Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: 1.37 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming. Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming trình bày các nội dung chính như: Lập trình đồ hoạ, tạo đường cong, tạo paths, mô phỏng chương trình của Robot, phát hiệu va chạm,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-robot-studio-courseware-5-14-chuong-2-graphical-programming-5ggbuq.html

Nội dung


1
ABB Vietnam - Robotics

Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và
không
c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào
có th xu t hi n trong sách này.
Ngo i tr nh ng u
c nêu rõ ràng ra, không
u nào trong ây
c hi u nh b t c
hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n,
phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .
Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t
i ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m
c mô t
trong ó.
Sách này và nh ng ph n c a nó không
c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép
ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không
c ph bi n cho bên th ba hay s d ng
cho b t c m c ích không
c phép nào. Vi ph m s b truy t .
© Copyright 2012 ABB All right reserved.
ABB AB

Robotics Products
Vietnam

2
ABB Vietnam - Robotics

CL C
1.

p trình

h a

1.1.

o

ng cong…………………………………………………………5

1.2.

o Paths...………………………………….......................................7

1.3. Tinh ch nh target………………………………………………………13
1.4. Thêm

m Ti p c n (Approach) và R i i (Depart)…………………15

1.5. Mô ph ng ch

ng trình c a Robot……………………………………19

1.6. Phát hi n va ch m……………………………………………………..20
1.7. Kh n ng v i……………………………………………………………23

3
ABB Vietnam - Robotics

1.

p trình

h a

ng quan
Trong ph n này chúng ta s thông qua hình h a t o m t qu
o (Path) cho robot m t
cách t
ng. Trong RobotStudio chúng ta có th t o Path t
ng cong (curve), ho c t
c nh c a m t hay nhi u b m t h a.
Trong bài t p này chúng ta s t o m t Path bôi keo trên b m t cánh c a.

Gi i nén
Dùng Unpack&Work m Pack&Go file GlueStation.rspag t th m c
Courseware\Station. Gi i nén nó n th m c m i myGlueStation. Tr l i Yes cho câu
i c a Smart Component.

4
ABB Vietnam - Robotics

1.1

o

ng cong

Khái quát
Hai Paths u tiên chúng ta s t o v i s giúp
c a
ng cong (Curve). Curves là
nh ng i t ng
h a trong b n v CAD mà Robot Studio s dùng
t o Path cho
nh ng ích n (target), theo
h a c a i t ng.
u Curve b n c n không có trong
h a CAD khi b n nh p vào, b n có m t vài cách
t o curve khi dùng công c thi t k
h a c a RobotStudio. Trong bài t p này chúng
ta s dùng Border Around Surface và Border From Points, hai trong ba cách cho vi c
o curve.

om t

ng vi n quanh b m t

Border around Surface s t o m t
1. Trong c a s

ng cong quanh t t c vi n c a b m t

c ch n.

h a, ch n Surface Selection.

2. Trên cánh c a ch n b m t nh hình d

i.

3. Trên tab Modeling, click nút Border around Surface.

4. Click Create trong c a s Create Border around Surface.
5
ABB Vietnam - Robotics

1105815