Tài liệu miễn phí Quản lý dự án

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý dự án

Bài giảng Bài 5: Theo dõi dự án, lập lịch và kỹ thuật điều khiển dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Bài 5: Theo dõi dự án, lập lịch và kỹ thuật điều khiển dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường giải thích mối quan hệ giữa sản phẩm và công việc; cung cấp phương pháo lập lịch biểu, kỹ năng thực hiện được phân tích đánh giá rủi ro của dự án và kỹ năng quản lý rủi ro hiệu quả; góp ý kiến cho sự bắt đầu một dự án có hiệu quả, lập kế hoạch, thực hiện, điều khiển và kết thúc dự án thành công.

3/18/2021 5:38:26 PM +00:00

Bài giảng Bài 1: Các khái niệm cơ bản của dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Bài 1: Các khái niệm cơ bản của dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường giúp người học trình bày được các khái niệm về các vấn đề dự án và quản trị dự án; các bước quá trình phát triển dự án công nghệ thông tin; các kỹ thuật và mô hình kinh tế, nền kinh tế khi áp dụng các mô hình quản trị dự án.

3/18/2021 5:38:16 PM +00:00

Đáp án môn Quản trị dự án đổi mới sáng tạo

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết đáp của môn Quản trị dự án đổi mới sáng tạo gồm 5 chương đó là tổng quát về quản lý dự án đổi mới; xác định dự án đổi mới; quản lý thời gian và tiến độ dự án đổi mới; quản lý nguồn lực, chi phí và tổ chức dự án đổi mới; quản lý chất lượng và rủi ro dự án đổi mới.

3/18/2021 5:36:37 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 6 - PGS.TS. Phạm Văn Hùng

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 6: Thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư trình bày sự khác nhau giữa thẩm định tài chính và thẩm định kinh tế xã hội dự án đầu tư; xác định giá trong thẩm định kinh tế - xã hội dự án đầu tư; thẩm định khía cạnh kinh tế dự án đầu tư; thẩm định khía cạnh xã hội dự án đầu tư.

3/18/2021 5:33:24 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư giúp người học hiểu được mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư; biết được các nguồn thông tin cần thu thập làm căn cứ để thẩm định tài chính dự án đầu tư; các nội dung thẩm định và các phương pháp sử dụng thẩm định tài chính dự án đầu tư.

3/18/2021 5:33:18 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án trình bày thẩm định kỹ thuật của dự án; thẩm định tổ chức quản lý và nhân sự của dự án.

3/18/2021 5:33:10 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Ái Liên

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 3: Thẩm định chủ đầu tư, thẩm định khía cạnh pháp lý và khía cạnh thị trường của dự án đầu tư để nắm các kiến thức thẩm định chủ đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.

3/18/2021 5:33:02 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 2 - ThS. Lương Hương Giang

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 2: Công tác tổ chức và phương pháp thẩm định dự án trình bày hình thức tổ chức thẩm định dự án; quy trình thẩm định dự án; thời gian thẩm định dự án; hồ sơ dự án trình thẩm định; phương pháp thẩm định dự án.

3/18/2021 5:32:56 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 1 - ThS. Lương Hương Giang

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án được biên soạn giúp người học nắm được những kiến thức dự án đầu tư; tổng quan về thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; thẩm quyền thẩm định dự án; thẩm quyền thẩm tra thiết kế cơ sở; thời gian thẩm định dự án.

3/18/2021 5:32:49 PM +00:00

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư: Bài 5 - TS. Nguyễn Hồng Minh

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - Bài 5: Quản lý dự án theo chu kỳ với các kiến thức lập kế hoạch và ngân sách dự án; lập kế hoạch tiến độ dự án; phân bổ nguồn lực.

3/18/2021 5:31:31 PM +00:00

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư: Bài 4 - TS. Nguyễn Hồng Minh

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - Bài 4: Tổng quan về quản lý dự án được biên soạn nhằm thông tin về các khái niệm cơ bản về quản lý dự án; nội dung, chức năng và mục tiêu của quản lý dự án; công cụ chính trong quản lý dự án; khái niệm chu kỳ quản lý dự án.

3/18/2021 5:31:24 PM +00:00

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính dự án

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính dự án trình bày khái niệm, ý nghĩa và nội dung của hoạt động phân tích dự án; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính quan trọng; phân tích dự án trên thực tế và đưa ra quyết định.

3/18/2021 5:31:18 PM +00:00

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư: Bài 2 - TS. Đinh Đào Ánh Thuỷ

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư trình bày cách tiến hành nghiên cứu các căn cứ hình thành dự án đầu tư trong quá trình lập dự án; nội dung nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật, công nghệ của dự án; khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án.

3/18/2021 5:31:11 PM +00:00

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư: Bài 1 - ThS. Trần Thị Mai Hoa

Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư được biên soạn để thông tin đến các bạn khái niệm cơ bản về đầu tư và đầu tư phát triển; đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển; dự án đầu tư phải trải qua các giai đoạn nào và phân biệt được công dụng của dự án đầu tư đối với mỗi chủ thể; các cấp độ nghiên cứu của công tác lập dự án.

