Sốt xuất huyết DENGUE - Những vấn đề hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 49 | FileSize: 2.05 M | File type: PDF
of x

Sốt xuất huyết DENGUE - Những vấn đề hiện nay. Sốt xuất huyết Dengue (IPA: ['deŋgeɪ], tiếng Việt thường đọc là Đăng-gơ) (dengue fever, DF), Sốt xuất huyết Dengue (dengue hemorrhagic fever, DHF) và biểu hiện nặng nề nhất của bệnh là Hội chứng sốc Dengue (Dengue Shock Syndrome, DSS) đều được gây nên bởi một trong bốn loại huyết thanh virus gần gũi nhưng lại khác nhau về mặt kháng nguyên là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Virus này thuộc chi Flavivirus. Nhiễm một loại virus có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời nhưng chỉ chống lại chính loại huyết thanh virus đó mà thôi. Chính vì.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/sot-xuat-huyet-dengue-nhung-van-de-hien-nay-m031tq.html

Nội dung


 1. S T XU T HUY T DENGUE- NH NG V N HI N NAY BS Nguy n Thanh Hùng B nh vi n Nhi ng 1
 2. TÌNH HÌNH MAÉC SXH KHU VÖÏC PHÍA NAM NAÊM 1998-2006 (DAPCSXHQG) SOÁ MAÉC/ SOÁ C/M NAÊM SOÁ MAÉC 100.000 daân CHEÁT (%) 1998 123997 455,7 347 0,3 1999 22742 83,6 65 0,28 2000 18740 69,89 49 0,26 2001 28584 104,51 71 0,25 2002 21908 76,6 43 0,196 2003 40543 146,91 69 0,17 2004 66183 207,44 103 0,16 2005 44277 153,1 47 0,09 TB 01 - 05 40907 128,9 68 0,17 2006 65706 201,1 62 0,09
 3. PHAÂN TÍCH CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TÖÛ VONG 2006
 4. PHAÂN BOÁ SOÁ CA CHEÁT SXH THEO THAÙNG NAÊM 2006 Soá ca cheát 2004 15 2006 10 2005 Tr.bình 2000-2005 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thaùn g
 5. PHAÂN BOÁ T VONG NĂM 2006 THEO T NH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ST, BT, CT, BRVT, N, H U TI N BD, AN TP. KIÊN B C CÀ T TN L , LA, TV, VL LIÊU MAU GIANG GIANG BP GIANG GIANG HCM
 6. Phaân boá töû vong theo giôùi % 70 63.5 60 60 56 54.7 51.3 51.1 2001 48.9 48.7 50 44 2002 42.2 40 40 36.5 2003 2004 30 2005 20 2006 10 0 Nam Nöõ Giôùi tính
 7. Phaân boá töû vong theo tuoåi % 60 50 48.4 44 44.7 2001 40 39.7 40 2002 35.9 33.3 2003 31.3 30 25.6 25.6 2004 25.5 22 20.6 20 19 20 2005 20 17 16.9 2006 12.8 10.9 9.5 10 7.7 6.4 6.3 0 0-04 5-9 10-14 >= 15 Tuoåi Năm 2006: 93,6% TV BN < 15 tu i; 73% TV BN
 8. Phaân boá töû vong theo thôøi gian töø luùc khôûi beänh ñeán töû vong % 100 80 76.6 2001 73 70 66.7 2002 60 61.9 60 2003 2004 40 2005 29.2 23.8 2006 20 19 17.9 17.9 20 15.6 10.3 9.2 5.1 5 5 4.7 3.1 3.2 1.5 1.2 0 0 =7 Khoâng roõ Thôøi gian (ngaøy) T vong: N4 -6: 73%; >= N7: 23,8%.
