Tài liệu miễn phí Luật học

Download Tài liệu học tập miễn phí Luật học

Giáo trình Luật thuế - ThS. Phan Thỵ Tường Vi

Giáo trình Luật thuế được biên soạn bởi ThS. Phan Thỵ Tường Vi với các kiến thức lý luận chung về thuế và pháp luật thuế; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế vào thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức phục vụ học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:59:12 PM +00:00

Xử lý chuyển hướng đối với người 18 tuổi phạm tội theo quy định của bộ Luật Hình sự năm 2015

Bài viết phân tích quy định của Bộ luật Hình sự 2015 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và đề xuất một số kiến nghị.

12/29/2020 8:53:02 PM +00:00

Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam

Bài viết trao đổi và nêu ý kiến về hành vi khách quan của tội cướp tài sản được quy định tại Điều 133 bộ Luật Hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:52:56 PM +00:00

Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015

Bài viết làm sáng tỏ sự cần thiết của việc quy định, nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, thủ tục áp dụng của các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

12/29/2020 8:52:49 PM +00:00

Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết việc thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam, tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội.

12/29/2020 8:52:42 PM +00:00

Thủ tục xét xử vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi tại tòa án gia đình và người chưa thành niên của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết phân tích, đánh giá thủ tục xét xử vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi tại toàn án gia đình và người chưa thành niên của một số quốc gia trên thế giới.

12/29/2020 8:52:30 PM +00:00

Quyền được giúp đỡ và bảo hộ gia đình từ lập pháp tới thực tiễn

Bài viết này tìm hiểu về quyền được giúp đỡ và bảo hộ gia đình từ góc độ pháp lý, xã hội và kinh tế tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:52:22 PM +00:00

Nguyên tắc xử lí đối với người chưa thành niên phạm tội và sự thể hiện trong bộ Luật hình sự

Bài viết đánh giá các hạn chế của nguyên tắc xử lí đối với người chưa thành niên phạm tội và đề xuất hướng khắc phục thông qua tham khảo kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia khác về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên.

12/29/2020 8:52:14 PM +00:00

Một vài góp ý bảo đảm quyền bào chữa của người dưới 18 tuổi bị buộc tội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự trong pháp luật Việt Nam

Bài viết này trình bày một số ý quyền về bảo đảm quyền được bào chữa của người dưới 18 tuổi bị buộc tội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự trong pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:52:07 PM +00:00

Một số vấn đề về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội quy định trong Bộ Luật hình sự 2015

Bài viết tiến hành tìm hiểu một số vấn đề về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội quy định trong Bộ Luật hình sự 2015 nhằm tìm ra nguyên nhân, điều kiện và biện pháp phòng ngừa.

12/29/2020 8:52:00 PM +00:00

Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo chưa thành niên

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo chưa thành niên.

12/29/2020 8:51:53 PM +00:00

Hoàn thiện quy định của bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi trên cơ sở hướng dẫn của Liên Hợp quốc về Tư pháp phục hồi

Bài viết phân tích những hướng dẫn của Liên Hợp quốc về tư pháp phục hồi, đánh giá quy định pháp luật của Việt Nam về các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi và đề xuất một số biện pháp cải thiện.

12/29/2020 8:51:47 PM +00:00

Hoàn thiện các quy định về miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự hiện hành

Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định này.

12/29/2020 8:51:40 PM +00:00

Hệ thống tư pháp thân thiện đối với bị can, bị cáo là người dưới mười tám tuổi trong tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam

Bài viết phân tích, đánh giá những mặt tích cực, bất cập và hạn chế của những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tố tụng đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi và đóng góp một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tư pháp người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự.

12/29/2020 8:51:34 PM +00:00

Đặc điểm tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ và những giải pháp phòng ngừa

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm phân tích các đặc điểm tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ và dựa vào đặc thù riêng của khu vực này từ đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình hình tội phạm.

