Tài liệu miễn phí Hệ điều hành

Download Tài liệu học tập miễn phí Hệ điều hành

Bài giảng Hệ điều hành - GV. Đỗ Tuấn Anh

Bài giảng Hệ điều hành gồm có 7 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu về hệ điều hành, các khái niệm cơ bản, cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán, tác động phần mềm lên phần cứng, thiết bị ngoại vi, tính chất chung của OS, tổ chức thông tin trên đĩa từ,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:34:21 AM +00:00

Giáo trình Xây dựng ứng dụng Windows (Ngành: Hệ thống thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Trình bày được về chức năng và cách thức sử dụng của các điều khiển (windows controls) trong lập trình ứng dụng trên windows. Trình bày được cách thức kết hợp sử dụng của các điều khiển trong lập trình ứng dụng trên windows. Thiết kế một ứng dụng windows forms cho một bài toán cụ thể. Trình bày được thành phần của một ứng dụng có liên quan đến cơ sở dữ liệu. Nhận diện được các bước cần thiết để kết nối đến cơ sở dữ liệu từ ngôn ngữ lập trình

5/21/2021 9:45:30 PM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Hệ điều hành cung cấp những kiến thức cơ sở về Cấu trúc, nguyên lý hoạt động, các thành phần, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, hoạt động nhập xuất trên hệ điều hành máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:33:51 PM +00:00

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành – ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành – ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa gồm 5 chương với các kiến thức tổng quan về hệ điều hành; quản lý tiến trình; quản lý bộ nhớ; hệ thống tập tin; quản lý nhập xuất.

5/20/2021 10:57:55 AM +00:00

Bài giảng Hệ điều hành mạng windows nt và hệ thống quản lý của Windows NT

Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT và hệ thống quản lý của Windows NT giúp người học nắm được kiến thức về hệ điều hành mạng Windows NT; hệ thống quản lý của Windows NT

3/18/2021 5:38:54 PM +00:00

Bài tập môn Hệ điều hành: Tìm hiểu về hệ điều hành Linux Ubuntu

Nội dung của tài liệu này giới thiệu hệ điều hành Linux Ubuntu; cấu hình tối thiểu; ứng dụng của hệ điều hành Linux Ubuntu; phần mềm độc quyền, cài đặt hệ điều hành hệ điều hành Linux Ubuntu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 12:18:04 AM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân

Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Hệ điều hành để nắm chi tiết các kiến thức về tổng quan về hệ điều hành; phân loại hệ điều hành; cấu trúc hệ điều hành; lịch sử phát triển hệ điều hành; các mô hình xử lý đồng hành; khái niệm tiến trình (Process) và mô hình đa tiến trình (Multiprocess); quản lý tiến trình; điều phối tiến trình...

3/17/2021 4:43:33 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Công nghệ

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Nguyên lý hệ điều hành dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

3/17/2021 1:42:29 PM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 20: Software quality

The goals of this chapter are: Have a working understanding of XT, given a description of a software testing process, discuss its conformance with XT, what are the major arguments for XT? Given a development scenario, discuss whether XT could be applied, develop black-box unit tests from a unit specification.

3/17/2021 11:17:39 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 19: Software testing (part 2)

The goals of this chapter are: What are your initial questions? Should I analyse the specification carefully, as in black-box testing, to discover “what the code should be doing”? Does white-box testing have an advantage, over black-box testing, in testing “what the program is not intended to do”? Should I carefully test interfaces, exceptions, or error returns, or should I concentrate on confirming the correctness of functional “internal” behaviour?

3/17/2021 11:17:32 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 18: Software testing

Lecture Software construction - Lecture 18: Software testing. This chapter presents the following content: Develop a test suite for some code after looking at it, start to develop your own “principled approach” to software testing, this strategy derives test data from an examination of the program’s logic,...

3/17/2021 11:17:26 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 9: Java implementation - Part 4

This chapter presents the following content: Enum types; memory allocation: another view of java’s type system; object identity, assignment, equality, and copying; the object class; overriding equals() and tostring(); cloning; nested classes.

3/17/2021 11:17:20 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 22: Software change, evolution and maintenance - Part II

Lecture Software construction - Lecture 22: Software change, evolution and maintenance - Part II. This chapter presents the following content: Software maintenance, maintenance examples, the maintenance process, why is maintenance inefficient? Maintenance echniques, user interface distribution,...

3/17/2021 11:17:14 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 8: Java implementation

Lecture Software construction - Lecture 8: Java implementation (Part 3). After studying this chapter you will be competent at implementing OO designs in Java. The lectures will give you the basic “theory”, but they won’t give you a “working understanding” – you have to do the hard-yards of putting these ideas into practice.

3/17/2021 11:17:08 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 21: Software change, evolution and maintenance

It is impossible to produce system of any size which do not need to be changed. Once software is put into use, new requirements emerge and existing requirements changes as the business running that software changes. Parts of the software may have to be modified to correct errors that are found in operation, improve its performance or other non-functional characteristics.

