Tài liệu miễn phí Thương mại điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại điện tử

Tài liệu học tập Thương mại điện tử: Phần 2

Phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề cơ bản trong quản trị thương mại điện tử như: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, luật điều chỉnh thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:30:50 AM +00:00

Tài liệu học tập Thương mại điện tử: Phần 1

Tài liệu học tập Thương mại điện tử: Phần 1 trình bày các vấn đề cơ bản trong thương mại điện tử như: Tổng quan về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, marketing điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:30:43 AM +00:00

Giáo trình Marketing thương mại: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược marketing và tham số sản phẩm, giá cả trong chiến lược marketing, địa điểm và phân phối hàng hóa trong chiến lược marketing, xúc tiến trong chiến lược marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:30:29 AM +00:00

Giáo trình Marketing thương mại: Phần 1

Giáo trình Marketing thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng cơ bản của marketing thương mại, cơ hội hấp dẫn và thị trường của doanh nghiệp, nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của doanh nghiệp, nghiên cứu khách hàng và cách mua sắm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:30:20 AM +00:00

Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Marketing điện tử, rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, luật điều chỉnh thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:30:10 AM +00:00

Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 1

Giáo trình nhập môn Thương mại điện tử: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại điện tử, thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, giao dịch điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:30:02 AM +00:00

Matching algorithm of the auctions on Ebay

This paper explores eBay auction properties that match buyers and sellers and generates millions of sales every month. eBay’s auction is now a well known mechanism designed to make buyers and sellers feel comfortable doing business without meeting each other.

5/22/2021 4:45:55 AM +00:00

Tác động của các yếu tố nội bộ đến nợ xấu của ngân hàng thương mại

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các yếu tố nội bộ tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo thường niên của 22 ngân hàng thương mại hoạt động trong giai đoạn từ 2006 - 2015 (10 năm).

5/22/2021 2:18:54 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng trong việc sử dụng ví điện tử

Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng trong việc sử dụng ví điện tử. Các phương pháp kiểm định trung bình của tổng thể, kiểm định nhân tố khám phá, phân tích hồi quy đa biến được sử dụng nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của các nhân tố tới nhu cầu sử dụng ví điện tử và làm rõ tác động của các nhân tố đó đến sự hài lòng trong việc sử dụng ví điện tử tại Hải Phòng.

5/21/2021 7:58:33 PM +00:00

Chương trình giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh thương mại – ĐH Đà Nẵng

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công tác quản trị các hoạt động thương mại một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

5/21/2021 11:40:49 AM +00:00

Quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử

Quản lý tuân thủ là một khái niệm đã được nhắc tới nhiều đối với hải quan trên thế giới. Tuy nhiên, đây là một nội dung còn thiếu và yếu của quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan của Việt Nam, nhất là khi giao dịch trực tuyến trở thành thói quen trong hành vi tiêu dùng của xã hội đang số hóa. Bài viết làm rõ quá trình quản lý tuân thủ đối với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thông qua phương thức giao dịch thương mại điện tử và đề xuất các giải pháp chính sách liên quan.

5/20/2021 11:35:44 PM +00:00

Trao đổi về kinh doanh thương mại điện tử và quản lý thuế thương mại điện tử

Cùng với nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam đã, đang phát triển mạnh mẽ. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và quản lý thuế thương mại điện tử, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

5/20/2021 11:32:58 PM +00:00

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở nước ta thời gian qua có sự đóng góp tích cực của hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng tăng, nhưng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp này vẫn còn những khó khăn, bất cập cần phải có những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử góp phần tăng tính tuân thủ tự nguyện của các doanh nghiệp.

5/20/2021 11:29:26 PM +00:00

Giáo trình môn học/mô đun: Công nghệ thương mại điện tử (Ngành/ nghề: thiết kế trang web) – Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Công nghệ Thương mại điện tử cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Các doanh nghiệp Việt Nam và thương mại điện tử; một số lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử; thảo luận về vấn đề thanh toán qua mạng & hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử; rủi ro & biện pháp phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:55:21 PM +00:00

Giáo trình môn học/mô đun: Công nghệ thương mại điện tử (Ngành/ nghề: Thiết kế trang web) – Phần 1

Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình Công nghệ thương mại điện tử giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử cũng như kỹ năng xây dựng chiến lược thương mại điện tử. Giáo trình được tổ chức thành 10 bài theo các chủ đề khác nhau nhằm giúp người học tiếp cận các khía cạnh khác nhau của công nghệ thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:55:14 PM +00:00

Hoạt động thương mại điện tử trong môi trường thương mại quốc tế tại Việt Nam

Bài viết tập trung vào phân tích sự phát triển và mối quan hệ của thương mại điện tử trong môi trường thương mại quốc tế tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị về hành lang pháp lý và cơ chế quản lý cho thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay.

