MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị về việc cấp - đổi hiện vật khen thưởng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-ve-viec-cap-doi-hien-vat-khen-thuong-toyvtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng Kính gửi: …………………………………………………………. Họ và tên: ……………………………………… năm sinh:………...….… Quê quán: ……………..………………..…………………………………. ………………………………………………………………………...…… Trú quán: …………….……………………………….…………………… ………………………………………………………………………..…… Đã được Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng: ……………………… kháng chiến chống …………. Hạng …….……….. Theo Quyết định số ……………. Ngày……... tháng ….….. năm……..… Số sổ vàng: ………..…… người ký Quyết định:………………….……… Hiện vật xin cấp - đổi lại:……..……………………………………………
  2. …………………………………………………………………..………… Lý do xin cấp - đổi hiện vật khen thưởng: ……….……………….……… ………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………...…………….…….. ……………………………………………………………………..……… Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước. Ghi chú: Gửi kèm theo hiện vật xin cấp - đổi lại./. Ngày ……. tháng ….. năm 20…. Người đề nghị
382923

Tài liệu liên quan


Xem thêm