Tài liệu miễn phí Quản lý dự án

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý dự án

Bài giảng Phần mềm quản lý đấu thầu mua sắm vật tư

Bài giảng Phần mềm quản lý đấu thầu mua sắm vật tư trình bày quy trình tin học hóa, chức năng hệ thống, tiến độ triển khai, timeline dự án.

9/24/2020 10:09:24 PM +00:00

Project management for construction: Cost estimation

Document present costs associated with constructed facilities; approaches to cost estimation; types of construction cost estimates; effects of scale on construction cost; unit cost method of estimation; methods for allocation of joint costs; historical cost data...

9/24/2020 6:00:58 PM +00:00

Report on customer satisfaction

Customer satisfaction terminology applied in the project problem and solution method has been increasingly important in construction industry. The method presented is using design phase of project life cycle as the study case. The interaction process or input and output method developed is a process of combining a project life cycle and a customer-oriented process. The internal and external customers were introduced to define the strategic objectives and next phase objectives. The method has ascertained the customer requirements through the design phase of project life cycle. The final result are the output of the design phase, which are total quality managerial culture, design documentation quality performance and working procedures, quality plans checklist and control. The method can be effectively achieved the customer satisfaction if the method proceed throughout the phases of project life cycle.

9/24/2020 6:00:50 PM +00:00

Managing risk in construction projects

Ebook Managing risk in construction projects present the content: projects and risk; the project environment; understanding the human aspects; risk and value management; qualitative methods and soft systems methodology; quantitative methods for risk analysis; the contribution of information technology to risk modelling and simulation; risk allocation in the contracting and procurement cycle

9/24/2020 6:00:44 PM +00:00

Construction extension to a guide to the project management body of knowledge

Ebook Construction extension to a guide to the project management body of knowledge present the content: Purpose of this document; project phases and the project life cycle; three standard phases; project stakeholders; organizational influences; key general management skills; socio-economic influences

9/24/2020 6:00:28 PM +00:00

Simulation based project selection decision analysis tool

This paper discusses a framework for project selection decision analysis utilizing a Special Purpose Simulation (SPS) tool developed by Hajjar and AbouRizk (2000). The decision framework presented in this paper allows an organization the ability to quickly and effectively graphically model the independent economic variables and influences in the form of an influence diagram. The SPS tool is tailored to project selection and re-selection analysis considering statistical decision uncertainties using Monte-Carlo analysis.

9/24/2020 6:00:21 PM +00:00

Quy trình triển khai và quản lý hoạt động đầu tư dự án XDCB

Tài liệu áp dụng đối với việc triển khai và quản lý các dự án đầu tư XDCB do Công ty Cổ Phần Vinafco làm chủ đầu tư, từ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công dự án cho tới khi đưa dự án vào vận hành.

9/24/2020 6:00:03 PM +00:00

Project management plan

The objective of this document is to inform the Owner the organization plan and the executive method of APAVE Vietnam and South East Asia’s project management. This is to obtain/ satisfy the requirements of project and of customers.

9/24/2020 5:59:57 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chi phí

Bài giảng Quản lý chi phí trình bày sự cần thiết của phương pháp giá trị đạt được; kiểm soát chi phí, đo lường khối lượng thực hiện dự án, đo lường thời gian thực hiện dự án; đánh giá tình trạng tổng thể của dự án; các trường hợp có thể xảy ra khi xem xét dự án; dự báo tình hình thực hiện dự án trong tương lai...

9/24/2020 5:50:10 PM +00:00

Bài giảng Quản lý thời gian dự án xây dựng

Bài giảng Quản lý thời gian dự án xây dựng trình bày các bên tham gia và mục tiêu dự án; các tiêu chuẩn đánh giá quản lý dự án; các bước lập kế hoạch dự án; ý nghĩa của việc lập kế hoạch và tiến độ dự án...

9/24/2020 5:50:04 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Lộ trình thực hiện

Bài giảng Quản lý dự án: Lộ trình thực hiện trình bày lộ trình thực hiện một dự án bao gồm tiền thi công, đấu thầu – hợp đồng, thi công, thanh quyết toán hồ sơ hoàn công đưa vào sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

9/24/2020 5:49:58 PM +00:00

Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư trình bày các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; báo cáo ngân lưu dự án; phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư.

