Ứng dụng kỹ năng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 2.09 M | File type: PDF
of x

Ứng dụng kỹ năng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Trong nền kinh tế toàn cầu, thương mại điện tử và kinh doanh điện tử đã trở thành một yếu tố cần thiết của chiến lược kinh doanh và là một chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. Việc lồng ghép của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào kinh doanh đã cách mạng hoá mối quan hệ trong nội bộ các tổ chức và giữa các tổ chức và cá nhân.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ung-dung-ky-nang-thuong-mai-dien-tu-trong-doanh-nghiep-rvf2tq.html

Nội dung


 1. Thương mại điện tử TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG một số kỹ năng ứng dụng trong doanh nghiệp BÀI GIẢNG Quy trình ứng dụng TMĐT Quy trì Hướng dẫn một số kỹ năng ứng dụng ướ Đánh giá website TMĐT giá THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Khai thác hệ thống thông tin TM & Khai thá trong doanh nghiệp TT trên Internet Quy trình sử dụng Chữ ký số Quy trì Quy trình thanh toán điện tử Quy trì toá Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Thoan Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử ưở môn Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 ®Þnh nghÜa TM§T C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña E-Commerce 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh “ TM§T lμ viÖc mua b¸n hμng ho¸ vμ dÞch vô th«ng qua c¸c TM§ viÖ ho¸ th« ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö vμ c¸c m¹ng viÔn th«ng, ®Æc biÖt lμ qua ¬ng tiÖ m¹ th« ®Æc biÖ 3. Th−¬ng m¹i “céng t¸c”(c-Business) m¸y tÝnh vμ m¹ng Internet” Integrating / Collaborating Néi bé doanh nghiÖp c¸c bé phËn lkÕt (integrating) vμ kÕt nèi víi c¸c ®èi t¸c kinh + Ngang (doanh nghiÖp) : TM§T lμ viÖc thùc hiÖn toμn bé ho¹t nghiÖ TM§ viÖ thù hiÖ ho¹ doanh (connecting) ®éng kinh doanh bao gåm marketing (M), b¸n hμng (S), ph©n ph© phèi (D) vμ thanh to¸n (P) th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö phè to¸ th« ¬ng tiÖ Th−¬ng m¹i Giao dÞch (t-Commerce) 2. Hîp ®ång ®iÖn tö (ký kÕt qua m¹ng) Thanh to¸n ®iÖn tö (thùc hiÖn qua m¹ng) + Däc (qu¶n lý): TM§T bao gåm qu¶ lý): TM§ (online transaction), - C¬ së h¹ tÇng cho sù ph¸t triÓn TM§T ph¸ triÓ TM§ (I) - Th«ng ®iÖp d÷ liÖu Th« d÷ liÖ (M) Th−¬ng m¹i Th«ng tin (i-Commerce) 1. - C¸c quy t¾c c¬ b¶n (LuËt) c¬ (LuË (B) Th«ng tin (Information) lªn m¹ng web Trao ®æi, ®μm ph¸n, ®Æt hμng qua m¹ng (e-mail, chat, forum...) - C¸c quy t¾c riªng trong tõng lÜnh vùc (NghÞ ®Þnh) riª (S) Thanh to¸n, giao hμng truyÒn thèng - C¸c øng dông (PhÇn mÒm) (PhÇ (A) 10 July 2002 1
 2. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7 yếu tố quyết định thành công của website TMĐT trong doanh nghiệp Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu, vốn đầu tư Content SWOT: Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Hiểm họa Selection & Value Selection & Value Nội dung Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng, đánh giá website Commerce Performance & Service Performance & Service Thương mại Mua tên miền, thuê máy chủ Context Look & Feel Look & Feel Thiết kế website Thẩm mỹ Cập nhật thông tin, quản trị nội dung website Communication Advertising & Incentives Advertising & Incentives Giao tiếp Đánh giá website: thông tin, chức năng, tốc độ, nét riêng… Customiza... Personal Attention Bổ sung các chức năng: bảo mật, thanh toán Personal Attention Bẩy yếu tố Cá biệt hóa quyết định thành Quảng bá website, đăng ký trên Công cụ tìm kiếm, tham gia các Cộng Community Relationships công của website Community Relationships Sàn giao dịch thương mại điện tử đồng Thương mại điện tử Liên kết website với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, cơ quan Security & Reliability Security & Reliability quản lý nhà nước Connection / An toàn, bảo mật Xây dựng hệ thống cung cấp và phân phối Thương mại điện tử Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet một số kỹ năng ứng dụng trong doanh nghiệp Quy trình ứng dụng TMĐT Quy trì 1. ThÞ tr−êng HOA KỲ Đánh giá website TMĐT giá http://www.bigyellow.com/ Khai thác hệ thống thông tin TM & Khai thá TT trên Internet Quy trình sử dụng Chữ ký số Quy trì Quy trình thanh toán điện tử Quy trì toá Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 2
