MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm trong nhà trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 27 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm trong nhà trường. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-giay-phep-day-them-hoc-them-trong-nha-truong-14svtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………., ngày ......... tháng ........ năm 200..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm trong nhà trường Kính gửi : Sở GD ĐT hoặc Phòng GD ĐT........................................ Tên trường (hoặc TTGDTX) :……………………………………………… Địa chỉ : …………………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc :……………………………………………………… Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT và văn bản Quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn Tỉnh Bình Phước của UBND Tỉnh. Trường chúng tôi đề nghị xin được cấp giấy phép dạy thêm. Tên trường (hoặcTTGDTX) : ..........................................................................
  2. Địa chỉ : ....................................................................................................... Số phòng học : ........... trong đó : ........... phòng có diện tích : ................. m2 ........... phòng có diện tích : ................... m2 Tổng số giáo viên:………….. … (có danh sách kèm theo) Tổng số học sinh:……………….(có danh sách các lớp kèm theo) 0Thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường như sau : Lớp/ Môn ........... , khối ..... Môn ........... , khối ..... Môn ........... , khối ..... Nhóm Số lớp Số tiết/tuần Số HS Số lớp Số tiết/tuần Số HS Số lớp Số tiết/tuần Số HS Học phí : ................................ đồng / tiết học / HS (hoặc………đồng / buổi / HS.)
  3. Thời gian xin dạy thêm từ ngày……tháng……năm……đến ngày…..tháng …..năm ……(số tháng……….) Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh đã ban hành. HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) đề nghị cấp giấy phép (ký và ghi rõ họ, tên) LƯU Ý: Các trường (kể cả TTGDTX) khi nộp đơn xin cấp giấy phép dạy thêm, cần có thêm kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm về số môn, số lớp, tiết cho từng lớp, từng môn, buổi cho từng lớp riêng (hay bố trí trong học chính khoá bằng hình thức tăng tiết), bố trí thời khoá biểu, bố trí giáo viên, phương án thu, chi, quản lý tiền dạy thêm học thêm.
375731

Tài liệu liên quan


Xem thêm