Tài liệu miễn phí Luật học

Download Tài liệu học tập miễn phí Luật học

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 8: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài được biên soạn nhằm trình bày khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.

3/18/2021 11:26:22 PM +00:00

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Chấm dứt hôn nhân Luật Hôn nhân và gia đình được biên soạn nhằm cung cấp đến người học về chấm dứt hôn nhân; khái niệm ly hôn; chấm dứt hôn nhân do một bên vợ hoặc chồng chết, chấm dứt hôn nhân do tòa án tuyên bố vợ, chồng chết, chấm dứt hôn nhân do ly hôn.

3/18/2021 11:26:13 PM +00:00

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình được biên soạn gồm 4 nội dung đó là khái niệm cấp dưỡng; mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng; các trường hợp cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

3/18/2021 11:26:04 PM +00:00

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 4: Quan hệ giữa cha mẹ - con giúp các bạn nắm được các kiến thức về căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con; xác định cha, mẹ, con ngoài giá thú; xác định cha mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con...

3/18/2021 11:25:57 PM +00:00

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 3 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 3: Kết Hôn trong Luật hôn nhân và gia đình được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn về khái niệm kết hôn; điều kiện kết hôn; tuổi kết hôn; lợi ích của việc kết hôn trước 30 tuổi; ý nghĩa của điều kiện kết hôn; đăng ký kết hôn; trình tự thủ tục đăng ký kết hôn; thẩm quyền đăng ký kết hôn; thủ tục đăng ký kết hôn...

3/18/2021 11:25:48 PM +00:00

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 2: Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình tìm hiểu đặc điển của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; thực hiện vàn bảo vệ hôn nhân gia đình; căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình...

3/18/2021 11:25:41 PM +00:00

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 1: Khái quát luật hôn nhận và gia đình trình bày khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình; khái niệm hôn nhân, mục tiêu của hôn nhân, đặc điểm của hôn nhân; đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình; phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình.

3/18/2021 11:23:58 PM +00:00

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Luật Kinh doanh

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Luật Kinh doanh giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 5:39:29 PM +00:00

Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương - ThS. Trần Ngọc Định

Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương tìm hiểu tổ chức chính quyền địa phương ở việt nam; hội đồng nhân dân; ủy ban nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/18/2021 5:35:30 PM +00:00

Bài giảng Luật học so sánh: Bài 2 - ThS. Phạm Quý Đạt

Bài giảng Luật học so sánh - Bài 2: Dòng họ civil law tìm hiểu sự hình thành và phát triển của dòng họ Civil law; cấu trúc pháp luật trong các hệ thống pháp luật của dòng họ Civil law; nguồn luật trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law; Hệ thống pháp luật Pháp; sự hình thành và phát Hệ thống pháp luật Đức triển của dòng họ Civil law; cấu trúc pháp luật trong các hệ thống pháp luật của dòng họ Civil law; nguồn luật trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law; hệ thống pháp luật Pháp.

3/18/2021 5:31:44 PM +00:00

Bài giảng Luật học so sánh: Bài 1 - ThS. Phạm Quý Đạt

Bài giảng Luật học so sánh - Bài 1: Nhập môn luật học so sánh giới thiệu chung về luật học so sánh; sự hình thành và phát triển của luật học so sánh; ý nghĩa khoa học của luật học so sánh; sự phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới.

3/18/2021 5:31:37 PM +00:00

Bài giảng Bài 5: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật

Bài giảng Bài 5: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật bao gồm các kiến thức đặc điểm, cấu trúc của quy phạm pháp luật; phân loại các quy phạm pháp luật; đặc điểm và các yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật.

3/18/2021 5:28:43 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Luật dân sự được biên soạn giúp người học khái niệm luật dân sự; quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm nhân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; quyền thừa kế.

3/18/2021 4:32:10 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật Hành chính và Luật Hình sự, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, tội phạm và hình phạt.

3/18/2021 4:32:03 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Đào Ngọc Báu

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý để nắm chi tiết các nội dung về thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý.

3/18/2021 4:31:57 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và hệ thống pháp luật tìm hiểu quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; hệ thống pháp luật.

3/18/2021 4:31:51 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật tìm hiểu nguồn gốc pháp luật; bản chất của pháp luật; kiểu pháp luật; hình thức pháp luật.

3/18/2021 4:31:44 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được biến soạn nhằm thông tin đến người học kiến thức cơ quan quyền lực nhà nước; chủ tịch nước; cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát.

3/18/2021 4:31:37 PM +00:00

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước giúp học viên hiểu được nguồn gốc, bản chất của nhà nước; đặc điểm của nhà nước; chức năng của nhà nước; các kiểu nhà nước và hình thức nhà nước.

3/18/2021 4:31:30 PM +00:00

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh trình bày hình thức xử lý; thẩm quyền xử lý. Thông qua bài giảng này người học có thêm các tư liệu để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

3/18/2021 4:31:23 PM +00:00

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 5: Tố tụng cạnh tranh được biên soạn nhằm thông tin đến người học những vấn đề chung về tố tụng cạnh tranh; chủ thể của tố tụng cạnh tranh; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

3/18/2021 4:31:15 PM +00:00

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 4: Bộ máy thực thi luật cạnh tranh tìm hiểu về hội đồng cạnh tranh; cơ quan quản lý cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập.

3/18/2021 4:31:08 PM +00:00

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 3 - TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 3: Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm bởi Luật Cạnh tranh.

3/18/2021 4:31:02 PM +00:00

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 2 - TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 2: Quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh trang bị cho người học cách xác định, phân loại được các hành vi hạn chế cạnh tranh; nội dung quy định của pháp luật về các hành vi hạn chế cạnh tranh cụ thể.

3/18/2021 4:30:55 PM +00:00

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 - TS. Trần Thị Thu Phương

thông qua Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 1: Tổng quan về cạnh tranh và luật cạnh tranh này người học sẽ nắm được tổng quan về cạnh tranh; tổng quan về luật cạnh tranh.

3/18/2021 4:30:49 PM +00:00

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 6 - ThS. Trần Hồng Nhung

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 6: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa trình bày về nhà nước và pháp luật Công xã Paris năm 1871; Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Xô Viết; nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân; sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, công cuộc cải cách, đổi mới của các nước Xã hội chủ nghĩa khác.

3/18/2021 4:30:17 PM +00:00

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 5 - ThS. Trần Hồng Nhung

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 5: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ cận và hiện đại trình bày nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh; nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản hiện đại.

3/18/2021 4:30:09 PM +00:00

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 4 - ThS. Trần Hồng Nhung

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 4: Nhà nước và pháp luật thế giới thời kỳ trung đại để nắm chi tiết hơn về nhà nước và pháp luật Trung Quốc thời kỳ trung đại; nhà nước và pháp luật Tây Âu thời kỳ trung đại.

3/18/2021 4:30:02 PM +00:00

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 3 - ThS. Trần Hồng Nhung

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 3: Nhà nước và pháp luật thế giới cổ đại tìm hiểu nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại; nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại.

3/18/2021 4:29:55 PM +00:00

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 2 - ThS. Trần Hồng Nhung

Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 2: Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật gồm 3 nội dung đó là tổ chức công xã nguyên thủy; sự tan rã của tổ chức công xã nguyên thủy và sự hình thành nhà nước; sự ra đời của pháp luật.

3/18/2021 4:29:47 PM +00:00