MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp (đổi) giấy chứng nhận kinh tế trang trại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-doi-giay-chung-nhan-kinh-te-trang-trai-qoxvtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Phước, ngày tháng năm 20….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại Kính gửi: UBND huyện (Thị xã) …………………… Họ và tên tôi là: ………………….... Tuổi ………………………….. Số CMND: ……………. CA tỉnh …………… cấp ngày …………… Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….. Điện thoại: ………………………… Fax ……………………………. Là: ……………………….(Ghi rõ chủ đầu tư xây dựng trang trại hay nhận chuyển nhượng, thừa kế hợp pháp trang trại …………). Địa điểm và quy mô sản xuất kinh doanh của trang trại: - Địa điểm lập trang trại: ………………………………………… - Loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh: ……………………….. - Diện tích đất đai dùng để sản xuất: .... ha. Diện tích trồng cây hiện nay: …. ha.
  2. Trong đó: + Cây lâu năm: ……………… ha; + Cây hàng năm: ……………. ha. - Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: ………..ha. - Số lượng vật nuôi hiện nay: ……………………. con. Trong đó: + Gia súc: …………………… con; + Gia cầm: ……………………con. - Tổng vốn đầu tư (không kể giá trị đất đai): …………. - Lao động thường xuyên trong năm (quy đổi): ………. người. - Sản lượng hàng hóa bình quân năm (hoặc ước tính): số lượng ………… - Giá trị sản lượng hàng hóa (hoặc ước tính): ………………… triệu đồng. Đề nghị UBND huyện (Thị xã) ……………. Xem xét cấp (đổi) giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ trang trại. Xác nhận của UBND cấp xã Chủ trang trại (ký, ghi rõ họ và tên)
381624

Tài liệu liên quan


Xem thêm