Tài liệu miễn phí Thương mại điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại điện tử

Hành vi mua hàng ngẫu hứng của giới trẻ trên các trang thương mại điện tử

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá và phân tích hành vi mua hàng mang tính chất ngẫu hứng trên các trang thương mại điện tử (TMĐT). Trong đó, nghiên cứu đi sâu vào xác định xu thế các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của giới trẻ trên các trang TMĐT.

12/29/2020 3:37:30 PM +00:00

Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng điện tử (E-CRM) tại Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam

Bài viết nghiên cứu thực trạng quản trị quan hệ khách hàng điện tử cho trường hợp cụ thể là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), để từ đó tìm ra các giải pháp hợp lý nhất cho các Hãng Hàng không của Việt Nam.

12/29/2020 3:34:40 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định xem quảng cáo trong ứng dụng di động của người sử dụng trẻ tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là xác định và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau tới thái độ và ý định xem quảng cáo của người sử dụng trẻ tại Hà Nội. Nghiên cứu được phát triển trên nền tảng lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và tích hợp các thuộc tính đổi mới, sáng tạo cho thích hợp với lĩnh vực quảng cáo trong ứng dụng.

12/29/2020 3:32:39 PM +00:00

Hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên các website doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19

Bài viết ứng dụng lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behaviour - TPB) nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố gồm thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định và hành vi mua hàng trực tuyến trên các website doanh nghiệp Việt Nam. Khảo sát được thực hiện với 170 khách hàng tại Việt Nam bằng bảng câu hỏi được gửi qua Google Drive trong tháng 2-3/2020.

12/29/2020 1:07:36 PM +00:00

The impacts of customer satisfaction on loyalty of the youth (18-25 years old) towards e-commerce trading floors in Ho Chi Minh City

This paper only covers E-commerce trading sites within the retailing industry. Hence, future research can greatly improve the model by extending the time period of data collection and covering more industries. Besides, a more modern approach such as SEM is a decent option for measurement scales evaluation and model testing, since Multiple Linear Regression Analysis requires strict assumptions and may have a great likelihood of measurement errors.

12/29/2020 12:00:39 PM +00:00

Đề cương chi tiết môn Thương mại điện tử

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử cho các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

12/29/2020 9:22:40 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 4

In seminars in IT for Businesses - Summary 4, students will be able to understand: Process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information processing goals.

12/29/2020 9:05:03 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 3

In seminars in IT for Businesses - Summary 3, students will be able to understand: The way in which organizations collect, process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information processing goals.

12/29/2020 9:04:56 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 2

In this chapter, students will be able to understand: Technical aspect of information technologies in organizational settings; the way in which organizations collect, process and exchange information; technologies used to handle information's in organizations; technological and Societal factors that affect Information Processing goals.

12/29/2020 9:04:46 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Summary 1

In this chapter, students will be able to understand: Social aspects of technical use; technical aspect of information technologies in organizational settings; the way in which organizations collect, process and exchange information;...

12/29/2020 9:04:40 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 25: Ethic & information security issues (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 25: Ethic & information security issues (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Information security, protecting intellectual assets, the first line of defense – people, the second line of defense – technology.

12/29/2020 9:04:34 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 24: Ethic & information security issues (Part 1)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 24: Ethic & information security issues (Part 1). In this chapter, students will be able to understand: Information ethics, developing information management policies, ethics in the workplace.

12/29/2020 9:04:27 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 23: Information systems development (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 23: Information systems development (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Systems development life cycle, application development methodologies, project management, systems acquisition, development phases in a structured process.

12/29/2020 9:04:20 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 22: Information systems development (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: Systems development life cycle, application development methodologies, project management, systems acquisition, development phases in a structured process.

12/29/2020 9:04:14 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 21: Organizational systems & enterprise applications (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Decision-making levels of an organization, information systems supporting the functional areas, enterprise systems, legacy system, enterprise system, enterprise resources planning, the challenge of ERP,...

