Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động. Nội dung của bài giảng trình bày về kỹ thuật vệ sinh lao động, quá trình lao động sản xuất có ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, các phương pháp phòng ngừa, vi khí hậu trong sản xuất, các biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu, tiếng ồn và rung động, phòng chống bụi trong sản xuất, chiếu sáng trong sản xuất và phòng chống phóng xạ, hạn chế những yếu tố ảnh hưởng xấu.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-chuong-2-ky-thuat-ve-sinh-lao-dong-rgnbuq.html

Nội dung


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 2:
Kỹ thuật vệ sinh lao động

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài học
này, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được kỹ thuật vệ
sinh lao động;
- Nắm được quá trình lao động
sản xuất có ảnh hưởng đến
sức khỏe người lao động;
- Hiểu được các phương pháp
phòng ngừa, hạn chế những
yếu tố ảnh hưởng xấu.
2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nội dung chương 2
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
2.3 Biện pháp phòng ngừa
2.4 Vi khí hậu trong sản xuất
2.5 Các biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu
2.6 Tiếng ồn và rung động
2.7 Phòng chống bụi trong sản xuất
2.8 Chiếu sáng trong sản xuất
2.9 Phòng chống phóng xạ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chữ viết tắt


LĐ SX
NLĐ
NVL

Lao động
Lao động sản xuất
Người lao động
Nguyên vật liệu

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2.1 Đối tượng nghiên cứu
• Quá trình LĐ SX có ảnh hưởng đến sức
khỏe NLĐ
• NVL và chất thải có ảnh hưởng đến sức
khỏe NLĐ
• Quá trình sinh lý của NLĐ trong quá trình

• Môi trường LĐ

1114873

Tài liệu liên quan


Xem thêm