insects.

9/24/2020 7:36:34 PM +00:00

Impact of seed priming on proline content and antioxidant enzymes to mitigate drought stress in rice genotype

The aim of this work was to study the comparative effects of different concentrations of elicitors on proline accumulation and antioxidant enzyme activities (e.g., CAT, POD and SOD) of two rice varieties.

9/24/2020 7:36:28 PM +00:00

Standardization and storage study of Aonla (Emblica officinalis Gaertn) based blended ready-to-serve beverages

The present study was conducted with comprised six levels of recipe, three blending ratio, 9 treatments with ginger juice (2%) and 9 treatment without ginger juice {aonla: lime (25:75, 50:50 and 75:25), aonla: orange (25:75, 50:50and 75:25), aonla: pomegranate (25:75, 50:50 and 75:25)with ginger juice aonla: lime: ginger (25:73:2,50:48:2 and75:23:2), aonla: orange: ginger (25:73:2, 50:48:2 and 75:23:2), aonla: pomegranate: ginger (25:73:2, 50:48:2 and 75:23:2) and one control (100% aonla juice)+ acidity (0.3%)+TSS (10%)}, thus total 19 treatment combination were laid out under CRD statics design with three replication.

9/24/2020 7:17:05 PM +00:00

Development and evaluation of shiitake mushroom (Lentinus edodus) instant soup mixes

Present article summarizes the development of instant soup mixes from treated and untreated dehydrated Shiitake mushroom and its nutritional, sensory and microbial attributes.

9/24/2020 7:14:58 PM +00:00

Preparation of an alcoholic beverage from muskmelon (Cucumis melo L. var. Punjab Sunheri)

The present study was conducted on producing melon wine by increasing the brix of wort using commercial sugar (sucrose) and evaluated its effect on quality of wine produced.

9/24/2020 7:14:50 PM +00:00

Determining organic structures and organic chemistry

Ebook Organic chemistry - Second Edition present the content organic structures, determining organic structures, nucleophilic addition to the carbonyl group, delocalization and conjugation, nucleophilic substitution at saturated carbon, review of spectroscopic methods, electrophilic addition to alkenes, electrophilic aromatic substitution, conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution, chemoselectivity and protecting groups, reactions of enolates with carbonyl compounds: the aldol and claisen reactions...

9/24/2020 5:50:25 PM +00:00

Determination of the mass diffusion coefficient of H2O diluted in N2 using classical molecular dynamic simulation

In this work, the auto-correlation function of center of mass velocity has been used to deduce the mass diffusion coefficient (D) of water diluted in nitrogen using the Classical Molecular Dynamics Simulations (CMDS). The calculations have been performed at room temperature (296 K) for different mixtures of H2O in N2 and for 2.107 molecules from a five-sites potential.

9/24/2020 5:48:15 PM +00:00

Tác động của tốc độ bốc bay màng tới chất lượng màng khử phản xạ đa lớp sử dụng cặp vật liệu SiO2/SiO

Trong bài báo này tác giả trình bày về kết quả nghiên cứu về những tác động của tốc độ bốc bay màng tới chất lượng màng khử phản xạ đa lớp sử dụng cặp vật liệu SiO2/SiO, trong vùng cận hồng ngoại, vùng hồng ngoại bước sóng ngắn.

9/24/2020 5:48:03 PM +00:00