Tài liệu miễn phí Vật lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Vật lý

Ứng dụng phương pháp compact trong giải bài toán ngược trọng lực

Bài viết này trình bày việc xây dựng phương pháp giải bài toán ngược trọng lực sử dụng mô hình Compact và áp dụng tính toán trên các mô hình. Kết quả đạt được cho thấy phương pháp này là khả thi, có khả năng thực hiện và thử nghiệm trên các dữ liệu trọng lực bằng máy vi tính.

9/24/2020 9:52:56 PM +00:00

Về vành PF và các mở rộng của môđun nội xạ

Một vành R được gọi là giả Frobenius phải (gọi tắt là PF) nếu R là một vành nửa hoàn chỉnh, nội xạ phải và có đế cốt yếu. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cung cấp một số đặc điểm của vành PF thông qua nội xạ bé và các tính chất ef – mở rộng; đồng thời đề cập đến phương pháp Faith-Walker về các vành PF.

9/24/2020 9:51:08 PM +00:00

On the image inpainting problem from the viewpoint of a nonlocal Cahn-Hilliard type equation

Motivated by the fact that the fractional Laplacean generates a wider choice of the interpolation curves than the Laplacean or bi-Laplacean, we propose a new non-local partial differential equation inspired by the Cahn-Hilliard model for recovering damaged parts of an image. We also note that our model is linear and that the computational costs are lower than those for the standard Cahn-Hilliard equation, while the inpainting results remain of high quality. We develop a numerical scheme for solving the resulting equations and provide an example of inpainting showing the potential of our method.

9/24/2020 8:34:26 PM +00:00

Numerical evaluation of fractional Tricomi-type model arising from physical problems of gas dynamics

This paper deals with approximating the time fractional Tricomi-type model in the sense of the Caputo derivative. The model is often adopted for describing the anomalous process of nearly sonic speed gas dynamics. The temporal semi-discretization is computed via a finite difference algorithm, while the spatial discretization is obtained using the local radial basis function in a finite difference mode. The local collocation method approximates the differential operators using a weighted sum of the function values over a local collection of nodes (named stencil) through a radial basis function expansion.

9/24/2020 8:34:14 PM +00:00

Alive by meeting: A solution to the paradox of meetings based on the pyramid of new collaboration

This paper review related literature dealing with leadership, meeting theories, knowledge sharing and collaboration. Then explain in detail our concept of collaboration, the process of collaboration and the Pyramid of New Collaboration with its seven layers. Finally, we will discuss the application of the Pyramid to the solution of the paradox of meetings and propose the concept of a New Collaboration Meeting.

9/24/2020 8:28:40 PM +00:00

Kết hợp mô hình phát tán hạt Lagrangian và mô hình khí tượng khu vực trong dự báo phát tán phóng xạ tại Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tìm hiểu mô hình phát tán hạt Lagrangian kết hợp với mô hình khí tượng khu vực được tích hợp trong phần mềm Flexpart-Wrf phiên bản 3.3.2 mới nhất và áp dụng trong việc mô phỏng quá trình phát tán phóng xạ trong một tai nạn giả định từ nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành, Trung Quốc.

9/24/2020 8:23:05 PM +00:00

A study of CdTe solar cells using Ga-doped MgxZn1-xO buffer/TCO layers: Simulation and performance analysis

The effect of stacked Ga-doped MgxZn1xO (GMZO) thin films being the n-partner buffer layer and of the transparent conducting oxide (TCO) layer on the performance of CdTe thin film solar cells has been investigated. The diversity of the electrical and optical properties of GMZO films versus Ga and Mg doping concentrations suggested the use of low-Ga-doped MgxZn1xO (LGMZO) films as a high resistance transparent buffer layer.

9/24/2020 6:19:48 PM +00:00

Nghiên cứu các cách tiếp cận khác nhau trong việc phục hồi điều kiện cổ môi trường và cổ khí hậu trong quá khứ địa chất

Bài báo này xem xét, so sánh bốn cách tiếp cận chính hiện nay trong nghiên cứu cổ môi trường và cổ khí hậu bao gồm tiệm cận từ góc độ cổ sinh, vi cổ sinh; từ góc độ trầm tích luận, địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết, và từ đồng vị bền. Cách tiếp cận từ góc độ trầm tích và địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết thường được sử dụng rộng rãi đối với nhiều loại trầm tích được thành tạo trong các môi trường và có tuổi khác nhau.

