Tài liệu miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, việc quy định số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, cụ thể như sau: thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng...

5/20/2020 6:12:23 AM +00:00

Lập, thẩm định, phê duyệt dự án và hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án

Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. Trường hợp các dự án Nhóm A (trừ dự án quan trọng quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

5/20/2020 6:12:17 AM +00:00

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Để hoạt động trong ngành công nghiệp xây dựng, các cá nhân, tổ chức cần có: chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng; chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng,...

5/20/2020 6:12:11 AM +00:00

Sự cố công trình xây dựng

Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 47 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

5/20/2020 6:06:39 AM +00:00

Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước và quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, bao gồm: công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ.

5/20/2020 6:06:33 AM +00:00

Quản lý dự án xây dựng quyết định gì trong một công trình xây dựng?

Việc hoàn thành mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí, chất lượng và thời gian mong muốn là điều mà mọi người hướng tới. Quản lý dự án xây dựng là cách giúp các chủ đầu tư theo dõi, kiểm soát và hoạch định được các mặt của dự án và đưa mọi thành phần tham gia vào.

5/20/2020 6:06:27 AM +00:00

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, kế hoạch thực hiện dự án. Việc thiết kế, thi công xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác xây dựng, giám sát thi công đảm bảo minh bạch.

5/20/2020 6:06:21 AM +00:00

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình gồm các bước như sau: lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng, thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

5/20/2020 6:06:15 AM +00:00

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau: quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng, quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình...

5/20/2020 6:06:09 AM +00:00

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng gồm: lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

5/20/2020 6:06:03 AM +00:00

Các hình thức quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình

Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn cụ thể như sau: người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thê thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chú đầu tư.

5/20/2020 6:05:57 AM +00:00

Bảo trì công trình xây dựng

Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng gồm: lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng, lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng, thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình, lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

5/20/2020 6:05:51 AM +00:00

Quy trình kiểm soát tiến độ thi công

Mục đích của Quy trình kiểm soát tiến độ thi công là mô tả và xác định công việc của các bên tham gia Dự án nhằm kiểm soát tiến độ của dự án theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư. Quy trình kiểm soát tiến độ sẽ giúp nhà đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và các bên liên quan kiểm soát được tiến độ thi công của nhà thầu, đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục, cải thiện tiến độ thi công đã chậm trễ.

5/20/2020 6:00:27 AM +00:00

Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng như thế nào?

Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng như sau: lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình; lập và phê duyệt biện pháp thi công; kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi khởi công; tổ chức thi công xây dựng công trình và giám sát, nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng.

5/20/2020 6:00:21 AM +00:00

Trách nhiệm của nhà thầu thi công trong quản lý chất lượng xây dựng công trình

Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình gồm: cử người có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của giám sát trưởng và các chức danh giám sát khác; lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng.

5/20/2020 6:00:15 AM +00:00

Quy trình chủ đầu tư thực hiện giám sát thi công công trình

Chủ đầu tư có các quyền sau: tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình; đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;...

5/20/2020 6:00:09 AM +00:00

Quản lý xây dựng công trình đặc thù

Công trình xây dựng đặc thù theo quy định tại Điều 128 của Luật Xây dựng năm 2014 gồm: công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách, công trình có yêu cầu triển khai cấp bách, Công trình có yêu cầu xây dựng ngay, Công trình xây dựng tạm...

5/20/2020 6:00:03 AM +00:00

Quản lý thi công xây dựng công trình

Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm các bước về: quản lý chất lượng xây dựng công trình, quản lý tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng, quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng.

5/20/2020 5:59:57 AM +00:00

Quản lý rủi ro trong thi công xây dựng công trình

Quản lý rủi ro là một công tác quan trọng trong quản lý thi công xây dựng nhằm giúp nhà thầu có thể chủ động nhận dạng, đánh giá, kiểm soát đồng thời giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của rủi ro tới dự án thi công xây dựng công trình, từ đó đảm bảo hiệu quả của dự án. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của rủi ro trong xây dựng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề về quản lý rủi ro trong thi công xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:59:51 AM +00:00

Quản lý hợp đồng xây dựng: 6 vấn đề then chốt cần cải thiện

Theo các chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), để thúc đẩy quản lý hợp đồng thi công xây dựng Việt Nam hướng tới chuẩn quốc tế, nên chú trọng cải thiện 6 vấn đề then chốt: Hồ sơ mời thầu tại thời điểm đấu thầu và tài liệu hợp đồng tại thời điểm ký kết, các điều khoản về chỉ dẫn và quyết định, thủ tục đánh giá đối với các công việc phát sinh/thay đổi/điều chỉnh và gia hạn thời gian hoàn thành, chuẩn hóa quy trình thanh toán giai đoạn, kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước và đánh giá về hư hỏng công trình.