5/20/2021 12:43:07 PM +00:00

Các mô hình thương mại quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trên thế giới, Cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ đẩy mạnh việc phát triển kinh tế qua Internet, gắn liền mọi khoảng cách. Bài viết nghiên cứu các mô hình thương mại điện tử và đưa ra bài học cho nền kinh tế Việt Nam vững bước phát triển.

5/20/2021 12:41:32 PM +00:00

Ứng phó với những rào cản trong thương mại quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Bài viết này tác giả phân tích tình hình ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế ở Việt Nam, qua đó đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam ứng phó tốt với các rào cản thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng.

5/20/2021 12:41:24 PM +00:00

Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và logistics

Sự thay đổi của toàn thế giới trong thời gian qua, các xu hướng kinh doanh thương mại điện tử từ các nước phương Tây đang hướng sang khu vực châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu (quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam năm 2018 ước tính đạt 8,06 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2017).

5/20/2021 10:35:40 AM +00:00

Giải pháp phát triển hoạt động bán hàng qua hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam

Nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động bán hàng qua hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, báo cáo e-Conomy SEA, báo cáo thương mại điện tử của Iprice.

5/20/2021 10:35:11 AM +00:00

Bài giảng Bài 7: Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử

Bài giảng Bài 7: Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử giúp người học hiểu lý do cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh trước khi tham gia vào thương mại điện tử; xác định phạm vi triển khai, xác định nguồn lực; lên kế hoạch và tiến hành triển khai dự án thương mại điện tử.

5/20/2021 1:35:19 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - TS. Nguyễn Việt Khôi

Chương 6 - Khởi động thành công một doanh nghiệp trực tuyến và các dự án thương mại điện tử. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Các bước thiết lập một công ty mới hoặc một dự án trực tuyến, 5 bí kíp giúp công ty khởi nghiệp tốt, Lên kế hoạch kinh doanh trực tuyến, bổ sung các ý tưởng TMĐT/ chuyển đổi sang doanh nghiệp TMĐT, quản lý quy trình kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:22:49 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - TS. Nguyễn Việt Khôi

Chương 5 - Thanh toán điện tử (E-payment). Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nắm được sự chuyển đổi từ thanh toán truyền thống sang thanh toán điện tử (không sử dụng tiền mặt); hiểu được quá trình thực hiện một giao dịch trực tuyến (Thẻ tín dụng); nắm được các ứng dụng khác nhau và tương lai của thẻ thông minh (smart cards);... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:22:41 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Khôi

Chương 4 - E-marketing: Hành vi khách hàng, nghiên cứu thị trường và quảng cáo. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Marketing truyền thống, bản chất của marketing điện tử, chiến lược marketing điện tử: nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng trực tuyến, phân đoạn khách hàng, sự khác biệt và định vị sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:22:31 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Khôi

Chương 2 - Các mô hình thương mại điện tử: Mô hình B2B – Mua và bán trong các thị trường điện tử tư nhân. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Sự phát triển của thương mại điện tử B2B, các loại hình giao dịch B2B cơ bản, các loại hình thị trường B2B trực tuyến cơ bản, các bên tham gia TMĐT B2B, các loại giao dịch B2B, hướng giao dịch thương mại (direction of trade),… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:22:24 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Khôi

Chương 3 - Các mô hình thương mại điện tử: Mô hình B2C và Mô hình B2B. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động thương mại điện tử; bán lẻ trong thương mại điện tử: Các sản phẩm và dịch vụ (B2C); các sản phẩm và dịch vụ (B2C); các dịch vụ du lịch trực tuyến; thị trường việc làm trực tuyến; bảo hiểm trực tuyến; chứng khoán trực tuyến;… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:22:17 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 (tt) - TS. Nguyễn Việt Khôi

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về thị trường điện tử như cơ chế, công cụ và những ảnh hưởng của thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:22:10 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Khôi

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Hiểu định nghĩa thương mại điện tử và các cách thức phân loại thương mại điện tử; mô tả và thảo luận nội dung và khuôn khổ phân tích thương mại điện tử; mô tả các giao dịch chính trong thương mại điện tử; mô tả cuộc cách mạng số tác động tới thương mại điện tử; Mô tả ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới EC;...

5/19/2021 8:22:03 PM +00:00

Bàn về thanh toán điện tử qua ngân hàng trong sự phát triển của thương mại điện tử

Mục đích của bài viết làm rõ thế nào là thương mại điện tử, thanh toán điện tử qua ngân hàng trong thương mại điện tử, cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong thanh toán điện tử qua ngân hàng và những biện pháp chủ yếu nhằm hạn chế những rủi ro, tổn thất có thể xảy ra.

3/18/2021 7:24:04 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Các mô hình thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Các mô hình thương mại điện tử trình bày khái niệm, đặc điểm, các lợi ích và hạn chế của một số mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay trên thế giới.

3/18/2021 5:28:35 PM +00:00