Tài liệu miễn phí Kỹ thuật lập trình

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ thuật lập trình

Cú pháp ngôn ngữ Python và ngữ nghĩa Python cơ bản

Ebook Dạo một vòng Python trình bày sử dụng dòng lệnh mẫu; cách để khởi chạy một đoạn mã Python; hướng dẫn nhanh về cú pháp ngôn ngữ Python; ngữ nghĩa Python cơ bản, toán tử; luồng điều khiển; định nghĩa và sử dụng hàm; lỗi và ngoại lệ; thao tác chuỗi và biểu thức chính quy; một cái nhìn tổng quát về những công cụ khoa học dữ liệu...

7/8/2020 9:12:28 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Giới thiệu học phần giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

7/8/2020 9:05:55 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 8 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 8: Kiểm tra tính đúng đắn và tối ưu hóa chương trình cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:05:49 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 7: Lập trình đệ quy cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy phi tuyến, đệ quy hỗ tương, các hoạt động hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:05:43 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 6 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 6: Tập tin cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình lưu trữ trên tập tin (FILE), cung cấp hàm thư viện phổ biến để thao tác trên tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:05:37 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:05:31 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 4: Chuỗi ký tự cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi ký tự, khai báo, nhập chuỗi, các hàm thư viện. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

7/8/2020 9:05:24 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 3: Ma trận cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, truy suất, ma trận vuông, nhập xuất ma trận số nguyên. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

7/8/2020 9:05:18 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 2: Lập trình con trỏ cung cấp cho người học các kiến thức: Đại chỉ của biến, con trỏ, cấp phát và giải phóng vùng nhớ, con trỏ và mảng một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:05:12 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Trần Minh Thái

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình và các bước xây dựng chương trình cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình, các bước xây dựng chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:05:06 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kế thừa và đa hình cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:05:00 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình- Chương 4: Lớp và đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình truyền thống và lập trình hướng đối tượng, các khái niệm liên quan tới Lớp và đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:04:52 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Windows form cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các ứng dụng của Windows form, môi trường thiết kế, các control phổ biến, Textbox,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:04:46 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Xửa lý mảng và chuỗi cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:04:39 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình C cung cấp cho người học các kiến thức: Biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C thăng, phát biểu điều kiện, phát biểu lặp, hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:04:32 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 0 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 0: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

7/8/2020 9:04:26 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Dữ liệu kiểu cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo cấu trúc, các thao tác trên biến cấu trúc, mảng cấu trúc, con trỏ cấu trúc và địa chỉ cấu trúc, truyền biến cấu trúc cho hàm, cấu trúc tự trỏ và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:59:00 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, khai báo prototype, viết nội dung của hàm, tham số trong lời gọi hàm, hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:58:54 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 3: Mảng và con trỏ cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, con trỏ, liên hệ giữa mảng và con trỏ, cấp phát bộ nhớ động, xâu ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:58:48 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C cung cấp cho người học các kiến thức: Từ vựng trong C, biểu thức; hàm vào/ra dữ liệu chuẩn, các câu lệnh điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:58:41 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, môi trường lập trình C, cấu trúc cơ bản của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:58:35 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - PhD. Nguyễn Thị Huyền

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:58:29 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu cấu trúc, khai báo cấu trúc, các thao tác cơ bản, mảng cấu trúc và các thao tác, enumerations- Typedef. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:53:59 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (tt)

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 6: Xử lý chuỗi và con trỏ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm con trỏ, các thao tác trên con trỏ, cấp phát bộ nhớ, con trỏ và mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:53:53 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 6: Xử lý chuỗi và con trỏ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và cấu trúc về chuỗi, các hàm nhập xuất chuỗi, một số hàm cơ bản về chuỗi, mảng và chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:53:47 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 5: Hàm (Chương trình con) cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc và lý do sử dụng chương trình con, tham số cho chương trình con, chương trình đệ quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:53:40 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 4: Mảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được mảng, thao tác được trên mảng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

7/8/2020 8:53:34 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 3: các câu lệnh lặp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được vòng lặp for, hiểu và cài đặt được vòng lặp while, hiểu và cài đặt được vòng lặp do…while, hiểu được cách sử dụng continue, break. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:53:28 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 2: Các câu lệnh rẽ nhánh cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được câu lệnh if, hiểu và cài đặt được câu lệnh if…else, hiểu và cài đặt được câu lệnh if lồng nhau, hiểu và cài đặt được câu lệnh switch. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:53:21 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 1: Các khái niệm cơ bản giúp người học hiểu được tổng quan ngôn ngữ lập trình C/C++, công cụ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, tập ký tự, từ khóa, quy tắc đặt tên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:53:15 PM +00:00