Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Phạm Đào Minh Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Phạm Đào Minh Vũ. Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 1 - Ôn tập các kiến thức cơ bản. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nhắc lại các khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu cơ sở; khai báo biến, tầm vực của biến; các lệnh nhập xuất C++ (cin, cout); cách đặt tên; cách trình bày chương trình; toán tử tăng/ giảm, điều kiện; các ký hiệu phép toán số học, logic; cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lựa chọn, lặp); xây dựng hàm con.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-lap-trinh-nang-cao-chuong-1-pham-dao-minh-vu-gcubuq.html

Nội dung


Chương 1:
Ôn Tập Các Kiến Thức Cơ Bản

Giảng viên: Ths. Phạm Đào Minh Vũ
Email : phamdaominhvu@yahoo.com

Cấu trúc chương trình C

Khối khai báo

Hàm
main()
Các hàm con
(nếu có)

Những kiến thức cơ bản
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Nhắc lại các khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu cơ sở
Khai báo biến, tầm vực của biến
Các lệnh nhập xuất C++ (cin, cout)
Cách đặt tên
Cách trình bày chương trình
Toán tử tăng/ giảm, điều kiện
Các ký hiệu phép toán số học, logic
Cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lựa chọn, lặp)
Xây dựng hàm con

Tạo mới Project với VS 2010
 Bước 1: Khởi động Visual Studio 2010

Tạo mới Project với VS 2010
 Bước 2: Chọn menu File / New / Project

 Chọn tiếp ngôn ngữ C++
 Chọn kiểu project là Win32 Console Application
 Đặt tên cho ứng dụng ở mục Name
 Click Browse để chọn vị trí lưu Project và OK

1123790

Tài liệu liên quan


Xem thêm