Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 21 | Page: 250 | FileSize: 37.71 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 2. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình Luật hình sự Việt Nam, phần 2 cung cấp cho người đọc 15 vấn đề trong mô đun 2 - Luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm như: Lý luận chung về định tội danh, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-luat-hinh-su-viet-nam-phan-2-y918tq.html

Nội dung


Vấnđê2 CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA MỞ ĐẦU Xin chào các anh, chị học viên! Chúng tôi rất hân hạnh được trao đổi với các anh/ chị vấn đề thứ hai của môn Luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm, vấn đề các tội xâm phạm an ninh quốc gia, gồm hai phần: - Phan I. Khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia; - Phần II. Định nghĩa, dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Mục tiêu chung Nghiên cứu vấn đề này, anh/ chị có thể hiểu được những nội dung cơ bản về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Mục tiêu cụ thể - Nêu được định nghĩa các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - Ke được tên các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - Trình bày được dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - Phân tích được các yếu tố cấu thành của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - Chi rõ được hình phạt có thế áp dụng đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - So sánh được các tội xâm phạm an ninh quốc gia với nhau và với các tội khác có cấu thành tội phạm gần giống. - Phân biệt được các tội trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia và với các tội khác có càu thành tội phạm gần giống. - Giải quyêt được các vụ án, các bài tập liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Chúc các anh/ chị đạt kết quá tốt! 160 Phân I KHÁI NIỆM CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA Lýthuyết Giới thiệu Phần này giới thiệu với anh/ chị khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Sau khi tìm hiểu nội dung của phần này, anh/ chị có thể: - Nêu được định nghĩa các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - Kể được tên các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Nội dung 1.1. Định nghĩa các tội xâm phạm an ninh quốc gia Ở mục này, các anh/ chị cần nêu đuợc định nghĩa các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi có lỗi, đe dọa gây thiệt hại đáng kế cho quyền được tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia, trái pháp luật hình sự, do người đủ điều kiện chù thế thực hiện. 1.2. Các tội danh xăm phạm an ninh quốc gia Ớ mục này, các anh/ chị cần kê được tên các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia bao gồm: - Tội phản bội Tổ quốc (Điều 78 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội gián điệp (Điều 80 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội xâm phạm an ninh lãnh thố (Điều 81 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội bạo loạn (Điều 82 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội hoạt động phi (Điều 83 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội khúng bố (Điều 84 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội phá hoại cơ sớ vật chất - kỹ thuật cua nước Cộng hoà xã hội chu nghĩa Việt Nam (Điều 85 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội (Điêu 86 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87 Bộ luật hình sự năm 1991)). 161 - Tội tuyên truyền làm suy yếu Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội phá rối an ninh (Điều 89 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội chống phá trại giam (Điều 90 Bộ luật hình sự năm 1999). - Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm làm suy yêu chính quyền nhân dân (Điều 91 Bộ luật hình sự năm 1999). Thực hành Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu l ẵCác tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nào? A. Gây thiệt hại đáng kể cho quyền được tôn trọng và bào vệ an ninh quốc gia, trái pháp luật hình sự, do người đù điều kiện chủ thê thực hiện. B. Gây thiệt hại đáng kể cho quyền được tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia, có lỗi, do người đù điều kiện chủ thể thực hiện. c. Đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho quyền được tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia, trái pháp luật hình sự, do người đủ điều kiện chủ thê thực hiện. D. Đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho quyền được tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia, có lỗi, trái pháp luật hình sự, do người đủ điều kiện chù thể thực hiện. Câu 2. