Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 12 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 12 - Kathy Schwalbe. Chapter 12 - Project procurement management. After reading the material in this chapter, you should be able to: Understand the importance of project procurement management and the increasing use of outsourcing for information technology projects; describe the work involved in planning procurements for projects, including determining the proper type of contract to use and preparing a procurement management plan, statement of work, source selection criteria, and make-or-buy analysis;.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-12-kathy-hofbuq.html

Nội dung


1104783

Tài liệu liên quan


Xem thêm