Tài liệu miễn phí Hệ điều hành

Download Tài liệu học tập miễn phí Hệ điều hành

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Trường đại học Thương Mại

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý có nội dung gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan; Chương 2 - Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý; Chương 3 - Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin; Chương 4 - Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 2:59:54 AM +00:00

Bài giảng Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp - Trường đại học Thương Mại

Bài giảng Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp có nội dung gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan; Chương 2 - Phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ; Chương 3 - Phần mềm quản lý tri thức; Chương 4 - Phần mềm hỗ trợ ra quyết định. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cũng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/19/2021 2:59:46 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương Mở đầu - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương Mở đầu cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Giới thiệu tổng quan; Các pha trong phát triển phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Ngôn ngữ SQL. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/18/2021 9:12:47 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Giới thiệu SQL; Phân loại SQL; Các lệnh SQL. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/18/2021 9:12:20 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 4 Mô hình thực thể và liên kết (Phần 1) Giới thiệu cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Mục đích của mô hình thực thể liên kết; Cấu tạo của Mô hình Thực thể Liên kết. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/18/2021 9:11:54 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 3 Mô hình dữ liệu quan hệ (Phần 1) cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Giới thiệu về Mô hình dữ liệu; Tổng quan về Mô hình dữ liệu quan hệ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/18/2021 9:11:42 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 7) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 7) Pha thiết kế (thiết kế kiến trúc) với mục đích nhằm đánh giá tính hiệu quả của phần mềm trong việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống; Cân nhắc để chọn ra kiến trúc phù hợp nhất giữa các kiến trúc khác nhau; Giúp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình xây dựng phần mềm sau này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 9:11:26 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 6) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 6) Pha thiết kế (thiết kế giao diện) cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Các loại giao diện; Tầm quan trọng của giao diện; Các quy tắc thiết kế giao diện; Các bước thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 9:11:13 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 5) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 5) Pha thiết kế (TK cơ sở dữ liệu) cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Mục đích của thiết kế; Các nguyên tắc thiết kế; Các phần cần thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 9:10:55 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 4) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 4) Pha phân tích cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Phân tích toàn bộ các yêu cầu đã xác định ở bước nghiên cứu yêu cầu; số hoá từng yêu cầu đó thành ngôn ngữ mà người thiết kế, lập trình có thể hiểu được; Công cụ “Số hóa”. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 9:10:41 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 3) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 3) Pha tìm hiểu yêu cầu cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Các yêu cầu về phần mềm (Software); Các yêu cầu về phần cứng (Hardware); Các yêu cầu về dữ liệu (Data); Các yêu cầu về con người (People, Users). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 9:10:28 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 2) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 2) Pha lập kế hoạch cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Khởi tạo dự án; Phân tích tính khả thi, Quản trị dự án. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/18/2021 9:10:09 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 2 (Phần 1) - ĐH Bách khoa Hà nội

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 2 Các pha trong phát triển phần mềm (Phần 1) Đặt vấn đề cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Đặc điểm của phần mềm; Các vấn đề của phát triển phần mềm; Các mô hình phát triển phần mềm; Các pha trong phát triển phần mềm. Mời cá bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 9:09:48 PM +00:00

Giáo trình mô đun Xử lý sự cố phần mềm (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Nội dung giáo trình gồm 6 bài: Bài 1: Quy trình xử lý sự cố phần mềm, Bài 2: Xử lý sự cố hệ điều hành, Bài 3: Xử lý sự cố phần mềm văn phòng, Bài 4: Xử lý sự cố ứng dụng internet, Bài 5: Xử lý sự cố Email, Bài 6: Tối ưu hóa máy tính.