12/29/2020 9:04:06 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 20: Organizational systems & enterprise applications (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: Organizational information systems, the need for integration in modern businesses, enterprise resource planning, supply chain management, customer relationship management.

12/29/2020 9:03:59 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 19: Internet & e-commerce (Part 2)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 19: Internet & e-commerce (Part 2). In this chapter, students will be able to understand: Ebusiness models, the challenges of ebusiness, web 2.0: advantages of business 2.0, networking communities with business 2.0, business 2.0 tools for collaborating, the challenges of business 2.0.

12/29/2020 9:03:52 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 18: Internet & e-commerce (Part 1)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 18: Internet & e-commerce (Part 1). In this chapter, students will be able to understand: Web 1.0 - Ebusiness, Web 2.0 – Business 2.0, internet basics, disruptive technologies and web 1.0, advantages of ebusiness, ebusiness models, the challenges of ebusiness.

12/29/2020 9:03:46 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 17: Telecommunication & network applications (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Benefits of telecommunication networks in business; networking basics: architecture, topology, protocols, media; network applications; connected computers, size of computer networks, mobile computing, types of networks;...

12/29/2020 9:03:39 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 16: Telecommunication & network applications (Part 1)

Seminars in IT for Businesses - Lecture 16: Telecommunication & network applications (Part 1). In this chapter, students will be able to understand: Benefits of telecommunication networks in business; networking basics: architecture, topology, protocols, media; network applications.

12/29/2020 9:03:31 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 15: Infrastructure of information systems for BIS (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Primary storage, Random Access Memory (RAM), Read-Only Memory (ROM), secondary storage, hard drive, access speed, magnetic medium, input devices,...

12/29/2020 9:03:24 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 14: Infrastructure of information systems for BIS (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: IS infrastructure and its benefits to business, building sustainable IS infrastructures, elements of computer hardware, elements of computer software.

12/29/2020 9:03:17 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 13: Information and databases (Part 2)

In this chapter, students will be able to understand: Relationships, data modeling & DB design, dealing with many-to-many relationships, composite entities, database design, foreign keys in relational database, database integrity,...

12/29/2020 9:03:09 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 12: Information and databases (Part 1)

In this chapter, students will be able to understand: The importance of high-quality information and issues involved in managing business data; advantages of the database approach; data modeling and database design with entity relationship diagram (ERD); how organizations can maximize their strategic potential with databases : data warehouse, data marts, data mining, business intelligence.

12/29/2020 9:03:01 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 11: Information systems for value driven business

In this chapter, students will be able to understand: How business make profit (value chain), how is create added value, how business make decision (organizational pyramid), how is help in decision making process.

12/29/2020 9:02:53 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 9: The social impact of information and communication technology on business

Seminars in IT for Businesses - Lecture 9: The social impact of information and communication technology on business. This chapter explain the benefits and drawbacks of the use of information and communication technology in: Manufacturing, industry, commerce, medicine, the home, education, tele-working.

12/29/2020 9:02:46 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 8: Ethics in information technology

In this chapter, the following content will be: What is ethics, and why is it important to act according to a code of principles? Why is business ethics becoming increasingly important? What are corporations doing to improve business ethics? Why are corporations interested in fostering good business ethics?

12/29/2020 9:02:40 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 7: Competing with information technology

After studying this chapter you will be: Identify several basic competitive strategies and explain how they can use information technologies to confront the competitive forces faced by a business; identify several strategic uses of information technology for electronic business and commerce, and give examples of how they give competitive advantages to business;...

12/29/2020 9:02:32 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 6: Business with changing world

In this chapter, the following content will be discussed: Technology – Impact on our lives, the impact of technology, managing information, changing world of business, the internet, e-business, customer relationship management, legal and social issues,...

12/29/2020 9:02:24 AM +00:00

Seminars in IT for Businesses - Lecture 5: Managing data resources

In this chapter, the following content will be discussed: Describe basic file organization concepts and the problems of managing data resources in a traditional file environment, describe how a database management system organizes information and compare the principal database models, apply important database design principles,...

12/29/2020 9:02:15 AM +00:00