Tài liệu miễn phí Luật học

Download Tài liệu học tập miễn phí Luật học

Bảo vệ quyền con người bằng án lệ

Bài viết trình bày các hình thức pháp luật và ưu thế của án lệ trong việc bảo vệ quyền con người; các phương thức bảo vệ quyền con người của án lệ.

7/8/2020 9:29:42 PM +00:00

Hoàn thiện luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ tri thức truyền thống – Kinh nghiệm từ Trung Quốc và Ấn Độ

Bài viết tìm hiểu về khai thác và bảo hộ tri thức truyền thống theo quy định của pháp luật Trung Quốc và Ấn Độ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:29:35 PM +00:00

Hạn chế phân chia di sản thừa kế trong bộ Luật Dân sự năm 2015 – Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Bài viết nêu một số vấn đề xoay quanh quy định của pháp luật về hạn chế phân chia di sản như nhận dạng phân chia di sản, hạn chế phân chia di sản thừa kế, một bài bất cập và đề xuất sửa đổi quy định bộ Luật Dân sự năm 2015.

7/8/2020 9:29:02 PM +00:00

Thẩm quyền riêng biệt của toàn án Việt Nam đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài dưới góc nhìn so sánh

Bài viết phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền riêng biệt của toàn án đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong tương quan so sánh với pháp luật một số quốc gia trên thế giới.

7/8/2020 9:28:54 PM +00:00

Bàn về cai thầu lao động theo quy định pháp luật

Bài viết trình bày quy định pháp luật có liên quan đến cai thầu lao động từ năm 1945 đến nay và một số nhận xét, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này.

7/8/2020 9:28:46 PM +00:00

Bàn về cơ sở pháp lý thiết lập vùng nhận diện phòng không trong Luật quốc tế

Bài viết tập trung làm rõ những cơ sở pháp lý cho việc quy định về việc thiết lập vùng nhận diện phòng không trong Luật quốc tế, những nhận xét liên quan đến bản chất pháp lý của hành vi thiết lập nhận diện phòng không.

7/8/2020 9:28:39 PM +00:00

Bàn về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Bài viết phân tích về khái niệm các dấu hiệu pháp lý về tội phạm vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

7/8/2020 9:28:31 PM +00:00

Chính sách pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

Bài viết phân tích những hệ quả do cuộc cách mạng công nghiệp mang lại; những gợi mở về mặt chính sách pháp luật trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

7/8/2020 9:28:17 PM +00:00

Hoàn thiện một số vấn đề pháp lý nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả các quy định về thủ tướng chính phủ trong Hiến pháp năm 2013

Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về Thủ tướng Chính phủ và đề xuất kiến nghị hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:27:20 PM +00:00

Luật Đầu tư 2014 – Thực trạng và kiến nghị trước yêu cầu nhất thể hóa pháp luật đầu tư

Bài viết đề cập một số hạn chế, bất cập trong Luật Đầu tư năm 2014 trên phương diện lý luận và thực tiễn thi hành. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

7/8/2020 9:27:00 PM +00:00

Một số quyền nhân thân của cá nhân trong pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến chế định mang thai hội vì mục đích nhân đạo dưới góc độ bảo vệ quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình.

7/8/2020 9:26:38 PM +00:00

Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền riêng tư trong quan hệ hôn nhân và gia đình

Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền riêng tư trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

7/8/2020 9:26:30 PM +00:00

Pháp luật và các giải pháp của một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ quyền trẻ em trong trường học - Những giá trị tham khảo cho Việt Nam

Bài viết nêu lên một số giá trị gợi mở, tham khảo cho Việt Nam trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ quyền trẻ em trong các trường học.

7/8/2020 9:26:08 PM +00:00

Một số hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng năm 2014

Bài viết phân tích một số hạn chế của Luật Công chứng và từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:25:54 PM +00:00

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của bộ Luật Hình sự năm 2015

Bài viết làm rõ những vấn đề về phạm vi, điều kiện pháp nhân phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.

7/8/2020 9:24:36 PM +00:00

Xác định cha mẹ con và quyền nhân thân trong trường hợp sinh con bằng hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ việc xác định cho con thông qua việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:24:10 PM +00:00

Xác định luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

Bài viết truyền tải và minh họa bằng thực tiễn xử lý của trọng tài thông qua một số vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

7/8/2020 9:24:01 PM +00:00

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

Bài viết khái quát pháp Luật Việt Nam về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức qua phân tích cơ sở pháp lý từ bộ Luật Lao động năm 2012.