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những tội nào? A. Tội phản bội Tổ quốc c. Tội phá rối an ninh B. Tội hoạt động phi D. Cả A, B, c. Phần II ĐỊNH NGHĨA, DẤU HIỆU PHÁP LÝ VÀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUÔC GIA Lýthuyết Giới thiệu Phan này giới thiệu với anh/ chị định nahĩa, dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Sau khi tìm hièu nội duna cua phần này. anh` chị có thè: - Trình bày được dâu hiệu pháp lý đặc trime cùa các tội xàm phạm an ninh quốc gia. - Phàn tích được các yếu tố cấu thành cua các tội xâm phạm an ninh quốc tria. 162 - Chỉ rõ được hình phạt có thể áp dụngđối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia. - So sánh được các tội xâm phạm an ninh quốc gia với nhau và với các tội khác có cấu thành tội phạm gần giống. - Phân biệt được các tội trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia và với các tội khác có cấu thành tội phạm gần giống. - Giải quyết được các vụ án, các bài tập liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Nội dung 2.1. Tội phản bội Tồ quốc (Điều 78 Bộ luật hình sự năm 1999) 0 mục này, các anh/ chị cần nêu được định nghĩa tội phản bội Tổ quốc; phàn tích được dấu hiệu pháp lý đặc trung cùa tội phản bội Tổ quốc; chỉ rõ đuợc hình phạt có thể áp dụng đối với tội phản bội Tổ quốc. * Định nghĩa tội phản bội Tổ quốc Tội phản bội Tổ quốc là hành vi cố ý trực tiếp câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cùa Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chù nçhîa Việt Nam, do công dân Việt Nam đạt độ tuổi luật hình sự quy định thực hiện. * Dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phản bội Tồ quốc Tội phàn bội Tồ quốc có những dấu hiệu pháp lý đặc trưng sau: - Khách thề cùa tội phán bội Tổ quốc là quyền được tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia. - Mặt khách quan của tội phản bội Tồ quốc là hành vi câu kết với nước ngoài (nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thỏ cua Tô quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). - Chú thê của tội phán bội Tô quôc là chú thê đặc biệt - công dân Việt Nam từ đủ 16 tuôi trở lên và không trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm. - Mặt chu quan của tội phản bội Tồ quốc: + Lỗi cố ý trực tiếp. + Mục đích phạm tội nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thố của Tồ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 163 * Hình phạt đối với tội phản bội Tổ quốc - Hình phạt chính: + Khung cơ bản có mức phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc từ hình. + Khung giảm nhẹ quy định: phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bày năm đến mười lăm năm. - Hình phạt bồ sung: người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân từ một năm đến năm năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 2.2. Tội hoạt động nhằm lật đỗ chính quyền nhân dân (Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999) Ở mục này, các anh/ chị cần nêu được định nghĩa tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; phân tích được dấu hiệu pháp lý đặc trưng cùa tội hoạt động nham lật đổ chính quyền nhân dân; chỉ rõ được hình phạt có thể áp dụng đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. * Định nghĩa tội hoạt động nhàm lật đổ chính quyền nhân dân Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là hành vi cố ý trực tiếp thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, do người đạt độ tuổi luật hình sự quy định thực hiện. * Dấu hiệu pháp lýđặc trưng của tội hoạt động nhằm lậtđổ chính quyền nhân dân Tội hoạt động nham lật đổ chính quyền nhân dân có những dấu hiệu pháp lý đặc trung sau: - Khách thẻ của tội hoạt động nhằm lật đô chính quyền nhân dân là quyền được tôn trọng và bào vệ an ninh quốc gia. - Mặt khách quan của tội hoạt động nhàm lật đổ chính quyền nhân dân ]à hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức (nhàm lật đổ chính quyền nhàn dãn). - Chù thể cùa tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhàn dàn là chu thê thường - bất cứ người nào từ đủ 16 tuồi trở lên và không trong tinh trạna khôna có năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm. - Mặt chủ quan của tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân: + Lỗi cố ý trực tiếp. + Mục đích phạm tội nham lật đổ chính quyên nhân dân. * Hình phạt đối với tội hoạt động nhằm lật đô chính quyền nhãn dãn 164 ... - tailieumienphi.vn 994100

Tài liệu liên quan


Xem thêm