9/24/2020 6:19:36 PM +00:00

Thử nghiệm đánh giá khả năng hấp phụ xử lý Phenol trong nước của vật liệu Copolyme (Divinylbenzen-styren) xốp

Vật liệu copolyme (divinylbenzen-styren) xốp được tổng hợp bằng phản ứng đồng trùng hợp gốc tự do theo phương pháp huyền phù. Tính chất đặc trưng của vật liệu được xác định bằng các kỹ thuật đo phổ hồng ngoại IR, kính hiển vi điện tử quét (SEM), phân tích nhiệt DSC-TGA.

9/24/2020 6:19:30 PM +00:00

Ô nhiễm kim loại nặng từ bãi chôn lấp rác thải đến môi trường đất: Bãi chôn lấp Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu ô nhiễm đất bởi kim loại nặng khu vực các bãi chôn lấp rác thải trên thế giới, trong nước và kết quả ban đầu về ô nhiễm kim loại nặng trong đất khu vực bãi rác Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, là một trong các bãi chôn lấp rác điển hình ở khu vực vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, Việt Nam.

9/24/2020 6:19:23 PM +00:00

The effectivity of bioinoculants on suppressing tylenchulus semipenetrans in citrus growing soil in Cao Phong, Hoa Binh

This study evaluated the effects of EM, AMF, AT+Ketomium and Chitosan-Super in the control of nematodes. In the laboratory condition, the T. semipenetrans was isolated from the soil and assessed for survival in the liquid medium containing EM and Chitosan-Super.

9/24/2020 6:19:17 PM +00:00

Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd trong loài Hến (Corbicula sp.) và trầm tích sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

Để đánh giá chất lượng trầm tích và lựa chọn sinh vật chỉ thị giám sát ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích sông, chúng tôi đã đánh giá mức độ ô nhiễm Cu, Pb, Cd trong trầm tích và tíchlũy những kim loại nặng này trongmẫu hến (Corbicula sp.) được thu thập tại 12 địa điểm dọc theo sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 01 và tháng 4 năm 2018.

9/24/2020 6:19:11 PM +00:00

A study of microstructure of steel slags used for pollutants adsorption and removal in waste water

Waste treatments waste – the reuse of waste could bring a number of environmental and economical benefits such as reducing waste and treatment cost in many industrial sectors. This study made use of steel slag as treatment material for polluted waste.

9/24/2020 6:19:04 PM +00:00

A new feature reduction algorithm based on fuzzy rough relation for the multi label classification

The paper aims to improve the multi-label classification performance using the feature reduction technique. According to the determination of the dependency among features based on fuzzy rough relation, features with the highest dependency score will be retained in the reduction set.

9/24/2020 6:18:58 PM +00:00

Effect of light wavelengths on the non-polar InGaN-based thin film solar cells performances using one-dimensional modeling

In the present contribution, we determine the effect of light wavelength variation on the performances of the non-polar InGaN-based solar cells in order to find the optimum light wavelength that yields a high efficiency. The calculations are performed using a one-dimensional SCAPS-1D tool (One-Dimensional Solar Cell Capacitance Simulator).

9/24/2020 6:15:44 PM +00:00

Effects of reaction temperatures and reactant concentrations on the antimicrobial characteristics of copper precipitates synthesized using L-ascorbic acid as reducing agent

This work is an investigation of the effects of the processing parameters (E.G., reaction temperatures and reactant concentrations) on the characteristics of copper-based particles synthesized using chemical reduction technique, a simple chemical method that involves the use of reducing agents to trigger the formation of copper metal.

9/24/2020 6:15:31 PM +00:00

First-principles calculations to investigate structural, electronic, half-metallic and thermodynamic properties of hexagonal UX2O6 (X1/4Cr,V) compounds

In this paper, we investigated the structural, electronic, halfmetallic and thermodynamic properties of UV2O6 and UCr2O6 compound using the first principle methods. The remaining of the paper is organized as follows: The theoretical background is described in section 2, results are presented and discussed in section 3, a summary of the results is given in.

9/24/2020 6:15:25 PM +00:00

Physical properties of 2D and 3D ZnO materials fabricated by multi-methods and their photoelectric effect on organic solar cells

In this study, a comprehensive study of 2D ZnO made by sol-gel, atomic layer deposition (ALD) method, 3D ZnO nanorods grown from sol-gel seed layer and ALD seed layer was carried out. Scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) were used to characterize the morphology of the films.

9/24/2020 6:15:12 PM +00:00

Magnetore sistive performances inexchange - biased spin valves and their roles in low-field magnetic sensing applications

The magnetoresistive properties of pinned spin valves (SV) and their roles in low-field sensing applications were characterized. The magnetoresistive parameters were extracted, including the exchange bias (Heb) field as a function of the iron content in the CoFe layer and the antiferromagnetic (AFM) thickness, the magnetoresistance (MR) ratio versus the spacer thickness, the coercivity (Hc) as a function of the seed layer, and the composite layer [NiFe/Co] used.