3/17/2021 11:17:02 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 7: Java implementation

Lecture Software construction - Lecture 7: Java implementation. The contents of this chapter include all of the following: Interfaces in java, reference data types, abstract classes in Java, overview of generics in Java.

3/17/2021 11:16:55 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 17: Threads

Lecture Software construction - Lecture 17: Threads. The contents of this chapter include all of the following: Overview, multithreading models, threading issues, pthreads, windows XP threads, Linux threads, Java threads.

3/17/2021 11:16:49 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 6: Java implementation

Lecture Software construction - Lecture 6: Java implementation. The contents of this chapter include all of the following: Interfaces in java, reference data types, abstract classes in java, overview of generics in Java.

3/17/2021 11:16:43 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 16: Software design patterns

Lecture Software construction - Lecture 16: Software design patterns. In this chapter students will be able to: Search for recurring successful designs – emergent designs from practice (via trial and error); supporting higher levels of reuse (i.e., reuse of designs) is quite challenging; described in Gama, Helm, Johnson, Vlissides 1995 (i.e., “gang of 4 book”); based on work by Christopher Alexander (an Architect) on building homes, buildings and towns.

3/17/2021 11:16:36 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 5: Class diagrams

This chapter presents the following content: Examples of class diagrams; navigation, visibility, named associations, and multiplicity in UML; interfaces and implementation, in UML. In this chapter students will be able to: Students will have a strong conceptual foundation for their future uses of the OO features of Java, students will be able to interpret a class diagram, students will be competent at the basic OO design patterns.

3/17/2021 11:16:30 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 15: Usability and user interface design (contd…)

This chapter presents the following content: Usability, usability design process, use scenario development, UI structure/flow of control, interface standards design, interface design prototyping, creating a UI prototype, heuristic evaluation, interface/dialogue design,...

3/17/2021 11:16:23 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 4: Object-oriented design – key concepts

This chapter presents the following content: Examples of class diagrams; navigation, visibility, named associations, and multiplicity in UML; interfaces and implementation, in UML. In this chapter students will be able to: Students will have a strong conceptual foundation for their future uses of the OO features of Java, students will be able to interpret a class diagram, students will be competent at the basic OO design patterns.

3/17/2021 11:16:17 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 14: Usability and user interface design

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Usability, usability engineering, why isn’t UE done regularly? benefits of UE to an organization, benefits of UE to the user, typical web-site usability problems, user centered design, GUI design is multi disciplinary.

3/17/2021 11:16:11 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 2: Use cases

After studying this chapter you will be able to: Review (or learn for the first time); introduction to use case modelling; what are the major steps in an object-oriented design process? How? stakeholder identification, requirements elicitation, use case diagrams; major alternatives (not taught in this course): user stories (for agile development), formal specifications (for safety-critical software).

3/17/2021 11:16:05 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 12: User interface design

After studying this chapter you will be able to: To suggest some general design principles for user interface design, to explain different interaction styles, to introduce styles of information presentation, to describe the user support which should be built-in to user interfaces, to introduce usability attributes and system approaches to system evaluation.

3/17/2021 11:15:56 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 2: Introduction to object-orientation

This chapter presents the following content: The OO approach is based on modeling the real world using interacting objects; the statements in a class define what its objects remember and what they can do (the messages they can understand), that is, they define; the hardest concept in this set of lecture slides; a UML class diagram shows the “bare bones” of an OO system design.

3/17/2021 11:15:49 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 11: GUI programming in java

In this chapter, the following content will be discussed: GUI programming concepts, GUI design concepts, GUI programming concepts in Java, Java GUI history: the AWT, swing in Java, running a swing application, basic GUI programming concepts in Java,...

3/17/2021 11:15:43 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 1: Introduction to software construction

In this chapter, the following content will be discussed: In earlier courses, you learned how to write programs to solve small problems, large software systems have many stakeholders, large software systems are very complex, in this course you will learn some incomplete answers to these difficult questions.

3/17/2021 11:15:37 AM +00:00

Lecture Software construction - Lecture 10: Frameworks

Lecture Software construction - Lecture 10: Frameworks. In this chapter, the following content will be discussed: Frameworks, extensibility, inversion of control, java frameworks, advantages & disadvantages, software framework wikipedia, frameworks in Java.

3/17/2021 11:15:31 AM +00:00

Lecture Software construction - Lab 10: Unit testing with JUnit

In this chapter, the following content will be discussed: Iterative software development, testing with JUnit, Junit (3.x and 4.x), JUnit 3.x for testing programs, framework elements, assert, TestSuite, test of “exceptions”, Junit in eclipse - Setup, from JUnit 3.x to 4.x.

3/17/2021 11:15:24 AM +00:00