Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin đăng ký tuyển viên chức

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn xin đăng ký tuyển viên chức

8/29/2018 6:55:16 PM +00:00

Đơn xin việc bằng tiếng Anh

Đơn xin việc tiếng Anh đã ngày càng được sử dụng nhiều hơn, nhưng để viết được một đơn xin việc tiếng Anh hay là một điều không dễ, sau đây chúng tôi xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh để giúp các bạn có mẫu đơn xin việc hoàn hảo. Chúc các bạn thành công.

8/29/2018 6:55:16 PM +00:00

Đơn xin việc - Tiếng Anh (2)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu, văn bản - Đơn xin việc - Tiếng Anh

8/29/2018 6:55:16 PM +00:00

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

Tài liệu tham khảo về Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

8/29/2018 6:47:16 PM +00:00

Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Tài liệu tham khảo về Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học khoa Sư phạm trường đại học Cần Thơ.

8/29/2018 6:39:53 PM +00:00

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Tài liệu tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

8/29/2018 6:36:40 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN VIỆC CHO SINH VIÊN P1

Để có một bức thư xin việc và CV (sơ yếu lý lịch) hoàn hảo, gây ấn tượng và thuyết phục, bạn phải “bán cái người khác cần mua, bán cái thị trường cần, chứ không nên rao bán cái mình có”. Đó là nguyên tắc đầu tiên mở màn cho chặng đường xin việc.

8/29/2018 6:36:04 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN VIỆC CHO SINH VIÊN P2

Người ta không cần quan tâm bạn sinh ở đâu và bố mẹ bạn làm gì đâu, điều quan trọng là chính bạn. Phần thông tin cá nhân cơ bản chỉ cần ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại liên lạc là đủ. Sếp tuyển dụng chỉ cần biết bấy nhiêu đó để liên lạc với bạn hẹn phỏng vấn mà thôi.

8/29/2018 6:36:04 PM +00:00

Mẫu đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật (Ban hành kèm theo

Mẫu đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . ....

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . ....

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ ; Mẫu 02/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ ; Mẫu 03/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ ; Mẫu 04/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ ; Mẫu 05/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt ; Mẫu 06/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép ; Mẫu 07/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép ; Mẫu 08/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép ; Mẫu 09/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

8/29/2018 6:29:28 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

8/29/2018 6:29:27 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

8/29/2018 6:29:27 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

8/29/2018 6:29:27 PM +00:00

Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

8/29/2018 6:29:27 PM +00:00

Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

8/29/2018 6:29:27 PM +00:00