7/8/2020 9:23:52 PM +00:00

Luật giao thông đường bộ năm 2008 hành lang pháp lý cho sự phát triển bền vững của giao thông vận tải đường bộ

Hoạt động giao thông vận tải nói chung và giao thông vận tải đường bộ nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và mở rộng giao lưu quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ”

7/8/2020 8:37:25 PM +00:00

Pháp luật về bản sao kỹ thuật số

Pháp luật về quyền độc quyền cho phép việc tạo ra bản sao của chủ sở hữu quyền tác giả được áp dụng cho cả bản sao hữu hình và bản sao kỹ thuật số. Tuy nhiên, bản sao kỹ thuật số có nhiều dạng tồn tại khác nhau, trong đó có thể phân loại thành bản sao lưu trữ vĩnh viễn và bản sao lưu trữ tạm thời trong RAM của máy tính. Trong bài viết này, bằng phương pháp phân tích và so sánh, tác giả đi đến kết luận rằng, bản sao lưu trữ tạm thời trong RAM là bản sao không thuộc đối tượng điều chỉnh, bản sao lưu trữ vĩnh viễn thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về quyền sao chép.

7/8/2020 8:30:41 PM +00:00

Luật Thuế thu nhập cá nhân: Một số bất cập và kiến nghị

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Trong đó, quy định về mức giảm trừ gia cảnh của Luật đang tồn tại khá nhiều vấn đề, cần được nghiên cứu, sửa đổi kịp thời nhằm đưa các quy định này phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tiễn.

7/8/2020 6:03:48 PM +00:00

Giáo trình Pháp luật chuyên ngành - Nghề: Trung cấp - Trình độ: Cao đẳng - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Nội dung của giáo trình bao gồm 04 chương cụ thể: Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;Pháp lệnh giống cây trồng; Thanh tra chuyên ngành giải quyết tranh chấp và xử phạt hành chính trong công tác bảo vệ thực vật và giống cây trồng.

7/8/2020 12:26:32 PM +00:00

Role of regulatory mechanism concerning energy sector, consumer protection, law & advocacy

The study reflects as how on one hand the needs of market has to be catered and on the other, consumer interest has to be protected by the regulator. The study encompasses an overview of the Indian energy sector.

7/8/2020 12:12:22 PM +00:00

Public expenditure and national income of India: investigating Wagnerian law

This study tried to empirically test the causal relationship and the direction of causality between public expenditure and GDP in India, using annual data from 1966-67 to 2015-16.

7/8/2020 11:43:35 AM +00:00

Một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung phân tích ưu nhược điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với các bên tranh chấp khi lựa chọn sử dụng phương thức giải quyết này.

7/8/2020 11:31:08 AM +00:00

Hoàn thiện quy định của pháp luật thi hành án dân sự về các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

hi hành án dân sự là khâu cuối cùng trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Việc giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án tuy rất quan trọng nhưng quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đã được tòa án quyết định muốn trở thành hiện thực thì phải thông qua việc thi hành án.

7/8/2020 11:29:31 AM +00:00

Hoàn thiện một số nội dung pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề ĐDSH hiện nay là đáng lo ngại, nhiều loài động, thực vật bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng mà nguyên nhân chủ yếu là do con người sử dụng tài nguyên không hợp lý. Do đó, việc quản lý đa dạng sinh học là thực sự cần thiết và cấp bách.

7/8/2020 11:29:25 AM +00:00

Một số nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ hiện nay

Tác giả bài viết trình bày một số nội dung có liên quan đến lý luận về nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội buôn lậu. Trên cơ sở đó, tác giả liên hệ với tính đặc thù của miền Đông Nam bộ biểu hiện trên các lĩnh vực: Tự nhiên, kinh tế - xã hội,..., nhằm góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm này trong bối cảnh hiện nay.

7/8/2020 11:29:19 AM +00:00

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vai trò của cơ quan thi hành án dân sự

Bài viết sau đây sẽ nghiên cứu về vai trò của cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

7/8/2020 11:28:42 AM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng cơ chế pháp lý phòng, chống mua bán người: Bài học đối với Việt Nam

Hiện nay, tội phạm mua bán người đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, mỗi khu vực mà còn là vấn đề của quốc tế. Điều này, đòi hỏi mỗi quốc gia phải hình thành những cơ chế pháp lý hữu hiệu đồng bộ và tương thích với quy định quốc tế trong đấu tranh với tội phạm buôn bán người.

7/8/2020 11:27:06 AM +00:00