Tài liệu miễn phí Luật học

Download Tài liệu học tập miễn phí Luật học

Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của sinh viên trường đại học Đồng Tháp

Bài viết góp phần làm rõ khái niệm ý thức chấp hành pháp luật và tầm quan trọng của ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Từ việc phân tích thực trạng chấp hành luật giao thông đường bộ của sinh viên, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục thực trạng trên và nâng cao ý thức trong sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.

5/22/2021 5:44:57 AM +00:00

Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết về nội dung quyền miễn trừ của quốc gia trong Tư pháp quốc tế; các quan điểm khác nhau về quyền miễn trừ của quốc gia; quyền miễn trừ của quốc gia trong Tư pháp quốc tế Việt Nam.

5/22/2021 5:36:38 AM +00:00

Mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Bài viết trình bày quy định của hiến pháp về sáng kiến lập pháp; quy định của luật về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hiện quyền sáng kiến lập pháp của các chủ thể có thẩm quyền...

5/22/2021 5:36:32 AM +00:00

Quy định nguyên tắc suy đoán không phạm tội để bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội

Bài viết tiến hành tìm hiểu các quan điểm về nguyên tắc suy đoán không phạm tội; bản chất của nguyên tắc suy đoán không phạm tội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 5:36:25 AM +00:00

Phân định giữa khiếu nại và tố cáo và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng luật tố cáo và giải quyết tố cáo

Bài viết với mục đích góp phần luận giải những khó khăn đang đặt ra trong quá trình nghiên cứu nhằm đổi mới cơ chế giải quyết tố cáo hiện nay, chúng tôi xin đưa ra một cái nhìn tổng thể về sự hình thành và phát triển của các quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, từ đó nhận định về bản chất hay nguyên nhân của những vướng mắc đặt ra trong cơ chế giải quyết tố cáo hiện nay và những suy nghĩ về giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

5/22/2021 5:36:18 AM +00:00

Sự trở lại đáng lo ngại của một học thuyết lỗi thời

Bài viết sẽ tập trung phân tích nguồn gốc học thuyết yêu cầu pháp nhân phải kinh doanh trong phạm vi đăng ký kinh doanh trên thế giới, lược sử áp dụng quy định tại Việt Nam và những khuyến nghị cho Tòa án và cơ quan lập pháp Việt Nam về vấn đề này.

5/22/2021 5:36:04 AM +00:00

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện

Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những tồn tại, bất cập, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước nói riêng và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nói chung trong thời gian tới.

5/22/2021 4:47:12 AM +00:00

Quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản pháp luật liên quan đến di sản văn hóa như: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18-1-2006 của Chính phủ, Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 6-2-2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 3:47:35 AM +00:00

Quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 1

Cuốn sách Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá gồm có 6 nội dung chính, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tìm hiểu một số từ ngữ, khái niệm về di sản văn hoá quy định trong Luật Di sản văn hoá; quyền sở hữu về di sản văn hoá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể; chính sách của nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

5/22/2021 3:47:08 AM +00:00

Đề xuất các giải pháp tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế

Nội dung của bài viết bàn một số vấn đề lý luận về ma túy, thực trạng nhận thức về ma túy ở lứa tuổi trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế và đề xuất các giải pháp tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy học đường cho họ sinh trung học phổ thông đạt hiệu quả.

5/22/2021 3:03:04 AM +00:00

Hoàn thiện các quy định về giảng dạy trực tuyến áp dụng trong đại dịch Covid-19 qua thực tiễn tại trường Đại học Luật, Đại học Huế

Bài viết này chia sẻ một số vấn đề thực tiễn triển khai cũng như đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy học trực tuyến trong thời gian tới thông qua việc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định liên quan.

5/22/2021 3:02:58 AM +00:00

Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm y tế sinh viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp hoàn thiện

Trong thời buổi công nghệ 4.0 đang tiến bộ vượt bậc thì ngành Y tế cũng cần phải đổi mới trong lĩnh vực BHYT và BHYT SV để phù hợp với thực tiễn. Bài viết tìm hiểu thực trạng của pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế sinh viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các giải pháp cải thiện.

5/22/2021 3:02:51 AM +00:00

Pháp luật về cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và kiến nghị

Bài viết trên cơ sở phân tích các quy định về cho thuê đất, những khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục về cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam hiện nay.

5/22/2021 3:02:44 AM +00:00

Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng biện pháp kê biên tài sản và biện pháp phong tỏa tài khoản

Nội dung của bài viết tìm hiểu một số vướng mắc trong áp dụng pháp luật về kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; nguyên nhân của những vướng mắc áp dụng pháp luật về kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản.

