Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế học

Vai trò và ý nghĩa của kinh tế dịch vụ thành phố Đà Nẵng (1997-2017)

Trong giai đoạn 1997 - 2017, Đà Nẵng đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, từng bước trở thành một trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong sự phát triển đó, kinh tế dịch vụ Đà Nẵng có vai trò và ý nghĩa quan trọng, trở thành một trong những ngành kinh tế chủ yếu, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

10/19/2020 6:24:38 PM +00:00

Đề cương môn học Nghiệp vụ ngoại giao năm học 2019-2020

Tài liệu thông tin đến các bạn về thông tin chung; mục tiêu môn học; chuẩn đầu ra môn học hướng đến; tổ chức lớp học và yêu cầu đối với sinh viên; chính sách môn học và phương pháp đánh giá; về vấn đề đạo đức khoa học của môn học Nghiệp vụ ngoại giao.

10/19/2020 6:14:24 PM +00:00

Report 2019 of World investment

Ebook World investment report 2019 present the content global investment trends and prospects; regional trends; recent policy developments and key issues; special economic zones.

10/19/2020 5:10:51 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Kinh tế học đại cương - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Kinh tế học đại cương gồm 5 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:41:48 PM +00:00

Cảnh quan và môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Bài viết trình bày cảnh quan nông thôn mới, cảnh quan và môi trường, bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 3:53:41 PM +00:00

Đánh giá về mức độ phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An dựa vào ba trụ cột chính

Bài viết trình bày phát triển bền vững; điểm lại số liệu thống kê về phát triển bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019; đánh giá chung về phát triển bền vững tỉnh Nghệ An.

10/19/2020 3:53:23 PM +00:00

Sustainable development of urban industrial parks during the industrialization and modernization

This progress is based on development of all sectors, especially the manufacturing one. industrial parks and export processing zones (referred to hereafter as iPs for short) have played well their roles in the industrial development, accounting for some 25% of industrial output and this figure kept increasing in recent years.

10/19/2020 3:45:36 PM +00:00

Structure and space of inflation in Vietnam

The paper tries to answer the questions with a special econometrical analysis framework instead of usual econometrical methods.

10/19/2020 3:45:19 PM +00:00

Quantitative model for identifying factors affecting productivity agricultural productivity in Bến Tre province

The paper concentrates on three main issues: a quantitative model of related factors, results applied to reality and suggestion about measures to increase the agricultural productivity.

10/19/2020 3:44:47 PM +00:00

Power of monetary policy in fighting against the long-term high inflation an analysis based on taylor rule for the case of Vietnam

this study is to investigate inflation in Vietnam on the ground of the taylor rule. We will observe changes in the interest rate and its relationship with inflation so as to interpret the feasibility of the monetary policy in its ability to achieve growth goals and control the inflation based on the basis of a consistent rule.

10/19/2020 3:44:18 PM +00:00

Measures to exploit the potentials and advantages, and remove barriers to development of the central Vietnam key economic zone

In the development strategy up to 2025, cVKeZ would become the impetus for the socioeconomic development in central Vietnam and Western highlands. it is also the chief entrepoât point as well as the center for trade and processing facilities in the greater Mekong area and in the asia-Pacific rim.

10/19/2020 3:44:03 PM +00:00

Impacts of organizational culture on the business performance of hcMc-based companies

This research is to ponder the relationship between the organizational culture and the business performance. around 300 respondents are randomly chosen from hcMc-based companies. The authors have found out four cultural factors affecting the business performance of hcMc-based companies and accordingly raise some solutions to the improvement in their performance.

10/19/2020 3:43:50 PM +00:00

Impacts of inflation on the effectiveness of economic value added scale

This study is to investigate the influence of inflation on the effectiveness of the Economic Value Added (EVA) which an investor may employ to quantify the value generated by a company. However, inflation can distort EVA and potentially result in inefficient allocation of resources and policy on rewards. This study will look into the adjusted and nominal EVA in order to measure the business performance as reflected in stock returns, stock market prices and operating cash flows. Some 142 non-financial companies have been invited to join this study and 332 observations were undertaken from 2007 to 2009.

10/19/2020 3:43:30 PM +00:00

Foreign trade control as seen by the government and enterprises

This paper present the content the point of view of the government in the period of economic reform; entering into full integration as a WTO member.

10/19/2020 3:43:18 PM +00:00

Financial deepening and influential factors the case of Vietnamese households

This paper, therefore, tries to examine and clarifies factors that affect the financial development in more detail. Particularly, the paper tries to establish some new indicators of financial deepening in an effort to reflect more exactly and fully the financial system as compared with previous indicators.

