Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Bảo đảm nông trại tích hợp cơ sở mọi nông trại, trang trại chăn nuôi, gia cầm – Các điểm kiểm soát và chuẩn mực tuân thủ

Tiêu chuẩn Đảm bảo nông trại tích hợp bao gồm việc chứng nhận toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp của một số sản phẩm từ trước khi cây trồng được trồng trên đất hoặc từ khi động vật được đưa vào trong quá trình sản xuất tới giai đoạn sản phẩm chưa qua chế biến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

5/20/2020 5:58:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-2:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-2:2009 quy định hệ thống lấy mẫu chấp nhận của phương án lấy mẫu một lần để kiểm tra định lượng, xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL). Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng trong các điều kiện sau: khi quy trình kiểm tra cần được áp dụng cho loạt liên tiếp các lô sản phẩm riêng rẽ được cùng một nhà sản xuất cung cấp và sử dụng một quá trình sản xuất. Nếu có các nhà sản xuất hoặc quá trình sản xuất khác nhau thì áp dụng tiêu chuẩn này một cách riêng rẽ cho từng loại; khi các đặc trưng chất lượng của các cá thể sản phẩm đo được trên thang đo liên tục;... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:03:56 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-1:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-1:2009 quy định hệ thống lấy mẫu chấp nhận các phương án lấy mẫu một lần để kiểm tra định lượng. Hệ thống được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL), và được thiết kế cho những người sử dụng có những yêu cầu đơn giản. Vấn đề phức tạp hơn và thuộc về kỹ thuật được nêu trong TCVN 8243-2 (ISO 3951-2). Tiêu chuẩn này bổ sung cho TCVN 7790-1 (ISO 2859-1). Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:03:49 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215-79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215-79 quy định phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm bằng cảm quan cho điểm, áp dụng để kiểm tra tất cả các chỉ tiêu cảm quan hoặc từng chỉ tiêu riêng biệt (trạng thái, màu sắc, mùi, vị…) của từng loại sản phẩm và hàng hóa. Trong trường hợp các sản phẩm cùng loại, phương pháp này áp dụng để xác định ảnh hưởng của các phương án thay đổi nguyên liệu, phương pháp sản xuất, chế biến, xử lý, đóng gói và bảo quản tới chất lượng sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:03:43 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3153:1979

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3153:1979 quy định các thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực an toàn lao động trong sản xuất như: an toàn lao động, điều kiện lao động, yêu cầu an toàn lao động, sự nguy hiểm trong sản xuất, yếu tố nguy hiểm trong sản xuất,...

5/20/2020 4:03:37 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018 xác định các đại lượng cơ bản sử dụng để mô tả tiếng ồn trong môi trường dân cư và mô tả các phương pháp đánh giá cơ bản. Tiêu chuẩn này cũng quy định các phương pháp đánh giá tiếng ồn môi trường và đưa ra những hướng dẫn về dự đoán phản ứng khó chịu tiềm ẩn của cộng đồng khi tiếp xúc lâu dài với nhiều loại tiếng ồn môi trường khác nhau. Các nguồn âm có thể riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau. Áp dụng phương pháp này để dự đoán phản ứng khó chịu được giới hạn ở các khu vực dân cư và liên quan đến việc sử dụng đất đai lâu dài.

5/20/2020 4:03:31 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4245-1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4245-1996 quy định các yêu cầu an toàn khi thiết kế lắp đặt, vận hành các thiết bị và đường ống được sử dụng trong quá trình sản xuất, sử dụng oxi, axetylen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị sản xuất sử dụng oxi, axetylen dùng trong y tế, thí nghiệm khoa học. Mời các bạn cùng tham kahro.

5/20/2020 4:03:25 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429:2014 đưa ra hướng dẫn chung về các vấn đề cần được xem xét trong tiêu chuẩn dịch vụ. Trên cơ sở tiêu chuẩn này, có thể biên soạn các tiêu chuẩn chi tiết cho bất kỳ dịch vụ nào. Tiêu chuẩn này cung cấp danh mục kiểm tra (xem Điều 9) dùng cho đại diện người tiêu dùng và những người khác tham gia trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Việc sử dụng danh mục kiểm tra cho phép xem xét đầy đủ các vấn đề về quyền lợi của người tiêu dùng, bao gồm cả nhu cầu của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những người có nền tảng văn hóa và dân tộc khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 4:00:00 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9807:2013

TCVN 9807:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thạch cao thiên nhiên và nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:54 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT quy định về phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xi măng; tạp chất không được lẫn trong phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:48 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu kim loại màu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:42 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu thủy tinh được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:36 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp sản xuất thép ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này. Nước thải công nghiệp sản xuất thép xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:30 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT

QCVN 51:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất thép khi phát thải vào môi trường không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:24 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:18 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu nhựa nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:12 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:06 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT

QCVN 20:2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:59:01 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 18:2018/BGTVT

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu để khai thác trên mạng đường sắt sau đây: đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộl; đường sắt đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:54 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT

QCVN 5-3:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm phomat. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:48 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-12:2010/BYT

QCVN 4-12:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất bảo quản được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:43 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-5:2010/BYT

QCVN 4-5:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2010/TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất giữ màu được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:37 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Quy chuẩn này không điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác khoáng sản than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:30 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT quy định thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Báo cáo đầu tư), Dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Dự án đầu tư), Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là Báo cáo Kinh tế kỹ thuật) các dự án thủy lợi. Khi nghiên cứu lập Báo cáo đầu tư/Dự án đầu tư/Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, ngoài việc phải tuân thủ theo các quy định của Quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định bắt buộc trong các Luật hiện hành, các dự án thủy lợi có liên quan đến nguồn vốn ODA còn phải tuân theo các nội dung, yêu cầu của Nhà tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:24 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung sắt vào thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân); cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:18 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân); cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:12 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD

QCVN 03:2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009. Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:06 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-05:2009/BNNPTNT

QCVN.02-05: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo an toàn cho cơ sở chế biến thủy sản khô dùng làm thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:00 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-04:2009/BNNPTNT

QCVN.02-04: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:54 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-03:2009/BNNPTNT

QCVN.02-04: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở chế biến thủy sản ăn liền. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:48 AM +00:00