5/22/2021 3:02:36 AM +00:00

Phân định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nguồn nước và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Bài viết xác định cách thức phân định quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với nguồn nước được hình thành sau khi tổ chức, cá nhân được phép và thực hiện hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

5/22/2021 3:02:30 AM +00:00

Thực tiễn quy hoạch đô thị ở nội thành Huế đáp ứng tiêu chí UNESCO

Bài viết phân tích, làm rõ các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quy hoạch đô thị ở nội thành Huế đáp ứng tiêu chí UNESCO.

5/22/2021 3:02:23 AM +00:00

Áp dụng pháp luật môi trường trong xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Bài viết phân tích, đánh giá một số quy định pháp luật môi trường trong việc xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

5/22/2021 3:02:16 AM +00:00

Quyền sao chép và trích dẫn tác phẩm trong môi trường giáo dục

Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành liên quan đến quyền sao chép và trích dẫn tác phẩm trong môi trường giáo dục, đồng thời chỉ ra một số bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ Pháp, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

5/22/2021 3:02:09 AM +00:00

Các loại hình hợp danh theo pháp luật thương mại của Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài nghiên cứu này sẽ giới thiệu và phân tích các quy định hiện hành của pháp luật thương mại tại Cộng hòa Pháp về các loại hình hợp danh. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá và so sánh các đặc trưng pháp luật của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2020.

5/22/2021 3:02:02 AM +00:00

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong mối liên hệ với hệ thống pháp luật

Bài viết xem xét ảnh hưởng của nguồn gốc hệ thống luật pháp đối với việc hình thành và thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

5/22/2021 3:01:55 AM +00:00

Xác định giá trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam - Thực tiễn áp dụng nhìn từ một vụ chuyển nhượng điển hình

Bài viết này đã nghiên cứu quy định của pháp luật về lĩnh vực định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam hiện nay; (ii) Phân tích một số khía cạnh pháp l liên quan đến việc định giá tài sản trí tuệ doanh nghiệp khi một doanh nghiệp Nhà nước mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn tư nhân, quan điểm của bên mua, bên bán, các công ty được thuê để thẩm định giá, các cơ quan hữu quan khác. Đề xuất một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan đang hoạt động trong lĩnh vực này.

5/22/2021 3:01:48 AM +00:00

Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp và một số khuyến nghị

Việc gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp ích rất lớn cho người nộp đơn trong việc đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN. Đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để khai thác tối đa những lợi thế mà Thỏa ước mang lại, chúng ta cần sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan tới kiểu dáng công nghiệp.

5/22/2021 2:54:42 AM +00:00

Thực trạng áp dụng pháp luật về lao động tại khu vực cao su tiểu điền

Bài viết tìm hiểu các quy định của pháp luật về lao động có thể áp dụng trong khu vực cao su tiểu điền trong sự so sánh với khu vực doanh nghiệp/ nông trường cao su, và thực trạng áp dụng các quy định này.

5/22/2021 2:15:03 AM +00:00

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Để đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhà nước Việt Nam đã xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về các quyền công dân. Bài viết tìm hiểu thực trạng pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn hiện nay và đề xuất các hướng hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực này.

5/22/2021 2:12:49 AM +00:00

Nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bài viết tập hợp quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài, trên cơ sở đó đưa ra một số vấn đề cần được quan tâm hoàn thiện trong thời gian tới.

5/21/2021 10:04:47 PM +00:00

Kiểm soát chính quyền địa phương trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích hoạt động kiểm soát đối với chính quyền địa phương của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam.

5/21/2021 10:04:40 PM +00:00

Bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Bài viết tiến hành đánh giá thực trạng, đề xuất quan điểm, giải pháp về bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

5/21/2021 10:04:34 PM +00:00

Pháp luật về thừa kế qua góc nhìn từ một vụ án tranh chấp chia thừa kế

Bài viết trên cơ sở nghiên cứu một bản án cụ thể về giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, bài viết tập trung bình luận và đưa ra phương hướng áp dụng pháp luật về thừa kế trong một tình huống cụ thể.

5/21/2021 8:43:30 PM +00:00

Law2480 - Business and corporations law - Semester 1 2020 assessment task 2, research assignment

The criteria for negligent misstatements in Mutual Life and Citizens’ Assurance Co Ltd v Evatt [1968] 122 CLR 556 have also been met. Sally’s advice is relating to buying large amount of shares in the Ricky company that is a serious business matter. Sally, an advisor, was clearly trusted by Leroy. And Leroy regularly acted in accordance to her advice. Because she gave the advice so confidently and surely that it would be a profitable investment, it is reasonable that Leroy would rely on it as he did with her previous advice. Thus, Sally can be found liable for negligent misstatement.

5/21/2021 6:12:39 PM +00:00

Giáo án Luật giao thông đường bộ

Giáo án Luật giao thông đường bộ được biên soạn nhằm thông tin cho người học kiến thức về qui tắc biển báo sa hình luật giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

5/21/2021 4:59:48 PM +00:00