Tài liệu miễn phí Quản lý dự án

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý dự án

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Chương 1: Tổng quan về dự án và thiết lập dự án (Th.s Đặng Trí Dũng)

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Chương 1: Tổng quan về dự án và thiết lập dự án (Th.s Đặng Trí Dũng) có nội dung tình bày về khái niệm và vai trò của dự án đầu tư, chu trình thiết lập dự án, phân loại dự án đầu tư, nội dung dự án đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 12:17:36 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án phát triển - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Quản lý dự án phát triển gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị dự án; Xác định và lựa chọn dự án; Quản lý tổng thể dự án; Cơ cấu tổ chức dự án; Quản lý phạm vi dự án; Quản lý tiến độ dự án; Quản lý chi phí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 3:21:32 AM +00:00

Đề án Chuyển đổi số quốc gia

Đề án Chuyển đổi số quốc gia gồm các nội dung chính sau: Bối cảnh và sự cần thiết chuyển đổi sô; Nội dung đề án chuyển đổi số quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 6:09:25 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công – Bài 7: Huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án

Bài giảng Thẩm định đầu tư công – Bài 7: Huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án giúp các bạn nắm được những kiến thức về các đối tượng có quyền lợi trong dự án; các nhà tài trợ vốn cho dự án; đầu tư vốn chủ sở hữu; uy tín vay nợ của dự án; tài trợ dự án bằng nợ vay ngân hàng thương mại...

10/12/2021 3:04:19 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 1: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án

Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 1: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án trình bày v ề lý do cần phải thẩm định dự án nói chung, các dự án đầu tư công nói riêng, những nguyên lý/yếu tố/vấn đề quan trọng đối với việc thẩm định các dự án nhìn từ các góc độ khác nhau, nhất là nhìn từ góc độ của nhà nước; ngân lưu tài chính của dự án...

10/12/2021 3:03:24 AM +00:00

Đề xuất một số chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Mục tiêu của nghiên cứu này là tập trung đi sâu nghiên cứu về đầu tư dự án giao thông theo hình thức PPP, xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thành công của dự án PPP, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và khả thi về tài chính của dự án PPP giao thông, từ đó đề xuất một số chỉ tiêu nhằm phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

10/11/2021 1:04:10 PM +00:00

Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2

(NB) Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Lập kế hoạch và ngân sách dự án, lập tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực dự án, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro và hợp đồng dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/9/2021 3:29:26 PM +00:00

Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 1

(NB) Nội dung Tài liệu gồm có 9 chương, đề cập những kiến thức thiết thực về dự án và quản trị dự án đầu tư. Tài liệu được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về quản trị dự án, lựa chọn dự án, thiết kế tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/9/2021 3:28:58 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 9 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 9 Điều độ sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Điều độ trong xưởng; Các nguyên tắc điều độ; Sắp xếp công việc trên máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/8/2021 9:46:58 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 8 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 8 Hoạch định nhu cầu vật tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu độc lập và phụ thuộc; Bảng danh sách vật tư; Bảng điều độ sản xuất chính; Hoạch định nhu cầu năng lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/8/2021 9:46:43 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 7 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 7 Quản lý tồn kho cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại và chức năng; Chi phí tồn kho; Mô hình tồn kho; Dự trữ an tồn trong tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/8/2021 9:46:24 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 6 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 6 Bố trí mặt bằng cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định địa điểm; Khái niệm bố trí mặt bằng; Các dạng bố trí mặt bằng chuẩn. Mời các bạn cùng thảm!

10/8/2021 9:46:14 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 5 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 5 Hoạch định tổng hợp cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình hoạch định; Các phương pháp hoạch định tổng hợp; Đánh giá và lựa chọn các chính HĐTH.

10/8/2021 9:45:53 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 4 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 4 Lựa chọn quy trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại quy trình; Phương pháp lựa chọn; Hoạch định nhu cầu; Xác định năng lực sản xuất.

10/8/2021 9:45:30 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 3 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 3 Kỹ thuật dự báo cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Đặc trưng của các phương pháp dự báo; Kỹ thuật dự báo định tính; Đo lường sai số dự báo; Kỹ thuật dự báo định lượng.

10/8/2021 9:45:10 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 2 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 2 Thiết kế sản phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu tính khả thi trong Thiết kế sản phẩm; Thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh; Thiết kế chế tạo; Kỹ thuật thông tin trong Thiết kế sản phẩm.

10/8/2021 9:44:56 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 1 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 1 Giới thiệu về quản lý sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khi niệm về Quản lý sản xuất; Các chức năng trong tổ chức kinh doanh; Chiến lược sản xuất; Ra quyết định trong Quản lý sản xuất.

