Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

8/29/2018 7:20:27 PM +00:00

Mẫu hóa đơn Phiếu thu

Tài liệu tham khảo về Mẫu hóa đơn Phiếu thu. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 7:09:07 PM +00:00

51 Mẫu đơn xin việc

Cùng tham khảo 51 Mẫu đơn xin việc sau đây có thể giúp bạn hình dung được cấu trúc cũng như cách viết một đơn xin việc hoàn chỉnh. Ngoài ra tài liệu còn giúp các bạn rút ngắn thời gian tìm kiếm Mẫu đơn xin việc trong lần đầu và còn giúp bạn trở nên tự tin hơn.

8/29/2018 7:02:18 PM +00:00

Đơn đăng ký danh mục cơ sở sản xuất (VCCI HCM-PL2-TT7)

Mẫu đơn danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)

Mẫu đơn đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form A

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form A. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form B

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form B. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form GSTP

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form GSTP. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form ICO

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form ICO. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form Mexico

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form Mexico. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form Peru

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form Peru. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form Textile

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form Texile. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp C/O Form Venezuela

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form Venezuela. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 6:58:31 PM +00:00

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - Đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

8/29/2018 6:58:25 PM +00:00

Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

8/29/2018 6:58:25 PM +00:00

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 1 (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) Kính gửi: Công ty

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Tài liệu tham khảo Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu tư nhân)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

Tài liệu tham khảo Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

Tài liệu tham khảo Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Tài liệu tham khảo Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin hồi hương về (dùng cho Công dân định cư nước ngoài)

Tài liệu tham khảo Đơn xin hồi hương về (dùng cho Công dân định cư nước ngoài)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Tài liệu tham khảo Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

Tài liệu tham khảo Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Tài tiệu tham khảo Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Tài liệu tham khảo Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Tài liệu tham khảo ?đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8/29/2018 6:58:16 PM +00:00