Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 3 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 3 - Kathy Schwalbe. Chapter 3 - The project management process groups: A case study. This chapter describes each project management process group in detail through a simulated case study based on JWD Consulting. It also includes samples of typical project documents applied to this case.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-3-kathy--8nfbuq.html

Nội dung


1104774

Tài liệu liên quan


Xem thêm