 3. Công cụ tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm - Từ khóa - Tên công ty - Tên doanh nghiệp - Địa chỉ - Địa điểm (thành phố) - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website www.bigyellow.com Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet 2. ThÞ tr−êng NhËt b¶n Internet townpage http://english.itp.ne.jp Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố) 3
 4. 3 www.jetro.go.jp Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet 3. ThÞ tr−êng EU HTTP://WWW.EUROPAGES.NET Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố) Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website 4
 5. Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố) Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website - Clich to talk Thị trường Đài Loan http://business.com.tw/ www.taiwantrade.com.tw Giao dịch điện tử - Gửi email trực tiếp - Free Internet Call 5
 6. Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet http://fita.org/ Edited by: MA. Nguyen Van Thoan, Head of Ecom Dept., FTU 6
 7. Kết quả tìm kiếm - Thông tin XNK - Các cơ hội mua & bán - Danh bạ các công ty Kết quả tìm kiếm - Luật kinh doanh - Thông tin XNK - Văn hóa kinh doanh - Các cơ hội mua & bán - Các cơ quan QLNN - Danh bạ các công ty - Luật kinh doanh - Văn hóa kinh doanh - Các cơ quan QLNN Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet http://www.intracen.org/index.htm Công cụ tìm kiếm: - Nước - Ngành hàng - Nhóm hàng - Ngôn ngữ 7
 8. Thương mại điện tử Số lượng danh bạ về một số kỹ năng ứng dụng trong doanh nghiệp thị trường Nhật Bản: Quy trình ứng dụng TMĐT Quy trì 26 Đánh giá website TMĐT giá Khai thác hệ thống thông tin TM & Khai thá TT trên Internet Quy trình sử dụng Chữ ký số Quy trì Quy trình thanh toán điện tử Quy trì toá Kết quả tìm kiếm - Thông tin XNK - Các cơ hội mua & bán - Danh bạ các công ty - Luật kinh doanh - Văn hóa kinh doanh - Các cơ quan QLNN Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 4. Chữ ký số 4. Chữ ký số Nguyên tắc sử dụng Nguyên tắc sử dụng Chữ ký điện tử dùng để làm gì? Mục đích của chữ ký điện tử ký Tương tự như chữ ký truyền thống, chữ ký Gắn liền hoặc kết hợp một cách logic cá điện tử dùng để ký trên các thông điệp dữ với thông điệp dữ liệu nhằm: xác nhận liệu người ký thông điệp dữ liệu và xác ườ Hình thức thể hiện của chữ ký ký nhận sự chấp thuận của người đó đối ườ điện tử với nội dung của thông điệp dữ liệu. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, ượ ướ ký chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình cá hì Nguồn: Điều 21, Luật GD ĐT 2006 thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn khá liền hoặc kết hợp một cách logic với thông cá li điệp dữ liệu Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 8
 9. 4. Chữ ký số 4. Chữ ký số Nguyên tắc sử dụng Nguyên tắc sử dụng Các cách để tạo ra chữ ký điện tử cá Điều 22. Chữ ký điện tử an toàn ký Dữ liệu tạo chữ ký chỉ gắn duy nhất với - Vân tay người ký ườ - Sơ đồ võng mạc Dữ liệu tạo chữ ký chỉ thuộc quyền - Sơ đồ tĩnh mạch trong bàn tay bà kiểm soát của người ký soá ườ - ADN Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau ký - Các yếu tố sinh học khác khá thời điểm ký đều có thể bị phát hiện có phá - Công nghệ mã hóa hó Mọi thay đổi đối với nội dung thông - … điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có có thể bị phát hiện phá Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 4. Chữ ký số Quy tr×nh ký b»ng khãa ®èi xøng tr× b» ®èi xø Nguyên tắc sử dụng Ng−êi Ng−êi Chữ ký số dùng công nghệ khóa công göi nhËn khai H§ ®· H§ ®· Công nghệ mã hóa không đối xứng hay hó Hîp Công Hîp ®−îc Th«ng INTERNET ®−îc công nghệ mã hóa hai khóa (Asymetric hó khó (Asymetric m· ®ång ®iÖp ®ång m· Encryption). Người gửi và người nhận mỗi Ng ườ và ngườ ho¸ ho¸ người đều có một cặp khóa (khóa bí mật – ườ có khó (khó bí private key và khóa công khai – public key) và khó Khãa khãa bÝ bÝ mËt mËt Private key: giữ bí mật, chỉ ngừơi ký được ượ Private sử dụng Public key: công khai cho mọi người biết ườ Public để sử dụng giao dịch với mình mì Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 9
