Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 13 | FileSize: 0.32 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ. Chương 7 - Kiểm tra và tối ưu hóa chương trình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ, tối ưu hóa thời gian thực hiện, kỹ thuật tối ưu các vòng lặp,... mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-7-ths-pham-dao-minh-vu-d6y9tq.html

Nội dung


CHƢƠNG 7 Kiểm tra & tối ưu hóa CT Đặt vấn đề Nguồn gốc các sai sót có 3 loại: Dữ liệu: Dùng bộ kiểm tra dữ liệu Cú pháp: Dùng trình biên dịch Ngữ nghĩa Có 2 cách kiểm lỗi chương trình: kiểm (testing) và sửa (debugging) 2 Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi Nguyên tắc  Bảo đảm mọi trường hợp đều được kiểm tra.  Thường bị lỗi ở những ngã rẻ, phải duyệt qua ít nhất một lần.  Một chương trình cần test nhiều lần.  Kiểm tra từng môđun một để giảm độ phức tạp. 3 Cách kiểm tra Tạo bộ dữ liệu thử sao cho thỏa 1 trong 4 cách sau:  Kiểm tra toàn bộ các nhánh của chương trình: Mỗi lệnh của chương trình đều chạy qua ít nhất một lần.  Kiểm tra ngẫu nhiên.  Kiểm tra ở những điểm nút: lựa chọn, lặp, …  Chèn lệnh kiểm tra logic ở mỗi đoạn (dòng) lệnh. 4 Tối ƣu hóa chƣơng trình Tối ưu thời gian: Tăng không gian lưu trữ, thuật toán không đổi, đổi cấu trúc dữ liệu và cấu trúc chương trình. Tối ưu không gian: Tăng thời gian, thuật toán không đổi, đổi cấu trúc dữ liệu và cấu trúc chương trình. Tối ưu thời gian và không gian: Thuật toán thay đổi. 5 ... - tailieumienphi.vn 1036739

Tài liệu liên quan


Xem thêm