Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 5: Specifying alternate courses of action: Selection statements

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 5: Specifying alternate courses of action: Selection statements. Chapter 5 - Specifying alternate courses of action: Selection statements. After completing this unit, you should be able to: Construct programs that select alternative actions using the If…Then…Else and Select Case statements; compare the select case statement with the If…Then…Else statement and describe situations for which each is appropriate; create GUIs using the MsgBox function and three new controls-RadioButton, GroupBox, and CheckBox-that present a set of options to the user and allow the user to input choices.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-5-specifying-alterna-yombuq.html

Nội dung


1113872

Tài liệu liên quan


Xem thêm