 10. Mô hình sử dụng Khóa công khai The Public-Key Encryption Model Quy tr×nh “b¶o mËt” = khãa c«ng khai tr× mË c« m· kho¸ c«ng KHAI cña mäi ng−êi mμ A biÕt Ng−êi Ng−êi göi nhËn H§ ®· H§ ®· Hîp Hîp ®−îc Th«ng INTERNET ®−îc m· ®ång ®iÖp ®ång m· kho¸ c.céng kho¸ bÝ mËt ho¸ ho¸ cña B cña B khãa Khãa C¤NG bÝ KHAI mËt N.Mua N.b¸n A B Source: W. Stallings, “Cryptography and Network Security” Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 MôThe Public-Keyng Khóa công khai hình sử dụ Authentication Model Quy tr×nh “ký sè” = khãa bÝ mËt m· kho¸ c«ng KHAI cña mäi ng−êi mμ B biÕt Ng−êi nhËn Ng−êi göi H§ ®· H§ ®· Hîp Hîp ®−îc Th«ng INTERNET ®−îc m· ®ång ®iÖp ®ång m· ho¸ kho¸ bÝ mËt kho¸ c.céng ho¸ cña a cña a Khãa khãa bÝ C¤NG mËt KHAI N.Mua N.b¸n A B Source: W. Stallings, “Cryptography and Network Security” Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 10
 11. Quy tr×nh sö dông ch÷ ký sè “ ®Çy ®ñ” tr× sö ch÷ sè ®Çy Quy tr×nh sö dông ch÷ ký sè M· kho¸ bÝ mËt (N.nhËn) M· kho¸ CK (N.nhËn) INTERNET T§ ®· T§ ®· §¬n ®Æt Th«ng §¬n ®Æt ®−îc INTERNET ®−îc hμng hμng ®iÖp m· m· ho¸ ho¸ Ng−êi nhËn Ng−êi göi M· kho¸ bÝ mËt (N. göi) M· kho¸ CK (N. göi) T§ ®· T§ ®· T§ ®· T§ ®· ®−îc Ch÷ ký ®−îc INTERNET INTERNET ®−îc ®−îc m· ®iÖn tö m· ho¸ ký §T ký §T ho¸ Ng−êi göi Ng−êi nhËn Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Quy tr×nh “ký sè” ®Çy ®ñ sè” ®Çy Luật Giao dịch điện tử (VN,2006) Hîp ®ång Hîp ®ång Hîp ®ång INTERNET 3. Chương trình ký điện tử là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động Dán H§ rót gän & H§ rót gän phong bì m· hãa độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống Băm thông tin, chương trình máy tính khác Ký số Hîp ®ång nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng M¸y tÝnh Ng−êi göi cho người ký thông điệp dữ liệu. H§ rót gän & M¸y tÝnh Ng−êi nhËn m· hãa Kiểm tra Kiểm tra nội dung chữ ký Mở phong bì Hîp ®ång Hîp ®ång INTERNET H§ rót gän H§ rót gän & H§ rót gän m· hãa Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 11
 12. Thương mại điện tử Giá trị pháp lý của Chữ ký số Giá phá một số kỹ năng ứng dụng trong doanh nghiệp Điều 8. Giá trị pháp lý của chữ ký số Quy trình ứng dụng TMĐT Quy trì 1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn Đánh giá website TMĐT giá bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một Khai thác hệ thống thông tin TM & Khai thá thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ TT trên Internet ký số. Quy trình sử dụng Chữ ký số Quy trì Quy trình thanh toán điện tử Quy trì toá Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Chọn Phương thức Thanh toán Kiểm tra toàn bộ đơn đặt hàng Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 12
 13. Vai trò của Thanh toán điện tử C¸c bªn tham gia thanh to¸n ®iÖn tö 1. Chñ së h÷u thÎ/ Ng−êi mua Chñ thÎ Cardholder 2. Ng−êi b¸n hμng Merchant/seller 3. Ng©n hμng ph¸t hμnh Ng© ph¸ Issuing bank 4. Ng©n hμng cña ng−êi b¸n Ng© Acquirer ’s financial institution 5. HiÖp héi thÎ TD HiÖ thÎ Card association (VISA, MasterCard) 6. Bªn thø ba thø Third-party processors (outsourcers performing same duties formerly provided by issuers, etc.) Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 ThÎ tÝn dông & ThÎ ghi nî ThÎ tÝn dông & ThÎ ghi nî Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 13
 14. Các Module phần mềm VÝ dô: Quy tr×nh thanh to¸n thÎ tÝn dông của Website Thương mại điện tử Web site development tools Web page construction software E-commerce software Catalog software Product configuration software Electronic shopping cart Electronic Payment Systems Electronic cash Electronic Electronic wallets Electronic Credit, charge, debit, and smart cards Credit, Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 LOGO LOGO 14
 15. Hệ thống xử lý thanh toán Hệ thống xử lý thanh toán trực tuyến trực tuyến 2 1 3 4 5 6 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG BÀI GIẢNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Thoan Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử ở ư môn Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử 5/2007 15
685141

Tài liệu liên quan


Xem thêm