12/29/2020 8:51:27 PM +00:00

Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội – Nhìn từ phương diện tội phạm học và trách nhiệm xã hội

Bài viết trình bày đặc điểm tội phạm học về tình hình tội phạm và khả năng giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:51:20 PM +00:00

Cần sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội

Bài viết trình bày một số quan điểm về sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội thông qua phân tích Bộ luật Hình sự năm 1999. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:51:13 PM +00:00

Các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

Bài viết tiến hành nghiên cứu pháp luật quốc tế và kinh nghiệm lập pháp của một số nước về xử lý chuyển hướng; đề xuất bổ sung các quy định về các biện pháp thay thể xử lý hình sự.

12/29/2020 8:51:07 PM +00:00

Bình luận về tội trộm cắp tài sản

Bài viết này trình bày một số bình luận về tội trộm cắp tài sản với các khía cạnh đó là các yếu tố xác định tình tiết định tội; bổ sung tình tiết định khung lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh tình trạng khẩn cấp vào khoản 3 và khoản 4 Điều 173...

12/29/2020 8:51:00 PM +00:00

Biện pháp miễn chấp hành có điều kiện thời hạn còn lại của hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội

Bài viết này đưa ra một số phân tích, kiến nghị về việc áp dụng biện pháp miễn chấp hành có điều kiện thời hạn đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:50:54 PM +00:00

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Bài 2: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trình bày khái niệm và ý nghĩa của thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; kỹ thuật trình bày các yếu tố trong thể thức văn bản.

12/29/2020 8:28:55 PM +00:00

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Bài 1: Khái quát về soạn thảo văn bản pháp luật cung cấp kiến thức cơ bản về các loại văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; những kiến thức về thể thức và kỹ thuật xây dựng một văn bản pháp luật và một số văn bản hành chính khác. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:28:30 PM +00:00

Bài giảng Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Bài 1 – TS. Bùi Kim Hiếu

Bài giảng Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước được biên soạn nhằm tìm hiểu nguồn gốc nhà nước; bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; chức năng đối ngoại; một số bộ phận chủ yếu trong bộ máy nhà nước tư sản...

12/29/2020 8:27:07 PM +00:00

Bài giảng Đại cương pháp luật Việt Nam: Bài 1 – TS. Bùi Kim Hiếu

Bài giảng Đại cương pháp luật Việt Nam - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước tìm hiểu những quan điểm phi Mácxít về nguồn gốc nhà nước; bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước; chức năng của nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước...

12/29/2020 8:26:41 PM +00:00

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản - Bài 3: Giao dịch về nhà ở được biên soạn nhằm giúp người học nắm kiến thức về khái niệm giao dịch nhà ở; các hình thức giao dịch nhà ở; điều kiện nhà ở tham gia giao dịch và điều kiện của các bên tham gia giao dịch; hợp đồng giao dịch nhà ở.

12/29/2020 8:26:22 PM +00:00

Bài giảng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm: Chương 1 - TS.Bùi Kim Hiếu (Tiếp theo)

Bài giảng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hiểm (Tiếp theo) được nối tiếp bài học trước, tìm hiểu về rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 8:26:12 PM +00:00

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản - Bài 2: Nhà ở thương mại cung cấp kiến thức về khái niệm nhà ở thương mại; phân loại nhà ở thương mại và tiêu chuẩn diện tích; chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

12/29/2020 8:26:04 PM +00:00

Bài giảng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm: Chương 1 - TS.Bùi Kim Hiếu

Bài giảng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hiểm cung cấp kiến thức căn bản trong nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm; xử lý thành thạo các nghiệp vụ căn bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quy trình cơ bản của việc kinh doanh bảo hiểm.

12/29/2020 8:25:53 PM +00:00

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản - Bài 1: Nhà ở và quyền sở hữu nhà ở trình bày khái niệm nhà ở; các loại nhà ở; quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở; chủ thể có quyền sở hữu nhà ở và điều kiện đầu tư tạo lập nhà ở; công nhận quyền sở hữu nhà ở.

12/29/2020 8:25:46 PM +00:00

Bài giảng Xã hội học pháp luật: Chương 1 – NCS. Phạm Hoàng Linh

Bài giảng Xã hội học pháp luật - Chương 1: Nhập môn Xã hội học pháp luật bao gồm 3 chương với các nội dung khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học pháp luật; đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật; các chức năng cơ bản của xã hội học pháp luật.

12/29/2020 8:23:22 PM +00:00