Tài liệu miễn phí Địa Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Địa Lý

Nghiên cứu tính chất thấm và ảnh hưởng của tính thấm đến sức kháng cắt của đất bazan Di Linh - Bảo Lộc

Đất phát triển trên các sản phẩm phong hóa của đá bazan (gọi tắt là đất bazan) là loại đất phổ biến nhất khu vực Tây Nguyên. Đất bazan có đặc trưng cơ lý chung với khối lượng thể tích nhỏ, độ ẩm và độ bão hòa lớn do đó hệ số nén lún lớn, không ổn định.

5/20/2020 4:26:39 AM +00:00

Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính có hướng trong chiết tách khu vực chứa khoáng sản sét trên ảnh vệ tinh quang học Landsat 8

Bài viết này trình bày kết quả ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính có hướng (DPCA) trong chiết tách các khu vực chứa khoáng vật sét trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ ảnh vệ tinh Landsat 8.

5/20/2020 3:36:58 AM +00:00

Xây dựng phần mềm phục vụ tính chuyển tọa độ giữa hệ quy chiếu VN2000 với khung quy chiếu trái đất quốc tế (ITRF)

Bài viết này sẽ trình bày về xây dựng phần mềm hỗ trợ tính chuyển giữa VN2000 và khung quy chiếu quốc tế ITRF. Phần mềm là một công cụ hữu hiệu để người dùng dễ dàng tính chuyển tọa độ giữa VN2000 và khung quy chiếu quốc tế ITRF.

5/20/2020 3:36:33 AM +00:00

Đánh giá mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất và chỉnh lý các đơn vị đất bằng công cụ GIS tại tỉnh Vĩnh Long

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu: i) Đánh giá biến động và các yếu tố tác động đến sự biến động sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long; ii) Đánh giá biến động chất đất giai đoạn 2004 - 2014 và mối liên hệ với biến động sử dụng đất.

5/20/2020 3:36:01 AM +00:00

Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình 3D bằng kết hợp công nghệ bay chụp UAV và quét Laser mặt đất

Nội dung cụ thể bao gồm: (1) Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình 3D bằng kết hợp công nghệ bay chụp UAV và quét laser mặt đất; (2) Xây dựng quy trình kết hợp dữ liệu đám mây điểm của máy quét laser mặt đất và dữ liệu UAV thành lập mô hình 3D;...

5/20/2020 3:32:28 AM +00:00

Đặc điểm phân bố Asen trong khoáng vật của trầm tích Đệ Tứ vùng Đan Phượng, Hà Nội

Nghiên cứu này có mục đích đánh giá đặc điểm phân bố của asen trong các khoáng vật trong trầm tích Đệ tứ ở khu vực Đan Phượng, làm cơ sở xác định nguồn gốc ô nhiễm asen trong nước dưới đất.

5/20/2020 3:32:09 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa ở lưu vực sông Ba, Nam Trung Bộ trên nghiên cứu tổ hợp khoáng vật sét

Khoáng vật sét trong đá trầm tích Miocen và trầm tích sông được thu thập từ lưu vực sông Ba thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam, dùng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa trong Miocen và thời điểm hiện tại ở khu vực nghiên cứu.

5/20/2020 3:31:05 AM +00:00

Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng (USLE) đánh giá nguy cơ xói mòn đất khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phương trình mất đất phổ dụng USLE trong thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ xói mòn đất khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

5/20/2020 3:30:25 AM +00:00

Bàn về quy định sai số giữa diện tích đo đạc chỉnh lý biến động và diện tích trong hồ sơ địa chính

Thực tiễn công tác quản lý đất đai đang đặt ra vấn đề về sự không thống nhất giữa diện tích của thửa đất trong hồ sơ địa chính (diện tích pháp lý) và diện tích đo đạc lại hoặc đo đạc chỉnh lý biến động.

5/20/2020 3:30:13 AM +00:00

Ứng dụng quá trình phân cấp thứ bậc (AHP) trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả công tác trắc địa

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác trắc địa, tác giả đã nghiên cứu sử dụng phương pháp phân cấp thứ bậc (AHP) dựa trên các nhóm yếu tố cấp 1, cấp 2 và kết quả đánh giá của các chuyên gia nhằm xác định trọng số cho các yếu tố này, từ đó kết luận được yếu tố nào là quan trọng hơn so với các yếu tố còn lại và yếu tố nào quyết định ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả kinh tế trong công tác trắc địa.