3/18/2021 5:31:04 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án

Bài giảng Kinh tế đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án giúp người học nắm được nội dung thẩm định kỹ thuật của dự án, bao gồm thẩm định công suất; thẩm định công nghệ, trang thiết bị; thẩm định nguyên liệu và các yếu tố đầu vào; thẩm định địa điểm và giải pháp xây dựng dự án; thẩm định các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường.

3/18/2021 5:28:28 PM +00:00

Giáo trình Quản trị dự án đầu tư (117 trang)

Giáo trình Quản trị dự án đầu tư gồm có các nội dung: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, mô hình tổ chức của các nhà quản trị dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối các nguồn lực dự án - dự toán ngân sách, quản lý rủi ro đầu tư, giám sát và đánh giá dự án.

3/18/2021 2:09:18 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Tổng quan về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư

Mục tiêu của Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Tổng quan về quản lý dự án nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức về mục tiêu của quản lý dự án; nội dung và chức năng của quản lý dự án; công cụ kỹ thuật chính trong quản lý dự án; chu kỳ quản lý dự án.

3/18/2021 1:07:34 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Tổng quan về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư

Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Tổng quan về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư trình bày khái niệm cơ bản về đầu tư và đầu tư phát triển; đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển; một dự án đầu tư phải trải qua các giai đoạn nào và phân biệt được công dụng của dự án đầu tư đối với mỗi chủ thể; cấp độ nghiên cứu của công tác lập dự án.

3/18/2021 1:07:27 AM +00:00

Phân tích rủi ro về chi phí dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn lập hồ sơ dự thầu

Bài viết trình bày phương pháp phân tích rủi ro về chi phí trong giai đoạn lập hồ sơ dự thầu xây dựng với tham số đầu vào là các đại lượng ngẫu nhiên. Quy luật phân bố ngẫu nhiên trong nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở tập dữ liệu thực tế của 130 dự án đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ năm 2015-2019 trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Số liệu được cung cấp bởi các nhà thầu xây dựng Tổng công ty Trường Sơn và Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

3/17/2021 4:46:22 PM +00:00

Giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng tại quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên

Bài viết dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên, bài viết đã đánh giá hiện trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2018, thông qua nghiên cứu điển hình trường hợp 07 dự án đã và đang triển khai thực hiện do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư.

3/17/2021 12:52:36 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Quản trị dự án (Project Management)

Đề cương chi tiết học phần Quản trị dự án (Project Management) được biên soạn nhằm phục vụ cho quá giảng viên trong quá trình biên soạn bài giảng giảng dạy theo đúng chương trình của môn học.

3/17/2021 9:55:05 AM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 2)

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 2) thông tin các nội dung cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư; chuyển những chi phí, lợi ích tài chính sang kinh tế; cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư; vận dụng những kiến thức học được trong việc tính toán trong một dự án cụ thể.

12/29/2020 2:51:51 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 1)

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 1) giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư; sử dụng giá trị thời gian của tiền trong phân tích tài chính dự án đầu tư, cách xác định tỷ suất chiết khấu của dự án cũng như việc lựa chọn thời điểm trong phân tích tài chính dự án...

12/29/2020 2:51:45 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư để nắm chi tiết mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư; nguồn thông tin sử dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư; nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư.

12/29/2020 2:51:38 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư; mục đích, vai trò và yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư; căn cứ thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư; thời gian thẩm định dự án đầu tư.

12/29/2020 2:51:31 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư; nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật, công nghệ; nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản lý và nhân sự.

12/29/2020 2:04:46 PM +00:00

Dự án đầu tư khu siêu thị xanh Đà Nẵng - Green Mart

Tài liệu trình bày sự cần thiết phải đầu tư; hình thức đầu tư; các hạng mục phải đầu tư và giải pháp thiết kế, xây lắp; chi phí đầu tư; cơ cấu tổ chức; phương án kinh doanh; hiệu quả của dự án; lịch trình thực hiện dự án.

12/29/2020 8:37:52 AM +00:00

Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng công trình

Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng công trình được biên soạn nhằm tìm hiểu tổng quan về đầu tư (An Overview of Investment); dự án đầu tư xây dựng công trình (Construction Investment Project). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:35:27 AM +00:00

Thuyết minh dự án đầu tư: Sân Golf Phúc Tiến

Tài liệu trình bày Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến bao gồm thông tin chung về dự án; dự cần thiết phải đầu tư; điều kiện tự nhiên và hiện trạng sử dụng đất; quy mô, giải pháp thực hiện; đánh giá tác động môi trường; tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế, xã hội.

10/19/2020 4:09:37 PM +00:00

Thuyết minh tổng hợp: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tài liệu trình bày Thuyết minh tổng hợp về QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bao gồm lý do thiết kế và sự cần thiết lập quy hoạch; các căn cứ lập quy hoạch; tổng quan về dự án quy hoạch; vị trí và giới hạn khu đất; các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của dự án; cơ cấu tổ chức không gian và các chức năng...

10/19/2020 4:09:27 PM +00:00