10/18/2021 6:30:15 AM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 7 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 7 Sensors + Public Apps + AdMob cung cấp cho người học những kiến thức như: SensorManager; Các loại sensors; Viết ứng dụng La bàn; Các bước để public app; Quảng cáo với AdMob; Project cuối môn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:44:05 PM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 6 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 6 Animations & Widgets cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc; XML vs Code; Interpolator; Drawable Animation; Khái niệm Widgets; Các bước thực hiện Widgets; Các chú ý; Ví dụ về widget có tương tác. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:43:43 PM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 5 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 5 Networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về networking; Giao thức kiểu TCP; Giao thức kiểu UDP; HttpClient và web services. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:43:26 PM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 4 Media Services (continue) + Location Base Services cung cấp cho người học những kiến thức như: Media Services (continue); Global Positioning Services; Geocoding Locations; Mapping Locations. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:42:59 PM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 3 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 3 Telephony + Media Services cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm việc với điện thoại; Tạo và nhận cuộc gọi; Media Services (part I). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:42:30 PM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 2 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 2 Custom Viewcung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc chung của View; Hiểu đúng về custom view; Các mức độ custom view; Ví dụ custom view mức 2: ProgressBar; Ví dụ custom view mức 3: Spinner; Ví dụ custom view mức 4: ClockView. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:42:00 PM +00:00

Bài giảng Android nâng cao: Bài 1 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Android nâng cao: Bài 1 Multithreading + Background Works cung cấp cho người học những kiến thức như: Threads; Multithreading; Ưu/nhược điểm của multithread; Tiếp cận của Android; Handler; AsyncTask; Timer. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 3:41:34 PM +00:00

Efficiency of nonlinear compensation for WDM pon based ofdm using optical back propagation

In this paper, we investigate the nonlinear and dispersion compensation efficiency in OFDM-WDM system using an advanced optical back propagation (OBP) approach based on split-step Fourier method.

10/14/2021 12:36:30 AM +00:00

Đánh giá các tham số của mô hình mạng nơ ron tích chập và ứng dụng vào thiết kế phần mềm nhận dạng chữ số viết tay trên nền tảng di động Android

Trong thập kỉ vừa qua, trí nhân tạo nói chung hay kĩ thuật học sâu nói riêng đã có những bước phát triển đáng chú ý. Bài viết trình bày một mô hình mạng trí tuệ nhân tạo, nhận diện chữ số viết tay bằng mạng neuron tích chập (Convolutional neural network - CNN).

10/11/2021 1:03:05 PM +00:00

Bài giảng Hệ điều hành - ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Bài giảng giới thiệu về các thế hệ hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành, chức năng của hệ điều hành, các dịch vụ mà hệ điều hành cung cấp. Sau đó nghiên cứu chi tiết chức năng các thành phần bên trong hệ điều hành: Quản lý tiến trình, Quản lý bộ nhớ, Đồng bộ hóa tiến trình, Quản lý Deadlock, Quản lý và cài đặt hệ thống tập tin, Quản lý đĩa.

10/10/2021 11:31:22 AM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành Linux - CĐ Nghề Đắk Lắk

Giáo trình Hệ điều hành Linux cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu hệ điều hành Linux; Cài đặt hệ điều hành Linux; Các khái niệm cơ bản trong Linux; Cài đặt phần mềm trong hệ điều hành Linux; Các ứng dụng phần mềm phổ biến trong Linux;...

10/10/2021 12:10:56 AM +00:00

Phân tích định tính việc áp dụng mô hình agile vào quy trình phát triển phần mềm

Bài báo này đề cập những phương pháp Agile được sử dụng nhiều nhất, ích lợi của việc sử dụng Agile, lợi thế của Agile trước Waterfall và đánh giá lợi ích thực tế của việc áp dụng Agile thông qua hai trường hợp Zonmob và Cisco. Mời các bạn tham khảo!

10/6/2021 2:23:10 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 Thiết kế và hiện thực chương trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế và hiện thực phần mềm; Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML; Mẫu thiết kế; Vấn đề thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/4/2021 6:51:09 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Thiết kế giao diện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Nguyên tắc thiết kế giao diện; Quy trình thiết kế giao diện; Tiêu chí đánh giá giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/4/2021 6:50:47 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 Thiết kế và tổ chức dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kết quả thiết kế; Quá trình thiết kế; Phương pháp thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/4/2021 6:50:27 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 Thiết kế phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế; Kiến trúc phần mềm; Phương pháp thiết kế phần mềm; Ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/4/2021 6:50:00 PM +00:00