5/20/2020 3:30:06 AM +00:00

Đánh giá độ chính xác xác định tọa độ bằng trạm tham chiếu đơn hoạt động liên tục - CORS

Công nghệ trạm CORS đã được sử dụng khá rộng rãi trên nhiều nước trên thế giới và mang lại hiệu quả khá cao trong công tác đo đạc thành lập các bản đồ phục vụ các công trình. Đối với nước ta, công nghệ này mới được đưa vào sử dụng gần đây nên các ứng dụng của nó trong công tác đo đạc bản đồ tỷ lệ lớn còn có những hạn chế nhất định.

5/20/2020 3:30:00 AM +00:00

Xác định diện tích bề mặt tự nhiên

Bài viết chỉ ra sự cần thiết của việc xác định diện tích bề mặt tự nhiên song song với diện tích trắc địa và trình bày phương pháp cùng kết quả thử nghiệm xác định diện tích bề mặt tự nhiên theo mô hình số độ cao bằng các công cụ của ArcGIS.

5/20/2020 3:29:22 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng ước lượng vững phát hiện sai số thô trong xử lý số liệu trắc địa

Trong xử lý số liệu trắc địa theo nguyên lý ước lượng vững, sai số thô được xử lý cùng với mô hình ngẫu nhiên của bài toán bình sai, tính lặp trọng số để xác định vị trí và giá trị sai số thô. Phương pháp này đạt hiệu quả cao khi xử lý mạng lưới có đồ hình phức tạp với nhiều trị đo thừa.

5/20/2020 3:29:04 AM +00:00

Nghiên cứu thành lập công cụ chuyển bản đồ lên Google Earth

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu phần mềm Google Earth, ngôn ngữ KML, cấu trúc DXF, các công thức chuyển hệ tọa độ ứng dụng cho việc thành lập công cụ chuyển bản đồ lên Google Earth.

5/20/2020 3:28:52 AM +00:00

Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ tự động hóa thành lập các bảng, biểu phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai

Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng một công cụ tự động hóa hỗ trợ thành lập hệ thống các bảng, biểu nhằm phục vụ tốt hơn công tác thống kê, kiểm kê đất đai tại các địa phương và đơn vị tư vấn.

5/20/2020 3:28:39 AM +00:00

Nâng cao độ chính xác phân loại đất ngập nước bằng kỹ thuật trộn ảnh quang học và ảnh SAR

Khi tiến hành phân loại khu vực đất ngập nước sử dụng ảnh viễn thám quang học, phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh cho độ chính xác phân loại thấp. Nguyên nhân là do mức độ khác biệt về giá trị phổ của các đối tượng thực vật ở khu vực đất ngập nước tương đối thấp.

5/20/2020 3:28:27 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc dốc vỉa và độ sâu khai thác đến dịch chuyển biến dạng bề mặt trên mô hình địa cơ

Bài viết sử dụng mô hình địa cơ nhằm phân tích, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển biến dạng đất đá trong mối tương quan với góc dốc vỉa, độ sâu và hệ thống khai thác.

5/20/2020 3:28:14 AM +00:00

Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu nhằm xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá đất nông nghiệp, đề xuất được định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải phòng. Phạm vi điều tra là 10.030,34 ha đất nông nghiệp.

5/20/2020 3:27:12 AM +00:00

Kỹ thuật nâng cao tìm sửa lỗi trong bài toán tạo vùng phục vụ công tác biên tập bản đồ

Bài viết này trình bày kỹ thuật tự động tìm, sửa lỗi tạo vùng phục vụ công tác biên tập bản đồ. Các lỗi trong bài toán tạo vùng như điểm cuối tự do, trùng đè, giao nhau được phát hiện tự động và thông báo đến người sử dụng.

5/20/2020 3:26:59 AM +00:00

Một số vấn đề liên quan đến khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam

Nguồn lực tài chính từ đất đai đã được nhiều nước theo nền kinh tế thị trường trên thế giới nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai đã được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian gần đây, khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường.