9/24/2020 6:15:00 PM +00:00

Raman and scanning tunneling spectroscopic investigations on graphene-silver nanocomposites

Graphene-silver (G-Ag) nanocomposites were prepared using liquid phase exfoliation of graphite flakes followed by a reduction of silver nitrate. The plasmonic characteristics of these nanocomposites are highly sensitive to the Ag concentration in the films.

9/24/2020 6:14:41 PM +00:00

Kết hợp ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2 trong nâng cao đô ̣phân giải không gian nhiệt đ̣ộ bề mặt

Bài báo này trình bày kết quả xác định nhiệt độ bề mặt bằng cách kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2, thử nghiệm cho 2 khu vực: Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

9/24/2020 6:14:35 PM +00:00

Low power organic field effect transistors with copper phthaloc yanine as active layer

Bottom gate, top contact Organic Field Effect Transistors (OFETs) were fabricated using copper phthalocyanine (CuPc) as an active layer. The electrical properties of OFETs fabricated with CuPc annealed at different annealing temperatures and different channel length to width (L/W) ratios were studied.

9/24/2020 6:14:21 PM +00:00

Polyacrylate polymer assisted crystallization: Improved charge transport and performance consistency for solution-processable small-molecule semiconductor based organic thin film transistors

In this study, we report on an effective approach to modulate crystallization, control charge transport and enhance performance consistency of small-molecule semiconductor based organic thin film transistors (OTFTs) with the addition of a polyacrylate polymer additive poly(2-ethylhexyl acrylate) (P2EHA).

9/24/2020 6:14:15 PM +00:00

Heavy metal concentrations in sediment cores from different mangrove forests in da loc commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province, Vietnam

In order to clarify heavy metal concentration profiles in different mangrove forest ages, four sediment cores (up to 100 cm in depth) were collected and tested for their physicochemical characteristics (pH, Eh, organic matters and grain size) and heavy metal concentrations.

9/24/2020 6:14:09 PM +00:00

A simple and accurate FDTD based technique to determine equivalent complex permittivity of the multi-layered human tissue in MICS band

This paper proposes a methodology to determine the equivalent electrical properties of multilayered human tissue using the Finite Difference Time Domain (FDTD) method for dispersive media. In addition, the impact of fat layer thickness on the equivalent dielectric properties has also been critically analyzed.

9/24/2020 6:14:03 PM +00:00

Thử nghiệm mô hình WRF kết hợp đồng hóa 3DVAR và LETKF trong dự báo sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

Nghiên cứu đã thực hiện một số thí nghiệm sử dụng WRF để nghiên cứu sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới với đồng hóa số liệu kết hợp phương pháp đồng hóa biến phân 3DVAR và lọc Kalman tổ hợp địa phương LETKF.

9/24/2020 6:13:50 PM +00:00

Simulat ion stud ies on the responses of ZnO-Cu O/CNT nanocomp osite based SAW sensor to various volatile organic chemic als

Surface acoustic wave (SAW) sensors offer a sensitive platform for monitoring important physical entities with several advantages. They can operate well in extreme conditions such as high temperature, high pressure and toxic environment.

9/24/2020 6:13:37 PM +00:00

Using sentinel-2B imagery to estimate the eutrophication level of Linh Dam lake, Hoang Mai district, Hanoi

This study aims to assess the effective application of S2B satellite on water environmental monitoring by using secchi disk depth (SD) and surface water reflectance data, which was collected at the same time of the acquiring local scenes from S2B to establish SD estimated equation of lake Linh Dam.

9/24/2020 6:13:31 PM +00:00

Preparation and characterization of a chitosan/MgO composite for the effective removal of reactive blue 19 dye from aqueous solution

In the present work, we aimed to fabricate a multi-functional material that combines CS and nanosized MgO into a composite film to produce an effective adsorbent with high adsorption capacity and low contact time for reactive blue (RB) 19 dye removal.

9/24/2020 6:13:18 PM +00:00

Thermal, structu ral, optical and electrical properties of PVA/MAA:EA polymer blend fi lled with different concentrations of Lithium Perchlorate

Structural, optical, thermal and morphological studies were performed on pure Polyvinyl alcohol/ Methacrylic Acid e Ethyl Acrylate (PVA/MAA:EA (50:50)) blend and PVA/MAA:EA blend filled with different concentrations (5, 10 and 15 wt) of Lithium Perchlorate (PVA/MAA:EA: LiClO4) prepared by a solution casting method.

9/24/2020 6:13:04 PM +00:00