Tài liệu miễn phí Quản trị kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị kinh doanh

Aircraft wet lease agreement between Getjet airlines uab as lessor and bamboo airways company limited as - Lessee in respect of one (01) airbus A319 aircraft (MSN 4663)

Business contract, purchase and sale of products Aircraft wet lease agreement between Getjet airlines uab as lessor and bamboo airways company limited as - Lessee in respect of one (01) airbus A319 aircraft (MSN 4663).

7/8/2020 9:23:39 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự kháng cự với thay đổi của nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng

Trong một thị trường có tốc độ phát triển cao và nhiều biến động như Việt Nam hiện nay, các ngân hàng phải thực hiện những thay đổi một cách mạnh mẽ để có thể giúp tổ chức tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thay đổi, các vấn đề về sự phản kháng của nhân viên với thay đổi vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ phía các cấp quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu kiểm định lại sự tác động của các yếu tố năng lực cá nhân, sự tham dự và truyền thông đến sự kháng cự của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Với mẫu khảo sát là 323, phân tích EFA, CFA và SEM được sử dụng và kết quả cho thấy chỉ có yếu tố Năng lực cá nhân và Sự tham dự có tác động đến Sự kháng cự, tác động của yếu tố Truyền thông không có ý nghĩa thống kê. Trong đó, Năng lực cá nhân có tác động âm và Sự tham dự có tác động dương đến Sự phản kháng của nhân viên.

7/8/2020 9:22:09 PM +00:00

Organizational culture of Japanese firms and lessons for Vietnameses enterprises

Organizational culture or corporate culture is a special asset of an organization which was once considered as “precious spiritual treasure”. It plays an important role in organizations. This paper reviews the definition, importance and the structure of organizational culture as the background to analyze common characteristics of Japanese firms’ culture. Specifically, the organizational culture of Panasonic and Isowa are diagnosed to provide the outstanding aspects of them in order to give some lessons for Vietnamese enterprises.

7/8/2020 9:21:37 PM +00:00

Innovative work behavior: Hr practice-related key drivers and its impacts on work role performance

Questionnaires using Likert scale are designed on the basis of literature review and distributed to employees currently working in Viettel Group by convenience sampling. To analyze data, the software programs IBM SPSS and IBM AMOS are employed. IBM SPSS provides Reliability Analysis to test internal consistency, and Exploratory Factor Analysis to comprehend dimensions and patterns of factors. Likewise, IBM AMOS offers Confirmatory Factor Analysis to scrutinize the Goodness of Fit of the Measurement model and Structural Equation Modelling to produce regression weights.

7/8/2020 9:21:30 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu trình bày mục đích và phạm vi đề cập của môn học, các nội dung cơ bản của bài giảng, phương pháp học và đánh giá kết quả, giới thiệu các khái niệm cơ bản,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:02:55 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:02:49 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình lập kế hoạch tài chính, nội dung kế hoạch tài chính, tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:02:42 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong KHKD, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:02:35 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức, quá trình lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:02:29 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:02:22 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:02:09 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:02:02 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong kế hoạch marketing, thành phần marketing tích hợp, qui trình lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:01:49 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:01:43 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô, phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:01:29 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:01:13 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Mô tả sản phẩm – dịch vụ cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích mô tả về sản phẩm – dịch vụ, ứng dụng sản phẩm – dịch vụ, lợi ích của sản phẩm – dịch vụ, kế hoạch phát triển sản phẩm – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:01:01 PM +00:00

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập KHKD, quá trình lập một bản KHKD, tổ chức và triển khai việc lập KHKD. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:00:47 PM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh, đối tượng đọc bảng kế hoạch kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:00:40 PM +00:00

Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị truyền thông marketing tích hợp cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của truyền thông marketing tích hợp, các công cụ truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:00:10 PM +00:00

Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị kênh phân phối cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và chức năng của hệ thống kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối, tổ chức (xây dựng) kênh phân phối, quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo

