Tài liệu miễn phí Toán học

Download Tài liệu học tập miễn phí Toán học

Bài giảng Phân tích thống kê mô tả - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

Sau khi học xong Bài giảng Phân tích thống kê mô tả người học có thể hiểu về: Tính được tần suất và tỷ lệ phần trăm cho một biến định tính. Thành lập được bảng tiếp liên để mô tả cho mối quan hệ giữa các biến định tính. Biết cách phân tích theo các tầng khác nhau của bộ số liệu

5/20/2020 6:07:11 AM +00:00

Bài giảng Hồi quy và tương quan - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

Bài giảng Hồi quy và tương quan cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích được sự liên quan giữa hai biến định lượng thông qua biểu đồ, Xây dựng và phiên giải đường hồi quy, Tính và phiên giải được hệ số tương quan, Kiểm định đường hồi quy.

5/20/2020 6:07:05 AM +00:00

Bài giảng Kiểm định Khi bình phương - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

Bài giảng Kiểm định Khi bình phương cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích Kiểm định Khi bình phương, ý nghĩa của kiểm định, Các bước kiểm định, Lưu ý Kiểm định Khi bình phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 6:06:59 AM +00:00

Ứng dụng phân tích đẳng hình học trong bài toán biến dạng phẳng của lý thuyết đàn hồi

Bài báo này trình bày tổng quan về phương pháp phân tích đẳng hình học và ứng dụng của phương pháp này trong tính toán bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi.

5/20/2020 5:47:17 AM +00:00

Tính chất của đồ thị tách cực đầy đủ duy nhất K-Tô màu danh sách

Cho G là đồ thị có n đỉnh. Giả sử với mỗi đỉnh v của G, tồn tại một danh sách L(v) gồm k màu, sao cho có duy nhất một tô màu cho đồ thị G từ các danh sách màu này, khi đó G được gọi là đồ thị duy nhất k-tô màu danh sách.

5/20/2020 4:18:12 AM +00:00

Asymptotic behavior of solutions of a periodically nonlinear elasticcity problem

We study asymptotic behavior of solutions of a periodically nonlinear elasticity problem in one-dimensional and strainlimiting settings.

5/20/2020 4:16:59 AM +00:00

Nghiên cứu quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam

Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên xác định vùng phủ sóng, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các đài bờ và đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng đài bờ và quy hoạch tối ưu áp dụng giải thuật di truyền.

5/20/2020 4:15:35 AM +00:00

Giới hạn Banach và ứng dụng trong lý thuyết phương trình sai phân

Tác giả sử dụng khái niệm giới hạn Banach để chứng minh một số khẳng định trong lý thuyết các phương trình sai phân tuyến tính, đưa ra một số ví dụ áp dụng các khẳng định này.

5/20/2020 4:02:12 AM +00:00

Đồ thị lũy linh trên vành Zn

Basnet-Sharma-Dutta đã giới thiệu và nghiên cứu khái niệm đồ thị lũy linh của một vành giao hoán hữu hạn. Trong bài báo này, chúng tôi tính được số thành phần liên thông của đồ thị lũy linh cho vành Zn. Áp dụng kết quả này, chúng tôi đặc trưng được tính liên thông và tính đầy đủ của đồ thị lũy linh cho vành Zn.

5/20/2020 3:55:39 AM +00:00

Invariant differential operators on the compactification of symmetric spaces

Let G be a connected real semisimple Lie group with finite center and θ be a Cartan involution of G. Suppose that K is the maximal compact subgroup of G corresponding to the Cartan involution θ. The coset space X = G/K is then a Riemannian symmetric space. Denote by g the Lie algebra of G and g = k + p the Cartan decomposition of g into eigenspaces of θ. Let a be a maximal abelian subspace in p and Σ be the corresponding restricted root system. In [5], by choosing Σ 0 = {α ∈ Σ | 2α /∈ Σ; α 2 ∈/ Σ} instead of the restricted root system Σ and using the action of the Weyl group, we constructed a compact real analytic manifold Xb 0 in which the Riemannian symmetric space G/K is realized as an open subset and that G acts analytically on it.

5/20/2020 3:04:23 AM +00:00

A mathematical model for the product mixing and lot-sizing problem by considering stochastic demand

The product-mix planning and the lot size decisions are some of the most fundamental research themes for the operations research community. The fact that markets have become more unpredictable has increaed the importance of these issues, rapidly. Currently, directors need to work with product-mix planning and lot size decision models by introducing stochastic variables related to the demands, lead times, etc.

5/20/2020 2:54:54 AM +00:00

A genetic algorithm for preemptive scheduling of a single machine

This paper presents a mathematical model for scheduling of a single machine when there are preemptions in jobs. The primary objective of the study is to minimize different objectives such as earliness, tardiness and work in process.

5/20/2020 2:53:36 AM +00:00

Generalized exponential distribution: A Bayesian approach using MCMC methods

Assuming different non-informative prior distributions for the parameters of the model, we introduce a Bayesian analysis using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods. Some numerical illustrations considering simulated and real lifetime data are presented to illustrate the proposed methodology, especially the effects of different priors on the posterior summaries of interest.

