Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: 1.21 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals trình bày các nội dung chính như: Thiết lập mô phỏng từ bản Backup, làm việc với smart component và rapid editor,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-3-programming-and-simulating-io-s-6ggbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và
không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào
có th xu t hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng u
c nêu rõ ràng ra, không
u nào trong ây
c hi u nh b t c
hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n,
phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t
i ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t
trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép
ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng
cho b t c m c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C

1. Thi t l p mô ph ng t b n Backup
1.1

o h th ng t b n Backup ..…………………………………………….4

2. Làm vi c v i Smart Component và Rapid Editor
2.1 Cài
2.2

t m t mô ph ng không có l nh th c thi ……………………….12

d ng Rapid Editor

ch nh s a ch

ng trình ………………….....13

2.3 Cài

t Logic cho tr m …………………………………………………16

2.4 Cài

t mô ph ng ………………………………………………………17

3
ABB Vietnam - Robotics

1. Thi t l p mô ph ng t b n Backup
ng quan
Trong bài t p này, chúng ta u tiên tìm hi u cách t o m t h th ng t m t backup (b n
u), sau ó thi t l p và mô ph ng m t Spot-proceduce( ng d ng Hàn B m).
có th
ng b hóa l nh Spot (Spot instruction) v i tr m Robot Studio, chúng c ng s tìm hi u
cách t o m t b n m u quy trình ( process template) cho nh ng l nh không th t
ng
ng b v i tr m.

1.1 T o h th ng t b n Backup
o h th ng
Chúng ta b t u v i vi c t o m t hê th ng t backup s dung System Builder. Quá trình
o h th ng t backup
c dùng
t o m t h th ng o v i nh ng option gi ng nh
a backup. Sau khi b t u h th ng o này, chúng ta s ph c h i(restore) nh ng thông
tin c a backup. Trong giai
n này, t t c d li u t backup nh ch ng trình RAPID và
file c u hình h th ng s
c ph c h i trong h th ng m i.
1.
2.
3.
4.

Trong tab Offline, click System Buider.
Trong vùng Actions, click Create from Backup.
Trong Create Controller System, click Next.
Trong vùng Name, nh p mySpotSystem, sau ó cài

5. Click Next.
6. Trong folder Backup, duy t

t path nh hình d

i.

n \Courseware\Syetem\Spot_Backup.

4
ABB Vietnam - Robotics

7. Click Next.
8. Click Finish.
9. óng System Buider.

t

u h th ng và khôi ph c l i Backup
Bây gi chúng ta s ch y h th ng m i và khôi ph c l i Backup. Chúng ta có hai l a
ch n, ho c là dùng Virtual Flexpendant, ho c là làm t Offline tab.
ví d , chúng ta
i qua ph n Offline tab.
1. Kh i ng m t New Station.
2. Trong tab File ch n New and Station with existing Robot Controller. Sau ó trong
System Pool ch n h th ng b n v a t o nh hình d i.
5
ABB Vietnam - Robotics

1105816