9/24/2020 5:49:51 PM +00:00

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B)

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B) trình bày phương pháp xác định tổng mức đầu tư; khái niệm cơ bản chi phí chuẩn bị dự án; phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án; xác định vốn đầu tư; xác định chỉ số giá; xác định hiệu quả đầu tư của dự án; đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.

9/24/2020 5:49:44 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án – Chương 1+2: Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng

Bài giảng Quản lý dự án – Chương 1+2: Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng trình bày khái niệm hoạt động đầu tư vốn và vốn đầu tư; vai trò của vốn đầu tư; phân loại các hoạt động đầu tư; nội dung của vốn đầu tư; dự án đầu tư; đặc điểm của dự án; các lĩnh vực kiến thức về quản lý dự án...

9/24/2020 5:49:37 PM +00:00

Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ebook Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm 4 chương với các nội dung: tổ chức dự án xây dựng; quản lý dự án xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

9/24/2020 5:49:04 PM +00:00

Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tài liệu Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chương trình Bổ túc nghiệp vụ Giám đốc dự án Xây dựng nhà cao tầng) với các nội dung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, liệt kê các công việc hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng dự án vừa rút ngắn được thời gian thực hiện dự án; đưa ra các biện pháp quản lý dự án hợp lý nhất.

9/24/2020 5:35:51 PM +00:00

Bài giảng Các bước ra quyết định đầu tư

Bài giảng Các bước ra quyết định đầu tư trình bày đề xuất dự án, xác định dòng tiền, xác định tỷ lệ CK, thẩm định dự án, đánh giá dự án sau khi kết thúc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 5:28:09 PM +00:00

Project management – Achieving competitive advantage

Ebook Project management – Achieving competitive advantage present the content: the organizational context; project selection and portfolio management; scope management;project scheduling; resource management; project evaluation and control; project closeout and termination...

9/24/2020 5:10:37 PM +00:00

Project project management - A systems approach to planning, scheduling, and control

Ebook Project project management - A systems approach to planning, scheduling, and control present the content: understanding project management; the project manager–line manager interface; defining the functional manager’s role; defining the executive’s role; the downside of project management; project-driven versus non–project-driven organizations; classification of projects....

9/24/2020 5:10:27 PM +00:00

Project management – A managerial approach

Ebook Project management – A managerial approach present the content projects in contemporary organizations; strategic management and project selection; the project manager; negotiation and the management of conflict; the project in the organizational structure; project activity planning; budgeting and cost estimation; monitoring and information systems; project control; project auditing...

9/24/2020 5:10:16 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Xây dựng và quản lý dự án

Đề cương cung cấp cho người học những thông tin cơ bản liên quan đến môn học Xây dựng và quản lý dự án như: Phân bổ thời gian trong học kỳ, điều kiện học, mục tiêu của học phần, nội dung học phần, tài liệu học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết về môn học.

8/29/2020 12:18:08 AM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:56 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan rủi ro và bất định, phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), phân tích rủi ro (risk analysis) bằng giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:50 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều, giới thiệu về thuế thu nhập DN, dòng tiền sau thuế, so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:43 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 5: Phân tích phương án theo các phương án khác cung cấp cho người học các kiến thức: Tỉ số lợi ích chi phí (B/C), so sánh các PA theo tỉ số B/C, so sánh 3 phương pháp phân tích PA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:37 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 4: Phân tích phương án theo suất thu lợi cung cấp cho người học các kiến thức: Suất thu lợi nội tại (IRR) của dự án, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và IRR,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:31 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 3: Phân tích phương án theo giá trị tương đương cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp phân tích so sánh PA, phương pháp giá trị hiện tại (NPV hay PW), phương pháp giá trị tương lai (NFV hay FW),... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:25 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán lãi tức, biểu đồ dòng tiền tệ (CFD), các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ đơn và phân bố đều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:18 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 1: Một số khái niệm tổng quát cung cấp cho người học các kiến thức: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, chức năng/mục tiêu của doanh nghiệp, các khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:28:12 PM +00:00

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư (Project planning and analysis for engineers): Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 0 trình bày khái niệm về kinh tế kỹ thuật, mục tiêu môn học, nội dung chính và các yêu cầu cầu môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

8/28/2020 7:28:06 PM +00:00