5/20/2020 2:52:53 AM +00:00

Sensitivity analysis for casting process under stochastic modelling

The present paper studies the reliability analysis of the casting process in foundry work using a probabilistic approach. As foundry industries in many developing countries suffer from poor quality of casting due to improper management, lack of resources and wrong working methods followed, which results in the decrement of productivity.

5/20/2020 2:50:11 AM +00:00

Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ

Bài viết nghiên cứu tính chất đan rối và định lượng độ rối của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ bằng tiêu chuẩn Hillery-Zubairy bậc cao và tiêu chuẩn đồng quy Concurrence.

5/20/2020 2:26:50 AM +00:00

Các phương thức chuẩn bị của giáo viên về lý luận và thực hành nhằm tìm tòi, xây dựng tình huống thực tiễn trong dạy học toán ở trường phổ thông

Bài viết trình bày những khó khăn hiện nay của giáo viên trong việc tìm tòi, xây dựng tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường phổ thông; đề xuất một số định hướng để giải quyết những khó khăn này.

5/20/2020 2:25:35 AM +00:00

Tổng hợp 85 Bài tập toán rời rạc

Tài liệu tổng hợp 85 bài tập toán rời rạc từ chương 1 đến chương 7 với các nội dung: cơ sở logic; phương pháp đếm; hệ thức đệ qui; quan hệ hai ngôi; hàm bool; đại cương về đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

5/20/2020 1:52:12 AM +00:00

Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:32:03 PM +00:00

Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:31:56 PM +00:00

Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, hàm nhiều biến số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:31:48 PM +00:00

Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 1

Phần 1 cuốn Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp các số thực, hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân, các định lý về hàm khả vi và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:31:40 PM +00:00

Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Mô hình toán ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình điều khiển dự trữ. Cuối chương có phần bài tập và phụ lục để người học có thể ôn tập và cũng cố kiến thức.

5/19/2020 10:30:11 PM +00:00

Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

Phần 1 giáo trình Mô hình toán ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức 2 chương đầu tiên bao gồm: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới, lý thuyết phục vụ công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:30:03 PM +00:00

Điều chỉnh đồng bộ sự phân bổ chương trình môn Toán học giúp các môn khoa học tự nhiên các lớp trung học cơ sở có sử dụng Toán thuận tiện hơn trong việc đi tìm lời giải

Chương trình giáo dục môn Toán học cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam rất hay. Sử dụng Toán học để tìm lời giải cho các môn khoa học tự nhiên là hết sức quan trọng. Sự phân bổ chương trình có đôi chỗ chưa đồng bộ dẫn đến việc học tập và tìm lời giải cho các môn khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học và Sinh học có những hạn chế nhất định.

5/19/2020 8:04:38 PM +00:00

Principal component analysis utilizing R and SAS software’s

In this study high end general statistical software’s R and SAS have been compared using Principal component analysis. The Eigen values and Eigen vectors obtained by using R and SAS are found to be same, but the Eigen vectors obtained were found to differ in signs.

5/19/2020 7:49:30 PM +00:00

Chức năng phương tiện trợ giúp trong hoạt động dạy học các phép biến hình của phần mềm dạy học trường trung học phổ thông

Bài viết phân tích những ưu điểm nổi trội của việc sử dụng phần mềm dạy học để trợ giúp dạy học phép biến hình thông qua các chức năng phương tiện của phần mềm dạy học.

5/19/2020 6:40:35 PM +00:00

So bằng kết quả trắc nghiệm môn Toán bằng lí thuyết đáp ứng IRT

Bài viết trình bày ngắn gọn khái niệm so bằng trong lí thuyết trắc nghiệm cổ điển và hiện đại, tiến hành thực nghiệm thông qua hai đề trắc nghiệm khác nhau nhưng có một số câu hỏi bắc cầu, thực hiện quy trình so bằng kết quả tính toán từ hai đề trắc nghiệm nhờ phần mềm phân tích trắc nghiệm VITESTA.

5/19/2020 6:40:29 PM +00:00

Thuật toán từng bước (có độ dốc) tốt hơn cho việc giải hệ phương trình phi tuyến

Bài viết trình bày phương pháp có tên “từng bước tốt hơn”: Biến việc giải hệ phương trình phi tuyến thành bài toán tìm cực tiểu của một hàm có dạng tổng bình phương.

5/19/2020 6:40:05 PM +00:00

Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

Hệ phương trình vi phân tuyến tính có hệ số hằng số, hay phương trình vi phân hệ động lực, trong các giáo trình đại học được giải theo phương pháp giá trị riêng của ma trận hoặc đưa về một phương trình vi phân cấp cao. Bài này giới thiệu phương pháp giải phương trình vi phân hệ động lực nhờ hàm mũ của toán tử.

5/19/2020 6:38:44 PM +00:00

Quan tâm đến sự khác biệt giữa giáo viên và học sinh góp phần giảm tải trong việc học toán cấp trung học cơ sở

Trong việc giảng dạy môn toán, khi bàn về sự quá tải chúng ta thường đề cập đến chương trình, sách giáo khoa và áp lực thi cử. Tuy nhiên, có một yếu tố khác ít được lưu tâm đến cũng góp phần tạo ra sự tăng tải và áp lực cho học sinh, đó là sự khác biệt giữa thầy và trò.

5/19/2020 6:37:37 PM +00:00