7/8/2020 9:00:02 PM +00:00

Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam

Thời điểm có hiệu lực của Hiệp định CPTPP đã đặt ra nhiệm vụ cho các quốc gia thành viên phải thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống không nhìn thấy được, cụ thể là nhãn hiệu âm thanh và mùi. Trong số 11 quốc gia thành viên thuộc Hiệp định CPTPP, có tới 9 quốc gia đã có quy định rõ ràng về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh trong luật nhãn hiệu1, và 5 quốc gia chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu mùi2. Như vậy, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia còn lại trong CPTPP chưa từng chấp thuận bảo hộ “dấu hiệu không nhìn thấy được”3 như nhãn hiệu, đồng nghĩa với việc, cả nhãn hiệu âm thanh và mùi đều chưa được chấp thuận bảo hộ tại Việt Nam và Malaysia. Với kinh nghiệm bảo hộ của nhiều quốc gia khác và cả các quốc gia thành viên CPTPP, Việt Nam có thể thừa hưởng kinh nghiệm lập pháp cũng như thực tiễn bảo hộ từ các quốc gia này để xây dựng một cơ chế bảo hộ riêng cho các nhãn hiệu âm thanh và mùi.

7/8/2020 8:30:34 PM +00:00

Business licensing regulations: Constraints and solutions

The Vietnamese Government has made remarkable efforts in streamlining its business licensing regulations. Nevertheless, a significant number of constraints remain and their negative impacts on economic reform and development have not been effectively dealt with. This paper discusses the constraints in existing business licensing regulations and provides policy recommendations to improve their quality and enhance the capability of implementing agencies in order to maintain the sustainability of achievements and the quality of any upcoming regulations.

7/8/2020 8:29:50 PM +00:00

Business registration in Vietnam: Burden or opportunity

Experience from other countries demonstrates that, while business registration and related start-up procedures can be a burden for both officials and business people, this need not be the case. Many countries have seized the opportunity to establish laws, procedures and computer systems, which simplify the process. Often this has led to the establishment of a onestop shop, bringing together functions previously exercised by different departments. This is a model, which is now being adopted in several Vietnamese provinces, with both short- and medium-term benefits.

7/8/2020 8:29:44 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng gas Petrolimex của người tiêu dùng tại thành phố Đông Hà

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển và kiểm định mô hình nghiên cứu liên quan đến các nhân tố tác động đến ý định tiếp tục sử dụng gas Petrolimex của người dân ở thành phố Đông Hà. Để phân tích vấn đề này, nghiên cứu tiến hành điều tra bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên nhiều giai đoạn, với mẫu là 177 người dân đang sử dụng gas Petrolimex trên địa bàn. Phương pháp phân tích hồi quy được sử dụng nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

7/8/2020 8:26:07 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng túi thân thiện với môi trường của người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Huế

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố tác động đến ý định và hành vi sử dụng túi thân thiện với môi trường của người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Huế. Mô hình nghiên cứu được thiết lập dựa trên mô hình mở rộng của thuyết hành vi hoạch định (TPB – Theory of Planned Behaviour).

7/8/2020 8:26:01 PM +00:00

On-demand air transportation and corporate aviation management: Part 2

Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2 present flight department management; operations; maintenance; safety; putting it all together; business aviation background.

7/8/2020 8:09:28 PM +00:00

On-demand air transportation and corporate aviation management: Part 1

Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1 present setting the scene; determining the need; getting started; running the business.

7/8/2020 8:09:18 PM +00:00

Airline economics and US airline industry: Part 2

Ebook Airline economics - An empirical analysis of market structure and competition in the US airline industry: Part 2 present entry and market-sharing agreements in the U.S. airline industry; related literature, econometric evidence, summary of results, directions for future research reference.

7/8/2020 8:08:58 PM +00:00

Airline economics and US airline industry: Part 1

Ebook Airline economics - An empirical analysis of market structure and competition in the US airline industry: Part 1 present introduction, airline city pair markets as natural oligopolies; market size, firm numbers and market share asymmetry.

7/8/2020 8:08:52 PM +00:00