10/8/2021 9:44:44 PM +00:00

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 0 - Đường Võ Hùng

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 0 giới thiệu môn học gồm các nội dung chính như: Giới thiệu về quản lý sản xuất; Thiết kế sản phẩm; Kỹ thuật dự báo; Lựa chọn quy trình sản xuất; Hoạch định tổng hợp; Bố trí mặt bằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/8/2021 9:44:32 PM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 9 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 9 Hoàn thành dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Đánh giá thi công dự án; Hệ thống kiểm tra chất lượng và vận hành thử; Nghiệm thu; Bảo hành và giải chấp; Tổ chức cuộc hợp tổng kết dự án.

10/6/2021 6:10:40 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 8 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 8 Giai đoạn thi công cung cấp cho người học những kiến thức như: Các điều kiện trong giai đoạn thi công; Khái niệm về hợp đồng; Các loại hợp đồng xây dựng; Công tác đấu thầu; Các chủ đề khác; Quản lý rủi ro.

10/6/2021 6:10:16 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 7 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 7 Theo dõi và kiểm soát dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan hệ thống theo dõi và kiểm soát dự án; Phương pháp giá trị đạt được (EVM); Kiểm soát dự án bằng đường cong S; Dự báo tình trạng dự án.

10/6/2021 6:09:55 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 6 Tiến độ của dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của lập tiến độ; Những nguyên tắc và trách nhiệm; Sự phân cấp và phương pháp lập tiến độ; Các phương pháp lập tiến độ; Hệ thống mã hóa công việc.

10/6/2021 6:09:18 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 5 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 5 Ước tính tổng mức đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Ước lượng ngân sách dự án; Các phương pháp ước lượng; Hiệu chỉnh ước lượng; Chỉ số giá xây dựng.

10/6/2021 6:09:02 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 4 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 4 Xác định chi phí dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Giá trị theo thời gian của tiền tệ; Phân tích lựa chọn dự án; Ngân sách của dự án; Mức độ chính xác của dự toán; Các loại dự toán; Bảng giá của chủ thầu và hợp đồng thi công xây lắp.

10/6/2021 6:08:41 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 3 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 3 Hoạch định dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Xét duyệt ban đầu của chủ nhiệm dự án; Hình thành đội ngũ thực hiện dự án; Cuộc họp mở đầu dự án; Lập kế hoạch thực hiện dự án; Cơ cấu phân chia công việc.

10/6/2021 6:08:30 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 2 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 2 Hình thành dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các hình thức quản lý dự án; Các giai đoạn của một dự án xây dựng; Vai trò của các bên; Các công việc của chủ đầu tư.

10/6/2021 6:08:10 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 1 - GV. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án: Chương 1 Tổng quan cung cấp cho người học những kiến thức như: Các định nghĩa; Trách nhiệm của các bên tham gia; Mục đích của công tác quản lý dự án; Khái niệm về tổ chức và quản lý; Các chức năng của công tác quản lý dự án; Vai trò của chủ nhiệm dự án; Các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý dự án xây dựng.

10/6/2021 6:07:39 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - ThS. Đặng Đức Văn

Bài giảng Quản lý dự án đầu tư do ThS. Đặng Đức Văn biên soạn với nội dung 12 chương được trình bày cụ thể như sau: Tìm hiểu chung về quản lý dự án; Đội ngũ thực hiện dự án; Các đối tượng liên quan đến dự án; Thẩm định dự án đầu tư; Thiết lập hệ thống kiểm soát và hoạch định dự án; Phân tích cấu trúc dự án; Ước tính công việc dự án; Sắp xếp công việc dự án;...

10/6/2021 6:03:29 AM +00:00

Bài giảng Tổ chức dự án - Chương 3: Nhóm dự án

Bài giảng Tổ chức dự án - Chương 3: Nhóm dự án trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc nhóm dự án, sơ đồ nhóm dự án, mục đích của nhóm dự án, những mục đích của từng thành viên trong nhóm, những lợi ích và khó khăn khi làm việc theo nhóm, các yếu tố xây dựng nhóm hiệu quả, nguồn gốc và cách giải quyết mâu thuẫn.

10/6/2021 1:05:17 AM +00:00

Bài giảng Tổ chức dự án - Chương 5: Lãnh đạo

Bài giảng Tổ chức dự án - Chương 5: Lãnh đạo trình bày các nội dung chính sau: Khoa học về lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, hành vi lãnh đạo, kiểu lãnh đạo và mức phát triển, năng lực và sự tận tâm của lãnh đạo.

10/5/2021 9:50:44 PM +00:00