5/20/2020 3:26:41 AM +00:00

Áp dụng một số bài toán địa chất để dự báo độ sâu tồn tại và đánh giá triển vọng quặng Pb- Zn khu vực Chợ Đồn - Chợ Điền

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu mới đạt được trong quá trình áp dụng phối hợp phương pháp toán địa chất với phương pháp truyền thống để dự báo độ sâu tồn tại và đánh giá triển vọng quặng chì, kẽm ẩn,sâu trong khu vực Chợ Đồn - Chợ Điền.

5/20/2020 3:26:34 AM +00:00

Chiết tách bề mặt không thấm khu vực nông thôn từ ảnh LANDSAT 8 OLI sử dụng thuật toán K-Nearest Neighbor

Bề mặt không thấm khu vực nông thôn là đối tượng khó chiết xuất từ ảnh vệ tinh, đặc biệt đối với loại ảnh có độ phân giải không gian trung bình như Landsat. Đã có nhiều nghiên cứu sử dụng các thuật toán phân loại ảnh dựa vào cơ sở là giá trị của từng điểm ảnh (Pixel-based).

5/20/2020 3:26:15 AM +00:00

Đánh giá độ chính xác số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa

Mục đích của bài viết là nghiên cứu phương pháp đánh giá độ chính xác của số liệu đo cao vệ tinh. Độ chính xác của số liệu đo cao vệ tinh được xác định dựa vào chênh lệch độ cao tại điểm giao cắt của vết đo thăng và vết đo giáng.

5/20/2020 3:26:03 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ RTK và máy toàn đạc điện tử trong thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn

Nội dung nghiên cứu bao gồm khảo sát độ chính xác đo chi tiết thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn bằng công nghệ RTK thông qua kết quả thực nghiệm.

5/20/2020 3:25:50 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận đối với đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Kết quả đăng ký đất đai là giấy chứng nhận (GCN) và hồ sơ địa chính. GCN là chứng thư pháp lý quan trọng nhất để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với nhà nước. Hồ sơ địa chính và GCN cung cấp thông tin đầy đủ nhất giúp nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai.

5/20/2020 3:25:44 AM +00:00

Extragalactic astronomy and cosmology

Ebook Planets, stars and stellar systems – Volume 6: Extragalactic astronomy and cosmology present content star formation in galaxies, the cool ism in galaxies, the influence of environment on galaxy evolution, the large-scale structure of the universe, the distance scale of the universe...

5/20/2020 2:45:15 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) để xây dựng lưới địa chính tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ. Đây là công nghệ đo đạc tiên tiến, rất thuận lợi trong công tác xây dựng các mạng lưới khống chế trắc địa.

5/19/2020 8:01:42 PM +00:00

Hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên cơ sở GIS để quản lý và phát các loài mây nước bền vững ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu của nghiên cứu là ứng dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ quyết định (HTHTQĐ) dựa trên cơ sở GIS để phân tích, truy vấn, thiết lập bản đồ vùng phân bố tự nhiên và cảnh báo nguy cơ khai thác các loài mây nước.

5/19/2020 8:01:30 PM +00:00

Xây dựng bản đồ lớp phủ khu vực Tây Nguyên sử dụng dữ liệu ảnh Landsat đa thời gian

Với tầm quan trọng cả về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Tây Nguyên, việc nghiên cứu xây dựng bản đồ lớp phủ sẽ giúp cho những đánh giá về sự thay đổi diện tích các đối tượng lớp phủ khu vực này chính xác hơn, là thông tin tham khảo tin cậy cho các nghiên cứu về Tây Nguyên. Với sự phát triển của công nghệ viễn thám, tư liệu ảnh vệ tinh quang học Landsat độ phân giải 30 m, được cung cấp miễn phí đang là dạng tư liệu chính trong các nghiên cứu thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt. Kết quả phân loại các lớp phủ Tây Nguyên có độ chính xác từ 85 đến 88%. Đây cũng là những kết quả nổi bật của đề tài TN18/T10 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, mã số KHCN-TN/16-20.

5/19/2020 7:04:17 PM +00:00

Ứng dụng phần mềm QGIS quản lí cơ sở dữ liệu đường phố, số nhà tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu đã xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thuộc tính và ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python xây dựng công cụ quản lý và tra cứu thông tin đường phố, số nhà cho phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

5/19/2020 6:58:38 PM +00:00