 9. Phaân boá caùc ca töû vong theo thôøi gian töø luùc nhaäp vieän ñeán khi töû vong % 80 70.3 71.8 70 66.7 64.6 64.2 2001 60 2002 2003 40 2004 33.3 30.8 31 2005 25 23.4 20 2006 15.4 12.8 6.3 5 4.6 4.8 0 0 Khoâng roõ =3 Thôøi gian (ngaøy) T vong: = 3 ngày: 33,3%
 10. Phaân boá ca töû vong theo theo chaån ñoaùn laâm saøng % 70 58.7 60 56.4 55 52.3 51.6 2001 48.8 50 47.6 43.644.6 2002 40 41.3 40 37.5 2003 2004 30 2005 20 2006 9.4 10 5 3.1 2.4 1.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 SXH ñoä II SXH ñoä III SXH ñoä IV Khoâng roõ Chaån ñoaùn S c SXH: III: 58,7%; IV: 41,3%
 11. Phaân boá ca töû vong theo theo tuyeán beänh vieän nôi töû vong % 100 81 78.6 80 75 2001 70.3 66.7 66.2 2002 60 2003 2004 40 2005 26.1 21.9 23 2006 20 20 11.9 11.1 10.3 9.5 7.9 7.8 7.7 5 0 Huyeän Tænh Nôi khaùc Tuyeán beänh vieän TV t i BV t nh: 81%; BV huy n: 7,9%
 12. Phân tích 38 trư ng h p t vong Nam/ N : 13/ 25 • Tu i TB: 7,26 (1-14 t) • 14/ 38 ca T t i BV huy n t nh • T vong t i BV huy n: 3, BV t nh/TW: • 35 ca. • Th i gian i u tr TB: 2,3 ngày (1 gi - 4 ngày)
 13. Bi u hi n lâm sàng: Tái s c/SKD: 34 ca Suy hô h p: 26 ca XHTH: 25 ca T/ch ng th n kinh: 10 ca Xét nghi m: Toan chuy n hóa: 13/ 25 ca DIC: 15/ 18 ca MAC- ELISA: 8/9 ca (+)
 14. i u tr : Truy n máu: 28 ca, Truy n HT tươi: 6 ca Bù toan: 15 ca CPAP: 24 ca V n m ch: 25 ca Ch c dò MP/ MB: 11 ca o CVP: 22/ 38 ca; m t s ca o CVP tr , th t b i
 15. NGUYÊN NHÂN T VONG Soác keùo daøi: 29/ 38 ca. Xuaát huyeát tieâu hoaù naëng: 11/ 38 ca Suy hoâ haáp: 8/ 38 ca SXH daïng naõo: 3/ 38 ca
 16. Nh n xét x trí • M t s trư ng h p ch n óan SXH chưa rõ Ph i l y 2 ml máu TM cho HTC , PCR. • Chưa x trí t t ca b/ch ng n ng. • M t s ca x trí không phù h p khi n bn rơi vào SKD. • Phát hi n tr XHTH nên ch nh truy n máu tr .
 17. Quaù taûi bn SXH ôû BV Quaù taûi bn SXH ôû BV huyeän tænh/ BV trung öông
 18. Löôïng giaù hieäu quaû vaø öùng duïng caùc nghieân cöùu (tt) • Tìm caùc nguyeân nhaân gaây töû vong trong nhieãm Dengue – Medical audits & khaûo saùt caùc ca töû vong – Autopsy – • Sinh beänh hoïc (caùc ca töû vong sôùm) • Haäu quaû cuûa ñieàu trò.
 19. Tl t vong SXH các t nh phía Nam, 1998-2006 (DAPCSXHQG, 2006) 3 2.47 2.5 2.08 2 % TV s c SXH 1.53 1.44 1.5 1.24 1.02 1 0.79 % TV chung 0.64 0.55 0.5 0.28 0.29 0.26 0.25 0.196 0.17 0.16 0.09 0.09 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 20. International Meeting on Dengue, Pune India, Nov 10, 2006 NC tieàn cöùu 8 naêm, Pune, India töø 1998: 2113 bn (Dr Rajesh Gadia): •* XH: 40%, XH naëng: 3%. •* Shock: 7% •* Hoân meâ, daïng naõo: 7% •* Suy gan: 3%, Suy thaän: 2%, DIC: 1% •* ARDS, Phuø phoåi caáp: 4% •Töû vong chung 2%. Giaûm töû vong töø 3,1% naêm 1998 coøn 1,7%. •
669764