10/19/2020 3:43:02 PM +00:00

EU market for seafood situation and characteristics

Because of its unfavorable geographical position and climate and limited aquatic resources, the EU has to adopt measures to limit fishing business while the demand for seafood is still on the increase. This situation forces it to import seafood from America and Asia, including Vietnam.

10/19/2020 3:42:45 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Kinh tế đối ngoại

Học phần: Kinh tế đối ngoại trang bị cho sinh viên chuyên ngành KT và PTNT những kiến thức cơ bản về các phương pháp đánh giá nông thôn hiện nay. Ưu nhược điểm của từng phương pháp, nguyên tắc, cách thức đánh giá và phạm vi ứng dụng trong các hoạt động cụ thể của nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:30:58 PM +00:00

Đề cương chi tiết môn học: Kinh tế nông nghiệp

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kinh tế nông nghiệp, trang bị những kiến thức về nguyên lý kinh tế áp dụng vào nông nghiệp bao gồm sản xuất, marketing và thương mại. Kinh tế các nguồn lực trong nông nghiệp. Các nguyên tắc khi ra quyết định trong nông nghiệp. Lý thuyết cung cầu và sự hình thành giá cả nông sản. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp trên thế giới. Những quan điểm mới về phát triển nông nghiệp bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:21:57 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 16: Regression with time series data

The analysis of time series data is of vital interest to many groups, such as macroeconomists studying the behavior of national and international economies, finance economists who study the stock market, agricultural economists who want to predict supplies and demands for agricultural products. We introduced the problem of autocorrelated errors when using time series data in chapter 12. In chapter 15 we considered distributed lag models. In both of these chapters we made implicit stationary assumptions about the time series data.

10/19/2020 12:06:14 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 15: Distributed lag models

In this chapter we focus on the dynamic nature of the economy, and the corresponding dynamic characteristics of economic data. We recognize that a change in the level of an explanatory variable may have behavioral implications beyond the time period in which it occurred. The consequences of economic decisions that result in changes in economic variables can last a long time.

10/19/2020 12:06:08 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 11: Heteroskedasticity

In this chapter, students will be able to understand: The nature of heteroskedasticity, the consequences of heteroskedasticity for the least squares estimator, proportional heteroskedasticity, detecting heteroskedasticity, a sample with a heteroskedastic partition.

10/19/2020 12:06:02 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 10: Nonlinear models

Chapter 10 - Nonlinear models. In this chapter, students will be able to understand: Polynomial and interaction variables, a simple nonlinear-in-the-parameters model, a logistic growth curve, poisson regression.

10/19/2020 12:05:56 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 9: Dummy (binary) variables

In this chapter, students will be able to understand: Introduction, the use of intercept dummy variables, slope dummy variables, an example: the university effect on house prices, common applications of dummy variables, testing for the existence of qualitative effects, testing the equivalence of two regressions using dummy variables.

10/19/2020 12:05:50 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 8: The multiple regression model

In this chapter, students will be able to understand: The F-Test, testing the significance of a model, an extended model, testing some economic hypotheses, the use of nonsample information, model specification, collinear economic variables, prediction.

10/19/2020 12:05:44 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 7: The multiple regression model

In this chapter, students will be able to understand: Model specification and the data, estimating the parameters of the multiple regression model, sampling properties of the least squares estimator, interval estimation, hypothesis testing for a single coefficient, measuring goodness of fit.

10/19/2020 12:05:37 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 6: The simple linear regression model

Chapter 6 - The simple linear regression model: reporting the results and choosing the functional form. In this chapter we will consider: How to measure the variation in yt explained by the model, how to report the results of a regression analysis, some alternative functional forms that may be used to represent possible relationships between yt and xt.

10/19/2020 12:05:31 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition: Inference in the simple regression model: Interval estimation, hypothesis testing, and prediction

Chapter 5 - Inference in the simple regression model: Interval estimation, hypothesis testing, and prediction. In this chapter, students will be able to understand: Interval estimation, hypothesis testing, the least squares predictor.

10/19/2020 12:05:25 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 4: Properties of the least squares estimators

In this chapter, students will be able to understand: The least squares estimators as random variables, the sampling properties of the least squares estimators, the Gauss-Markov theorem, the probability distribution of the least squares estimators, estimating the variance of the error term.

10/19/2020 12:05:19 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 3: The simple linear regression model: Specification and estimation

Chapter 3 - The simple linear regression model: Specification and estimationIn this chapter, students will be able to understand: An economic model, an econometric model, estimating the parameters for the expenditure relationship.

10/19/2020 12:05:13 PM +00:00

Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 2: Some basic probability concepts

In this chapter, students will be able to understand: Experiments, outcomes and random variables; the probability distribution of a random variable; expected values involving a single random variable; using joint probability density functions; the expected value of a function of several random variables: covariance and correlation; the normal distribution.

10/19/2020 12:05:06 PM +00:00