Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 12 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 104 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 12 - William Stallings. Chapter 12 - File management. After studying this chapter, you should be able to: Describe the basic concepts of files and file systems, understand the principal techniques for file organization and access, define B-trees, explain file directories, understand the requirements for file sharing,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-12-william-jqmbuq.html

Nội dung


1113929

Tài liệu liên quan


Xem thêm