5/20/2020 5:59:46 AM +00:00

Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình

Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

5/20/2020 5:59:39 AM +00:00

Một số ý kiến về quản lý xây dựng công trình

Luật Xây dựng (sửa đổi) dự thảo (18-6-2013) sẽ thay thế cho Luật Xây dựng hiện hành. Trong quá trình nghiên cứu Luật Xây dựng (sửa đổi) có nhiều ý kiến kiến nghị cần phải điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong Luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tế. Bài viết sau đây đóng góp một số ý kiến bổ sung về nội dung đã sửa đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:59:34 AM +00:00

Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng; kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình; kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế;...

5/20/2020 5:59:28 AM +00:00

Chất lượng công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Cùng với sự phát triển của khoa học quản lý dự án, người làm công tác quản lý dự án trong ngành không chỉ quan tâm đến chất lượng công trình xây dựng, mà còn phải quản lý tốt nhiều nội dung khác. Từ đó nảy sinh các nhu cầu quản lý chất lượng của các hoạt động quản lý dự án, trong đó có hoạt động quản lý tiến độ. Bài viết này làm rõ khái niệm và nội dung quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng, từ đó vận dụng kiến thức quản lý chất lượng để đề xuất khái niệm và nội dung chất lượng công tác quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng, đồng thời chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của công tác này theo quan điểm của tác giả.

5/20/2020 5:59:22 AM +00:00

5 mẹo giúp quản lý dự án thi công công trình hiệu quả hơn

Hoạt động kiểm soát quản lý tiến độ thi công đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo dự án thực hiện và hoàn thành theo đúng kế hoạch ban đầu, từ chi phí, nguồn lực và chất lượng các công trình. Xung quanh việc quản lý dự án sẽ có rất nhiều yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành đúng tiến độ. Làm thế nào để quản lý dự án thi công công trình hiệu quả. Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ một số mẹo quản lý dự án giúp bạn tránh khỏi những sai sót không đáng có. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết.

5/20/2020 5:59:16 AM +00:00

Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư

Tại mỗi dự án xây dựng, bên cạnh việc trao trách nhiệm quản lý chất lượng công trình cho đơn vị tư vấn giám sát thì trách nhiệm quản lý chất lượng của chủ đầu tư cũng không hề nhỏ. Vậy cụ thể Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư gồm những gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây.

5/20/2020 5:58:13 AM +00:00

Tổng quan về quản lý dự án trong đầu tư xây dựng

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tất cả những vấn đề của một dự án và điều hành mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách được được duyệt với các chi phí, chất lượng và khả năng thực hiện chuyên biệt. Bài viết dưới đây đưa ra cái nhìn tổng quan về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư, mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết.

5/20/2020 5:58:07 AM +00:00

Tháo gỡ bất cập trong quản lý xây dựng

Triển vọng thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng được đánh giá tăng trưởng cao trong năm nay và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong ngành phản ánh vẫn còn nhiều bất cập về quản lý ở lĩnh vực này rất cần sớm sửa đổi và tháo gỡ, đặc biệt là trong Luật Xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ bất cập trong quản lý xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:58:01 AM +00:00

Quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị

Nguyên tắc cải tạo đô thị: trường hợp xây dựng lại toàn bộ một khu vực trong đô thị phải đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất đai; đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu về hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng và môi trường trong khu vực và với khu vực xung quanh. Trường hợp chỉnh trang kiến trúc công trình phải đảm bảo nâng cao chất lượng không gian, cảnh quan của khu vực và đô thị.

5/20/2020 5:57:55 AM +00:00

Quản lý xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được ví như những mạch máu của cơ thể con người. Đô thị càng phát triển thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở đô thị càng phong phú và phức tạp. Sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và chất lượng sống của đô thị. Sự hình thành và phát triển, quy mô và định hướng phát triển của đô thị nói chung phụ thuộc vào quy hoạch phát triển không gian đô thị. Quy hoạch phát triển không gian đô thị chỉ được thực hiện có hiệu quả khi hạ tầng kỹ thuật xây dựng đồng bộ và đi trước một bước.

5/20/2020 5:57:49 AM +00:00